PSALTIREA

C A T I S M A X

Psalmul 70

Spre Tine Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în nici un chip. Întru dreptatea Ta, ajută-mă şi mă scoate din necaz, pleacă urechea Ta către mine şi mă mântuieşte. Fii Tu al meu Dumnezeu apărător şi loc întărit, ca să mă scoți din necaz, că întărirea şi scăparea mea eşti numai Tu, Domnul meu și Dumnezeul meu! Izbăveşte-mă din mâna omului rău, din mâna călcătorului de lege şi a celui ce face strâmbătate, că Tu eşti izbăvirea mea. Doamne, Tu ești nădejdea mea din tinereţile mele. În Tine m-am întărit din pântece, din pântecele mamei mele Tu eşti acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, dar Tu eşti ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud eu slava Ta, toată ziua mare cuviinţa Ta. Nu mă lepăda pe mine la vremea bătrâneţilor. Dacă va lipsi tăria mea, să nu mă laşi în patul neputinței. Că au zis vrăjmaşii mei mie şi cei care îmi amărăsc sufletul meu s-au sfătuit împreună, zicând: Iată Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l şi-l prindeți pe el, că nu este cel care îl izbăveşte. Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte! Să se ruşineze şi să se risipească cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace ei cu neputința iar puterea Ta să îi oprească să nu îmi facă vreun rău. Că eu nădăjduiesc spre Tine şi înmulţesc lauda Ta în inima mea. Gura mea va vesti lauda Ta, toată ziua mântuirea Ta. Intra-voi în puterea Ta, Doamne, aduce-mi-voi aminte de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţile mele, şi eu şi astăzi vestesc minunile Tale. Până la adânci bătrâneţe şi lungi cărunteţe, Dumnezeule, să nu mă părăseşti, ca să vestesc braţul Tău la tot neamul ce va să vină, să cinstesc puterea Ta şi dreptatea Ta, și toate cele bune pe care mi le-ai făcut mie. Dumnezeule, cine este asemenea Ţie, Doamne? Că multe necazuri şi rele au venit cu putere asupra mea, dar ajutându-mă m-ai scos din ele și mi-ai dat viaţă şi din adâncurile pământului iarăşi m-ai scos. Înmulţit-ai spre mine dragostea Ta şi cu iubire m-ai mângâiat şi din adâncurile pământului m-ai scos. Că eu voi lăuda adevărul Tău, Doamne, cu instrumente de cântare. Cânta-voi Ţie din alăută, Dumnezeul meu, și se vor bucura buzele mele când îți voi cânta Ţie şi sufletul meu pe care l-ai mântuit se va lumina, și limba mea toată ziua va vesti bunătatea Ta. Să se oprească acum în puterea Ta, cei care caută să-mi facă mie rău. Amin.

Psalmul 71

Înțelepciunea Ta Doamne, dă-o celui rânduit să conducă poporul Tău. Cu bunătate fă-l să judece pe tot omul. Cu dreptate să îi ridice și să îi ajute pe toți cei necăjiți ai Tăi. Să ajute pe fiii săracilor şi să îi smerească pe cei clevetitori. Să asculte el de Tine cât va fi soarele şi cât va fi luna. Și fă Doamne, să răsară în zilele noastre dreptatea, iar mulţimea păcii să se reverse acum peste noi. Cel bun să cârmuiască în pace sub ascultarea Ta. Cu aleasă înțelepciune să le așeze pe toate în rânduiala lor cea bună. Fă să se plece înaintea lui toţi puternicii pământului, și să asculte de cuvântul lui. Toate neamurile să îl slujească și să fie în pace pe acest pământ. Că el va izbăvi pe cel sărac din mâna celui puternic şi pe sărmanul care nu are ajutor îl va ajuta. Va avea milă de cel sărac şi de cel sărman, şi El sufletele săracilor va mântui. De camătă şi de asuprire va scăpa sufletele supușilor săi şi scump va fi numele lor înaintea lui. Şi el va fi viu şi se va da lui din aurul Arabiei şi se vor ruga pentru el toți drepții pământului, toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Sub cârmuirea lui va fi belşug de pâine pe pământ până-n vârful munţilor. Toți pomii cei roditori se vor înălţa precum cedrii Libanului, şi vor înflori spre rodire ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele va fi pomenit numele cel bun al lui. Se vor binecuvânta în el toate seminţiile pământului, toți îl vor ferici pe el. Binecuvântat e Domnul Dumnezeul nostru, Dumnezeul celor drepți, Cel care face bunătate și minuni mari. Binecuvântat este Numele slavei Lui în veac şi în veacul veacului. Tot pământul este plin de slava Lui.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…

