RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma XIX – II

Rps. 135 – 16

Mă plec în fața măreției Tale, și îți cer bună măsură și chibzuință în tot ce sunt și în tot ce am aici pe acest pământ. Te rog păzește-mi Tu inima mea și toată viața mea în mâna Ta să fie până în veac. În ajutorul Tău mi-am pus nădejdea, ajută-mă și nu mă părăsi. Păzeşte-mă cu acoperământul aripilor Tale. Apără-mă în faţa celor care mă necăjesc. Că vrăjmaşii mei sufletul meu l-au tulburat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă, m-au înconjurat, ochii lor şi-au ațintit ca să mă plece la pământ. Ridicatu-s-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu care locuieşte în ascunzișuri. Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte sufletul meu de cel răutăcios, și cu puterea Ta desparte-mă de toți oamenii care îl urmează pe principele acestei lumi. Pentru că ei îşi iau partea lor în viaţa aceasta. Umplutu-s-a pântecele lor de bunătățile Tale. Săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat pradă și risipă în urma lor. Mântuieşte-mă, Doamne, de cei care stau împotriva dreptei Tale. Eu Te-am strigat, și Tu m-ai auzit și ai plecat urechea Ta înspre mine şi ai luat aminte la cuvintele rugăciunii mele. Îndreaptă-mi picioarele mele în cărările Tale, ca să nu șovăie pașii mei. Pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre, și nu am lăsat inima mea să Te pună între cele ce sunt trecătoare și omenești. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o, cu foc m-ai lămurit, și nu am ascuns în mine nedreptate. Judecata mea să fie dreaptă și ochii mei să vadă cele drepte. Auzi, Doamne, rugăciunea mea, apleacă-Te spre cererea mea! Ascultă-mă, Atotputernice, că fără viclenie vin în fața Ta. Amin.

 

Rps. 136 – 15

  Cunoscute fă-mi mie cărările vieţii celei adevărate și umple de veselie inima mea. La dreapta Ta, Doamne, rânduiește-mi mie loc de viețuire și astfel, aici și acolo cu frumusețile cele veșnice încununează-mi toată viața. Doamne, să nu-mi lași sufletul meu în iadul mâhnirilor și al durerii, nici inima mea să vadă stricăciunea. Binecuvântat ești Doamne! Tu m-ai înţelepţit! Spre binecuvântarea Ta şi noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzutu-Te-am mai înainte pe Tine. Doamne, înaintea mea pururi ești, că de-a dreapta mea Tu ai fost și ești mereu, ca eu să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea şi s-a bucurat limba mea, şi trupul meu s-a sălășluit întru nădejde. Sorţii mi-au căzut între cei puternici ai acestui veac. Moștenirea mea Tu ai rânduit-o să fie puternică. Tu eşti Cel care îmi așezi mie iarăşi moştenirea mea. Tu, Doamne, ești partea moştenirii mele şi a paharului meu. Nu mă lăsa să iau parte la adunările celor vicleni și de nimic. Înțelepțește-mă să nu mă fac părtași al neștiinței și al căderilor minții în lăuntrul meu. Păzeşte-mă Doamne, că spre Tine am nădejdea mea. Domnul meu și Dumnezeul meu eşti Tu, înțelepțește-mă și fii cu mine. Prin Sfinţii care sunt pe acest pământ, minunat ai făcut, Doamne, voia Ta întru ei. Binecuvintează-mă și voi fi viu. Amin. Amin. Amin.

Rps. 137 – 14

Ajută-mă, Doamne, să pot locui în locașul Tău! Păzește-mă și întărește-mi inima mea întru dreptatea Ta, să nu ajung cumva să mă jur aproapelui meu şi să mă lepăd de cuvântul dat. Înțelepțește-mă să nu îmi dau banii mei cu dobândă. Împotriva celor ce sunt nevinovați nu mă lăsa să stau. Curățește-mi inima mea să nu fie în ea ocară împotriva aproapelui meu. Păzește-mă să nu fac rău împotriva vecinului meu. Așază-mi adevărul în inima mea și ferește-mă de viclenie. Viața mea fă-o, Doamne, să fie fără de prihană în pace și în dreptate.

