Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

Rânduieli și Rugăciuni în ziua înmormântării

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindi eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată suferința și de toată neputința şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. (de 3 ori)

 

 Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire.

de două ori

Doamne, buzele mele le deschide şi gura mea fă-o să vestească acum lauda Ta.

o dată

    Vremea este să lucrezi Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul celor vii, ca oamenii să nu poată strica în nici un chip bună rânduiala Ta.

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.

de 3 ori

Mărire…, Şi acum…

 

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte-ne păcatele noastre. Stăpâne, iartă-ne fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează-ne şi vindecă toate neputințele noastre pentru numele Tău.

 

Doamne miluieşte. de 3 ori

 

Mărire…, Şi acum…

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfin-ţească-se Numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

 

      Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfân-tului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Cu sufletele drepților, celora ce s-au săvârșit, odihneşte, Doamne, și sufletul cel ce a plecat din acest trup, păzindu-l pe dânsul întru viaţa cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de oameni.

 

Întru odihna Ta, Doamne, acolo unde toţi sfinţii Tăi se odihnesc, odihnește și sufletul cel ce a plecat din trupul său cel muritor, că Tu singur eşti iubitor de oameni.

Mărire…

Tu eşti Dumnezeu, Care Te-ai pogorât la iad şi ai dezlegat durerile celor ce acolo au fost legați. Însuţi şi sufletul acesta îl dezleagă de tot ceea ce e trecător și îl odihnește cu sfinții Tăi.

Şi acum…

Una curată şi preanevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, roagă-L acum să ne mântuiască şi pe noi și pe cel/cea ce a ieșit din acest trup rămas fără suflare vie în el.

 

Preotul cădește la fiecare cerere în jurul sicriului:

 

Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne mântuiește pe noi.

Încă ne rugăm pentru desprinderea în pace de lumea aceasta și de timpul cel trecător, pentru liniștea, pentru iertarea, pentru odihna lui (N) şi pentru ca să i se ierte lui/ei toată greșeala, cea de voie şi cea fără de voie.

 

Încă ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul nostru, Dumnezeul celor vii, să îl/o așeze pe (N), în locașurile binecuvântării Sale, acolo unde toţi sfinţii și drepții Săi trăiesc și în pacea Sa se bucură și se odihnesc.

 

Mila lui Dumnezeu, împărăţia cerurilor şi iertarea păcatelor, pacea, odihna și mântuirea vieții lui (N), de la Hristos, Împăratul Puterilor cel fără de moarte şi Dumnezeul nostru, să-i cerem.

Dumnezeul sufletelor şi a tot trupul, Care moartea ai călcat şi pe diavol ai surpat şi ai dăruit viaţă lumii Tale, Însuţi Doamne, odihneşte-l/o și pe (N), în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, în locașurile binecuvântării Tale, acolo unde nu mai este durere, întristare şi suspinare ci viață fără de sfârșit. Şi orice greșeală a săvârșit el/ea cu cuvântul, cu lucrul, sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitor, iartă-i lui/ei acum.

Că Tu ești Dumnezeul celor vii, Cel ce nu ții minte răul și nu vrei moartea celui ce a greșit ci să se întoarcă și să fie viu, și Tu, Preabunule Părinte știi că nu este om, care să fie viu şi să nu greșească pe acest pământ, numai Tu singur eşti fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac şi doar Cuvântul Tău este Adevărul, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.

 

Doamne, odihnește-l/o în pace pe el/ea,

Doamne, așază-l/o între sfinții Tăi.

 

Preotul:

Rugăciunea I

dezlegare blestem

 

       Părinte al îndurării și Tată al vieții noastre, Tu cu înțelepciunea Ta cea negrăită ne-ai zidit pe noi oamenii din ţărână şi ne-ai făurit cu aleasă măiestrie, întocmindu-ne după chipul şi după ase-mănarea Ta. Cu dragostea inimii Tale ne-ai împodobit trăirile inimilor noastre. Sufletul ni l-ai îmbrăcat în lumină, iar trupul l-ai făcut să fie viu, cu sănătate în el, și cu aleasă armonie în toate cele ale sale. Micșoratu-ne-ai cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste ne-ai încununat și ne-ai făcut să fim precum făpturile Tale cele cerești, vii printre cei vii, în raiul desfătării Tale. Și ne-ai binecuvântat și ne-ai făcut să fim părtași ai bucuriei vieții și ai împărăţiei Tale. Dar noi în cinste fiind nu am priceput și prin vicleană amăgire, ne-am alăturat dobitoacelor celor fără de minte şi ne-am asemănat lor. Și am nesocotit Cuvântul vieții şi am luat ceea ce părea bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, crezând că ne dă știință. Dar prin acea gustare, noi am cunoscut răul și ne-am unit cu el. Și răul a pătruns în noi și noi nu am știut ca nu aveam primită putere și stăpânire asupra lui. Și astfel el ne-a contaminat și ne-a tulburat și ne-a scos din raiul desfătării și ne-a coborât în latura, în umbra și în stăpânirea morții. Iar atunci, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinţilor noştri, pentru ca răul și răutatea să nu fie fără de moarte în noi și în toate cele date nouă pe acest pământ, Tu însuți, Doamne, ai poruncit celor zidite de Tine în noi, să se desfacă, să se risipească şi să se întoarcă iarăși în pulberea pământului din care au fost luate, că noi pământ suntem fără suflarea Ta în noi şi tot ce e pământ, în pământ iarăși se întoarce. Și astfel ai rânduit ca sufletul nostru să se întoarcă la Tine, Tată, acolo de unde fiinţă şi-a luat, până la obșteasca înviere, iar trupul să se așeze în țărână și să se desfacă în toate cele din care el a fost alcătuit. Preabunule, Părinte, Stăpâne al Vieții și al Morții, apleacă-Te acum spre noi și înspre cel/cea ce a plecat din trupul său cel muritor, și ne ajută, și nu îngădui ca (N) să fie înghițit/ă de a sa pieire. Trupul său, fă-l să se desfacă în pace și fără de durere, în cele din care a fost alcătuit, dezlegându-l de sufletul și de duhul vieții care l-a avut în el până acum, și fă să fie primit trupul în pace în mormântul și în pământul în care va fi așezat. Sufletul său, dezleagă-l acum în pace și fără de durere, de tot ceea ce a lăsat aici în acest timp și în această lume și îl primește în tărâmul celor vii și în sânul cel părintesc al dragostei inimii Tale. Duhul său așază-l în pace, în lumina veșniciei, la umbra aripilor Tale.

