PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA V

C A T I S M A   V

Psm. 32 – Lumina lumii

Bucuria inimii mele ești Tu, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele. Drept și viu este Cuvântul Tău. Întru El este viaţă şi viaţa este lumina oamenilor.

Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu o poate cuprinde și nu o poate ține în robie sub mantia sa. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu iubești pacea şi dreptatea. De darul păcii și de darul vieții se bucură tot pământul. Cu Cuvântul Tău cerurile s-au zidit, şi în Duhul gurii Tale stă toată viața lor. Tu ai pus adâncurile în vistierii. De Tine ascultă pământul şi de Tine se minunează toţi locuitorii lumii. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ai zis şi s-au făcut toate, Tu ai poruncit şi toate s-au zidit. Armonia vieții se naște din Tine. În Tine ea trăiește. În tine ea se împlinește. Din Tine ea își ia frumusețea și tăria sa. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ai risipit uneltirile celor puternici ai pământului. Tu ai lepădat gândurile cele rele ale lor şi le-ai împrăștiat ca pleava în puterea vântului. Legea Ta rămâne în veac. Cuvântul Tău este Lumina cea adevărată ce luminează pe tot omul, care vine și care pleacă din această lume. Cuvântul Tău în lume era şi lumea prin El s-a făcut și nouă ni L-ai făcut cunoscut. Fericit este neamul care Te are ca Domn și Dumnezeu al lui! Fericit e poporul cel ales al Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești Lumina lumii. Urmatu-Ți-am Ție și nu am umblat în întuneric. Urmatu-Ți-am Ție și nu am cunoscut amăgirea. Urmatu-Ți-am Ție și am avut lumina vieţii celei adevărate. Din cer m-ai privit și m-ai izbăvit. Tu mi-ai zidit inima mea. Tu știi și pricepi toate lucrurile mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești Dumnezeul meu cel bun. Tu m-ai luminat, Tu m-ai învățat cele bune și de folos vieții mele. Tu m-ai făcut să fiu viu printre cei vii. Mulțumescu-Ți Ție, Dumnezeul meu. Amin.

Psm. 33 – binecuvântarea

Pe Tine Te binecuvintez, Doamne, în toată vremea, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu, lauda Ta este în gura mea mereu. În Tine se bucură sufletul meu. Cinstit ești Doamne de inima mea. Înălțat este Numele Tău de sufletul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mereu m-ai auzit, şi din toate necazurile mele m-ai scos și m-ai mântuit. Apropiatu-m-ai de Tine și m-ai luminat. Străjuit-a îngerul Tău împrejurul meu și m-a apărat. Fost-ai Lumina vieții mele și m-ai fericit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să gust şi să văd cât de bun ești, Domnul meu și Dumnezeul meu. Fericitu-m-ai cu darurile cele alese ale vieții mele. Binecuvântatu-m-ai cu dar de sănătate și de bună viețuire până acum. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să fiu sărac şi flămând pe acest pământ. În toate m-ai ajutat. Peste toate cu bine m-ai ridicat. În toate m-ai întărit și pe cărările durerii și ale nevoințelor nu m-ai părăsit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să aud și să ascult Cuvântul Tău. Cuvântul Tău mi-a arătat Adevărul. Tu mi-ai arătat chipul omului cel adevărat și de cel nemernic Tu m-ai apărat. Tu mi-ai arătat omul care voiește zilele cele bune și de cel pătimaș, cu pace m-ai despărțit și nu l-ai lăsat să îmi distrugă viața mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai oprit limba mea de la rău şi buzele mele nu le-ai lăsat să grăiască vicleșug. Feritu-m-ai de rău şi m-ai învățat să fac binele. În toată viața mea m-ai ajutat să caut pacea şi să o urmez pe ea. Cu ochii Tăi m-ai privegheat. Cu inima Ta m-ai învățat. Cu Înțelepciunea Ta m-ai încununat. Cu har m-ai împodobit. Cu viață binecuvântată m-ai fericit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai fost mereu aproape de mine și m-ai îndrumat, și m-ai ajutat. Tu ești Cel Bun și Binecuvântat din veac. Amin.

