PSALTIREA

C A T I S M A V

Psalmul 32

Bucuraţi-vă, drepţilor, celor drepţi li se cuvine laudă. Lăudaţi pe Domnul în alăută, în psaltire cu zece strune cântaţi-I Lui. Cântaţi-I Lui cântare nouă, cântaţi-I frumos, din inimă cu bucurie. Că viu și drept este Cuvântul Domnului, şi toate lucrurile Lui spre bine se zidesc. Domnul iubește pacea şi dreptatea. De darul Domnului se bucură tot pământul. Cu Cuvântul Domnului cerurile s-au zidit, şi în Duhul gurii Lui stă toată puterea lor. El a adunat ca într-un burduf apele mării. El a pus în vistierii adâncurile. De Domnul ascultă tot pământul, şi de El se minunează toţi locuitorii lumii. Că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit toate. Domnul risipeşte uneltirile celor puternici ai pământului. El leapădă gândurile cele rele ale lor şi le împrăștie ca pleava în puterea vântului. Legea Domnului rămâne în veac, gândurile inimii Lui, din neam în neam. Fericit este neamul căruia Domnul îi este Dumnezeul lui! Fericit este poporul cel ales al Său. Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toţi fiii oamenilor. Cel care a zidit îndeosebi inimile lor. Cel ce pricepe toate lucrurile lor. Din locașul Său, cel gata, privit-a spre toţi cei ce locuiesc pământul. Nu se mântuieşte cel puternic cu oştire multă şi nici cel tare nu se va salva cu mulţimea tăriei lui. Amăgire este toată puterea brațului celui zidit din lut. Iată, ochii Domnului sunt îndreptați spre cei care îl cinstesc pe Dânsul, spre cei care nădăjduiesc în dragostea inimii Lui. Domnul din moarte scoate sufletele lor, şi pe ei îi hrănește în zilele lor grele. Sufletul nostru Te așteaptă pe Tine Doamne, că Tu ești ajutorul şi apărătorul nostru. În Tine se odihnește inima noastră, şi în Numele cel sfânt al Tău noi avem împlinirea bucuriei vieții noastre. Fie Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine.

Psalmul 33

Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, mereu va fi lauda Lui în gura mea. În Domnul se bucură sufletul meu, auzi-vor cei blânzi şi ei se vor veseli. Cinstiți pe Domnul împreună cu mine, veniți să înălţăm Numele Lui în cânt de mulțumire. Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate necazurile mele El m-a scos cu bine. Apropiaţi-vă de El şi vă luminați, şi feţele voastre să nu se ruşineze. Cel drept a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui El l-a izbăvit. Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce îl iubesc pe El, şi-i va apăra pe ei. Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul! Fericit este cel care nădăjduieşte în El. Cei răi au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți și ascultați cuvântul Domnului! Cuvântul Lui ne arată Adevărul. Domnul ne arată cum este Omul care iubește viaţa. El ne arată pe cel ce voiește să aibă zile bune. Acesta își oprește limba de la rău şi buzele sale nu grăiesc vicleșug. El se ferește de rău şi face binele, el caută pacea şi o urmează pe ea. Că ochii Domnului privesc spre cei drepţi şi urechile Lui ascultă rugăciunea inimii lor. Iar cercetarea Domnului este spre cei care fac rele, ca să ridice El de pe pământ puterea răutății lor. Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit, şi din toate necazurile lor i-a scos cu bine. Aproape este Domnul de cei curați la inimă, şi pe cei smeriți cu duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepţilor, şi din toate acelea îi scoate pe ei Domnul. Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea celor păcătoşi este cumplită, iar cei care îl urăsc pe cel drept în relele lor cugetări se risipesc. Doamne, păzește-mi inima mea să nu rătăcească pe căi de amăgire și de răutate. Ajută-mă să Te cinstesc în duh și în adevăr. Amin.

