PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A XIII

Pm. 91

Înalță puterea bucuriei mele

Bine este a lăuda Numele Tău şi a cânta bunătatea Ta, Preaînalte, a vesti dimineaţa bunătatea Ta şi adevărul Tău în toată noaptea. Că Tu încânți inima mea cu făpturile Tale şi în fața lucrărilor mâinilor Tale, sufletul meu tresaltă de bucurie. Ajută-mă să mă pot bucura de iarba cea frumoasă ce stă vie și smerită și nu plânge când eu o calc cu al meu picior. Ajută bucuriei mele să vadă frumusețea florilor care înfloresc, și repede se risipesc și trec.

Ele nu plâng, chiar dacă nimeni nu le vede vreodată frumusețea lor. Te rog înalță puterea bucuriei mele ca steagul neînvins şi o întărește până și întru bătrânețile mele cele adânci. Păzește bucuria mea și ca finicul o fă să înflorească. În viața mea păzește-mă mereu în bucurie.

Până întru bătrâneţe adânci îmbucură inima mea cu frumusețea Ta. Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 92

Ajută-mă să văd măreția Ta

Ajută-mă să văd puterea măreției Tale! Că Tu ții toate în armonie și îm-părățești din veșnicie peste Univers. Lumina Te îmbracă în maiestate, și credincioasă Ție, se naște din al Tău Cuvânt. Toate se nasc din gândul Tău și în el rămân, urmând a lui voire. În slava lor Te îmbraci ca în veșmânt de strălucire și toate Te ascultă câte sunt. Încins ești cu atotputernicia și bunătatea este frumusețea Ta. Lumea ai zidit-o cu înțelepciune.

Împărăția Ta este mai dinainte de a se naște timpul și toate cele ale lui. Valurile timpului își înalță glasurile lor și vor să povestească toată a Ta zidire, dar n-au cuvinte să cuprindă măreția ei. În glasul său tot Universul ne arată Adevărul Tău. Ajută-mă să văd ce e puterea frumuseții Tale și să trăiesc în măreția ei!

Că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Tu toate le ții în armonie și împărățești din veci peste întregul Univers. Amin.

 

Pm. 93

Păzește-mă Doamne

Doamne Dumnezeul bunătății și al dreptății mele, Atotputernice, arată-Te în măreția puterii Tale și în stră-lucirea frumuseții dumnezeiescului Tău chip. Tu ocârmuiești pământul, și îl judeci cu multă îndurare. Te rog oprește semeția celor mândri. Te rog oprește puterea răutății lor. Ferește-mă de fala păcătosului și de grăirea lui nedreaptă și în fărădelegea lui nu mă lăsa să fiu ademenit vreodată.

Păzește-mă, Doamne, de asuprirea celui îngâmfat, şi ocrotește-mi soarta de apăsarea lui. Pe văduvă ferește-o de necinstirea celui rău şi pe sărac nu îl lăsa să fie ucis. Orfanilor fii Tată bun și ocrotitor și mâna celui ce-i ucide, oprește-o cu puterea Ta. Să nu fie, Doamne, peste noi puterea celui care grăiește în inima sa: «Nu va vedea Dumnezeu, și nu este cu ei Dumnezeul lor, și nici nu ne va stăvili pe noi când îi vom prinde în laț și îi vom nimici». Nepricepuţi și fără înțelepciune sunt cei ce cugetă aceste răutăți.

Tu ai zidit urechea și ai făcut-o să audă, noi ce am putea să ascundem ca Tu să nu poți auzi? Tu ai zidit din fire ochiul și l-ai făcut să aibă în el lumină și să vadă, ce ar putea fi ascuns de a Ta privire oare? Tu cercetezi popoarele și vremurile lor și neamurile toate le înalți și le cobori, oare, nu vei cerceta faptele fărădelegii fiecărui om? Tu dai din mâna Ta știință la omul care poate auzi, cum poate cineva să creadă că din izvorul plin de apă ar curge vânt și praf uscat, și el nu știe? Tu cunoşti gândul omului și vezi deșertăciunea lui.