Mărire…

Psm. 34 – vrăjmașii

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că i-ai oprit pe cei ce voiau să îmi facă mie strâmbătate! Luptat-ai Tu împotriva celor ce se luptau cu mine. Ridicatu-Te-ai întru ajutorul meu. Închisu-le-ai calea lor înspre mine. Grăitu-mi-ai sufletului meu zicând: «Mântuirea ta sunt Eu!» Rușinatu-s-au înaintea Ta cei ce căutau sufletul meu. Căzut-au înaintea Ta cei ce gândeau rău de mine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai făcut ca praful în faţa vântului toată lucrarea lor şi îngerul Tău i-a oprit și toți s-au risipit. Întunecat-ai calea lor spre mine și îngerul Tău i-a stăvilit. Că în zadar au ascuns de mine groapa lațului lor, în deșert au ocărât sufletul meu. Întors-ai peste ei cursa pe care au ascuns-o mie. În ea s-au prins, şi chiar în lațul lor ei înșiși au căzut și s-au smerit. Făcutu-i-ai să vadă și să înțeleagă lucrarea vicleniei lor. Sufletul mi l-ai scos din necaz și s-a bucurat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că pe martorii nedrepți i-ai amuțit înaintea mea şi de cele ce nu știam nu au mai avut putere a mă întreba. Opritu-i-ai pe cei ce voiau să îmi răsplătească rele pentru bune. Smeritu-i-ai pe cei ce voiau să îmi ia vlaga sufletului meu. Spulberatu-i-ai pe cei ce voiau să mă vadă trist și supărat mereu. Înălțatu-mi-ai inima. Luminatu-mi-ai sufletul. Păzitu-mi-ai cugetul. Înțelepțitu-mi-ai mintea. Îmbrăcatu-m-ai în dragostea Ta și m-ai mântuit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai înălțat și mi-ai dat pricepere și bună măsură și nu m-ai lăsat să mă tulbur sau să mă mânii. Păzitu-mi-ai inima mea și m-ai făcut să fiu cumpătat. Ajutatu-m-ai să fiu cu vrăjmașii mei om bun. Ca şi cu un vecin, ca şi cu un frate al meu, așa de bine m-am purtat cu ei, ca şi cum nu a-și fi văzut viclenia lor, aşa m-ai întărit să fiu cu ei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să cad atunci când ei s-au adunat împotriva mea. Atunci când ei s-au veselit şi au crezut că m-au biruit, Tu ai fost cu mine și m-ai ocrotit. Când ei m-au ispitit cu batjocură și au scrâșnit împotriva mea cu dinții lor, Tu mi-ai apărat sufletul meu și nu m-ai lăsat în viclenia lor. Păzitu-mi-ai sănătatea mea când ei credeau că am căzut și că m-am șubrezit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să fiu de batjocură înaintea dușmanilor mei. Pe cei ce mă urăsc i-ai dus departe de sufletul meu. Smeritu-i-ai pe cei ce făceau semn cu ochii lor în semn de dispreț spre inima mea. Opritu-i-ai pe cei ce îmi grăiau de pace dar se prefăceau. Risipitu-i-ai pe toți cei ce cugetau vicleșuguri împotriva mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai privit spre mine și m-ai ajutat. Nu ai rămas tăcut înaintea fărădelegilor lor și ei s-au spulberat. Cu mine ai fost și nu m-ai părăsit chiar dacă eu eram slăbit și gata de căzut. Ridicatu-m-ai și nu i-ai lăsat să zică: «L-am înghițit pe el». Rușinatu-i-ai și nu i-ai lăsat să se bucure de căderile mele. S-au bucurat și s-au veselit lângă mine cei ce îmi voiau binele meu și au grăit: Mare ești Doamne, Dumnezeul celor vii, Tu ești cel Bun și Binecuvântat din veac în veac! Tu voieşti pacea fiilor Tăi! Și limba mea s-a bucurat de dreptatea Ta, iar mulțumirea s-a odihnit înlăuntrul meu. Amin.

Psm 35 – paza de necredință

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai întărit credința mea înaintea celor ce voiau să mă atragă pe cărările cele amare ale îndoielii și ale necredinței. Păzitu-m-ai de cei ce nu Te-au pus pe Tine ca Domn și Dumnezeu al lor. Feritu-m-ai de amăgirea călcătorilor de lege. Grăit-ai, Tu, inimii mele, că nu este în ei adevăr. Ei singuri s-au amăgit în ochii lor, când mi-au zis că ar fi urând fărădelegea. Pentru că ei fărădelege și vicleșuguri au avut în gândurile și în graiurile gurii lor şi n-au vrut să priceapă ca să facă bine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai păzit inima mea de cel ce fărădelege a gândit în așternutul său. Feritu-m-ai de soarta sa. Despărțitu-m-ai de răutatea cugetelor lui. Dreptatea Ta este de neclintit precum sunt munții cei înalți. Judecăţile Tale sunt bine așezate și de nepătruns rămân pentru mintea cea legată de acest pământ. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești izvor de viață pentru inima mea. Izvor de viață ești pentru tot ce este viu pe acest pământ. Doamne, cât s-a înmulţit dragostea Ta către toți fiii oamenilor, ei la umbra aripilor Tale, viețuiesc. Se satură din bunătățile inimii Tale, şi din izvorul desfătării Tale Tu îi adăpi mereu pe cei ce Te cinstesc în inimile lor. Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta noi am văzut lumina. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai revărsat mila Ta peste cei ce Te cunosc pe Tine, şi dreptatea Ta ai așezat-o în cei drepţi la inimă. Păzitu-ne-ai de puterea și de stricăciunea celui îngâmfat. Scos-ai fala celui mândru din locașul Tău, ajuns-a ca un lepădat. Păzitu-m-ai de mâna celui rău și nu ai lăsat-o să se poată ridica vreodată asupra mea. Înaintea Ta au căzut cei ce lucrează fărădelegea. Izgoniți sunt de la fața Ta şi din viața mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun. Mulțumescu-Ți, Ție! Amin