Psalmul 72

    Cât de bun este Dumnezeu cu cel ales al Său, cu cei drepţi la inimă, iar mie, puţin a fost de nu s-au poticnit paşii mei. Că am pizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea celor răi. Crezut-am că ei n-au necazuri până la moartea lor şi tari sunt când lovesc ei. De osteneli omeneşti ei nu au parte şi ca oamenii de rând ei nu sunt chinuiți. Stăpâniți sunt de mândrie şi răutatea este îmbrăcămintea lor. Nedreptatea şi silnicia este îndeletnicirea lor. Din răutatea lor iese nedreptatea şi pizma inimii lor iese la iveală. Gândesc şi vorbesc cu mare vicleşug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer își ridică ei gura lor şi cu limba lor ei tulbură pământul. Pentru aceasta mulți se iau după ei şi găsesc de bune spusele lor, crezând că ei sunt plini de zile bune şi astfel mulți își zic: «Cum? Ştie oare aceasta Dumnezeu? Are Cel Preaînalt cunoștință despre ei? Iată, ei sunt răi şi sunt îndestulați. Veşnic sunt bogaţi». Și eu am zis: «Deci, în zadar am fost drept la inimă şi mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit în toată ziua şi mustrat în fiecare dimineaţă». Așa eu am grăit și am greșit. Iar dacă aș trăi și eu ca ei aș încălca legământul fiilor Tăi. Greu mă frământam în mine să pot pricepe viața, dar anevoios lucru era înaintea mea. Și am intrat în locul cel sfânt, în locașul lui Dumnezeu şi atunci am înţeles sfârşitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene merg ei și nu văd şi cad la fel precum s-au înălţat. Iute se pustiesc toți, se sting, și pier din pricina nelegiuirii lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, s-a întors atunci în mine mintea mea, iar chipul lor de nimica s-a făcut. Și s-a bucurat inima mea şi rărunchii mei s-au potolit. Atunci am priceput că eram fără de minte şi nu știam. Ca o ființă fără de pricepere stăteam și nu vedeam lucrarea Ta. Dar Tu ești pururea cu mine, Tu ești dorirea și tăria mea. Luatu-m-ai ca un părinte de mâna mea cea dreaptă. Cu sfatul Tău m-ai povăţuit şi în cinste m-ai păzit. Că pe cine am eu în cer afară de Tine? Şi afară de Tine, ce am dorit eu pe acest pământ? Stinsu-s-a inima mea şi trupul meu după Tine, Tu ești bucuria mea şi partea mea în veac. Tu ești Dumnezeul inimii mele. Că iată cei ce se depărtează de Tine pier și se nimicește urma lor. Ajută-mă să mă lipesc de Tine, Dumnezeul meu! Fii cu mine! În Tine am nădejdea mea. Ajută-mă să vestesc laudele Tale în toate zilele vieții mele. Amin.

Psalmul 73

   Doamne, Dumnezeul meu, Te rog, să nu mă părăsești chiar dacă eu Te-am părăsit de multe ori. Ia aminte la poporul Tău, pe care l-ai câștigat cu scump sângele Tău. Izbăvește-ne pe noi cu toiagul puterii Tale. Ridică mâinile Tale și îi oprește pe cei care vor să tulbure locul cel sfânt al Tău. Că s-au fălit mulți străini de Tine în mijlocul locașului de prăznuire al Tău. Pus-au semnele lor drept semne în locul semnelor Tale. Sfărâmat-au intrarea cea de sus. Ca și în codru cel mare, așa intră și ies pe uşile locașului cinstirii Tale și îi strică fără milă taina sfințeniei sale. În focul orgoliilor lor au pus locașul Tău. Spurcat-au locul Numelui Tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor: «Veniţi să ne folosim noi de toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ». Semnele Tale nu mai sunt. Nu mai este profet şi întru noi nu mai avem Înțelepciunea Ta. Până când, Dumnezeule, va mai grăi în Numele Tău cel care Te necinstește prin toată viața lui? Pentru ce întorci mâna Ta, Doamne, și-i lași să pângărească și să folosească locașul Tău cel sfânt? Că Tu ești Împăratul nostru din veac în veac și faci mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărţit cu puterea Ta marea, Tu stăpânești puterile cele ce sunt ascunse în adâncuri. Tu faci izvoare şi pâraie. A Ta este ziua şi a Ta este noaptea. Tu ai zidit lumina şi soarele. Tu ai făcut toate rânduielile pământului, vara şi primăvara Tu le-ai zidit. Adu-Ţi aminte de aceasta, că ei grăind Te-au ocărât și au folosit Numele Tău să-și facă nume și averi. Să nu-i lași, Doamne, în mâna lor pe cei care Te laudă pe Tine. Sufletele săracilor Tăi să nu le uiţi vreodată în mâna și în urgia lor. Caută spre cei ce cred în legământul Tău, că iată s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele celor fărădelege. Să nu se clatine în fața lor cel drept cu inima, săracul şi sărmanul să laude Numele Tău. Apără Doamne, moștenirea Ta, adu-Ţi aminte de ocara de fiecare zi cu care Te necinsteşte cel ce folosește preasfânt Numele Tău. Faptele celor ce Te urăsc pe Tine le risipește și pe noi ne întărește cu puterea Ta. Amin.