Tu îl înveți pe om Înțelepciunea, și îi dezvălui taina rânduielilor Tale. Tu îi dăruiești lui pace și liniște în zile cele grele și ești cu el și îl ajuți să treacă încercarea și necazul său. Dreptatea o întorci la loc de cinste şi toţi cei cu inima curată se bucură în ea. Doamne, Dumnezeul meu, fii cu mine în fața celor care viclenesc și a celor care lucrează fărădelegea și mă păzește de lucrarea lor! Că de nu m-ai fi ajutat Tu, sufletul meu l-ar fi coborât cu vicleșug în iad, acolo unde e sânul tăcerii celei mari. Dar când am zis: «Se clatină piciorul meu și frica mă doboară», în clipa aceea, Tu, Doamne ai fost cu mine, chiar dacă eu nu am priceput, Tu m-ai ridicat, m-ai întărit, m-ai ajutat. Iar când inima mea era să fie copleșită de gânduri și durere, Tu ai revărsat mângâierile Tale peste mine și al meu suflet mi s-a umplut de bucurie. Păzește-mă de cel care prinde în cursă sufletul dreptului şi osândește sânge nevinovat.

Că Tu ești Bun și Drept, Tu ești cetatea mea cea întărită. În Tine găsesc pacea și odihna mea. Tu ești Dumnezeul meu, scăparea și ocrotirea mea. Păzește-mă să fiu și să trăiesc în binecuvântarea Ta. Amin.

Mărire…

 

Pm. 94

Veniți să ne bucurăm de Domnul

Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să cântăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Veniți să întâmpinăm faţa Domnului întru laudă şi în psalmi de mulțumire. Veniți să Îl cinstim pe El, că Dumnezeu mare este. El este Cel dintâi şi Cel de pe urmă. El este Domnul nostru cel viu. El este Alfa şi Omega. El este Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul. El este Stăpânul vieții și al morții. El este Tatăl nostru și Tatăl veșniciei. El este Părinte a tot ceea ce este, El este Domn peste tot ceea ce a fost și peste tot ceea ce va fi.

În mâna Lui sunt temeliile pământului şi ale universului celui fără de hotar. Din El se naște totul și în El trăiește tot ceea ce este. Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să-L cinstim cu bucurie. Veniți să cântăm cu mulțumire Domnului. Veniți să preamărim pe Ziditorul nostru. Veniți să ne bucurăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cu îngerii și cu toți slujitorii Săi, că noi suntem copiii binecuvântării Sale.

Veniți să auzim și să ascultăm cu bucurie cuvântul buzelor Sale.

Veniți să gustăm cât de bun este Domnul, să înălțăm inimile noastre înspre El. Veniți să vedem lumina lucrurilor Sale.

Veniți să ne unim cu Domnul Dumnezeul nostru. El este Lumina lumii şi nici un întuneric nu este întru El. Veniți să vedem Adevărul, și să ne bucurăm de darurile Sale, trăind în binecuvântarea Sa. Amin.

Pm. 95

Cântați Domnului tot pământul

Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi Domnului tot pământul. Cântaţi Domnului și binecuvântaţi Numele Lui, binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui. Vestiţi între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui.

Mare ești Doamne şi minunat este Numele Tău, mai cinstit și mai presus este decât toată făptura. Măreție şi frumuseţe este înaintea Ta. Sfinţenie şi laudă este în locaşul cel sfânt al Tău.

Închinare îţi aduc Ție, Doamne. Se bucură de faţa Ta tot pământul. Tu îi dai bucuria și toată armonia lui. Întru dreptate judeci popoarele. Se veselesc cerurile şi se luminează marea şi toate cele ce sunt în ea.

Se bucură câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele. Înaintea Ta se bucură toţi copacii pădurii, în faţa Ta se bucură toate.