Aşa, Doamne, Dumnezeul nostru, fă să biruiască mila Ta cea nemăsurată şi iubirea Ta de oameni cea negrăită. Şi dacă a căzut (N) sub blestemul tatălui său sau sub blestemul mamei sale, dacă a căzut sub blestem greu cu vină sau fără de vină sau sub osândă grea și grea legătură nedezlegată până acum, sau a căzut în grea afurisenie de la arhiereu sau de la preot sau de la orice semen al său şi n-a dobândit iertare până a fost în trupul său, iartă-l/o acum, pe el/ea, Doamne, și îl/o dezleagă, prin noi cei rânduiți de Tine să împlinim rânduiala bine voirii Tale. Aşa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai dat Sfinţilor Tăi Ucenici şi Apostoli această putere ca să dea ei iertare de păcate, zicând: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe acest pământ, vor fi dezlegate şi în cer, şi printr-înşi ne-ai dat și nouă această putere și acest har, chiar dacă noi nu suntem vrednici de el, ascultă-ne acum, Preabunule Iisuse, Părinte și Duhule Sfinte și dezleagă-l/o pe (N) de tot păcatul strămoșesc, de păcatul sufletesc şi trupesc, și de orice datorie și neîmplinire a sa, şi fă să fie iertat/ă în veacul de acum şi în cel ce va să fie, prin lucrarea dragostei inimii Tale celei părintești, pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi din cer și de pe pământ, și pentru toate rugăciunile cele curate ce s-au înălțat vreodată spre Tine pentru el/ea. Amin.

Că Tu eşti învierea şi viaţa şi odihna lui (N) şi noi Ţie mărire și mulțumire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum şi pururi şi în vecii vecilor.

Amin.

 

Doamne, odihnește-l/o în pace pe el/ea,

Doamne, așază-l/o între sfinții Tăi.

 

ICOS

 

Tu singur eşti fără de moarte, Cel ce ne-ai făcut şi ne-ai zidit; iar noi pămân-tenii din pământ suntem zidiţi şi în acelaşi pământ trupul nostru se întoarce

 

De Tine, Doamne, atunci când ne-am despărțit, toate s-au năruit. Pe drumul rătăcirii noastre, Doamne, nu ne părăsi

pe cei ce îți cântăm Ție: Aliluia.

 

Ectenia și apoi

Preotul:

Rugăciunea II

dezlegare de această lume

 

Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului, Tu ești Dumnezeul nostru. Tu ești Dumnezeul părinților noștri, Tu ești Dumnezeul celor vii. Tu ești Domn și Stăpân al Puterilor. Tu ești Făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute. Tu ai creat materia și ai pus în firea ei legea viețuirii sale. Tu ai zidit ființa noastră omenească și ne-ai așezat în cursul cel firesc al creșterii și al împlinirii noastre în timpul bine rânduit, pe acest pământ. Tu ești Cel care ne-ai cunoscut pe noi înainte ca noi să fim și Tu însuți ne-ai chemat din neființă la viață. Fii cu noi, și acum și ne ajută, Preabunule Părinte, că iată, noi, după a noastră pricepere înălțăm spre Tine aceste rugăciuni și facem aceste rânduieli pentru (N), care a plecat prin taina morții din trupul său cel pieritor. Fii cu noi și ne ajută să facem acum, toate cele bune ce pot fi spre mântuirea sa. Amin. Ajută-ne să dezlegăm după Cuvântul Tău, cele ce au rămas nedezlegate până acum, aici pe acest pământ, pentru a fi dezlegate și acolo în cerurile și în lumile în care (N) se află acum. Fii cu noi și ne ajută să săvârșim toate cele pământești care mai sunt cu putință de săvârșit pentru a ajuta desprinderea cu bine de această lume a lui (N). Ajută-ne să-i fim acum ajutor și binecuvântare în calea sa cea nouă în care se află el/ea acum. Fii cu noi și ne ajută să facem atâta cât ne este nouă îngăduit. Că doar Tu ești singura Ființă din lumea de noi cunoscută, ce le poate da sigur ajutor celor ce au ieșit din trupul lor cel muritor. Tu ești Stăpân al timpului, al vieții, al morții și al veșniciei. Tu ești Domn și Dumnezeu a tot ceea ce e în noi și în ființa noastră. Tu ești Domn și Dumnezeu a tot ceea ce e în lumile ce se întind dincolo de vălul acestei lumi și dincolo de iluzia dată de timpul în care noi viețuim aici pe acest pământ. Fericiţi sunt toți cei ce cunosc adevărurile Tale și viețuiesc în buna rânduială dată de lumina lor.

