PSALTIREA

C A T I S M A XII

Psalmul 85

   Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu fără de Tine. Păzeşte-mi sufletul meu, că al Tău sunt. Întărește-mi inima mea și nu mă părăsi. Dumnezeul meu, fie-Ți milă de mine. Doamne, eu Te chem cu toată priceperea și cu toată puterea mea: Mântuiește-mi al meu suflet, și scoate-mi din necaz inima mea. Bun şi blând eşti, Doamne, şi tuturor celor ce Te cheamă în Duh și în Adevăr Tu le dai putere și ajutor. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele: Din tot necazul scoate-mă cu bine. Fii cu mine, că nimeni nu este asemenea Ţie între dumnezei, şi nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut se închină înaintea Ta, Doamne, şi măresc Numele Tău. Mare eşti Tu și minunate lucruri faci. Tu eşti Dumnezeul cel binecuvântat. Povăţuieşte-mă, Doamne, pe calea Ta şi eu voi trăi întru adevărul Tău. Veselește-mi inima mea, să cunoască Numele Tău așa cum este în adevăr. Lăuda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea şi voi mări Numele Tău în veac. Mare este mila Ta spre mine şi ai scos sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au ridicat asupra mea şi adunarea celor tari a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, ești Dumnezeu Îndurat şi Bun, îndelung-Răbdător, mult-Milostiv şi adevărat. Caută spre mine şi mă ajută, dă-mi tăria Ta şi mă întărește. Fă cu mine semn spre bine, să vadă și să priceapă cei ce mă urăsc. Oprește-i să nu îmi poată face rău. Să se oprească pentru totdeauna în puterea Ta. Doamne, Tu, din tot necazul meu m-ai scos. Amin.

Psalmul 86

     Temelia Sionului este pe munţii cei sfinţi. Domnul iubeşte porţile Sionului. Lucruri slăvite s-au scris despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Aduce-mi-voi aminte de Raav şi de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine, şi iată cei de alt neam, şi Tirul şi poporul etiopienilor, aceştia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul, şi om s-a născut în el şi Însuși Cel Preaînalt l-a întemeiat pe el. Și Domnul va povesti în cartea neamu-rilor şi a căpeteniilor acestora, care s-au născut în el. În Tine Doamne, e locașul tuturor celor care fac binele.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Te rog, să lași să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Să nu lași să se umple de rele sufletul meu nici viaţa mea de iad să se apropie. Să nu fiu socotit cu cei care se coboară în groapă. Ajută-mă să nu ajung ca un om neajutorat, între cei morţi, nici ca un rănit care doarme în mormânt, de care nu îți mai aduci aminte, care a fost lepădat din mâna Ta. Ridică-mă din groapa cea mai de jos, scoate-mă dintru cele întunecate şi din umbra morţii. Te rog nu mă părăsi. Oprește valurile cele mari și nu lăsa urgia lor să vină peste mine. Doamne, să nu se depărteze cunoscuții mei de mine, nici să ajung eu urâciune înaintea lor. Închis am fost eu şi nu am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de atâta suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua eu am întins către Tine mâinile mele. Oare, morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor ridica şi Te vor lăuda pe Tine? Oare, va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău îl va grăi în locul pierzării? Oare, se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în pământ uitat? Eu către Tine, Doamne, strig şi toată dimineaţa rugăciunea mea spre Tine se va înălța. Să nu lepezi sufletul meu şi faţa Ta să nu o întorci de la mine! Te rog să nu mă lași să fiu sărac şi în osteneli. Iartă-mi păcatele neștiinței și ale tinereţilor mele. Înalță-mă, acum, nu mă smeri, ajută-mă să nu mai fiu mâhnit. Peste mine au trecut valuri înspăimântătoare şi înfricoșările cele grele m-au tulburat. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi toate m-au cuprins deodată, dar Tu m-ai apărat. Te rog ajută-mă să nu se îndepărteze de la mine prietenul meu cel bun, nici vecinul meu, nici cunoscutul meu și nici trimisul Tău. Păzește-mă pe mine și pe ei de ticăloșia mea. Amin.