Tu ai zidit și ai păzit pământul. Tu aperi viața în bunătate și dreptate şi toate stau în adevărul Tău. Amin.

 

Pm. 96

Păzește-mi sporul casei mele

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, Tu ții toate în pace și în armonie! Pământul se bucură plin de lumină. Dreptatea şi bunătatea sunt semnele puterii Tale. Focul curățitor merge înaintea Ta. Lumina feței Tale este lumina vieții mele. Dragostea inimii Tale este întărirea sufletului meu.

Munţii tresaltă de bucurie în faţa Ta. Cerurile vorbesc despre dreptatea Ta. Popoarele se pleacă înainte Ta și Te preamăresc fiecare în fel și chip. Ele cinstesc măreția bunătății Tale. Toți se luminează când văd Adevărul și măreția frumuseții Tale și se pleacă înaintea Ta. Înaintea Ta se închină toţi îngerii. Toate puterile ascultă de glasul Tău. Rânduielile voinței Tale rămân de neclintit. Cei ce Te iubesc, urăsc răul și nedreptatea.

Aceștia fac binele și nu cugetă fărădelegi. Tu păzeşti sufletele celor buni și drepți și de uneltirile celui rău îi aperi pe ei. Peste cel drept cobori lumină și îi luminezi gândul și cu înțelepciune îl păzești mereu. Bucuria se sălășluiește în locașul său. Doamne păzește toate cele ale mele în pace, în spor și bună armonie!

Bucurie și îndreptare dă-mi la tot pasul meu şi ajută-mă să trăiesc în lumina bunătății Tale. Tot binele pe care l-am primit să-mi fie mie în fiecare ceas spre împlinire și în inimă să îmi aducă mulțumire. Tot sporul casei mele și toate cele ale mele, de Tine, Doamne, și de ai Tăi îngeri să fie pururea păzite și orice rău sau tulburare de ei să fie risipite. Amin.

Mărire…

Pm. 97

Revarsă peste mine bunătatea Ta

Dreptatea și bunătatea Ta, Doamne, sunt din veac. Tu ești mântuirea mea. Adu-Ți aminte cu bunătate de mine cel atât de mic și spre inima mea apleacă, Doamne, urechea Ta. Că eu Te chem și Te implor din drumul meu atât de învălmășit și îți cer Părinte, ajutor.

Revarsă, Doamne, bunătate și binecuvântare peste al meu suflet chinuit și dă-mi Părinte, îndreptare, chiar dacă încă sunt pe drum amar și rătăcit. Revarsă, Doamne, bunătate în inima din pieptul meu și dă-mi putere să mă înalț să ies din drumul meu cel greu. Amin. Amin. Amin.

Pm. 98

Invoc puterea sfântului Tău Nume

Părinte al meu, Stăpân a tot ceea ce este, Părinte al Universului și Ziditor al lumilor ce numai Tu le știi, Te rog ajută-mă și fii cu mine! Tu ești a toate Creator. De Tine ascultă toată ființa, toată zidirea, toată făptura și toată creatura. Supuse sunt voinței Tale și toate stau în rânduielile pe care Tu le-ai dat.

u şezi pe heruvimi și pășești peste aripile vânturilor și tot pământul e cercetat și e păzit de mâna Ta. Numele Tău Dumnezeule este mare, și minunat şi sfânt este El. Puterea Lui este peste a cerurilor măreție. În inima celui care iubește dreptatea El lucrează cu putere. De negrăit este Numele Tău și mare este puterea invocării Sale. Inima mea privește înspre Tine, se pleacă și se închină aşternutului picioarelor Tale, că sfânt este și locul trecerii Tale printre noi! Te chem Doamne! Știu că Tu auzi glasul rugăciunii mele.

Tu ai auzit rugăciunile celor drepți, Dumnezeule, Tu i-ai ascultat și Te-ai milostivit de ei. Auzi-mă, Doamne, și pe mine, chiar dacă nu sunt vrednic precum ei.

