RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma XI – X

Rps. 75 – 76

   Povățuiește-mă cu Înțelepciune și întărește gândul cel bun al cugetului meu, ca să Te pot cunoaște pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu. În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale cine le poate cunoaşte? Glas dau norii ca săgețile, glasul Tău este un vârtej ca tunetul, fulgerele cuvintelor Tale luminează lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul. Văzutu-Te-au apele şi s-au plecat şi s-au tulburat adâncurile. Văzutu-Te-au apele Dumnezeule și Te-au ascultat. Izbăvește-mi inima și sufletul cel apăsat al meu. Tu eşti Dumnezeul meu, Cel ce faci minuni mari! Cunoscută fă-mi inimii mele calea și voința Ta. Dumnezeule, în sfinţenie este calea Ta. Am cugetat la toate lucrurile Tale, şi la faptele Tale m-am gândit. Adusu-mi-am cu drag aminte de toate lucrurile şi de minunile Tale, cele dintru început. Și am început să înțeleg ce este în viață bine și ce stă în adevăr. Și mi-am adus aminte de Tine, Doamne, şi m-am bucurat. Cugetând a slăbit de multe ori duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji. Tulburat fiind nu am grăit nimic de multe ori, ci mă gândeam la zilele cele de demult şi la anii cei veșnici cugetam. Noaptea inima mea şi duhul meu se frământau și se întrebau zicând: Oare, în veci voi sta departe de Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu? Oare eu Te voi găsi? Oare, vei privi spre mine sau vei lăsa închisă înaintea mea calea Ta? Sufletul n-a vrut să se mângâie și inima mea Te caută. Noaptea spre Tine ridic mâinile și cugetul meu și Te invoc, apleacă-Te spre mine și mă scoate din necazul meu. Cu glasul meu către Tine, Doamne, strig și Te chem: Dumnezeul meu, în bucurie fii cu mine și mă păzește, în necazuri fii cu mine și mă scoate cu bine din urgia lor și nu mă părăsi. Amin.

Rps. 76 – 75

   Darul inimii mele aș vrea să îl așez înaintea Ta, Dumnezeule, că Tu ești Cel care iei duhurile căpeteniilor și îi așezi în țărână pe toți puternicii pământului. Dă-mi, Doamne, inimii mele putere, să fac făgăduințe bune, şi toate să le împlinesc înaintea Ta. Ajută-mă să Te laud cu gândul şi cu inima mea să Te prăznuiesc. Vino și fă a Ta judecată, ca să mântuiești pe toţi cei blânzi și drepți care au mai rămas pe fața pământului. Din cer, fă să se audă judecată, și tot pământul să se plece liniştit înaintea Ta. Cei ce sunt plini de răutate să nu stea ei în fața Ta! Înfricoşător fii pentru ei, şi cine va sta împotriva Ta? Certarea Ta, să îi încremenească acum pe cei vicleni în gândurile lor. Tulburați stau toţi cei nepricepuți la inimă, dormit-au somnul lor şi au trecut. Toţi cei războinici pier în fața Ta şi nu își mai găsesc tăria inimilor lor. Iar Tu, Lumină ești pentru cei buni și har de viață izvorăști mereu în inimile lor. Înaintea lor, Tu, Doamne, ai zdrobit și vei zdrobi mereu, tăria celor răi, arma şi sabia şi războiul Tu ai risipit. Între cei buni este locul sălășluirii şi locaşul viețuirii Tale. Întru ei Tu ești și în ei Te odihnești. Cunoscut ești Dumnezeule de inimile celor buni și binecuvântați ai Tăi, mare este în veac Numele Tău peste ei. Te rog fă să am parte și eu de moștenirea și de binecuvântarea lor. Amin.