Părinte al vieții și al zidirii noastre, fii cu noi și ne ajută. Ajută-l/o acuma pe (N), care s-a despărțit de al său trup ce este pregătit pentru a fi dat pământului. Ajută-l/o, să se despartă în pace și fără de durere de această lume, de acest timp și de orice loc în care el/ea a fost, sau a viețuit aici în această lume care pentru el/ea s-a închis și s-a pecetluit. Ajută-l/o să se despartă fără de durere de al său trup vremelnic, pentru ca ceea ce a fost luat și a fost făcut din pământ, să fie dăruit astăzi iarăși pământului cu mulțumire, spre tainică risipire. Ajută-l/o să se poată despărți acum fără de durere de acest timp trecător și de toate cele ale lui.

Ajută-l/o să se desprindă și să se despartă în pace și fără de durere de tot ceea ce pământesc a lăsat aici în urma sa, în bine sau în rău, în împlinire sau în neîmplinire, în lucruri, în fapte, în trăiri, în legături știute sau neștiute, numite sau nenumite de noi. Păzește-l/o Doamne, și îl/o ajută să nu fie răpit/ă, înghițit/ă sau ademenit/ă de adâncurile cele mari ale pieirii sau ale neodihnei. Ajută-l/o să nu rămână în pribegie, în rătăcire sau în robie în această lume sau în lumi străine firii sale sau printre lumi. Păzește-l/o să nu fie aruncat/ă în lumile netihnei, în întunericul cel mai din afară, acolo unde e durere, plângere şi scrâșnire a dinților. Ajută-l/o și îl/o ridică și îl/o du acum în carul cel ceresc al vieții și al bucuriei, în locașul cel din veșnicie rânduit de Tine pentru viața, odihna și împlinirea sa. Du-l/o Doamne, în pace și cu bucurie, și îl/o dezleagă de orice rea legătură cu această lume, de orice fel de legătură cu tot ceea ce este nestatornic și ar putea să îl/o țină între lumi sau nedespărțit/ă de această lume și de acest timp trecător al ei. Doamne, Dumnezeul nostru, binecuvântat ești zi de zi. Tu ești între noi. Tu ești Domnul Dumnezeul mântuirii noastre. Tu ești Cel viu. Tu ești Domnul Dumnezeul nostru. Tu ești Dumnezeul vieții şi ale Tale sunt intrările și ieșirile morţii. Fii cu noi, Doamne, și binevoiește, acum, și poruncește Tu însuți, să se desfacă fără de durere în pulberea pământului, trupul cel fără de suflare vie în el a lui (N), iar sufletul să i se așeze în pace, în casa Ta cea părintească, acolo unde sunt multe locașuri binecuvântate, care din veșnicie sunt pregătite, pentru toți cei iubiți și mântuiți ai Tăi. Primește în lumina veșnicie Tale tot duhul vieții lui (N). Doamne, Dumnezeul nostru, fă să biruiască mila şi iubirea Ta de oameni cea negrăită.

Şi dacă asupra lui (N), ar mai fi orice fel de legătură cu această lume și cu acest timp trecător, legătură ce ar putea opri izbăvirea și mântuirea sa, legătură lumească și pământească, legătură numai de Tine cunoscută și numai de Tine văzută, pusă prin grea urare sau prin grea neiertare sau prin neîmplinire, sau prin legământ, sau în orice alt chip neștiut și nenumit de noi, Tu însuți, Doamne, Dumnezeule cel mare, dezleagă-o acum, spulberă-o și o risipește pentru totdeauna. Pe (N) iartă-l/o, dezleagă-l/o, eliberează-l/o și îl/o scoate acum cu bine din toată frica sa, din neliniștea necunoașterii, din durerea neîmplinirii și din nestatornicia acestei lumi, și orice ar mai putea fi rămas în vreun fel peste viața și peste soarta sa, fă să se ridice acum și pentru totdeauna, iar pe (N) îl/o mântuiește.

Amin. Amin. Amin.

Că Tu eşti învierea şi viaţa şi odihna lui (N), şi noi Ţie mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

 

Doamne, odihnește-l/o în pace pe el/ea,

Doamne, așază-l/o între sfinții Tăi.

 

Toate sunt mai neputincioase decât umbra, Toate sunt precum un vis, doar dumnezeirea Ta rămâne și prin ea ne ridicăm peste puterea acestui timp.

 

Doamne al Puterilor de sus și din adânc, Domnul meu și Dumnezeu meu, Tu ești mântuirea noastră, păzește-ne de rău.

 

Glasul 1:

 

Toată desfătarea cea lumească este atinsă de întristare. Toată mărirea de pe pământ este trecătoare. Toate sunt mai neputincioase decât umbra. Toate sunt mai înșelătoare decât visurile. Moartea pe toate le risipește cu o singură clipire. Numai Tu, Iisuse Hristoase, ai biruit mormântul și ai înviat, cu moartea pe moarte călcând. Întru lumina feţei Tale şi în frumusețile cele nepieritoare odih-nește-l/o și acum, pe cel/cea plecat/ă dintre noi pe al veșniciei drum.

 

Mărire … Și acum …

 

Glasul al 2 lea:

 

Doamne, câtă luptă are sufletul când se desparte de trup! Doamne, cât lăcri-mează atunci, şi nu este cine să-l ajute pe el! Către îngeri ridicându-şi ochii, în zadar se roagă. Către oameni mâinile întinzându-şi, nu are cine să îl ajute. De aceea, cunoscând nestatornicia vieţii noastre pe acest pământ, pentru cel/cea plecat/ă dintre noi, să cerem de la Hristos, iertare, ajutor și odihnă, iar sufletelor noastre mare milă.