Mărire…

Psalmul 88

 Bunătatea Ta, Doamne, în veac o voi cânta, și din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea. Că pe veci ai întemeiat bunătatea şi ai aşezat în ceruri adevărul Tău, și ai zis: «Făcut-am legământ cu aleşii Mei, datu-mi-am cuvântul Meu înaintea celui drept. Până în veac voi întări seminţia sa şi voi păzi din neam în neam dreptatea Mea». Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, şi adevărul Tău, cinstit este în adunarea sfinţilor. Că cine este ca și Tine, Doamne, în ceruri şi cine se va asemăna cu Tine, Atotputernice, între fiii lui Dumnezeu? Preaslăvit ești, Doamne, în sfatul sfinților. Mare şi puternic ești Tu, Părinte, peste toți cei dimprejurul Tău. Pentru că Tu, Doamne, ești Dumnezeul Puterilor, și cine este asemenea Ţie? Tare eşti, Doamne, şi adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpâneşti puterea mării şi mișcarea valurilor ei Tu o potoleşti. Tu smerești ca și pe un rănit pe cel mândru, și cu braţul puterii Tale, Tu risipești pe toți vrăjmaşii Tăi. Ale Tale sunt cerurile şi al Tău este tot pământul, lumea şi plinirea ei Tu le-ai întemeiat pe tăria rânduielilor lor. Miazănoapte şi miazăzi Tu ai zidit, Taborul şi Ermonul în Numele Tău se bucură. Braţul Tău este cu putere. Dreptatea şi bunătatea sunt temelia rânduielilor Tale. Pacea şi adevărul merg înaintea feţei Tale. Fericit este poporul care Te cunoaște pe Tine! El în Numele Tău se bucură toată ziua şi în lumina feţei Tale el e viu. Dreapta Ta îl ridică și din pulbere îl înalţă. Că Tu eşti tăria puterii sale şi toată puterea noastră stă în bunătatea Ta. Tu ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi şi ai zis: Dat-am ajutor celui puternic, înălţat-am pe cel ales din poporul Meu. Aflat-am pe cel drept, alesul Meu, cu untdelemnul cel sfânt al Meu l-am uns pe el, pentru că mâna Mea îl ajută şi braţul Meu îl întărește. Nici un vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui şi fiul fărădelegii nu-i va putea face rău. Şi voi stârpi pe vrăjmaşii săi de la faţa lui şi pe cei care-l urăsc pe el, Eu îi voi înfrânge. Şi adevărul Meu şi pacea Mea cu el vor fi şi în Numele Meu se va înălţa puterea lui. Şi îi voi pune dreapta lui peste toate, și el Mă va chema zicând: Tatăl meu eşti Tu, Dumnezeul meu şi sprijinitorul meu, Dumnezeul mântuirii mele. Şi îl voi face pe el întâi-născut mai înalt decât cei puternici ai pământului. În veac îi voi păstra dragostea Mea şi cuvântul Meu înaintea lui va fi. De vor părăsi fiii lui legea Mea şi după rânduielile Mele nu vor umbla, de vor nesocoti cuvintele Mele şi poruncile Mele nu le vor păzi, atunci, cu toiag voi risipi fărădelegile lor, şi cu mustrări le voi îndrepta greșelile lor. Iar mila Mea nu o voi depărta de la ei, nici nu voi face strâmbătate întru adevărul Meu, nici nu voi rupe legământul Meu şi cele ce ies din buzele Mele, Eu nu le voi schimba vreodată. Pentru că o dată M-am jurat pe sfințenia Mea. Oare, voi minți Eu pe cel drept? Seminţia lui în veac va rămâne înaintea Mea şi numele lui și moștenirea sa ca și soarele va fi şi ca luna va rămâne şi martor credincios în cer Mă va avea. Doamne, adu-Ţi aminte și de mine și de toți cei dragi și apropiați ai mei că Binecuvântat ești Tu în veac. Amin.

