RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma XII – IX

Rps. 82 – 69

Doamne, nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit, că Tu ești Izbăvitorul meu și ajutorul meu eşti Tu, Dumnezeul meu. Sărman aș fi fără de Tine și sărac ar fi sufletul meu fără de ajutorul Tău, Dumnezeule! Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: «Bine, bine!» Iar cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, să se bucure şi să se veselească şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: «Mărit să fie Domnul nostru!» Să se ruşineze şi să se risipească cei care caută sufletul meu, să cadă fără de putere cei care îmi voiesc mie rele! Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, nu mă părăsi!

 

Rps. 83 – 68

Scoate-mă, Doamne, cu bine din tot necazul meu, zidește-mi cetatea cea bine întărită a inimii mele și în pacea Ta ajută-mă să locuiesc. Moștean al binecuvântării Tale ajută-mă să fiu și tot blestemul și toată osânda să se risipească acum din toată viața mea. Iubit este inimii mele Numele Tău, în veac. Cerurile şi pământul, marea şi toate câte sunt în ea Te laudă pe Tine, Doamne, împreună cu inima mea. Că ai auzit pe cei săraci ai Tăi şi pe cei robiți nu i-ai uitat. Ajută-mă şi viu va fi sufletul meu! Plecat eu Te aștept și în cântare de laudă eu Te invoc și Te preamăresc. Sărac şi greu îndurerat, din cauza blestemelor, pe care semenii mei le-au aruncat pe drept sau pe nedrept asupra mea, eu Te aștept să vii și să mă sprijinești cu mântuirea Ta. Să nu lași, Doamne, să fie șters numele meu din cartea celor vii şi a celor drepți, din cauza relelor urări și doriri ale semenilor mei sau din cauza osândelor greșelilor mele. Iartă-mă și adaugă a Ta Înțelepciune la înțelepciunea și la priceperea mea și fărădelegile mele șterge-le și mă ajută să intru întru dreptatea Ta. Și de am greșit vreodată și pe cel care era bătut și amărât, eu sau neamul meu l-am prigonit, şi am înmulţit durerea rănilor lui, Te rog iartă-ne și ne ajută să facem fapte bune de îndreptare a celor rău săvârșite vreodată de noi. Păzește-mi curtea mea și locașurile sălășluirii mele să nu se facă pustii şi fără locuitori, din cauza greșelilor mele sau a blestemelor celor grele. Revarsă peste mine binecuvântarea Ta și toată urgia cea rea a mâniei o risipește, să nu mă cuprindă cumva pe mine din cauza fărădelegilor mele. Ridică-mă, Doamne, cu a Ta putere și mă scoate acum cu bine de sub toate poverile cele grele ce sunt puse în orice chip asupra mea, și nu lăsa să-mi gârbovească vreodată spinarea mea. Păzește-mi lumina ochilor mei să nu se întunece vreodată și să nu mai văd, din cauza relelor aruncate înspre mine. Păzește-mi toată viața mea ca nu cumva să se facă masa mea înaintea mea cursă de răsplătire şi de sminteală, din cauza greșelilor mele. Să nu îi lași, Doamne, pe cei răi să îmi dea mie spre mâncarea mea fiere, nici în setea mea să mă adape cu oțet. Oprește-i, să nu zdrobească ei sufletul meu cu ocări şi cu necaz, şi în așteptarea mea trimite-l, Doamne, pe cel bun, spre ajutorul meu și înspre mângâierea mea. Înaintea Ta să se oprească acuma fără de putere toţi cei care mă necăjesc. Apleacă-Te și spre sufletul meu şi-l scoate pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăveşte-mă, că Tu cunoști amărăciunea mea şi ruşinea mea, şi vezi ocara pe care ei au aruncat-o înspre mine. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine, când mă necăjesc. Auzi-mă, Doamne, și după mulţimea dragostei Tale, caută spre mine și nu mă părăsi. Scoate-mă din noroi, ca să nu pier, scapă-mă cu bine de cei care mă urăsc şi din adâncul apelor mă ridică, să nu mă înec eu în vâltoarea lor, nici să își închidă peste mine adâncul gura lui. Dumnezeule, în mulţimea milei Tale auzi-mă, și în adevărul milei Tale, mântuieşte-mă. Că eu în rugăciunea mea către Tine îmi ridic cugetul meu în timp bine-plăcut. Ajută-mă, să nu fiu de ocară. Batjocura nu o lăsa să poată acoperi obrazul meu. Înțelepțește-mă să nu mă înstrăinez de frații mei, de fiii cei născuți din sânul mamei mele. Râvna casei Tale să mă înflăcăreze, şi toate ocările celor care Te ocărăsc pe Tine să se spulbere să nu cadă asupra mea. Şi mi-am smerit cu post sufletul meu şi Te-am căutat pe Tine, plecat spre pulberea pământului și în cenușă am ajuns și în nimic din ce e trecător nu Te-am găsit. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în locurile pierzării şi despre mine cântau cei care beau vin. Înmulţitu-s-au mai mult decât perii capului meu cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritu-s-au vrăjmaşii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, nepriceperea mea Tu o știi şi greşelile mele de Tine nu pot fi ascunse. Să nu lași să fie ruşinaţi, din cauza mea, cei ce Te cinstesc pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntaţi pentru mine, cei care Te caută pe Tine, Dumnezeul meu. Nu mă lăsa să ostenesc strigând, să nu amorțească gâtul meu chemându-Te în ajutor, nici să slăbească ochii mei nădăjduind spre Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Scoate-mă cu bine din tot ceea ce este val al tulburării mele. Oprește furtuna care s-a născut și nu o lăsa să mă strivească. Ridică-mă să nu mă afund în noroiul cel rău al adâncului care nu are fund. Fii cu mine și mă mântuieşte Dumnezeule, să nu intre apele cele amare până la sufletul meu. Păzește-mă. Amin.