 

Rps. 77 – 74

Risipește-mi, Doamne, toate cugetele cele rele și toate gândurile necurate în mine fă să nu se nască vreodată. Înalță-mi fruntea mea și inima să-mi fie pururi în gânduri bune și în trăiri de pace și dreptate. Bucurie pune-mi în sufletul meu și cânt de mulțumire să fie mereu pe buzele mele. Să nu mă lași să mă cobor printre cei răi, că Tu le-ai zis: «Nu faceţi fărădelege, și nu vă înălțați fruntea voastră! Să nu grăiți cumva cu rău și nedreptate împotriva Mea. Că nici de la răsărit, nici de la apus, și nici din munții pustiei, nu vine ajutorul vostru, că binecuvântarea este de la Mine. Eu pe cel mândru îl smeresc şi pe cel curat cu inima îl înalț. Paharul mântuirii este în mâna Mea, acesta este plin cu vin curat bine mirositor, şi Eu îl trec de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, și din ea vor bea toţi cei făcători de rău ai pământului». Iar eu Te laud, Doamne, Dumnezeul meu, și chem Numele Tău în ajutorul meu. Toate minunile Tale le grăiesc, că așa ne-ai grăit Doamne: «Când va fi vremea potrivită, cu dreptate Eu voi judeca tot pământul. Cutremuratu-s-au toţi cei care locuiesc pe el. Eu am întărit stâlpii lui». Fii milostiv acum cu mine și mă apără de tot ce poate fi necaz și rău! Amin.

Mărire…

 

Rps. 78 – 73

   Apără Doamne, moștenirea Ta, și adu-Ţi aminte de ocara de fiecare zi a celor care Te necinstesc. Nu îi lăsa să folosească preasfânt Numele Tău pe cei care Te urăsc pe Tine. Oprește uneltirea lor și le risipește viclenia și pe noi ne întărește cu puterea Ta. Să nu se clatine în fața lor cel drept cu inima, săracul şi sărmanul să laude numele Tău. Caută spre cei ce cred în Cuvântul Tău, și nu lăsa pe cei răi să umple ascunzișurile pământului cu locuințele și cu fărădelegile lor. Nu lăsa în mâna lor sufletele celor drepți nici inimile celor buni. Să nu-i lași, Doamne, în mâna lor pe cei care Te laudă pe Tine. Adu-Ţi aminte de cei care grăind Te-au ocărât și au folosit Numele Tău să-și facă nume și averi. Nu îi lăsa, Doamne, să pângărească frumusețea Ta. Că Tu ești Împăratul nostru din veac în veac și Tu faci mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea Ta marea, Tu stăpânești toate puterile cele ascunse în adâncuri. A Ta este ziua şi a Ta este noaptea. Tu ai zidit lumina şi soarele. Tu ai făcut toate rânduielile pământului, vara şi primăvara Tu le-ai zidit. Să nu întorci, Doamne, mâna Ta, să nu lași locul Tău să fie folosit, nici să se stingă în sminteală cel care Te caută și îți cinstește sfânt Numele Tău. Oprește graiul celui ce vorbește în Numele Tău dar el Te necinstește prin toată viața lui. Semnele Tale nu le lăsa să fie duse în derâdere de cei ce vor să pară slujitorii Tăi. Oprește-i pe cei ce zic în inima lor împreună cu neamul lor: «Veniți să ne folosim noi de toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ». Nu îi lăsa să folosească pentru ei locașul Tău cel sfânt, nici să spurce locul și pomenirea Numelui Tău. Nu îi lăsa să intre și să iasă pe ușile locașului sălășluirii Tale precum în codrul cel mare. Nu îi lăsa să pângărească în niciun chip frumusețea Ta. Oprește-i, Doamne, acum pe cei care se fălesc în mijlocul locului de prăznuire al Tău, și nu îi lăsa să-și pună semnele lor drept semne în locul semnelor Tale, nici învățătura lor în locul învățăturilor Tale. Ridică-Ți mâinile Tale și îi oprește pe cei care vor să tulbure locul cel sfânt al Tău. Scoate-ne pe noi de sub jugul lor cu toiagul puterii Tale. Ia aminte, Doamne, la poporul Tău, pe care l-ai câștigat cu un preț mare și nu îl lăsa să fie de jaf și de ocară. Te rog, Doamne, nu ne părăsi chiar dacă noi Te-am părăsit de multe ori. Dumnezeul mântuirii noastre, fii cu noi. Amin.