Mărire…

Psalmul 34

Oprește-i, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate! Luptă Tu împotriva celor ce se luptă cu mine. Scoală-Te întru ajutorul meu, şi închide calea celor ce mă prigonesc și îmi vor rău. Spune sufletului meu: «Mântuirea ta sunt Eu!» Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi cei care caută sufletul meu, și să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei care gândesc rău de mine. Să fie ca praful în faţa vântului toată lucrarea lor şi îngerul Domnului să-i oprească. Să fie calea lor spre mine întuneric şi alunecare, şi îngerul Domnului să-i stăvilească. Că în zadar au ascuns de mine groapa laţului lor, în deşert au ocărât sufletul meu. Să vină peste ei cursa pe care au ascuns-o mie, să-i prindă pe ei, şi chiar în lațul lor să cadă și să se smerească, să vadă și să înțeleagă ei lucrarea vicleniei lor. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, și să se veselească de mântuirea Lui. Toate oasele mele să zică: Cine este asemenea Ţie, Doamne? Că Tu ești Cel care îl scoți pe cel drept din mâna celor mai tari decât el, şi pe cel sărac şi pe sărman îi aperi de cei ce-i asupresc pe ei. S-au sculat martori nedrepţi şi de cele ce nu ştiam m-au întrebat. Răsplătitu-mi-au mie rele pentru bune, şi ei au vlăguit sufletul meu. Iar eu, când ei mă supărau, m-am îmbrăcat cu sac şi am smerit cu post sufletul meu şi rugăciunea mea spre Tine, Doamne, s-a înălțat. Ca şi cu un vecin, ca şi cu un frate al meu aşa de bine m-am purtat cu ei, ca şi cum aş fi jelit şi m-aş fi întristat, aşa m-am smerit. Dar împotriva mea s-au veselit şi s-au adunat, adunatu-s-au ei împotriva mea cu bătăi şi n-am știut, risipiți au fost ei şi nu s-au căit. M-au ispitit cu batjocură și greu m-au batjocorit și au scrâșnit împotriva mea cu dinţii lor. Doamne, apără-mi sufletul meu de viclenia lor, păzește-mi în sănătate viaţa mea. Lăuda-Te-voi, Doamne, în adunare mare, întru popor numeros Te voi lăuda. Să nu lași să se bucure de mine cei care mă duşmănesc, nici cei care mă urăsc în zadar şi fac semn cu ochii lor în semn de dispreț spre inima mea. Că mie de pace îmi grăiau, însă ei asupra mea vicleșuguri cugetau. Lărgitu-şi-au ei împotriva mea gura lor, strigat-au: «Bine, bine, văzut-au ochii noştri». Privește, Doamne, și mă ajută, să nu taci înaintea lor. Nu Te depărta de la mine. Scoală-Te, Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu, şi ia aminte spre ajutorul meu şi spre încercarea mea cea grea. Ajută-mă cu puterea Ta, Doamne, Dumnezeul meu. Să nu poată spune ei întru inimile lor: «Bine, bine, sufletului nostru», nici să zică: «L-am înghițit pe el». Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi deodată cei ce se bucură de necazurile mele, să nu aibă putere cei care cu ocară se laudă împotriva mea. Să se bucure şi să se veselească toți cei care îmi voiesc binele și împlinirea mea, şi să spună: «Mărit să fie Domnul, Cel ce voieşte pacea fiilor Săi!» Și limba mea va vesti dreptatea Ta, iar bunătatea Ta va fi toată ziua în gura mea. Amin.

Psalmul 35

Necredința călcătorului de lege spune inimii mele că nu este în el adevăr și nici cinstire de Dumnezeu. El singur se amăgeşte în ochii săi, când zice că ar fi urând fărădelegea. Pentru că el fărădelege și vicleșug are în gând și în graiurile gurii lui, şi el nu vrea să priceapă ca să facă bine. Fărădelege a gândit în așternutul său, în calea cea bună nu a stat şi de răutatea sa nu s-a despărțit. Doamne, în ceruri este mila Ta şi adevărul Tău până la nori. Dreptatea Ta e precum munţii cei înalți, de neclintit, iar judecăţile Tale sunt așezate și de nepătruns precum marele adânc. Tu ești izvor de viață pentru om şi pentru tot ce este viu. Doamne, cât s-a înmulţit dragostea Ta către toți fiii oamenilor care la umbra aripilor Tale, în pace viețuiesc. Se satură din bunătățile casei Tale, şi din izvorul desfătării Tale Tu îi adăpi mereu pe ei. Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta noi am văzut lumina. Revarsă mila Ta peste cei care Te cunosc pe Tine, şi dreptatea Ta peste cei drepţi la inimă. Să nu lași, Doamne, să vină peste mine puterea celui îngâmfat și fala celui mândru, nici mâna celui rău să nu se poată ridica vreodată asupra mea. Înaintea Ta să cadă acum cei ce lucrează fărădelegea, izgoniți să fie de la fața Ta şi din viața mea. Amin