 

Ectenia și apoi,

Rugăciunea III

Poarta Vieții

 

Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, Preabunule Iisuse, Atotputernice Părinte și Duhule Sfinte, Tu ești Dumnezeul celor vii și ești mângâierea și nădejdea celor ce Te caută pe Tine. Tu, Doamne, ai putere în toate hotarele firii, în toate cele ce sunt îmbrăcate în haina materiei și în legile cele vii ale nestatorniciei ei. Tu domnești peste timp, peste materie și peste toate lumile ce tainic se ascund cunoașterii noastre, dincolo de hotarele morții trupești. Tu ești Stăpânul tuturor Puterilor. Tu ești Stăpânul veșniciei. Greu este să pricepem și să înțelegem cele ce sunt și cele ce se petrec acolo cu adevărat. De aceea, Doamne, pe Tine noi, Te rugăm după puterea și după priceperea noastră, să Te apleci acum cu dragostea inimii Tale spre noi, și în-spre (N) și să îl/o ajuți să se desprindă în pace și fără de durere de această lume trecătoare.

Dă-i, Doamne, puterea de a ierta pe toți semenii săi. Dă-i, Doamne, darul de a fi la rândul său iertat/ă cu adevărat de toți cei cărora le-a greșit în orice chip. Dă-i, Doamne, iertarea Ta iar dreapta Ta să îl/o înalțe cu milă și cu putere. Cercetează-l/o, cu îndurare și nu îl/o lăsa în puterea morții celei mari. Cheamă-l/o, Doamne, la nunta cea tainică a vieții. Dezbracă-l/o de haina lumii acesteia, dezbracă-l/o de haina materiei, dezbracă-l/o de haina timpului său cel fără de suflare vie în el, dezbracă-l/o de toate dorințele sale ce au rămas neîmplinite aici. Dezbracă-l/o de toate hainele cele întunecate ale mâhnirilor și ale neîmplinirilor și îl/o îmbracă în haina nunții celei cerești și a veseliei veșniciei sale. Păzește-l/o să nu-i fie legate mâinile și picioarele sale. Păzește-l/o să nu fie aruncat/ă cumva în întunericul cel mai din afară, acolo unde e plângerea cea mare şi scrâșnirea dinților. Căci mulţi sunt chemați, dar puțini sunt cei aleși. Mântuiește-l/o, Doamne, Iisuse, iartă-l/o și îl/o păzește. Cheamă-l/o pe (N) spre viață, alege-l/o spre bucurie și spre a sa veselie și îl/o îmbracă întru Tine și în hainele cele nepieritoare ale vieții fără de sfârșit. Că toți cei ce s-au botezat în Numele Tău, Iisuse Hristoase, Părinte și Duhule Sfinte, în Tine Iisuse Hristoase s-au îmbrăcat, cu Tine au murit pentru lume și cu Tine în viața cea veșnică au intrat. Deschide-i, Doamne, lui (N), Poarta vieţii și ajută-l/o să intre acum prin ea. Adevărat, adevărat este că Tu Iisuse ești Poarta vieții noastre.

Tu ești Poarta Vieții: De va intra cineva prin Tine, se va mântui, şi va intra şi va ieşi şi viața cea veșnică va afla. Tu ești Păstorul cel bun. Tu Iisuse Ți-ai pus sufletul Tău pentru viața sufletelor noastre. Tu ești Păstorul cel bun, Tu îi cunoști pe ai Tăi şi ai Tăi Te cunosc pe Tine. Sufletul Tău l-ai pus pentru mântuirea noastră. Putere ai avut să-l pui şi putere ai avut să-l iei iarăși înapoi. Ajută-l/o pe (N), să Te cunoască acum și dă-i, Doamne, Iisuse, iertarea cea adevărată și dă-i darul și puterea de a lăsa în urma sa tot ceea ce este pieritor. Ajută-l/o să se desprindă în pace și fără de durere de această lume nestatornică. Ajută-l/o, Doamne, să vadă Poarta Vieții. Ajută-l/o să poată intra cu darul iertării prin ea. Iartă-i toate păcatele și toate ale sale fărădelegi. Dezleagă-l/o pe (N) de toată legătura care i-ar opri cărarea înspre Tine și trecerea prin Poarta Vieții sale. Sfințește-l/o, Doamne, și îl/o desprinde de toate cele ce îl/o mai leagă de acest veac trecător, și nu îl/o lăsa sub puterea timpului, ca să nu rămână robit/ă de ce este nestatornic sau schimbător. Și fă, Doamne, să se odihnească și să lucreze în el/ea acum, puterea Numelui Tău. Și prin puterea Ta, (N) care s-a despărțit de haina trupului său, ce stă fără de putere și fără de suflu viu în acest sicriu, să fie luat/ă în pace și cu bucurie de Puterile Tale cele cerești, cele bine rânduite pentru această tainică lucrare. Să fie luat/ă și să fie dus/ă în locașul cel binecuvântat și rânduit al odihnei sale. Rânduiește, Doamne, rânduiește să nu rămână cumva (N) între lumi, sau în această lume, sau înaintea cerurilor sau în fața Porții vieții fără să poată intra prin ea. Rânduiește, Doamne, Iisuse, ca (N), să poată intra cu Tine la nuntă şi Poarta Vieții să nu se închidă în nici un chip înaintea sa. Primește-l/o precum ai primit pe cele cinci fecioare înțelepte, primește-l/o, Doamne, acum, în casa Ta. Fii cu el/ea și îl/o ajută să poată ierta și să poată lăsa în urma sa tot ceea ce a iubit sau a urât, tot ceea ce a dorit și a rămas neîmplinit, fără să rămână legat/ă de lumea aceasta și fără să se mai întoarcă vreodată spre ea sau spre a sa neîmplinire sau spre cele ce sunt sub puterea acestui timp. Și astfel (N), iertat/ă, dezlegat/ă și eliberat/ă de orice rea legătură, prin lucrarea cereștilor Tale Puteri, rânduiește, Iisuse, să poată intra acum, cu darul binecuvântării Tale, în locașurile cele pline de Lumina cea lină, clară, albă, sfântă și curățitoare a dumnezeirii Tale și a vieţii celei fără de sfârşit. Și în drumul său în care este acum, fă să fie (N) binecuvântare şi mângâiere pentru cei dragi și apropiați ai săi rămași în acest timp.

