Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

Rânduieli și Rugăciuni pentru cei ce au lucrat cu diverse forme de magii

Magia este una din cele mai vechi forme prin care omul a încercat și mai încearcă să intervină asupra vieții sau asupra lumii prin cunoștințe tainice sau făcute tainice, prin tehnici și mijloace ce sunt cunoscute la început doar de puțini inițiați, care le-au descoperit sau cărora li s-a dat prin cunoaștere.

Numele de magie are origine în limba greacă μαγεία, și provine din numele Μάγοι – Magi, nume ce se da preoților zoroastrieni în antica Grecie.

Magia impresionează prin tainele ei, prin faptul că aceste taine sunt date sau cunoscute doar de puțini oameni.

Magia fascinează prin folosirea unor puteri ascunse, puteri prin care inițiații intervin în cursul firesc al vieții și îl schimbă, îl condiționează sau îi dau o nouă direcție în funcție de un interes.

Magia e o formă veche de cunoaștere. Ca orice formă de cunoaștere, în prima fază aceasta este accesată doar de cei ce au posibilitatea să studieze. Atunci când s-a descoperit electricitatea părea să fie ceva magic toate caracteristicile și toate puterile ei. Atunci când s-a descoperit magnetismul la fel. Atunci când s-a descoperit gravitația la fel și se poate continua lista. Cei ce cunosc mecanismele fenomenelor pe care le studiază știu cum să le folosească în bine sau în rău. Electricitatea e folosită în atâtea lucruri bune, dar ea poate și ucide prin electrocutare, prin turbulența mare ce o generează atunci când intră în echilibrele organismelor vii.

Cei trei Magi din răsărit, cunoscând limbajul Celui ce știe să scrie pe bolta cerească prin mișcarea stelelor, au ajuns să îl vadă pe pruncul Iisus: Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: «Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel». Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu mare bucurie. Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Cei trei magi, la fel, cunoscând limbajul Celui ce vorbește prin vise au ascultat: Și luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.

În vechiul Testament în cartea Numerii este prezentat vrăjitorul Valaam cel ce trăia lângă râul Eufrat. El e chemat să vină să blesteme pe poporul lui Israel. El vorbește cu Dumnezeu și apoi zice:

Aşa zice Valaam, fiul lui Beor; aşa grăieşte bărbatul cel ce vede cu adevărat; Aşa zice cel ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu, cel ce cunoaşte gândurile Celui Atotputernic, cel ce vede descoperirile lui Dumnezeu, ca în vis, dar ochii şi-i are deschişi: Frumoase sunt sălaşurile tale, Iacove, corturile tale, Israele! Se desfăşoară ca nişte văi, ca nişte grădini pe lângă râuri, ca nişte cedri pe lângă ape, ca nişte corturi pe care le-a înfipt Domnul! Ieşi-va din sămânţa lui un Om, care va stăpâni neamuri multe. Cel ce te binecuvântează, binecuvântat să fie, şi cel ce te blesteamă să fie blestemat! Aici, în cuvintele lui Valaam avem și prima profeție despre nașterea lui Iisus: “Aşa grăieşte Valaam, fiul lui Beor; aşa grăieşte bărbatul cel ce vede cu adevărat, cel ce ascultă cuvintele lui Dumnezeu, cel ce are ştiinţă de la Cel Preaînalt şi vede descoperirile lui, ca în vis, dar ochii îi sunt deschişi: Îl văd, dar acum încă nu este; îl privesc, dar nu de aproape; o stea răsare din Iacov; un toiag se ridică din Israel El va stăpâni cu putere şi va pierde pe cei ce rămân în răutate.

În viața regelui Saul găsim acest episod în Cartea întâia a regilor: Și Saul a zis slugilor: “Căutaţi-mi o femeie vrăjitoare, să merg la ea s-o întreb”. Iar slugile i-au răspuns: “E în Endor o femeie vrăjitoare”. Apoi şi-a dezbrăcat Saul hainele sale şi a îmbrăcat altele şi s-a dus el însuşi cu doi oameni şi au venit la femeie noaptea; şi i-a zis Saul: “Rogu-te, ghiceşte-mi chemând un mort şi scoate-mi pe cine îţi voi spune eu!” Dar femeia i-a răspuns: “Tu ştii ce a făcut Saul, cum a alungat el din ţară pe cei ce cheamă morţii şi pe ghicitori. De ce dar întinzi tu cursă sufletului meu spre pieirea mea?” Şi s-a jurat Saul pe Domnul, zicând: “Viu este Domnul, nu vei suferi nici un necaz pentru fapta aceasta”. Atunci femeia a întrebat: “Pe cine să-ţi scot?” Răspuns-a el: “Pe Samuel să mi-l scoli!” Când a văzut femeia pe Samuel, a răcnit tare. Apoi întorcându-se femeia către Saul, a zis: “Pentru ce m-ai amăgit? Tu eşti Saul”. I-a zis regele: “Nu te teme. Spune-mi ce vezi?” Şi răspunzând, femeia a zis: “Văd parcă un dumnezeu, ieşind din pământ”. “Ce înfăţişare are?” a întrebat-o regele. Ea a răspuns: “Iese din pământ un bărbat foarte bătrân, îmbrăcat cu o haină lungă”. Atunci a cunoscut Saul că acela este Samuel şi a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat. A zis Samuel către Saul: “Pentru ce mă tulburi, ca să ies?” Iar Saul a răspuns: “Îmi este tare greu; Filistenii se luptă împotriva mea, iar Dumnezeu S-a depărtat de mine şi nu-mi mai răspunde nici prin prooroci, nici în vis, nici în vedenie; de aceea te-am chemat, să mă înveţi ce să fac”. A zis Samuel: “La ce mă mai întrebi pe mine, dacă Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău? Domnul face ceea ce a grăit prin mine: Va lua Domnul domnia din mâinile tale şi o va da lui David, aproapele tău. Şi va da Domnul pe Israel împreună cu tine în mâinile Filistenilor; mâine tu şi fiii tăi veţi fi cu mine şi tabăra lui Israel o va da Domnul în mâinile Filistenilor”. Atunci Saul a căzut deodată cu tot trupul său la pământ, căci se spăimântase grozav de cuvintele lui Samuel; afară de aceasta şi puterile îl părăsiseră, căci nu mâncase pâine toată ziua aceea şi toată noaptea.

