PSALTIREA

C A T I S M A III

 

Psalmul 17

 Iubi-Te-voi, Doamne, tăria mea. Tu ești apărarea şi scăparea mea. Tu ești izbăvitorul meu! Dumnezeul meu, ajutorul meu ești şi nădejdea mea! Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele. Sprijinitorul meu auzi-mă, că eu Te chem, Doamne, și Te rog: Din necaz scoate-mi acum cu bine viața mea. Cuprinsu-m-au durerile morţii, şi râurile fărădelegii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinatu-m-au lațurile morţii. Şi când mă necăjeau am chemat pe Domnul, şi către Dumnezeul meu eu am strigat. Auzit-a glasul meu din locaşul Lui cel sfânt.

Strigarea mea, înaintea Lui a intrat și a ajuns la urechile Lui. Şi s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul şi toate temeliile s-au tulburat şi s-au clătinat că S-a atins de ele Dumnezeu. Întru puterea Lui fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui, cărbuni aprinşi de la El. Şi a plecat cerurile şi S-a pogorât şi negură sub picioarele Lui. Şi S-a suit pe heruvimi şi a zburat, zburat-a El pe aripile vântului. Şi și-a pus întunericul acoperământ împrejurul Lui. Cortul Lui, apă întunecoasă în norii văzduhului. De strălucirea feţei Lui norii toți au fugit, glasul Lui prin grindină şi cărbuni de foc aprins. Şi a poruncit cu tărie din cer Domnul şi Cel Preaînalt a dat glasul Său. Și a trimis săgeţi şi i-a risipit pe cei răi, şi a înmulţit fulgere şi i-a tulburat pe ei. Şi s-au arătat izvoarele apelor, şi s-au descoperit temeliile lumii, la cercetarea Sa, la suflarea duhului puterii Sale. Trimis-a din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe.

Izbăvitu-m-a din mâna vrăjmaşilor mei cei tari, şi El m-a scos din cursa celor care mă urăsc, și nu i-a lăsat să fie mai tari decât mine. Întâmpinatu-m-au cei răi în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea și ei s-au risipit. Şi m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit. Şi mi-a dat mie Domnul după bunătatea inimii Sale, şi după faptele mâinilor mele îmi va răsplăti mie, că am păzit căile Domnului şi n-am fost necredincios Dumnezeului meu.

Toate judecăţile Lui sunt înaintea mea, şi legile gurii Lui nu s-au depărtat de la mine. Şi voi fi fără prihană cu Dânsul, şi mă voi păzi de fărădelegea mea. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după purtarea mea, şi după faptele mâinilor mele înaintea ochilor Lui. Cu cel cuvios, cuvios vei fi, şi cu omul nevinovat, nevinovat vei fi. Şi cu cel ales, ales vei fi, şi cu cel îndărătnic, Te vei îndărătnici. Că Tu pe poporul cel bun îl vei mântui, şi ochii mândrilor îi vei smeri. Aprinde-mi, Doamne, făclia mea, Dumnezeul meu, și îmi luminează întunericul cel dinlăuntrul meu. Căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită, şi cu ajutorul Tău eu voi trece zidul. Dumnezeul meu, fără prihană este calea Ta, cuvintele Domnului în foc sunt lămurite, scut sunt tuturor celor care nădăjduiesc în El. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Şi cine este Dumnezeu afară de Tine, Dumnezeul nostru ? Tu ești Domnul Dumnezeul meu, Cel ce mă încingi cu putere, şi ai binecuvântat cărarea mea. Tu faci picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă pui. Ca un Stăpân întăreşti mâinile mele în toate cele bune, şi ai pus armă de nebiruit în inima mea. Şi mi-ai dat mie scutul mântuirii mele şi dreapta Ta m-a sprijinit. Şi cuvântul Tău m-a îndreptat până în sfârşit şi cuvântul Tău însăşi mă va învăţa. Întărit-ai paşii mei sub mine, şi nu au slăbit picioarele mele. Urmărește, Doamne, pe toți vrăjmaşii mei şi-i prinde pe ei şi le risipește acum toată răutatea lor. Zdrobește viclenia lor sub picioarele Tale. Încinge-mă cu a Ta putere spre apărare şi împiedică-i pe toţi cei care se ridică acuma împotriva mea. Pe vrăjmaşii mei fă-i să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine Tu îi risipește. Sfărâmă puterea lor ca praful în faţa vântului, și ca tina uliţelor zdrobește răutatea vicleniei lor. Viu ești în veac Dumnezeul meu şi binecuvântat ești în toate cele ale Tale. Tu mi-ai dat izbânda şi mi-ai supus sub picioare pe toți dușmanii mei. Izbăvitu-m-ai pe mine de vrăjmaşii mei cei furioşi. Înalţă-mă, Atotputernice, cu dreapta Ta. Apără-mă mereu de omul nedrept. Sufletul meu Te laudă şi Numele Tău îl cinstesc până în veac. Amin.