Sfințește-l/o, Doamne, și îl/o ridică peste această lume și nu îl/o lăsa să fie spaimă, frică sau cutremur sau tulburare sau pricină de frică, de suferință, de îmbolnăvire, de secătuire sau de moarte, pentru vreo ființă vie de pe acest pământ. Și fă, Doamne, ca trupul lui/ei să se poată desface în pace în cele din care a fost alcătuit în pământul în care va fi așezat. Duhurile vieții sale fă să intre în lumina veșniciei Tale, iar sufletul lui/ei să se așeze în ceata drepților, în locașul cel din veșnicie rânduit pentru (N), pentru împlinirea sa, pentru bucuria sa, pentru binecuvântarea sa, pentru sfințirea sa, și pentru veșnica sa împlinire.

     Că Tu însuți eşti Izvorul împlinirii celei adevărate, Tu ești Cel ce sfințești, Cel ce păzești și binecuvintezi pe tot omul ce vine şi ce iese din această lume, iar noi Ţie ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

 

Doamne, odihnește-l/o în pace pe el/ea,

Doamne, așază-l/o între sfinții Tăi.

 

După chipul şi după asemănarea Ta, noi am fost zidiți, și raiul cel bine păzit, spre împlinirea noastră l-ai întocmit

 

În raiul desfătării Tale, în locul cel binecuvântat, odihnește-l/o Tu Părinte, pe cel/cea care dintre noi spre casa Ta cea cerească a plecat.

 

Glasul al 3 lea:

   Umbră și vis sunt toate cele ce sunt risipite de moartea cea trupească! Nu merge cu noi bogăția, nu ne însoțește mărirea, ele în fața morții, toate tac și pier. Pentru aceasta, pe Hristos să-L rugăm pe cel/cea plecat/ă dintre noi să-l/o odihnească acolo unde este locașul tuturor celor binecuvântați ai Săi.

 

Apoi Fericirile,

glasul al 6 lea:

 

Întru împărăţia Ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne,.

 

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăţia cerurilor.

 

Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

 

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.

 

Fericiţi cei flămânzi şi însetați de dreptate, că aceia se vor sătura.

 

Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.

 

   Pe tâlharul, ce a strigat Ţie pe cruce: Pomenește-mă! Tu Iisuse l-ai făcut în aceeași zi cetățean al raiului. Pocăinței celei adevărate fă-ne părtași şi pe noi.

 

Fericiţi cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

 

   Cel ce eşti Stăpânul vieţii şi al morţii, odihnește în locașurile sfinților pe cel /cea ce a plecat din această lume în hotarele veșniciei și îl/o pomenește întru împărăţia Ta.

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

 

   Doamne al Puterilor, Stăpân și Tată al sufletelor, Ziditorul trupurilor, din Tine e suflarea noastră. Mângâie pe cei întristați și odihnește în pământul celor vii pe cel/cea ce din această viață s-a mutat.

 

Fericiţi cei prigoniți pentru dreptate, că a acelora este împărăţia cerurilor.

 

   Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fă să se odihnească în latura celor vii, cel/cea ce a plecat dintre noi. Ușile raiului i le deschide şi iertare dă-i, Doamne, de cele ce a greşit.

 

Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru Mine.

 

   Să mergem şi să vedem în morminte că oase goale rămân din trupul omului, mâncare viermilor şi putreziciune şi să cunoaștem ce e bogăția, frumusețea, tăria şi podoaba ce trecătoare.

 

Bucurați-vă şi vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri.

 

Mărire Tatălui, și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

 

 

Preotul:   Să luăm aminte. Pace tuturor.

Citeţul:    Şi duhului tău.

 

 

Prochimen, glasul al 6 lea:

Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit întru împărăția Ta.

 

Stih: De la Tine, Doamne, este viața noastră.

Diaconul: Înțelepciune!

Citeţul:

Din Epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire: IV, 13 17

 

APOSTOLUL

 

Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu, pe cei adormiți întru Iisus, îi va duce împreună cu El. După cuvântul Său, Se va pogorî din cer Iisus, şi cei morți întru Hristos vor învia iar cei vii, vor fi răpiți, împreună cu ei, în nori, ca să întâmpine pe Domnul, în văzduh, şi aşa pururea cu Domnul vom fi.

 

Preotul: Pace ţie cititorule!

Aliluia, Aliluia, Aliluia:

 

Stih: Fericit este cel pe care l-ai ales, Doamne, şi l-ai primit întru împărăția Ta.