Mărire…

Psm. 36 – paza dorințelor

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai oprit și nu m-ai lăsat să râvnesc la cei ce viclenesc. Păzitu-m-ai să nu îi pot urma pe cei ce fac fărădelegea. Căci ca iarba curând se vor usca şi ca verdeața ierbii degrabă ei se sting Înțelepțitu-m-ai să rămân bun și să urmez cuvântul vieții. Ajutatu-m-ai să rămân la umbra aripilor Tale, să locuiesc pământul şi să mă bucur de frumusețea și de bogăția lui. Ție îți mulțumesc, Doamne, că m-ai odihnit în Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai împlinit cererile cele bune ale inimii mele. Încredințatu-Ți-am Ție, Doamne, calea mea şi Tu m-ai păzit. Supusu-m-am Ție și Te-am chemat. Auzitu-m-ai și m-ai ajutat. Păzitu-m-ai și nu m-ai lăsat să fiu ademenit, să cad sau să râvnesc după cel ce sporește în calea sa. Înțelepțitu-m-ai să nu mă însoțesc și să nu umblu după omul cel care face nelegiuirea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să părăsesc mânia şi mi-ai dat putere să las iuțimea. M-ai pus în adevăr și m-ai desprins de vicleșug. Că cei ce viclenesc de tot vor pieri, și încă puțin şi nu va mai fi cel rău, şi când se va căuta locul lui, nu va mai fi el printre noi. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun. Tu m-ai învățat și m-ai ajutat să fiu ca Tine, blând și smerit cu inima și mi-ai dăruit pacea sufletului meu. În bucuria Ta m-ai împlinit și în toate, Tu m-ai fericit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit și m-ai apărat de cele ascunse ale inimii mele și nu m-ai lăsat să fiu răpus de puterea și de amăgirea lor. Păzitu-m-ai de frica cea fără de chip. Apăratu-m-ai de tot ce ea îmi plăsmuia în viață mea și în al meu așternut. Scosu-m-ai cu bine din ale mele temeri și din ale lor amenințări. Întăritu-m-ai în cărarea cea bună a vieții mele și m-ai izbăvit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu ai lăsat să se apropie sabie de inima mea și umbră de întuneric nu ai lăsat să vină peste sufletul meu. Păzitu-mi-ai trăirile mele și nu ai lăsat să fie ele tulburi în bunul mers al lor. Scosu-mi-ai anxietățile din sânul meu și nu le-ai lăsat să îmi macine sănătatea și bucuriile vieții. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun, că Tu m-ai învățat să fiu mulțumit cu ceea ce am și cu ceea ce eu sunt. Tu mi-ai deschis ochii mei și m-ai făcut să văd că mai bun este puținul celui drept, decât bogăția multă a celor răi. Brațele cele pline de răutate se sting în dureri, și amintirea lor piere în pulberea pământului. Păzitu-mi-ai viața mea de aceste mari căderi. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să pier răpus de cele rele ale acestei lumi. Ajutatu-m-ai să dau cu împrumut și să nu mă tulbur dacă nu am mai primit ceea ce am dat. Cu mine ai fost și de câte ori am căzut, Tu m-ai ridicat. Păzitu-m-ai să nu fiu ca fumul înaintea vântului, slab și grabnic pieritor. Binecuvântatu-m-ai și m-ai ajutat să mă bucur de toate cele bune și frumoase al vieții pe acest pământ. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun. Tu m-ai ferit de rău şi m-ai ajutat să fac binele. Viață binecuvântată mi-ai dăruit împreună cu cei dragi și cu cei apropiați ai mei. Neîncetat Tu m-ai păzit și toate cele bune ale vieții mele mi le-ai împlinit. Gura mea ai făcut să fie plină de cuvinte bune și de aleasă înțelepciune. Limba mi-ai păzit-o mereu în buna sa măsură și în adevăr. Legea Ta ai rânduit-o să îmi întărească inima mea. Învăţatu-m-ai să mă bucur de viața care mi-ai dăruit-o pe acest pământ. Văzut-am binecuvântarea Ta coborându-se din cer peste viața mea și peste toți cei dragi și apropiați ai mei. Plecatu-m-am înaintea chipului măririi Tale și după puterea inimii mele, eu Ți-am adus și îți aduc aleasă mulțumire și recunoștință, cinstire, slavă și mărire, acum și în vecii vecilor. Amin.

Mărire…