 

Rps. 79 – 72

Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să mă lipesc de Tine, în Tine să îmi pun nădejdea mea și să vestesc toate laudele Tale în toate zilele pe care mi le-ai dat aici pe acest pământ. Că iată cei ce se depărtează de Tine se sting și pier și se șterge urma lor. Tu ești bucuria mea şi partea mea în veac. Tu ești Dumnezeul inimii mele și pe Tine Te dorește inima mea şi trupul meu. Afară de Tine, ce aș putea dori eu pe acest pământ? Și pe cine aș avea eu în cer afară de Tine? Te rog cu sfatul Tău să mă povățuiești şi în cinstea Ta să mă primești. Ia-mă ca un părinte de mâna mea cea dreaptă și fii mereu cu mine și mă du înspre cele bune, că Tu ești dorirea și tăria mea. Nu mă lăsa să fiu nepriceput, nu mă lăsa să fiu fără de minte, nu mă lăsa să pier în neștiință, precum piere un animal dus de instinct și fără de știință. Ajută-mă să văd puterea Ta. Fii bun cu mine, Doamne, că mie, puțin îmi mai lipsea și se poticneau pașii mei. Că am pizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea celor răi. Crezut-am că ei nu au necazuri până la moartea lor şi tari sunt când vor să lovească ei. Credeam că de osteneli omenești ei nu au parte şi ca oamenii de rând ei nu sunt chinuiți. Stăpâniți fiind ei de mândrie, nedreptatea şi silnicia este îndeletnicirea lor. Din răutatea lor iese nedreptatea, gândesc şi vorbesc cu mare vicleșug, grăiesc de sus și până la cer își ridică ei gura lor şi cu limba lor ei răvășesc și rău fac pământului. Pentru aceasta mulți se iau după ei şi găsesc de bune cele ale lor, văzând că ei sunt plini de zile bune şi astfel zic: «Cum? Știe oare aceasta Dumnezeu? Cel Preaînalt are cunoștință despre ei? Iată, ei sunt răi şi au de toate, veșnic sunt bogați». Și eu am zis: «Deci, în deșert am fost drept la inimă şi mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit toată ziua şi mustrat în fiecare dimineață». Dacă eu am grăit aşa, iată am priceput că am călcat legământul neamului fiilor Tăi. Şi greu mă frământam în mine să pot pricepe aceasta, dar anevoios lucru era înaintea mea. Și am venit în locul cel sfânt, în locașul Tău, și eu Te-am căutat, şi atunci am înţeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri de pieire și de amară pustiire se duc ei și nu văd, şi cad la fel precum s-au înălțat. Iute se pustiesc, se sting, și pier din pricina nelegiuirii lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, întors-ai atunci în mine mintea mea, iar chipul lor de nimica s-a făcut. Și s-a bucurat inima mea şi rărunchii mei s-au potolit. Că Tu ești viața și împlinirea mea. Tu ești apărarea și bucuria vieții mele. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

 

Rps. 80 – 71

Binecuvântat e Domnul Dumnezeul nostru, Dumnezeul vieții. În mâna Sa este bunătatea și El face minuni mari. Binecuvântat este Numele slavei Lui în veac şi în veacul veacului. În toate cele ale pământului mare este slava Lui. Binecuvintează-mi cu pace și cu bună înțelegere timpul viețuirii mele pe acest pământ. Pune, Doamne, în locul puterii pe cel bun și înțelept al Tău și întărește-i în puterea păcii tot gândul său, toată inima și dorirea sa. Binecuvintează în el toate seminţiile pământului, și toți să îl fericească pe el. Numele lui să dăinuie pe vecie, cât va fi soarele să fie pomenit numele cel bun al lui. Toți pomii cei roditori să se înalțe precum cedrii Libanului, şi să înflorească spre rodire ca iarba pământului. Sub cârmuirea lui să fie belşug de pâine pe pământ până și în vârful munților. Viu să fie el în Tine şi din aurul Arabiei să i se dea lui şi toți drepții pământului să se roage pentru înțelepțirea și pentru protecția lui. De camătă şi de asuprire să scape sufletele supușilor săi şi scump să fie numele lor înaintea lui. Milă să aibă de cel sărac şi de cel sărman, şi el sufletele săracilor să le scoată din tot necazul lor. Pe cel sărac să-l scoată cu bine din mâna celui puternic şi pe sărmanul care nu are ajutor să nu îl lase de izbeliște. Toate neamurile să îl slujească și să fie în pace pe acest pământ. Să se plece înaintea lui toţi puternicii pământului și să asculte de cuvântul păcii și al înțelepciunii lui. Cu multă bunătate să cârmuiască în pace sub ascultarea Ta, și în bună înțelegere să le așeze iar pe toate în rânduiala cea bună a tuturor spre tot binele nostru și al celor care vor veni după noi. Și fă Doamne, să rămână în zilele noastre pacea și dreptatea şi puterea armoniei să se reverse peste noi. Să ascultăm cu toții de Tine cât va fi soarele şi cât va fi luna. Iar cel bun și cel înțelept să judece pe cei necăjiți, să ajute pe fiii săracilor, şi să-i smerească pe clevetitori. Fii cu noi, Doamne, Dumnezeule. Judecata Ta cea bună dă-o celui rânduit să ne conducă şi dreptatea Ta dă-o la cel bun, ca să judece pe poporul Tău cu bunătate şi să îi scoată cu bine pe toți cei necăjiți din necazul lor. Amin.