Mărire…

Psalmul 74

Te laud, Doamne, Dumnezeul meu, și chem Numele Tău în ajutorul meu. Toate minunile Tale le grăiesc, că așa ai grăit Doamne: «Când va fi vremea potrivită, cu dreptate Eu voi judeca. Cutremuratu-s-a pământul şi toţi cei care locuiesc pe el, că Eu am întărit stâlpii lui». Şi ai grăit Tu însuți celor răi: «Nu faceţi fărădelege, și nu vă înălțați fruntea voastră! Să nu grăiți cumva cu nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munţii pustiei, nu vine ajutorul, că binecuvântarea este de la Dumnezeu. El pe cel mândru îl smereşte şi pe cel curat cu inima îl înalţă. Paharul mântuirii este în mâna Domnului, acesta este plin cu un vin curat bine mirositor, şi El îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, și din ea vor bea toţi făcătorii de rău ai pământului». Iar eu mă voi bucura de Tine, Doamne, cânta-voi Dumnezeului meu în veac. Şi toate gândurile cele rele se vor risipi şi se va înălţa fruntea celui drept. Amin.

Psalmul 75

Cunoscut este Dumnezeu de inimile celor binecuvântați ai Săi, mare este Numele Lui peste ei. El a făcut între ei locul sălășluirii Lui şi locaşul Lui întru ei l-a pus. Înaintea lor Domnul a zdrobit tăria celor răi, arma şi sabia şi războiul a risipit. Lumină este El în inimile celor buni. Tulburatu-s-au toţi cei nepricepuţi la inimă, dormit-au somnul lor şi toţi cei războinici nu şi-au mai găsit inimile lor. Certarea Ta, i-a încremenit pe cei vicleni în gândurile lor. Înfricoşător eşti pentru ei şi cine va sta împotriva Ta? Din cer ai făcut să se audă judecată, și tot pământul s-a plecat liniştit înaintea Ta. Ridicatu-Te-ai la judecată ca să mântuiești pe toţi cei blânzi și drepți ai pământului. Că gândul omului Te va lăuda şi amintirea gândului Te va prăznui. Faceţi făgăduințe bune şi pe toate le împliniți înaintea Domnului, Dumnezeului nostru! Aduceți darul inimii înaintea Lui, că El este Cel ce ia duhurile căpeteniilor și așază în țărână pe toți puternicii pământului.

Psalmul 76

     Cu glasul meu către Domnul am strigat, și către Dumnezeu am ridicat sufletul meu şi El a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar şi noaptea mâinile mele stăteau întinse înaintea Lui şi n-au slăbit, și sufletul n-a vrut să se mângâie. Și mi-am adusu aminte de Tine, Doamne, şi m-am cutremurat. Cugetând a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji. Tulburat eram şi n-am grăit nimic. Gândit-am la zilele cele de demult şi de anii cei veşnici mi-am adus aminte. Noaptea în inima mea cugetam şi se frământa duhul meu zicând: Oare, în veci voi sta departe de Domnul şi nu Îl voi găsi? Oare, va privi spre mine sau va închide înaintea mea calea Sa? Și am început să mă afund în multe gânduri și mă îngrijora voința Celui Preaînalt. Adusu-mi-am cu drag aminte de toate lucrurile Domnului şi de minunile Sale, cele dintru început. Am cugetat la toate lucrurile Sale şi la faptele Sale m-am gândit. Dumnezeule, în sfinţenie este calea Ta. Cine mai este Dumnezeu mare ca Tine, Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni mari! Cunoscută ai făcut între popoare puterea Ta. Izbăvit-ai cu braţ tare pe poporul Tău. Văzutu-Te-au apele Dumnezeule și Te-au ascultat. Văzutu-Te-au apele şi s-au plecat şi s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii ca săgețile, glasul tunetului Tău în vârtej. Luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul. În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale nu se vor cunoaşte. Povăţuiește-mă cu Înțelepciune și întărește-mi gândul cel bun al cugetului meu, ca să Te pot afla pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…