Mărire…

Psalmul 89

   Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Mai înainte de a fi munţii şi pământul şi lumea, din veac şi până în veac eşti Tu. Nu îl întoarce pe om în pulberea pământului zicând: «Întoarceți-vă fiii oamenilor!» Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă a nopții. Puțini sunt anii noștri pe acest pământ. Ca zorii dimineţii ei înfloresc şi trec, și precum seara, cad, se sting, şi nu mai sunt. Fărădelegile noastre Tu le știi și greşelile noastre cele tainice, de lumina feţei Tale nu se pot ascunde. Răutățile inimii ne-au împuținat zilele noastre şi în amar ni le-au stins. Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani, iar de vor fi în putere, optzeci de ani. Iar cei ce sunt peste aceştia, sunt plini de slăbiciune, de osteneală, și de necaz. Că trece viaţa şi toți ne ducem. Cine cunoaşte puterile Tale şi cine știe bine rânduiala Ta? Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne putem îndrepta inimile spre înţelepciunea Ta. Întoarce-Te, Doamne, și nu sta departe? Fie-Ți milă de noi! Umple diminețile vieții noastre de lumina Ta şi ne îmbucură şi ne veselește în toate zilele vieţii noastre pe acest pământ. Veselitu-ne-am pentru zilele în care am suferit, pentru anii în care am văzut rele, că din toate am ieșit cu puterea Ta. Îndreptează pașii noștri pe acest pământ, și fă să fie lumina Ta peste noi şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Amin.

Psalmul 90

   Cel care locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, sub acoperământul Tatălui se odihnește și în paza Dumnezeului cerului, în pace el trăiește. Bucuros el zice Domnului: «Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea, Domnul meu și Dumnezeul meu, în Tine eu mi-am pus toată nădejdea și toată viața mea». De aceea Domnul îl scoate pe el cu putere din cursa vânătorilor şi de cuvântul cel tulburător El îi apără inima sa. Cu spatele îl umbrește. Sub aripile Lui îl ocrotește și ca o armă îl înconjoară cu adevărul Său. Păzit fiind de Domnul, el nu se va teme de frica de noapte, nici de primejdia ce zboară ziua, nici de lucrul ce umblă în întuneric, nici de boli molipsitoare ce bântuie întru amiază. Chiar dacă vor cădea dinspre latura sa o mie şi zece mii de-a dreapta sa, de el, de cel păzit de Domnul, nici un necaz nu se va apropia. Însă cu ochii săi el va privi şi răsplătirea faptelor celor răi el va vedea. Pentru că nădejdea sa este în Domnul, și în Cel Preaînalt el și-a pus viața sa. Nu vor veni către el rele şi bătaie nu se va apropia de casa sa. Domnul însuși va porunci îngerilor Săi pentru el, ca să îl apere în toate căile sale. Pe mâini îl vor înălţa ca nu cumva să împiedice de piatră piciorul său. Peste aspidă şi vasilisc va păși şi va călca peste leu şi peste balaur. «Că înspre Mine a nădăjduit şi îl voi apăra pe el, așa zice Domnul, îl voi acoperi pe el, că a cunoscut Numele Meu. Striga-va către Mine şi Eu îl voi auzi pe el, cu el sunt, și din necaz, Eu îl scot cu putere şi îl așez sub ocrotirea Mea. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea».

Amin. Amin. Amin.

Mărire..

 

  Revarsă binecuvântarea Ta, Doamne, peste casa mea și peste toate cele ce Tu ne-ai dăruit și nu lăsa, Atotputernice, să se risipească acestea precum e apa aruncată peste pământul cel pustiu. Păzește-ne și dă-ne acum iertare, dacă am greșit. Și de avem datorii neșterse, Tu șterge-le acum și ne păzește, și nu lăsa să ni se ia sau să se risipească sporul casei și toate cele bune care le-am primit prin truda noastră sau prin darul bunătății inimii Tale. Și dacă ni s-au luat, atunci, să se reverse acum harul bunătății Tale peste noi și peste cei care ni le-au luat, și să se întoarcă toate acestea așa cum au fost dintru început de Tine bine rânduite pentru fiecare dintre noi. Fă, Doamne să fim binecuvântați de acum și până în veac! Fă, Doamne, să sporească toate cele bune ale noastre. Fă, Doamne, să avem bucurie și înțelegere între noi și să bucurăm cu sporul casei noastre pe toți cei dragi și pe toți cei apropiați sau îndepărtați ai noștri. Îți mulțumim.

Amin. Amin. Amin.