Mărire…

Rps. 138 – 13

   Umple-mi, Doamne, inima mea de negrăită bucurie și duhul din mine să se veselească în lumina cea tainica, ce izvorăște din dragostea Ta. Fii cu mine și îmi binecuvintează acum sufletul meu! Doamne, Tu întărești neamul celor drepți și păzești soarta lor. Cel drept nădăjduiește în Tine şi mulți râd de nădejdea lui, zicând: Cine-i va da din cer mântuire lui? Și a grăit cel nebun întru inima sa: «Nu este Dumnezeu!» Stricatu-s-au toți oamenii şi urâți s-au făcut ei întru îndeletnicirile lor. Nu mai este cel care face bunătate, nu este nici unul. Dar Tu, Doamne, din cer privești spre fiii oamenilor, și vezi de este cel care înțelege, sau cel care Te caută pe Tine. Toţi s-au abătut și împreuna netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare, nu se vor înțelepți odată toţi cei care lucrează fărădelegea? Cei ce mănâncă truda poporului precum pâinea, pe Tine, Doamne, nu Te-au chemat și nu Te-au socotit. Acolo ei s-au temut de frică, unde frica nu era. Umple-mi inima mea cu înțelepciune și cu pricepere, să îmi drămuiesc bine tot darul meu pe acest pământ. Fii cu mine în clipele cele grele și mă ridică, mă scoate cu bine din ele și umple-mi inima de negrăită bucurie. Amin.

Rps. 139 – 12

Bucura-se-va inima mea în Domnul și în mântuirea Sa. Cânta-voi Celui care mi-a făcut mie bine şi voi cânta Numele Domnului, Celui Preaînalt. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Dar eu spre ajutorul Domnului am nădăjduit. Caută-mă și mă cercetează, Doamne! Auzi-mă Dumnezeul meu! Luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm eu întru moarte, ca nu cumva să-mi zică mie vrăjmașul: Întăritu-m-am asupra lui. Să nu lași, Doamne, pe cel rău să se înalțe împotriva mea. Păzește-mă de gândurile cele negre ale sufletului meu, și nu lăsa durere în inima mea ziua şi noaptea. Doamne, nu uita de mine, nu mă uita până în sfârşit! Nu întoarce faţa Ta de la mine, chiar dacă eu căzând Te-am părăsit. Fii cu mine și mă ajută, acum! Amin.

 

Rps. 140 – 11

   Păzește-mă, Doamne, de omul cel viclean, şi mă ferește pe mine și pe cei dragi și apropiați ai mei, de soarta neamului său. Pentru că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, mulți nelegiuiți mișună pretutindeni. Fii cu mine și oprește-i, Doamne! Cuvintele Tale, sunt cuvinte curate, precum e argintul lămurit în foc, curățat de pământ, curăţat de şapte ori. Pentru necazul drepților şi pentru suspinul celor apăsați, ridică-Te, Doamne, cu putere și adu mântuirea şi întărește Adevărul cel curat. Păzește-mă de cei care au zis: Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine ne poate fi Stăpân? Ajută-mă și risipește toate vorbele cele viclene şi spulberă graiul cel plin de mândrie să nu-mi tulbure inima mea. Mântuieşte-mă, Doamne, că nu mai este cel care Te cinstește pe Tine, și adevărul s-a împuținat între oameni. Minciuni grăiesc între ei, viclenie au în inimă şi rele grăiesc cu buzele lor. Apără-mă, Doamne și mă ridică peste lumea cea îngustă a lor. Amin.

Rps. 141 – 10

   Drept ești Doamne, Dumnezeul meu! Tu iubești dreptatea şi faţa Ta spre cel drept privește în veac. Tu îl cercetezi pe cel drept şi îl protejezi la umbra aripilor Tale. Tu îl cercetezi pe cel mincinos și pe cel care iubeşte nedreptatea, și inimii Tale nu îi este plăcută viețuirea lor. Tu le pui cale de îndreptare și de izbăvire și hotar de foc şi pucioasă ai pus în calea cea rea a fărădelegii. Cei răufăcători se risipesc cu toate faptelor lor. Suflare de vifor este partea paharului lor. Iar ochii Tăi privesc spre cel bun și spre cel drept, genele Tale cercetează pe tot omul. În Tine am nădăjduit și eu. Apără-mă de cei ce îmi zic: Mută-te în munți, ca o pasăre singuratică? Că iată cei răi, cu viclenie au încordat arcul, gătit-au săgeţi în tolbă, ca să săgeteze în întuneric sufletul meu și inima mea. Ei vor să surpe tot ceea ce Tu ai aşezat, și viața mea vor să o strivească acum cu răutatea lor. Dar Tu, Doamne, ești Apărătorul meu. Din locul cel sfânt al Tău, apleacă-Te spre mine și mă protejează acum cu dumnezeirea Ta. În Biserica cea Sfântă a Ta eu mi-am găsit odihna și liniștea sufletului meu. În ceruri este scaunul Tău. Ajută-mă și mă păzește și nu mă părăsi în veac. Amin.

