PSALTIREA

C A T I S M A XIII

Psalmul 91

Bine este a Te lăuda pe Tine Doamne, Dumnezeul meu! Bine este a cinsti Numele Tău. Fericit e cel ce gustă dimineaţa pacea Ta şi adevărul Tău în toată noaptea. În psaltirea cea cu zece strune te laudă inima mea cu cântece din alăută. Că m-ai veselit, Doamne, cu minunățiile Tale şi între lucrurile mâinilor Tale m-ai împlinit. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale! Omul nepriceput nu Te poate cunoaşte şi cel neînțelegător nu Te poate înțelege. Când se înmulțesc cei răi ca iarba, tot atunci se ivesc și cei fărădelege. Ei se înalță dar repede cad și pier fără de urmă în veacul veacului. Iar Tu rămâi același: Stăpân al timpului și al vieții. Vrăjmaşii Tăi se risipesc în fața Ta şi pier toţi cei ce lucrează fărădelegea. Păzește-mi, Doamne, puterea mea și la bătrânețile mele mă păzește și mă întărește. Ridică-mi înspre Tine ochii mei și urechea mi-o deschide să Te aud în fiecare clipă a vieții mele pe acest pământ. Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi. Răsădit e dreptul în casa Domnului. În curţile cele frumoase ale lui Dumnezeu, dreptul înflorește mereu. Întru bătrâneţe bune el se va bucura şi bine vieţuind va trăi, ca să vestească: Bun și drept este Domnul Dumnezeul nostru şi nu este răutate nici nedreptate întru Dânsul.

Psalmul 92

   Domnul a împărăţit, întru podoabă s-a îmbrăcat, îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu. Ridicat-au râurile vocea lor, ridicat-au râurile glasul apelor lor, ridicat-au râurile valurile lor, mai mult decât glasul apelor clocotitoare. Mai mult decât zbuciumul mării s-au tulburat, dar Domnul le-a liniștit cu glasul Său. Minunat este întru cele înalte, Domnul. Cuvintele gurii Tale s-au arătat a fi adevărate toate. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile. Amin.

Psalmul 93

Dumnezeul binecuvântării, Domnul, Dumnezeul binecuvântării noastre cu har ne-a binecuvântat. Înălţatu-sa El, Cel care a zidit pământul, răsplătit-a tuturor. Până când cei răi, Doamne, până când cei răi se vor mai făli? Până când vor spune şi vor grăi nedreptate înaintea poporului Tău? Doamne, ei fără de milă îl asupresc şi moştenirea Ta o apasă. Pe văduvă şi pe sărac i-au ucis şi pe orfani i-au omorât. Şi ei au zis: «Nu ne va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul cel Preaînalt». Înțelegeți, dar, voi cei nepricepuţi din popor, şi voi cei nebuni, înţelepţiți-vă odată! Cel care a sădit urechea, oare nu aude? Cel care a zidit ochiul, oare nu vede? Cel care pedepsește pe cei răufăcători, oare, nu va cerceta? El e Dumnezeul nostru! El îi dă omului ştiinţa. El ne cunoaşte gândul nostru înainte de a se naște în mintea noastră și știe că totul e deșertăciune. Fericit e omul pe care îl vei cerceta, Doamne, şi din inima Ta îl vei învăţa pe el. Tu ne liniștești pe noi în zilele cele rele. Risipește Doamne, lucrarea celui rău. Știm că Tu nu îi părăsești pe cei buni. Păzește-i pe cei nevinovați și adu din nou dreptatea în locul cel firesc al ei. Puternici sunt toţi cei cu inima curată, care îi împlinesc lucrarea sa. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc şi cine va sta împreună cu mine împotriva celor care lucrează răutate? Că de nu mi-ai fi ajutat mie Doamne, puţin îmi rămânea și s-ar fi sălăşluit în iad sufletul meu. Iar când am zis: «S-a clătinat piciorul meu», mâna Ta Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulţit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale atunci au întărit sufletul meu. Putea-va oare să stea înaintea Ta scaunul pierzătorilor şi al celor care uneltesc nelegiuiri împotriva legii Tale? Că ei vor să prindă în cursă sufletul celui drept şi sângele celui nevinovat vor să îl osândească. Dar Tu, Doamne, ești scăparea mea şi Dumnezeul meu, Tu ești ajutorul și puterea nădejdii mele. Oprește-i pe cei răi şi le dă lor răsplată după faptele lor. Mustră-i cu putere pentru mârșăvia lor. Arată-le o cale de ieșire din răutatea lor, că doar Tu ai puterea de ai îndrepta. Amin.