 

EVANGHELIA

 

Din Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire: V, 24 30

 

Zis a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis pe Mine are viaţă veșnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine; şi I-a dat Lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul Omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui; şi vor ieşi cei care au făcut cele bune, spre învierea vieţii, iar cei care au făcut cele rele, spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la Mine nimic; precum aud, judec; dar judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut voia Mea, ci voia Tatălui Meu, Care M-a trimis.

 

CUVÂNT  DE  ÎNVĂȚĂTURĂ

 

Doamne, odihnește-l/o în pace pe el/ea,

Doamne, așază-l/o între sfinții Tăi.

 

Rugăciunea IV

Rugăciunea cea mare a iertării

 

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul mântuirii noastre, tot omul care ascultă de cuvântul Tău şi crede în Cel ce Te-a trimis pe Tine, are viaţă veșnică în el şi la judecată nu va veni, ci din moarte la viaţă s-a mutat. Fă, Doamne și acum ca (N), să audă glasul Tău, și auzindu-Te pe Tine Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, să se mute în pace și fără de durere, prin darul Tău, să se mute din această lume în locașurile vieţii Tale. Apleacă-Te spre (N) și îl/o iartă, și îl/o dezleagă și-i lasă cele de el/ea sau de semenii săi rău ținute, și îl/o eliberează acum de orice rău și de orice necaz al său, ca să poată pleca în pace din această lume. Și fă, Doamne, să fie luat/ă fără de frică, fără de durere, și fără tulburare sau împotrivire, să fie luat/ă acum, de Puterile Tale cele crești și să fie dus/ă cu binecuvântarea Ta și cu bucurie în locașurile odihnei sale și în tărâmurile împlinirii vieții celei adevărate. Și îl/o iartă, Doamne, pe (N), pentru toată neascultarea lui/ei față de Tine, pentru toată căderea sa și pentru toată unirea sa cu cele stricăcioase, cu cele de jos, și cu cele aducătoare de suferință și de moarte. Iartă-l/o, Doamne, precum i-ai iertat pe protostrămoșii noștri cei din vechime. Și precum lor le-ai lăsat să fie deschisă calea reîntoarcerii spre Tine, înspre viață și înspre mântuire, așa și lui/ei, lasă-i, Doamne, deschisă calea vieții și îl/o ridică peste lumea aceasta, peste veacul acesta și peste timpul cel trecător. Și îl/o ridică și îl/o desprinde cu pace de lumea materiei și de iluzia ei. Și îl/o ridică și îl/o apără de toată puterea celui viclean și amăgitor. Și îl/o scoate cu bine din toate lumile pline de durere, de rătăcire și de amăgire care s-ar putea deschide în orice chip înaintea lui/ei. Doamne, Iisuse Hristoase, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata Ți-a dat-o Ție, iar Tu ai venit în lume, să se mântuiască, lumea prin Tine.

De aceea, Doamne, noi Te rugăm acum: Iartă-l/o pe (N), dacă nu a ținut Legea Vieții și a călcat vreuna din poruncile cele bune ale ei. Iartă-l/o, Doamne, dacă nu l-a iubit pe Dumnezeu cu toată inima sa, cu tot sufletul său şi cu tot cugetul său. Iartă-l/o, Doamne, dacă a avut alți dumnezei, afară de Tatăl, de Fiul și de Sfântul Duh. Iartă-l/o dacă și-a făcut chip cioplit, sau vreo înfățișare străină voinței Tale și s-a închinat lor, sau le-a avut ca dumnezei și le-a slujit lor în orice chip. Iartă-l/o, Doamne, dacă a luat în deșert Numele Domnului Dumnezeului celui viu. Iartă-l/o și nu-l/o pedepsi. Iartă-l/o, Doamne, dacă nu a păzit ziua odihnei. Iartă-l/o, Doamne, dacă nu a iubit pe aproapele său ca și pe sine însuși. Iartă-l/o, Doamne, dacă nu a cinstit pe tatăl său şi pe mama sa, așa cum ne-a poruncit Dumnezeu prin cuvântul Său. Iartă-l/o, Doamne, dacă a ucis în orice chip. Iartă-l/o, Doamne, dacă a fost desfrânat în orice fel. Iartă-l/o, Doamne, dacă a furat sau a luat ceea ce nu era al său. Iartă-l/o, Doamne, dacă a dat mărturie mincinoasă asupra aproapelui său în orice fel. Iartă-l/o, Doamne, dacă a poftit femeia/bărbatul aproapelui său, sau și-a dorit casa, sau țarina lui, sau orice alte bunuri din cele ce erau ale aproapelui său! Iartă-l/o, Doamne, pentru orice fărădelege, pe care ar fi săvârșit-o cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Iartă-l/o, Doamne, și nu-l/o osândi. Ajută-l/o să poată vedea Lumina cea mare a Vieții, și prin ea, cu ajutorul și cu darul Tău, să iasă acum din latura şi din umbra morţii și să ajungă cu bine în locul cel binecuvântat al odihnei sale. Șterge, Doamne, din el/ea moștenirile cele rele care ar fi rămas din moși, strămoși neșterse și îl/o spală de orice urmă de păcat, gândit, dorit, scris, grăit, făptuit sau moștenit și rămas în orice chip până acum asupra lui/ei. Și îl/o iartă, Doamne, pe (N), dacă a căzut în vreo grăire sau dorire pătimașă. Și îl/o iartă pe el/ea dacă a blestemat, sau a afurisit sau a înjurat sau a urat și a dorit rău cuiva, sau părinții lui/ei au fost sub blestem și au blestemat și au dorit rău cuiva și acest rău a căzut asupra lui/ei, sau bunicii săi, sau moșii și strămoșii săi, au lăsat în orice fel blestem greu în urma lor și acesta a căzut asupra lui/ei, sau a moștenit blestemul în orice chip din neam, nume, viță, seminție, popor, etnie, națiune, sau din pământ, sau de oriunde, blestem numit sau nenumit, de noi, sau (N) a citit psalmii de blestem sau afurisenia și acestea au venit și au căzut pe el/ea sau pe cei apropiați ai săi, și au rămas până acum nedezlegate și neșterse. Iartă-l/o, Doamne, acum pe (N) și nu-l/o osândi, dezleagă, risipește și spulberă aceste rele urări, blesteme, afurisenii, înjurături, osândiri malefice, sau făptuiri și îl/o scoate cu bine de sub toată urgia lor, și îi scoate acum cu bine din toate acestea pe toți cei apropiați și pe tot neamul său, ca nu cumva acestea să rămână neșterse și neiertate în soarta și în moștenire lor. Spulberă-le și le risipește și pe ei îi eliberează, iartă-i și îi binecuvintează acum, Amin. Iar dacă a mâhnit pe cineva, cu voie sau fără de voie sau a umilit și a grăit de rău, sau a bârfit sau a certat și a mustrat cu sau fără de temei, iartă-l/o, Doamne, acum pe (N) și nu-l/o osândi și nu îi socoti aceste omenești căderi și îi ajută acum pe cei ce au fost supărați în vreun chip de el/ea să îl/o ierte din inimă, și să lase toată neiertarea lor. Amin. Și îl/o ajută și pe el/ea să îi poată ierta pe toți acum, dușmani sau prieteni sau apropiați sau orice alt cunoscut sau semen al său, ce i-a greșit în orice fel, ca să nu rămână legați uni de alții peste timp, sau între lumile ce se deschid odată cu punerea trupului său cel neînsuflețit în mormânt.