Mărire…

Rps. 142 – 9

   Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai ridicat cu mâna Ta, și m-ai scos cu bine din tot necazul meu și m-ai păzit. Îți mulțumesc pentru că nu ai lăsat să mă răpună mândria celui rău. Păzește-mă de omul mincinos și nu îl lăsa să își deschidă gura sa în fața mea. Zdrobește puterea minciunii şi risipește-i uneltirea ei. Auzi strigătul celui nedreptățit și glasul inimii sale auzit să fie de inima Ta. Privește și înspre a mea durere, și ajută-mă în necazul meu! În Tine eu mă încred și știu că Tu ești puterea mea. Înalţă mâna Ta și oprește acum cu putere lucrarea celui mincinos și nu lăsa să mă atingă răutatea sa! Vino Doamne, Dumnezeul meu, și mă întărește și mă apără. Nu îl lăsa să creadă că eu sunt uitat și părăsit de Tine, nici că ai fi întors Tu fața Ta de la soarta mea. În răutatea lui el vrea să smerească sufletul meu, să-mi plece inima mea şi să mă stăpânească. Oprește-l cu a Ta putere și nu lăsa să mă atingă cu răutatea sa. Că gura lui este plină de amărăciune şi de blestem. Sub limba lui stă otravă, vicleşug, osteneală, durere și necaz. El stă la pândă în ascuns cu cei bogaţi, ca să ucidă pe cel slab și pe cel nevinovat, ochii lui spre cel nevinovat privesc. Așteaptă ca fiara în ascunziş, precum leul din culcuşul său, el mă pândeşte ca să mă apuce și să mă tragă în cursa sa. Să nu stai departe de mine, Doamne, să nu mă treci cu vederea, ajută-mă! Că iată se fălește omul mincinos, și se laudă cu poftele sale, iar cel care face strâmbătate, pe sine crede că se binecuvântează. Și a zis întru inima sa: Nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu-mi va fi. Vino Doamne, și nu îl lăsa pe omul cel zidit din lut să se întărească în fărădelegile sale! Judecă, Doamne, pe tot omul după dreptatea Ta. Pune, legiuitor bun și drept peste el, ca să cunoască binele în trecerea sa pe acest pământ. Fă să se coboare cei vicleni în groapa pe care mi-au făcut-o mie și în cursa pe care au ascuns-o sufletului meu. Cu minciuna lor să se prindă ei înșiși în faptele lor și să le guste amarul pe care au vrut să îl gust eu. Ajută-i să înțeleagă și fă-i să se îndrepte. Că nu vor să asculte de sfatul Tău cel bun. Cercetează-mi inima şi dă-mi puterea Ta. Fă să nu mă poată atinge în nici un chip nelegiuiţii. Vrăjmașului să-i lipsească de tot armele şi toate cele rele ale sale, acuma să se risipească. Cu dreptate judecă pe tot omul, gata este scaunul Tău de judecată din care judeci lumea. În Tine nădăjduiesc cei care cunosc Numele Tău, și Tu nu ai părăsit în veac pe cei care Te caută pe Tine. Apleacă-Te spre mine și-mi vezi inima mea. Înalţă-mă ca să pot grăi toate laudele Tale! Veselește-mă cu mântuirea Ta! Că eu Te laud, Doamne, și toate minunile Tale cu drag eu le mărturisesc. În Tine este veselia mea şi bucuria inimii mele. Cinstesc Numele Tău, Preaînalte, și văd cum se topesc fără putere toți vrăjmașii mei, în fața Ta. Tu ești Cel care faci lumină în judecata mea şi dreptatea mea o aperi. Tu șezi pe scaunul cel preaînalt și în toate, Tu judeci cu dreptate. Apără-mă și fii cu mine și mă întărește cu dumnezeirea Ta până în veac. Amin.

Mărire…