Mărire…

Psalmul 94

  Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să cântăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I mulțumim Lui. Că mare este Domnul Dumnezeul nostru şi Împărat mare este El, peste tot pământul. În mâna Lui El are tot mersul universului și toate rânduielile mișcării lui. În mâna Lui sunt toate înălțimile cele de nepătruns și toate adâncurile ale Lui sunt. A Domnului este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniţi să ne închinăm Domnului și să ne plecăm înaintea Dumnezeului nostru. Veniți să-L cinstim pe El, că El ne-a făcut pe noi, nu noi pe El. El e Tatăl nostru şi noi suntem poporul Lui şi fiii seminției Sale. O, de I-ați auzi glasul care zice: «Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde M-au ispitit părinţii voștri, M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele. Patruzeci de ani au pribegit şi am zis: Pururea rătăcesc cu inima. Şi n-au cunoscut căile Mele și au umblat după cugetul cel rău al minții lor». Păzește-ne, pe noi, Doamne, și ne întărește în tot ce este binecuvântat al Tău. Amin.

Psalmul 95

       Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi Domnului toți cei care locuiți pământul. Cântaţi Domnului cântare nouă și-i binecuvântaţi Numele Lui. Binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui și vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele spuneți minunile Lui. Că mare este Domnul şi lăudat este El. Mai presus decât toţi dumnezeii este Domnul Dumnezeul nostru. El a făcut cerurile. Laudă şi frumuseţe este înaintea Lui. Sfinţenie şi măreţie e în locaşul cel sfânt al Său. Aduceţi Domnului, slavă şi cinste, aduceți-i slavă Numelui Lui. Aduceţi-i Lui daruri şi intraţi cu cinstire în curţile Lui. Închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, că înaintea Lui stă plecat tot pământul cu toate cele ale sale. Domnul a împărăţit, El a întărit lumea care nu se va clinti, judeca-va pe tot omul cu a Sa dreptate. Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul, să se bucure marea şi toate cele ce sunt în sânul ei. Să se bucure câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele. Bucura-se-vor de faţa Domnului toţi copacii pădurii, că El vine, vine să judece pământul. Și va judeca pe tot omul cu a Sa dreptate şi popoarele întru adevărul Său se vor bucura.

Psalmul 96

   Domnul împărățește cu putere! Se bucură pământul înaintea Lui, și se veselesc insulele cele multe. Nor şi negură împrejurul Lui. Dreptatea şi judecata este temelia puterii Lui. Foc mistuitor merge înaintea Lui şi arde împrejurul Său tot ceea ce este rău. Luminat-au fulgerele Lui lumea, și tot pământul a văzut slava Sa şi s-a cutremurat. Munţii s-au topit ca ceara de faţa Domnului, de faţa Domnului Dumnezeului cerului și al pământului. Vestit-au cerurile dreptatea Lui şi au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze înaintea Lui toţi cei ce se închină chipurilor cioplite şi să vadă deșertăciunea puterii lor. Că înaintea Domnului Celui Viu se închină toţi îngerii Lui. El e Domnul cel Preaînalt peste tot ceea ce este! Înălţatu-Te-ai Doamne, Atotputernice, înălțatu-Te-ai mai presus decât toţi dumnezeii. Cei care îl iubiți pe Domnul, părăsiți răul. Domnul păzeşte sufletele celor buni, și El îi scoate pe ei din mâna celui rău. Lumină a răsărit dreptului, şi peste cei drepţi cu inima a venit mare bucurie. Veseliți-vă, drepţilor, în Domnul şi vă bucurați de măreția puterii Lui. Pomenirea bunătății Sale este din veac în veac. Amin