Părinte, Atotputernice, iartă-l/o pe (N), prin noi, și prin puterea cea mare a dumnezeirii Tale, dezleagă-l/o de toți cei rămași pe acest pământ dezleagă-l/o acum pe el/ea de orice rea legătură, și îl/o scoate de sub aceste grele poveri și de sub puterea lor cea nimicitoare, și nu lăsa să-i stingă lumina sufletului său, că numai Tu, Preabunule Părinte, le poți risipi cu puterea Ta, ca nu cumva ele să treacă perdeaua morții și să fie cu (N) în hotarele veșniciei acolo unde el/ea e acum sau să rămână neșterse, neiertate sau nespulberate aici pe pământ în cei care îl/o moștenesc pe (N) în orice chip.

Risipește, Atotputernice, orice lucrare și orice amintire a răului gândit, scris, urat, dorit sau făptuit, abătut asupra lui/ei și îl/o iartă pe (N) și îl/o primește în locașurile cele pașnice ale Împărăției Tale și îl/o mântuiește acum. Amin. Și îl/o cheamă, precum l-ai chemat pe Avraam, care a ieşit din pământul său, din neamul său şi din casa tatălui său şi a venit în pământul celor vii, unde l-ai dus Tu. Și îl/o ajută acum pe (N) să se despartă în pace de trupul său cel fără de suflare vie în el. Și îl/o ajută acum să se despartă în pace de toți cei dragi ai săi rămași aici pe acest pământ, să nu rămână legat/ă de durerea, de lacrimile, de suferințele și de golul lăsat în inima lor. Și îl/o ajută acum să se despartă în pace de tot ce a lăsat în urma sa bun sau rău, de tot ce a iubit sau a disprețuit, și de tot ce a dorit și a rămas neîmplinit. Și îl/o ajută acum să se despartă în pace și pentru totdeauna de lumea aceasta, și de acest timp trecător al ei. Și astfel prin Puterilor Tale, cele bine rânduite pentru aceasta, (N), să fie dezlegat/ă de orice legătură care i-ar putea opri calea sa cea bună, să poată pleca fără durere, în pace, dus/ă acum de carul cel ceresc al vieții, să fie dus/ă în locașul odihnei sale, în locul cel din veșnicie rânduit de Tine pentru el/ea și pentru tot neamul său cel mântuit. Și precum pe cei drepți i-ai dus în cerul Tău, așa, Doamne, și acum du-l/o pe (N), în carul cel ceresc al bucuriei și al mântuirii sale, în locul odihnei sale, acolo unde nu mai este durere, nici întristare, nici supărare ci împlinirea vieții celei fără de sfârșit. Și îl/o binecuvintează, și îl/o sfințește, și îl/o păzește în Lumina cea neapusă a dumnezeirii, a veșniciei, a mântuirii și a bunătății Tale.

Că Tu ești viața, mântuirea și odihna lui (N), iar noi ție mărire îți înălțăm Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor

Amin.

 

Doamne, odihnește-l/o în pace pe el/ea,

Doamne, așază-l/o între sfinții Tăi.

 

La cimitir se citește

din Evanghelia de la Ioan

În vremea aceea a zis Iisus ucenicilor Săi: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui, şi va intra şi va ieşi şi pășune va afla. Furul nu vine decât să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge, şi lupul le răpește şi le risipește. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un Păstor.

Dezlegarea V

La ușa mormântului,

după ce s-a așezat sicriul în groapă

 

Stăpâne mult-Îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Tu ai dat sfinților Tăi ucenici şi apostoli cheile împărăţiei cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega şi de a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate şi în cer câte de dânşii pe pământ s-au legat, şi tot aşa să fie dezlegate şi în cer câte de dânşii pe pământ s-au dezlegat. Și prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit şi pe noi cei rânduiți să împlinim voința Ta, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar şi har, ca şi noi de asemenea să legăm şi să dezlegăm aici pe acest pământ ca să fie legate sau dezlegate și în cer. Însuţi, Preabunule Împărate, iartă-l/o pe (N), iartă-l/o de orice a greşit ca un om în această viaţă, şi-i iartă lui/ei toate câte a păcătuit cu gândul, cu dorința, cu fapta, cu scrisul, cu urarea sau cu a sa legare de cele rele și ucigătoare și îl/o dezleagă și îl/o eliberează acum de orice legătura pusă în orice chip asupra sa, cu care el/ea însuși din mânie sau din altă pricină s-ar fi legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la călugăr, sau de la părinții săi sau de la prieteni sau de la apropiați sau de la orice semen al său a suferit o alunecare ca aceasta, prin pizma şi prin lucrarea celui rău, și a rămas neiertat/ă, iartă-l/o, dezleagă-l/o, mântuiește-l/o și în nici un fel nu-l/o osândi. Iartă-i fărădelegile și șterge-i acum toate datoriile lui/ei, pentru ca pământul să îi poată primi în pace al său trup fără de suflare vie în el iar (N) să se poată despărți de el și de această lume în pace pentru a se odihni.

Binevoiește Preabunule şi mult Îndurate Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte ca (N) să se așeze acum cu sfinţii, care din veac au bineplăcut Ţie, iar trupul său să se dea pământului și fă să fie primit în el cu pace, că al Tău este pământul și toate cele ce sunt puse într-însul.

Iar dacă peste (N) ar fi blestem greu sau grea osândă sau greu legământ sau mari fărădelegi și datorii ce ar putea trece prin perdeaua morții, prin timp și prin ușa acestui mormânt, ca (N) să nu aibă odihnă și pace nici după ce a ieșit din trup, blestem, osândă, fărădelege sau păcat făcut și întărit de legământ sau de datorii să nu se poată despărți de trup, sau să nu-i fie primit trupul său nici de pământ, ci să rămână apăsat, suspinând sau strigând sau zvârcolindu-se legat/ă în chinuri, între lumi, sub pământ ca și viu și în fața cerurilor ca și mort, fără să poată păși în bucuria mântuirii și în cărările binecuvântării slavei Tale.

Noi Te rugăm, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte să îl/o dezlegi Tu însuți pe (N) acum, prin lucrarea Puterilor Tale, în fața cărora nu pot sta alte puteri cu a lor împotrivire și să îl/o eliberezi de aceste grele cazne și dureri, și tot blestemul și toată osânda și toată fărădelegea și tot legământul, să le spulberi, Doamne, și să le risipești acum și pentru totdeauna.

Amin. Amin. Amin.

Că numai Tu, Doamne, Atotputernice, numai Tu, poți ridica de pe (N) aceste grele forme de blestem, de osândiri, de păcate, de fărădelegi, de datorii și de grele legături, dacă sunt căzute cumva asupra sa. Tu, Doamne, le poți dezlega, îndepărta, destrăma și risipi acum și pentru totdeauna, și astfel ele dezlegate, destrămate, spulberate, șterse și risipite vor fi acum din (N) și din toată partea moștenirii lui. Topite să fie în pulberea pământului, împreună cu acest trup așezat în acest mormânt, fără de suflare vie în el!    Amin. Amin. Amin.

Și turnând peste sicriu în groapă

cenușa din cădelniță zice:

Ca și cenușa să se risipească acum, să se destrame și să se spulbere toate relele legături ce au avut putere asupra lui (N) până în acest ceas, iar trupul său să se desfacă în pace și fără de durere, să se desfacă împreună cu ele în pulberea pământului. Că praf și pulbere este trupul omului fără suflare vie în el. Din pământ el a fost luat și în pământ el s-a întors acum.

Amin. Amin. Amin.

 

Și turnând peste sicriu și peste groapă

Apă sfințită zice:

 

Se binecuvintează și se sfințește acest mormânt, prin stropirea cu această Apă sfințită, în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Amin.

Și rupe vasul cu apa sfințită de sicriu.

Acesta este ultimul semn al dezlegării

și al ruperii oricărei legături a celui răposat

cu lumea aceasta și cu cei rămași aici.

 

Apoi face semnul crucii în cei patru pereți ai mormântului sigilându-l zicând:

 

      Se pecetluiește acest mormânt în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, până la cea de a doua mărită venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Amin.

 

Și aruncând o lopată de țărână

peste sicriu, zice:

Bunul Dumnezeu să îl/o primească pe (N) în cămara Sa cea cerească, iar trupul său să se topească în acest pământ.

Amin. Amin. Amin.

Apoi în timp ce lumea aruncă

bucăți de pământ peste sicriu

se zice această rugăciune:

 

O Măicuța noastră și a lui Dumnezeu, păzește-l/o pe (N) acum sub acoperă-mântul tău, iarăși Tu Iisuse blând și iertător să-i fii lui/ei sprijin și ocrotitor. Dragostea Ta curată, bun Mântuitor, fie a sa împlinire în al Tău odor. Pacea Ta cerească, să îl/o împlinească și să-i fie veșnic haină împărătească. Fă să aibă veșnic multe bucurii în pământul vieții printre toți cei vii. Pune în (N), cânt de mulțumire și îi umple viața cu a Ta fericire. Îmbrăcat/ă în Tine Iisuse, veșnic să trăiască, în împărăția Tatălui și-n adevărul Duhului, unde viața sa să se împlinească. Amin. Amin