Mărire…

 

Rps. 84 – 67

Binecuvântat ești Doamne și mare e Numele Tău! Dumnezeul părinților noștri, însuți Tu, Atotputernice, dă putere şi apără poporul Tău. În fața Ta stau solii din Egipt, Etiopia își întinde mai înainte către Tine mâna ei, zicând: «Împărățiile pământului cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi acum cu bucurie. Cântaţi lui Dumnezeu, că El S-a suit peste cerul cerului, spre răsărit, iată va da glasul Său, glas de putere. Daţi slavă Lui! Și peste cei aleși va coborî măreţia Sa şi puterea Lui în nori. Minunat este El întru sfinţii Săi». Risipește acuma gândurile celor ce voiesc războaie. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împotriva junincilor, ca să nu fie ruinați cei care au fost încercați în foc precum argintul. Poruncește, și acum Dumnezeule, puterii Tale, întăreşte, această lucrare pe care ai făcut-o în noi cu dreapta Ta. Arată-mi, Doamne, intrarea Ta și lucrarea Ta în locașul Tău cel sfânt, că Tu ești Ziditorul și Izvorul vieții sufletului meu din veșnicie și aici pe acest atât de trecător pământ. Oprește cu putere pe toți vrăjmaşii mei, mâna Ta să fie cu putere peste creștetul părului lor. Doamne, Dumnezeul meu, Domnul Dumnezeul mântuirii mele, ale Tale sunt intrările și ieșirile morţii. Fii cu mine și lucrează în inima mea, că Tu ești Domnul mântuirii mele! Odihnă și spor dă, Doamne, trupului meu. În mijlocul moștenirii dă-mi bucurie și spatele meu îl întărește. Carele Tale, Doamne, sunt mii de mii, mii sunt cei care se bucură de ele. Tu, Doamne, ai fost și ești cu putere în mijlocul lor. Binecuvântat ești, Doamne, din veac în veac! Poporului celui iubit al Tău, Tu împărţești cu drag darurile Tale. Împăratul puterilor e Numele Tău. Tu dai cuvântul cel bun celor ce vestesc cu putere multă. Când am slăbit, Tu ne-ai întărit. În bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grijă de cel sărac. Ploaie binecuvântată dă și acum moștenirii Tale. Când Tu stai înaintea aleșilor Tăi, tot pământul se cutremură, și toate cerurile se topesc. Munții se clatină și se pleacă în fața Ta, Dumnezeule Preaînalte. Pe cei legaţi în obezi, Tu îi scoți cu vitejie și îi ridici pe cei amărâți. Tu dai viață și îi ridici până și pe cei care sunt morți în morminte. Tu îi ajuți pe cei singuratici și îi întorci pe cei ce sunt rătăciți. Doamne, Dumnezeul meu Tu ești în locul cel sfânt al Tău. Tu ești Părintele orfanilor şi ajutorul văduvelor. Cântat este Numelui Tău, gătită este calea Ta. Bucuria umple toate înaintea feței Tale și plecați Te preamăresc toți cei ce Te cunosc în adevăr. Înalță-Te, Doamne, acum cu putere şi fă să se risipească vrăjmaşii Tăi şi să fugă de la faţa Ta toți cei ce Te urăsc pe Tine. Precum se stinge fumul, să se stingă, și cum se topeşte ceara în faţa focului, aşa să piară cei răi de la faţa Ta, Doamne, iar drepții să se bucure şi să se veselească toți înaintea Ta, și să se desfăteze cu mare veselie, acum și în veac. Amin.