Mărire…

Psalmul 97

       Cântaţi Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuit-a pe cel drept cu puterea Sa, cu braţul cel sfânt al Lui l-a ridicat. Cunoscută este bunătatea Domnului, înaintea neamurilor și dreptatea Sa înaintea tuturor. El a arătat mila Sa lui Iacob şi adevărul Său lui Israel. Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Domnului Dumnezeului nostru. Strigaţi lui Dumnezeu voi cei care locuiți pământul, cântaţi şi vă bucuraţi şi cântaţi. Cântaţi Domnului din toată inima și vă închinați lui în Duh și în Adevăr. Plecați-vă înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Să tresalte marea şi plinirea ei, lumea şi toți cei ce locuiesc în ea. Râurile să bată din palme deodată, munţii să se bucure de strălucirea Sa, că Domnul vine, vine să judece tot pământul. Domnul judecă lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire!

Psalmul 98

     Domnul împărățește! Înaintea Lui se pleacă toate popoarele. El şade pe heruvimi și înaintea Lui se pleacă tot pământul. Domnul în Sion este mare şi înalt peste toate popoarele. Lăudat este Numele Tău Doamne. Sfânt și atotputernic este El. Tu ai întemeiat dreptatea și judecata cea dreaptă a Ta este. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este! Moise şi Aaron între preoţii Lui, şi Samuel, între cei care au chemat Numele Lui. Chemat-au pe Domnul şi El i-a auzit pe ei. În stâlp de nor a grăit El către ei, că au păzit legea Lui şi poruncile pe care le-a dat lor, ei le-au împlinit. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat pe ei. Preabunule, Tu Te-ai milostivit de ei. Auzi-ne, și pe noi cei care înălţăm glasul nostru către Tine! Doamne Dumnezeul nostru noi ne închinăm Ție în locul cel sfânt al Tău, că sfânt ești Doamne, Dumnezeul nostru! Amin. Amin. Amin.

Psalmul 99

    Cântați Domnului voi toți cei care locuiți pământul! Slujiți Domnului cu veselie, intraţi în casa Lui și înaintea Lui plecați-vă cu bucurie. Cunoaşte-ţi-L pe Domnul! El este Dumnezeul cerului și al pământului. El ne-a făcut pe noi şi nu noi l-am făcut pe El. Noi suntem fiii binecuvântării Sale cei nou născuți din apă și din Sfântul Duh. Intraţi pe porţile Lui cu laudă şi în curţile Lui cu cântări lăudaţi-L pe El. Cântaţi Numele Lui, că bun este El, și în veac va fi bunătatea Lui. Amin.

Psalmul 100

Cinstire aduc bunătății Tale, Părinte. Ajută-mă să merg cu pricepere pe calea Ta, Doamne. Cercetează-mă și vino la mine, Atotputernice. Vino cu puterea Ta. Ajută-mă să umblu întru nerăutatea inimii mele, în casa mea. Ajută-mă să nu pun înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, și pe călcătorii de lege să nu-i urmez. Nu lăsa să se lipească de mine inima îndărătnică, și pe cel rău, depărtează-l de la mine! Nu vreau să-l cunosc pe el! Pe cel ce clevetește în ascuns pe vecinul său, ține-l departe de toată viața mea. Cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima, nu mă lăsa să mă însoțesc. Ochii mei sunt înspre cei drepți și buni la inimă, să şadă ei împreună cu mine înaintea Ta. Cel bun să-mi fie mie ajutor. Cel mândru să nu poată păși peste pragul casei mele, iar cel ce grăieşte nedreptăţi să nu poată sta înaintea ochilor mei. Oprește-i pe cei plini de răutate și nu-i lăsa să mă atingă în vreun chip. Întoarce-i de la rău și îi învață să se îndrepte, pentru binele lor și pentru noi. Lucrarea lor cea rea să nu-mi atingă viața mea. Atotputernice Părinte, păzește-mă împreună cu cei dragi și apropiați ai mei, acum și întotdeauna.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…