Cele spuse de cel chemat s-au adeverit iar Saul și fii săi a doua zi au murit.

În Faptele Apostolilor îl întâlnim pe Simon Magul: Dar era mai dinainte în cetate un bărbat, anume Simon, vrăjind şi uimind neamul Samariei, zicând că el este cineva mare, la care luau aminte toţi, de la mic până la mare, zicând: Acesta este puterea lui Dumnezeu, numită cea mare. Şi luau aminte la el, fiindcă de multă vreme, cu vrăjile lui, îi uimise. Iar când au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi femei se botezau. Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, era mereu cu Filip. Şi văzând semnele şi minunile mari ce se făceau, era uimit. Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul Domnului, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan, care, coborând, s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul dintre ei, ci erau numai botezaţi în numele lui Iisus. Atunci îşi puneau mâinile peste ei, şi ei luau Duhul Sfânt. Şi Simon văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, zicând: Daţi-mi şi mie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iar Petru a zis către el: Banii tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte cu bani. Tu n-ai parte și moştenire, la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu e dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Pocăieşte-te deci de această răutate şi te roagă lui Dumnezeu, doară ţi se va ierta cugetul inimii tale, căci întru amărăciunea fierii şi în legătura nedreptăţii te văd că eşti. Şi a zis Simon: Rugaţi-vă voi la Domnul, pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din cele ce aţi zis.

Magia are în ea o formă de putere ce convinge omul că poate să domine și să transforme realul după bunul său plac, dar aici se intră în marea amăgire.

Noi cunoaștem doar parțial și este bine să intervenim doar acolo unde ni s-a dat să lucrăm cele bune, acolo unde nu se tulbură cursul cel firesc și bun al vieții, acolo unde Dumnezeu lucrează și binecuvintează și descoperă cu multă înțelepciune pașii cei buni, pe care este bine ca orice om să îi facă pentru sine și pentru semeni și pentru împlinire.

Magia de obicei este folosită în interes meschin, în interes economic, bănesc, în rea programare, în contaminare, în rănire, în înfricoșare, în îmbolnăvire, în legare, în secătuire, în dominare, în uz necinstit, în distrugere și în ucidere.

Toate acestea sunt pedepsite de însăși legile firii, căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. Acestea sunt păcate înaintea cerului, înaintea pământului, înaintea făpturilor, înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu.

Folosirea oricărei forme de cunoaștere împotriva omului, împotriva vieții sau împotriva legilor firii, chiar dacă pe moment pare a rezolva situații ce ne convin, ea tulbură și generează reacții și consecințe nefaste pentru toți.

Problemele malefice, bine ascunse și cu artă folosite în a programa după un interes, în a manipula, în a contamina și în a ucide, atrag asupra celor ce le fac o serie de consecințe ce inițial rămân ascunse. Ele aduc: boli grele, agonie, neîmpăcare, suferință, neodihnă, frică, închiderea izvorului vieții, sterilitate, stingerea neamului, condamnarea celor ce îi moștenesc în orice fel, secătuirea urmașilor până la al șaptelea neam și stingerea lor fără de urmă, tulburări ale minții, halucinații, ștergerea numelui din Cartea Vieții și alte multe dureri nenumite aici, pline de neîmpăcări.

Dacă știi că ai avut în neam, nume viță, seminție, în moștenire, sau în orice fel, persoane care s-au ocupat cu astfel de practici este bine să începi un drum de rugăciune de 7 săptămâni. Acesta se începe din ziua de vineri. În fiecare zi la rând se zice de 40 de ori rugăciunea Tatăl nostru, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm pe cei ce ne-au greșit nouă, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

mântuieşte de cel rău.

Iartă-i, Doamne, pe toți cei pe care eu îi moștenesc în orice fel, iartă-i dacă nu Te-au ascultat și au tulburat rânduielile firii, iartă-i, Doamne! