PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA VI

C A T I S M A   VI

Psm. 37 – sănătate

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai mustrat cu asprime și cu iuțime așa cum de multe ori eu aș fi meritat. Oprit-ai săgețile durerii și nu le-ai lăsat să mă ucidă când au venit peste mine. Vindecatu-mi-ai trupul meu și atunci când eu însumi l-am rănit și l-am strivit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai lăsat să mă sting răpus de neștiință și de multele mele greșeli. Oasele mi le-ai păzit și m-ai izbăvit. Fărădelegile mele mi le-ai iertat și nu le-ai lăsat să se ridice peste capul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai ridicat povara cea grea a inimii mele și m-ai întărit. Împuţitu-s-au şi au putrezit cele ce voiau să mă ademenească pe calea nebuniei. Ridicatu-m-ai și nu m-am gârbovit până la pământ. Luminat-ai inima și sufletul meu și din mâhnire mi le-ai scos. Vindecatu-mi-ai toate cele din lăuntrul meu și trupul meu spre viață s-a întors. Cu mine ai fost când eram necăjit și din necazul meu m-ai scos și m-ai izbăvit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai mântuit. Înaintea Ta mi-am spus durerea şi suspinul meu și ele s-au topit. Inima mea s-a deșteptat și tulburarea ei s-a risipit. Lumina ochilor mei în lumina Ta s-a întărit. Păzitu-m-ai de cei ce căutau sufletul meu. Risipitu-i-ai pe cei ce căutau cele rele. Opritu-i-ai să nu mă tulbure cei ce grăiau deşertăciuni şi vicleșuguri. În Tine m-ai ascuns și m-ai făcut să nu aud cele ce erau spre a mea mâhnire. Păzitu-mi-ai inima și nu ai lăsat în gura mea mustrări și rele cuvântări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Îți mulțumesc, și Te cinstesc, Doamne, Dumnezeul meu. Tu nu ai lăsat să se bucure de mine vrăjmaşii mei. Îți mulțumesc și vin în fața Ta plecat, cu inima mea plină de recunoștință. Tu ești Dumnezeul meu. Tu nu Te-ai depărtat de mine. Doamne al mântuirii mele. De mii de ori îți mulțumesc! Amin.

Psm. 38 – detașarea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai păzit căile mele, ca să nu greșesc cu limba mea. Pus-ai de multe ori pază gurii mele, când a stat cel rău împotriva mea. Amuțit-ai şi ai smerit pe cel ce clevetea şi de nimic ai făcut grăirea sa. Durerea mea s-a stins și inima mea înăuntrul meu s-a întărit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit de cugetul cel rău și mânia nu ai lăsat-o să se aprindă și să ardă cele dinlăuntrul meu. Grăit-am și m-am liniștit și mintea mea în pace s-a înţelepţit. Arătatu-mi-ai sfârșitul şi efemeritatea omului zidit din lut și m-ai scos din amăgirea gândurilor lui. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să pot pricepe ceea ce îmi lipsește împlinirii mele aici pe acest pământ. Cu palma Ta mi-ai măsurat zilele mele şi statul meu ca un nimic s-a arătat a fi în acest timp. Toate mi le-ai arătat și m-ai ajutat să le pot vedea așa cum sunt, deşertăciuni și iar deșertăciuni și vis. Un vis e viața pe acest pământ. Îți mulțumesc că m-ai trezit. Ca o umbră trece omul. În zadar se tulbură, în zadar se înalță că toate în țărână se coboară. Strânge comori dar nu știe ale cui sunt ele. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai păzit de umbra pustiirii lor. M-ai ajutat să Te găsesc. Îți mulțumesc! Amin.

Psm. 39 – paza minții

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că Te-ai aplecat spre mine. Auzit-ai glasul rugăciunii mele și în pace m-ai scos din groapa ticăloșiei și din labirintul minții distructive. Ridicatu-m-ai de multe ori peste gândurile risipirii și din tina și din noroiul adâncului m-ai scos cu bine. Pusu-mi-ai pe piatră picioarele mele şi ai îndreptat pașii mei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai pus în gura mea cuvânt nou, cuvânt plin de viață, cuvânt plin de înțelepciune. Scosu-m-ai din irosire și m-ai binecuvântat. Văzut-au mulți lucrarea Ta și s-au bucurat cu mine. Fericit este omul, cel ce cunoaște în adevăr Numele Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să umblu după visele cele amăgitoare. Deșertăciunea deșertăciunilor nu ai lăsat-o să mă atingă și viața mea ai împlinit-o doar în bine. În adevăr m-ai întărit și m-ai înţelepţit. Gândul şi minte-a mi-ai păzit și nu le-ai lăsat să se coboare în nebunii mincinoase. Dumnezeul meu, mari și multe sunt minunile Tale, şi nu este om pe acest pământ care să se poată asemăna cu gândurile Tale. Jertfe şi daruri alese nu mi-ai cerut. Trup mi-ai zidit spre viață. M-ai întocmit cu măiestrie. M-ai făcut să fiu după al Tău chip și după a Ta asemănare, viu printre cei vii. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai chemat din neființă la viață. În capul cărții Tu ai scris despre mine. Din Tine este viața mea. În Tine este bucuria mea. Îți mulțumesc că m-ai înţelepţit și m-ai ajutat să fac voia Ta. Bună voința inimii Tale ai pus-o înăuntru inimii mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai așezat în cele dinlăuntrul meu armonia vieții. Tu mi-ai păzit mintea de tulburarea cea amară. Îți mulțumesc, Doamne, că Te-ai aplecat spre a mea dorire și mi-ai ascultat glasul inimii mele și rugăciunile ce le-am făcut, în bine s-au împlinit. Îți mulțumesc! Amin.

Mărire…

Psm. 40 – milostivirea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învățat să mă plec spre cel sărac şi spre cel sărman spre ajutor. În ziua cea rea m-ai apărat și m-ai păzit și mi-ai dat viață și m-ai fericit pe acest pământ şi m-ai învățat să fac și eu la fel cu toți semenii mei. Cuvântul Tău mi-a dat pricepere. Faptele Tale m-au făcut să mă aplec spre cel căzut și necăjit și în toate cele bune ai fost cu mine și m-ai călăuzit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ridicat din patul durerii și din așternutul bolilor m-ai scos și m-ai întărit pe cărările vieții. Vindecat-ai sufletul meu și nu l-ai lăsat să se pustiască. Desprinsu-l-ai de lumea cea trecătoare și i-ai arătat tăria faptelor milostivirii Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să folosesc măsura cea bună a vieții. Cu ea Tu mi-ai cântărit. Cu vârf și îndesat mi-ai întors măsura ei în sânul meu. Răul l-ai desprins de mine și de viața mea. Îți mulțumesc și Te cinstesc și știu că orice faptă bună pe care am făcut-o unuia dintre semenii mei, spre Tine se înalță, Ție îți slujește, pe Tine Te cinstește și Ție îți mulțumește. Binecuvântat este Numele Tău. Binecuvântate sunt de Tine toate faptele cele bune ale vieții noastre pe acest pământ. În ele ai pus viață. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 41 – sărbătoare în inimă

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai așezat printre cei vii. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, aşa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeul meu. Inima mea Te-a cinstit din sânul mamei mele. Însetat e sufletul meu de Tine Dumnezeul celor vii. Când vin în fața măreției Tale, inima mea îți mulțumește și frumusețea Ta o prăznuiește. Inima mea Te-a binecuvântat și Te-a dorit din sânul mamei mele. Însetată a fost inima mea de Tine Dumnezeul celor vii. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai șters lacrimile din ochii mei și m-ai îmbărbătat și nu le-ai lăsat să îmi fie ele pâine ziua şi noaptea. În ceasul încercării, când mi se zicea mie: «Unde este Dumnezeul tău?», Tu ai fost și ai rămas mereu cu mine. În inima și în sufletul meu, adusu-mi-am aminte cu lacrimi de Tine, când treceam în mulțime spre casa Ta. Adusu-mi-am aminte Doamne, Dumnezeul meu, de toate cele bune ale Tale. Adusu-mi-am aminte de cele ce le-ai revărsat cu dragoste în a mea viață. Cu glas de bucurie şi de mulțumire mă plec în fața Ta. În al meu suflet e mare sărbătoare. Inima mea îți cântă cu recunoștință. În fața Ta, mâhnirile se sting și nu mai au putere să mă împresoare. În fața Ta, lumina vieții mele nu cunoaște apus sau gând de tulburare. Sufletul mi l-ai luminat. Viața mi-ai binecuvântat. Pământul zidirii mele l-ai sfințit și l-ai făcut să fie rai înfloritor și rai de viață păzitor. Îți mulțumesc și vin în fața Ta cu bucurie. Iată, adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor lor. Multe valuri și necazuri au vrut să vină și peste mine. Dar Tu, Doamne, ai trimis mâna Ta și în taină, inima mea mi-ai întărit. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul vieții mele. A mea mulțumire, în rugăciune eu o înalț acuma către Tine. În inima mea este puterea Ta. Ea mă ajută. Ea este mântuirea vieții mele. Îți mulțumesc.

Psm. 42 – mulțumire

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai trimis Lumina Ta şi Adevărul Tău să mă călăuzească spre locașurile cele adevărate ale viețuirii Tale, în noi și printre noi pe acest pământ. În taină m-ai călăuzit înspre altarul Tău și am intrat și m-am plecat și mult m-am bucurat. Îți mulțumesc și Te cinstesc, Doamne, Dumnezeul meu. Tu ești Cel ce ai binecuvântat și ai păzit toate zilele vieții mele. Tu m-ai ajutat de atâtea ori și nu am știut. Tu m-ai ridicat de atâtea ori și nu am priceput atunci. Tu ești Dumnezeul meu. Îți mulțumesc, Doamne, Amin.

Mărire…

Psm. 43 – pază de vrăjmași

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să aud cu urechile mele cele ce părinții mei mi-au spus mie, lucrurile pe care le-ai făcut în zilele lor și în zilele cele de demult. Mâna Ta i-a oprit pe cei răi, iar pe cei buni la inimă, mâna Ta i-a întărit în toate faptele cele bune ale lor. Risipitu-s-au cei răi, iar cei buni s-au înmulţit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu eşti Domnul Dumnezeul meu. Tu ești Împăratul meu. Tu ești Cel ce ai dat mântuire sufletului meu. Tu ai stat înaintea vrăjmașilor mei și în Numele Tău ei s-au oprit și s-a risipit puterea lor. Pentru că nu în puterea mea este izbânda mea şi nici tăria brațului meu nu m-a izbăvit. Tu m-ai ajutat și m-ai scăpat de cei care mă necăjeau. Tu pe cei ce mă urăsc i-ai rușinat și i-ai îndepărtat. Cu Tine Doamne, Dumnezeul meu aș vrea să fiu în toată ziua şi Numele Tău să îl cinstesc și Ție să îți mulțumesc. Tu nu m-ai părăsit. Tu nu m-ai lăsat să ajung precum cel dus spre junghiere și înspre a sa pieire. Tu m-ai păzit să nu ajung eu de ocară vecinilor mei. Tu ai oprit batjocura şi râsul celor dimprejurul meu. Tu m-ai acoperit cu harul Tău și nu ai lăsat să fiu pildă de sminteală între semeni. Tu m-ai înţelepţit și m-ai apărat să nu ajung să fiu tulburare și clătinare de cap în adunare mare. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai risipit înfruntarea și nu a mai fost înaintea mea. Rușinea nu ai lăsat-o să îmi umilească în nici un chip obrazul meu. Glasul celui ce ocărăște l-ai amuțit. Pasul și faţa vrăjmașului meu nu le-ai lăsat să se apropie de mine. Prigonitorului i-ai luat puterile. Răufăcătorului i-ai luat de tot armele și i-ai spulberat toate vicleniile minții sale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu ai lăsat să se piardă în pulbere sufletul meu. Tu mi-ai păzit sănătatea și nu ai lăsat să se coboare în mormânt trupul fără de puteri. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 44 – buna înțelegere

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai pus cuvânt bun în inima mea și m-ai călăuzit spre buna înțelegere și spre viața cea binecuvântată. Limba mea ai făcut să fie de atâtea ori precum este condeiul celui ce scrie iscusit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai împodobit cu frumusețe și ai pus cuvintele cele făcătoare de pace pe limba mea. Revărsat-ai har peste ale mele buze și inima mi-ai umplut-o de bunătate. Binecuvântatu-m-ai cu adevăr, cu blândețe şi cu dreptate, şi m-ai povățuit cu aleasă măiestrie. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai binecuvântat și m-ai ajutat să fiu făcător de pace. Binecuvântarea Ta risipește relele plăsmuite cu viclenie de inima tulburată. Binecuvântarea Ta este toiag tare de dreptate și de îndreptare. Binecuvântarea Ta este toiagul armoniei vieții și frumusețea împărăției Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să iubesc dreptatea şi să urăsc fărădelegea. Pus-ai Înțelepciunea stăpână peste mintea mea. Așezat-ai pacea în cele dinlăuntrul meu. Făcut-ai sănătatea să înflorească în mine. Ca o haină aurită şi prea înfrumusețată ai pus-o peste trupul și peste sufletul meu. Îți mulțumesc și Te binecuvintez. Tu ești Dumnezeul meu! Amin.

Psm. 45 – rânduiala vieții

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai fost cu mine când s-au tulburat și s-au cutremurat rânduielile cele bune ale pământului. Păzitu-m-ai și nu m-au atins. Trecut-au pe lângă mine și nu m-au vătămat. Venit-au cu a lor putere și nu le-ai lăsat să treacă peste mine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai liniștit tumultul lor şi nu le-ai lăsat să se ridice peste bunul mers al vieții. Toate cele bune s-au reașezat. Deșertăciunea a pierit. Puterile vieții veselesc zidirea Ta. Tu ai fost și ești mereu în mijlocul celor aleși ai Tăi. Tulburatu-s-au cei fără de pricepere. Plecatu-s-au fără de putere înaintea rânduielilor dumnezeirii Tale. Grăit-ai și s-au cutremurat toate temeliile pământului. Tu ești Dumnezeu a tot ceea ce este. Dumnezeul Puterilor este Numele Tău. Tu ai fost și ești Sprijinitorul meu! Tu ai fost și ești Dumnezeul cel binecuvântat din veac în veac. Amin. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai descoperit legile pe care le-ai pus în buna rânduială a vieții de pe acest pământ. Tu ești Cel ce pui capăt înfruntărilor. Tu împaci puterile contrariilor și le pui la loc în matca lor. Tu pui armele răutății în focul mistuirii și le iei puterile lor. Tu stăpânești adâncurile și toate cele ce sunt supuse timpului și lumii lor. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai oprit puterile cele slujitoare răului și ne-ai descoperit că Tu ești Domn și Dumnezeu a tot ceea ce este. Tu și toate Puterile Tale sunt slujitoare ale binelui. Tu lucrezi cu putere în toate cerurile și în tot pământul. Domnul Puterilor, este Numele Tău. Tu ești Cel ce guvernezi buna rânduială a tot ceea ce este viu. Duhul gurii Tale dă viață. Duhul gurii Tale dă tărie. Duhul gurii Tale aduce armonie și pace în tot ceea ce este viu pe acest pământ. Duhul gurii Tale aduce a vieții împlinire. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ești Dumnezeul meu.

Mărire…