Mărire…

Psalmul 18

   Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu şi buna lor rânduială Îi arată tăria Sa. Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să arate măreția Lui. În tot pământul a ieşit vestirea Sa, până la marginile lumii cuvintele Domnului. În soare şi-a pus locaşul Său, şi El e ca un mire care iese din cămara Sa. Bucurie aduce pasul Său în tot locul. Din lumi tainice este ieşirea Lui. În cărarea Sa crește împlinirea, şi nu este cine să se ascundă de puterea Lui. Legea Domnului este fără cusur, ea luminează sufletul. Adevărul Lui este din veac în veac. El înţelepţeşte pruncii. Judecăţile Domnului sunt drepte și veselesc inima celui drept. Porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii celui bun. Cinstirea lui Dumnezeu este curată și rămâne vie în tot veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, în bunătate stau toate. Dorite-s mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preţ şi mai dulci sunt decât mierea şi fagurele. Omul bun le păzeşte pe ele, şi răsplătire multă are. Greşelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale inimii mele curăţeşte-mă şi de cele străine sufletului meu fereşte-mă, Doamne! Dacă acestea nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăța de păcat mare. Şi vor bine-plăcea cuvintele gurii mele înaintea Ta. Doamne, ajutorul meu şi izbăvitorul meu ești Tu. Amin.

Psalmul 19

Auzi-mă, Doamne, în ziua necazului meu. Apără-mă cu puterea Numelui Tău, Atotputernice. Domnul meu și Dumnezeul părinților mei. Trimite-mi ajutor din locaşul Tău cel sfânt, şi prin lucrarea Puterilor slujitoare Ție, izbăvește-mă pe mine. Adu-Ți aminte de toată jertfa mea, arderea de tot a mea bine-plăcută să-Ți fie. Dă-mi mie Doamne după dragostea inimii Tale, şi cuvântul Tău să mă călăuzească. Bucură-mi inima mea cu mântuirea Ta şi întru Numele Tău o întărește. Plinește, Doamne, toate cererile cele bune ale mele. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe Unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Auzitu-L-a pe Dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Mulți se laudă cu puterile lor cele pieritoare, iar noi ne lăudăm cu slava Numelui Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte-mi sufletul meu şi mă auzi în orice zi Te voi chema.

Psalmul 20

Doamne, inima mea şi sufletul meu, întru puterea Ta se veselesc și întru mântuirea Ta se bucură foarte. După dorința inimii sale i-ai dat celui bun și binecuvântat al Tău, şi de voința buzelor sale nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu toate bunătăţile binecuvântării Tale, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui bine din belșug. Lungime de zile i-ai dat în veacul veacului. Mare este bucuria inimii lui întru mântuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare acum și în veacul veacului, veseli-l-vei pe el întru bucurie cu faţa Ta. Sufletul meu nădăjduieşte în Tine, Doamne, şi în dragostea inimii Tale nu se va clinti din cele bune ale sale. Fie mâna Ta acum peste toţi vrăjmaşii mei. Dreapta Ta să afle pe toţi cei care mă urăsc pe mine. Arde-le cursele lor cu focul dumnezeirii Tale. Spulberă-le acum în focul cel mistuitor. Rodul faptelor lor de pe pământ îl pierde şi sămânța lor o risipește dintre fiii oamenilor. Că au gândit multe rele împotriva Ta și a mea și au cugetat sfaturi, care nu vor putea să stea în fața Ta. Înalţă-Te, Doamne, cu tăria Ta. Ajută-mă şi voi lăuda puterile Tale, acum și în veac. Amin.