Apleacă-Te spre a mea rugăciune și fii mie Sfetnic și fii mie Apărător în toate cărările vieții mele. Că eu mă plec înaintea Ta și mă închin aşternutului picioarelor Tale, și invoc puterea și ajutorul sfântului Tău Nume! Ajută-mă! Fii paza mea! Fii apărare mare. Fii binecuvântarea mea! Că sfânt și bun ești Doamne, Dumnezeul meu! Amin.

 

Pm. 99

Ajută-mă să Te cunosc

Ție îți cântă, Doamne, tot pământul, și toți cei care Te cunosc în adevăr, slujesc dumnezeirii Tale cu veselie, și stau în fața Ta cu bucurie. Cel ce cunoaște bunătatea Ta, dă glas de mărturie, că bun ești Doamne, și Tu ești Dumnezeu din marea veșnicie. Tu ne-ai făcut pe noi şi nu noi Te am zidit sau inventat pe Tine.

Noi purtăm toate ale Tale în chipul nostru, în simțire și în toată a noastră fire. Ajută-mă să Te cunosc, așa cum ești în Adevăr. Ajută sufletului meu să vadă a Ta lumină, să afle și să intre pe Poarta vieții ce duce înspre Tine, Tată!

Ajută-mă să Te găsesc și să cunosc Numele Tău. Descoperă-mi Numele Tău cel bun, cel sfânt, cel tainic și ascuns, de negrăit, Numele Tău Părinte, Tată, Dumnezeu! Amin.

 

Pm. 100

Păzește-mă, Doamne!

Învață-mă a Ta înțelepciune și ajută-mă să pot urma calea dreptății Tale, și să Te aștept pe Tine, Dumnezeul meu. Păzește-mi pasul meu și fă-l să umble în bunătate, în taina casei mele și în orice loc de pe acest pământ. Păzește ochii mei, Te rog, de tot ce ar putea să ademenească slăbiciunea mea sau să mă aplece să urmez pe cei ce calcă Legea Ta. Păzește-mă să nu atrag spre mine pe cel viclean și pe cel rău, și ajută-mă, nimic să nu am întru el și el nimic să nu aibă în mine.

Păzește-mă de cel ce clevetește în ascuns pe cel apropiat al său, ajută-mă să nu-l aud, să nu-l ascult și în clevetirea lui să nu se prindă mintea mea. Păzește-mă de omul mândru şi nesăţios cu inima, cu el să nu umble pasul meu, și de cele ale lui să nu fie atinse buzele și gândurile mele. Cel ce umblă pe cale fără prihană, acela fă-l să se apropie de mine și cu el să îmi pun partea mea. Să nu locuiască în casa mea cel mândru, și cel ce grăieşte nedreptăţi să nu îl lași Tu, Doamne, să intre și să se sălășluiască sub acoperișul meu, ci du-l cât mai departe de toată viața mea. În fiecare dimineaţă ajută-mă să văd lumina zilei ce se naște și să mă bucur de frumusețea măreției Tale.

Deschide gura mea spre binecuvântare și înspre mulțumire. Învață-mă și ajută-mă să pot urma calea dreptății Tale, că Tu ești Dumnezeul meu. Păzește-mi inima mea în bunătate, oriunde eu aș fi pe acest pământ. Păzește ochii mei, de tot ce ar putea să ademenească slăbiciunea mea sau să mă aplece să urmez pe cei ce calcă Legea Ta. Păzește-mă să nu atrag spre mine pe cel viclean și pe cel rău, și ajută-mă, nimic să nu am întru el și el nimic să nu aibă în mine.

Păzește-mă de cel ce clevetește în ascuns pe cel apropiat al său, ajută-mă să nu-l aud, să nu-l ascult și în clevetirea lui să nu se prindă mintea mea. Păzește-mă în a Ta iubire și cu a Ta putere mă înalță să fiu mereu în bucuria vieții Tale.

Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

Mărire…