Mărire…

Psalmul 36

     Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu îi urma pe cei ce fac fărădelegea. Căci ca iarba curând se vor usca şi ca verdeaţa ierbii degrabă ei vor trece. Nădăjduieşte în Domnul şi fii bun! Locuieşte pământul şi hrănește-te cu bogăţia lui. Odihnește-te în Domnul, şi El îţi va împlini ţie cererile inimii tale. Încredințează Domnului calea ta şi nădăjduieşte în El şi El va împlini dorința inimii tale. Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ta ca lumina de amiază, așa va străluci. Supune-te Domnului şi roagă-L pe El! Nu râvni după cel ce sporește în calea sa, și după omul cel care face nelegiuirea niciodată tu nu umbla. Părăsește mânia şi lasă iuțimea! Nu căuta să vicleneşti în veac. Că cei ce viclenesc de tot vor pieri, iar cei ce ascultă de Dumnezeu, vor moșteni pământul. Şi încă puţin şi nu va mai fi cel rău, şi când vei căuta locul lui nu va mai fi. Cei blânzi vor moșteni pământul, şi ei vor trăi cu bucurie în păcea lui. Pândește păcătosul pe cel drept şi el scrâșnește asupra lui cu dinţii săi. Dar Domnul râde de el, că mai înainte El vede, cum vine ziua răsplătirii lui. Sabie au scos cei răi, întins-au arcul lor ca să doboare pe cel drept şi pe sărman, ca să junghie pe cei drepţi la inimă. Dar sabia lor în inima lor a intrat și îi rănește, şi arcurile lor în mâinile lor se frâng. Mai bun este puţinul celui drept, decât bogăţia multă a celor răi. Că braţele celor plini de răutăți se sting în dureri, iar Domnul întăreşte pe cei drepţi. Cunoaşte Domnul toate căile omului bun şi moştenirea acestuia în veac va fi. Nu se va ruşina în vremea cea rea, şi în zilele de foamete se va sătura. Că păcătoşii pier cum piere și păcatul lor, iar vrăjmaşii Domnului, îndată ce se înalţă, se sting ca fumul înaintea vântului și piere toată ura lor. Împrumută păcătosul şi nu dă înapoi, iar dreptul se îndură şi dă. Cei care îl binecuvintează pe Domnul, în pace vor moșteni pământul. Cei care-L blestemă pe El, sub blestemul lor cel greu se sting. Domnul călăuzește paşii omului bun şi calea lui în pace o păzește. De va cădea, iar se va ridica și nu se va zdrobi, pentru că Domnul întăreşte viața lui. Tânărul vede și cel bătrân poate spune că nu a văzut pe cel drept părăsit, nici seminţia lui cerșind pâine. Dreptul ajută mereu şi împrumută, şi seminţia lui este binecuvântată. Fereşte-te de rău şi fă binele, şi vei trăi în veacul veacului. Că Domnul iubeşte judecata şi nu va părăsi pe cei cuvioși ai Săi. În veac vor fi păziți. Cei plini de răutate se vor pustii şi seminţia celor răi se va stinge înaintea ochilor lor. Iar drepţii vor moșteni pământul şi vor locui în veacul veacului pe el. Gura celui drept grăiește cu înțelepciune şi limba lui mereu rostește adevăr. Legea lui Dumnezeu este mereu în inima lui, şi nu se vor poticni vreodată paşii săi. Pândeşte răufăcătorul pe cel drept şi caută să-l piardă pe el, dar Domnul nu lasă soarta dreptului în mâinile celui rău. Domnul nu lasă judecata cea nedreaptă să îl osândească pe cel drept și bun. Așteaptă pe Domnul şi păzeşte calea Lui! Şi Te va învăţa pe tine să te bucuri pe pământ. Când pier cei răi, tu vei rămâne viu. Văzut-am pe cel fără de Dumnezeu mândrindu-se şi înălţându-se ca cedrii Libanului. Şi am trecut şi iată nu era, şi l-am căutat pe el şi nu s-a aflat locul lui. Păzeşte bunătatea şi caută dreptatea, că urmași mulți are omul făcător de pace pe acest pământ. Toți cei fără de Dumnezeu se sting și pier în netihna inimii lor, urmașii lor se risipesc fără de urmă. Mântuirea drepţilor este la Domnul. Apărătorul lor este însuși Dumnezeu. El îi ajută şi îi scoate cu bine pe ei din tot necazul lor. El îi mântuiește pe ei, pentru că au primit și au trăit în Cuvântul Lui. Amin.

Mărire…

 

Pleacă, Doamne, urechea Ta spre mine și auzi glasul invocării mele. Fii mie Dumnezeu apărător şi casă de scăpare, că puterea mea şi scăparea mea eşti numai Tu. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, de omul nedrept şi viclean mă păzește, şi izbăveşte-mă că Tu eşti, Dumnezeule, întărirea mea. Doamne nu mă părăsi. În mâinile Tale, este soarta mea. În mâinile Tale îmi pun sufletul meu. Ocară celui fără de minte nu mă da. Depărtează de la mine bătăile fărădelegii. Șterge-mi datoriile cele neplătite, care se pot abate asupra vieții mele. Lacrimile mele nu le trece cu vederea, că străin sunt eu pe acest pământ fără de Tine. Tu ești Cel ce îmi dai izbândă şi mă scoți din cursa vrăjmașilor mei, îți mulțumesc și Te preamăresc. Tu ești Izbăvitorul meu în fața dușmanilor mei cei mulți și furioşi. Tu ești Cel care mă scoți din mâna omului nedrept și plin de răutate! Fii, Doamne, pururea cu mine și nu mă părăsi în veac!

Amin. Amin. Amin.