Mărire…

 

Rps. 85 – 66

 Doamne, Dumnezeul meu, înaintea Ta se pleacă cerul cu a sa zidire și de Tine se bucură făpturile pământului. Binecuvintează-mi și viața mea cu pace și cu bucurie. Binecuvintează-mă, Doamne, cu bună înțelegere, că Tu ești Făuritorul armoniei și a bunei conviețuiri. Pământul îşi dă rodul său cel bun când Tu îl binecuvintezi. Pe Tine, Doamne, Te laudă popoarele, pentru că Tu le povățuiești cu multă bunătate și cu aleasa Ta înțelepciune. Veselie aduci la tot omul cel bun că judecata Ta este fără de părtinire. Pe Tine Dumnezeule, Te laudă și inima mea. Doamne, Dumnezeul meu, fii cu milostivire acum spre mine şi mă binecuvintează, luminează faţa Ta peste mine şi mă miluieşte, ca să-mi cunosc pe pământ calea mea, și să văd în tot locul mântuirea Ta. Amin.

 

Rps. 86 – 65

  Binecuvântat ești Dumnezeul meu, Te rog nu îndepărta rugăciunea mea dinaintea Ta, nici dragostea Ta de la mine în veac. Auzi-mă, Doamne, ia aminte la glasul rugăciunii mele! Că eu cu inima mea Te chem și cu gura mea Te laud. Nedreptate de am avut în inima mea, Te rog, scoate-mă din ea și nu mă condamna. Veniți toţi cei care cinstiți pe Domnul Dumnezeu şi vă voi povesti câte mi-a făcut El sufletului meu. Cu foc m-a lămurit în toate, precum se lămurește argintul cel curat, trecut prin foc de șapte ori. Prins am fost în cursă, dar cursa s-a zdrobit și eu m-am eliberat. Puse au fost necazuri peste umerii mei, dar Domnul Dumnezeul meu le-a ridicat și eu m-am eliberat. Ridicatu-s-au cu ură oameni răi peste capul meu, dar Domnul Dumnezeul meu i-a oprit cu brațul Său și eu m-am eliberat de ura și de răutatea lor. Trecut-am prin foc şi prin apă şi m-a scos din toate cu puterea Sa. Ajută-mă să intru acum în casa Ta cu tot ce am mai bun în inima mea. Ajută-mă să pot împlini făgăduințele pe care le-a făcut inima mea şi le-au rostit buzele mele întru necazul meu. Cercetează-mă acuma, Doamne, cu dragostea inimii Tale! Dă-mi iar viață sufletului meu şi nu lăsa să mi se clatine picioarele mele. Binecuvântat ești Dumnezeul nostru, glasul inimii Tale cheamă la viață pe tot omul. Ochii Tăi spre noi privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe cu mândrie în inima lor, că totul este în zadar. În toate eu mă veselesc când văd lumina Ta, pentru că Tu ești Cel care stăpâneşte timpul și puterea lui. Tu ești înțelept în sfaturi mai mult decât toți fiii oamenilor. Ajută-mă să văd și să pricep lucrurile Tale, și mă așază în rânduiala cea bună a lor. Tot pământul se închină Ţie, şi el îți cântă Ţie, el cântă Numelui Tău. Fără putere se pleacă înaintea Ta vrăjmaşii sufletului meu. Ajută-mă acum și nu mă părăsi, fii Tu puterea mea aici, și înaintea tuturor. Cinstit este Numele Tău în tot pământul! Cântat este tot Adevărul Tău! Slăvit ești în toate! Minunate sunt toate lucrurile Tale, Doamne! Ajută-mă! Amin.

Rps. 87 – 64

  Îmbracă, Doamne, tot pământul cu binecuvântarea bunătății Tale şi văile vor înmulți roadele lor, și toate vor grăi şi vor cânta lauda Ta. Dă-ne al Tău har și ne binecuvintează cununa anului și îl umple de bunătățile Tale şi toate câmpiile le umple de roade îmbelșugate. Binecuvintează-ne toate pășunile cu bucurie și dealurile toate le încinge cu prosperitate. Adapă în pace brazdele pământului și le umple pe toate cu rod. Cercetează-ne cu a Ta pace. Trimite apă vie peste noi și peste tot poporul Tău. Că Tu gătești munții cu tăria Ta și Tu stăpânești adâncul mării şi vuietul valurilor ei. Auzi, Doamne, și rugăciunea mea, că iată către Tine vine tot omul cu ruga, gândul și dorința sa. Cuvintele celor fără de lege să nu mă poată biruii pe mine şi nelegiuirile mele să nu mă copleșească. Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-ai primit, l-ai curățit și l-ai așezat să poată locui în curţile Tale. Umple-mă de bunătățile casei Tale! Sfânt este locaşul Tău! Frumos și minunat este în toate cele ale sale. Auzi-mă Dumnezeule, Mântuitorul meu, că Tu ești nădejdea inimii mele și a tuturor marginilor pământului şi a celor care viețuiesc departe. Ajută-mă și fii cu mine! Amin.

Mărire…