Rps. 81 – 70

Oprește-i Doamne, acum cu puterea Ta, pe toți cei care caută să-mi facă mie rău. Izbăvește-mi sufletul meu și luminează-mi inima mea, și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta. Ajută-mă să văd și să pricep tot ce e adevăr nemuritor, și eu Te voi lăuda, Doamne, cu instrumente de cântare. Cânta-voi Ţie din toată inima mea, Dumnezeul meu, și se vor bucura buzele mele când eu voi cânta Ţie. Înmulțește spre mine dragostea Ta şi cu iubire mângâie viața mea şi din adâncurile pământului scoate-mă. Că multe necazuri şi rele au venit cu putere asupra mea, dar ajutându-mă m-ai scos din ele și mi-ai dat viaţă şi din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Doamne, Dumnezeule, cine este asemenea Ţie? Până la adânci bătrânețe şi lungi cărunteţe, Te rog, Dumnezeule, să nu mă părăseşti, ca să vestesc braţul Tău la tot neamul ce va să vină, să cinstesc puterea Ta şi dreptatea Ta, și toate măreţiile pe care mi le-ai făcut mie. Doamne, Tu m-ai învăţat din tinereţile mele, şi eu astăzi vestesc minunile Tale. Ajută-mă să intru în puterea Ta, Doamne, să îmi aduc aminte de dreptatea Ta. Gura mea va vesti lauda Ta, și toată ziua va cinsti mântuirea Ta. În Tine este toată nădejdea vieții mele, spre Tine eu înmulţesc lauda și cinstirea. Să se ruşineze şi să se risipească cei care defăimează sufletul meu, să se îmbrace ei cu neputința şi puterea Ta să îi oprească fără să îmi facă rău. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine! Că mi-au zis mie vrăjmaşii mei cu ură şi cei care îmi amărăsc sufletul meu s-au sfătuit împreună, zicând: Iată Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l şi-l prindeți pe el, că nu este cel care îl izbăveşte. Nu mă lepăda pe mine în mâna lor. La vremea bătrâneţilor, când va lipsi tăria mea, să nu mă laşi să zac în patul neputinței. Umple-mi Doamne, gura mea de lauda Ta, ca să laud eu slava Ta, toată ziua mare cuviinţa Ta. Nu mă lăsa să ajung ca o minune înaintea semenilor mei, că Tu eşti ajutorul meu cel tare. Doamne, Tu ești nădejdea mea din tinereţile mele. În Tine m-am întărit din pântece, din pântecele mamei mele, Tu ai fost și eşti acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Izbăveşte-mă din mâna omului rău, scoate-mă acum din mâna călcătorului de lege, apără-mă de cel ce face strâmbătate, că Tu eşti izbăvirea mea. Fii, Doamne, al meu Apărător şi loc întărit, ca să mă scoți cu bine din necaz, că întărirea şi scăparea mea eşti Tu, Domnul meu și Dumnezeul meu! Întru dreptatea Ta, ajută-mă şi mă scoate din necaz, pleacă urechea Ta către mine şi mă mântuieşte. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în nici un chip. Ajută-mă, acum! Amin.

Mărire…