Mărire…

Psalmul 21

  Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, și nu mă părăsi. Cuvintele și toate greșelile mele nu le socoti, pentru că departe sunt ele de mântuirea mea. Dumnezeul meu, spre Tine eu strig ziua: Te rog, auzi-mă! Noaptea ridic glasul meu spre Tine: Te rog, gândește-Te la mine și nu mă părăsi! Că Tu întru cele Sfinte locuieşti, lauda lui Israel. În Tine au nădăjduit părinţii noştri, nădăjduit-au întru Tine şi Tu i-ai izbăvit pe ei. Către Tine au strigat şi s-au mântuit, în Tine ei au nădăjduit, şi ei nu s-au ruşinat. Ajuns-am eu ca un vierme şi neom, ocara oamenilor am ajuns şi defăimarea semenilor mei. Toţi cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit-au cu buzele, clătinat-au cu capul lor zicând: «Nădăjduit-a spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voieşte pe el». Tu eşti Cel ce m-ai scos din pântecele mamei mele, nădejdea mea din anii tinereții și ai copilăriei mele. Spre Tine eu m-am aruncat de la naştere. Din pântecele mamei mele, Dumnezeul meu eşti Tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape, şi nu este cine să-mi ajute. Înconjuratu-m-au viței mulţi, tauri grași m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpeşte şi răcneşte. Ca apa m-am vărsat şi s-au risipit oasele mele. Făcutu-s-a inima mea ca ceara care se topeşte în mijlocul pântecelui meu. Uscatu-s-a precum un vas de lut tăria mea, şi limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi în ţărâna morţii m-am pogorât. Că m-au înconjurat câini mulţi, adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la mine. Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. Iar Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. Izbăveşte de sabie sufletul meu. Scoate din gura câinelui viaţa mea. Scoate-mă din gheara leului. În coarnele taurilor nu lăsa viața mea. Spune-voi Numele Tău fraților mei, în mijlocul adunării Te voi lăuda, zicând: Cei care cinstiți pe Domnul lăudaţi-L pe El, măriți-L pe El în glas de psaltire. Să se plece înaintea Lui toate seminţiile de pe fața pământului. Că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga celui necăjit, nici n-a întors faţa Lui de la mine şi când am strigat către Dânsul, m-a auzit. De la Tine, Doamne, este bucuria mea, în adunare mare, rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce Te cinstesc pe Tine. Mânca-vor săracii şi se vor sătura, şi Te vor lăuda pe Tine, Doamne, iar cei care Te caută pe Tine vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul toate ființele și toate semințiile pământului. Şi se vor închina înaintea Lui toate cele dintru înălțime și cele din adâncuri. Că a Domnului este împărăţia şi El stăpâneşte peste toate. Sufletul meu în Domnul are viața și puterea sa. Seminţia mea va sluji Lui și va vesti adevărul Domnului la tot neamul ce va să vină. Dreptatea Lui se va vădi în mijlocul poporului ce se va naște din Cuvântul Său. Înaintea celor drepți vor străluci toate cele făcute de Domnul pentru a noastră mântuire.

Psalmul 22

Domnul este Păstorul meu şi nimic nu îmi lipsește. În lăcașurile păcii El mă așază și lângă apa odihnei mă hrănește. Sufletul meu l-a întors spre El. Adusu-m-a pe cărările dreptăţii cu puterea Numelui Său. Chiar dacă voi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de cele rele, că Tu cu mine eşti. Toiagul Tău îmi dă putere şi mâna Ta e mângâierea mea. Masă și cinste ai gătit pentru mine în fața dușmanilor mei. Cu untdelemn mi-ai uns capul şi din paharul Tău, ca un puternic, mi-ai dat să beau în fața Ta. Şi pacea Ta ai pus-o în mine, ca să pot locui lângă Tine în casa Ta, în toate zilele vieţii mele, și în veac. Amin.

Psalmul 23

       Al Domnului este tot pământul şi plinirea lui, lumea şi toţi cei care locuiesc în ea. Pământul pe mări l-a întemeiat şi pe râuri l-a aşezat pe el. Cine se va sui în muntele Domnului, şi cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima, care n-a luat în deşert sufletul său şi nu s-a jurat aproapelui său cu vicleşug. Acesta va lua binecuvântare de la Dumnezeu şi ajutor va lua de la Domnul, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor care-L caută pe Domnul, al celor care caută faţa Dumnezeului celui viu. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra acum Împăratul măririi. Cine este acesta Împăratul măririi? Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel tare în război. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul măririi. Cine este acesta Împăratul măririi? Domnul puterilor, Acesta este Împăratul măririi.

Mărire…

 

Hristos, a înviat din morți,

cu moartea pe moarte călcând,

și celor din morminte,

viață dăruindu-le.

 

Hristos, este Împăratul măririi,

Domnul și Dumnezeul nostru,

Fiul Tatălui cel Binecuvântat

din veac în veac.

Amin. Amin. Amin.

Înviind Iisus din mormânt,

precum a spus ucenicilor,

ne-a dăruit viaţă

și lumii mare milă.

 

Învierea lui Hristos văzând,

să ne închinăm Domnului,

că moartea a biruit,

prin Cruce și mormânt.

 

Veniţi toţi credincioşii

să ne închinăm Domnului,

Cinstind cu bucurie,

mărită biruința Sa.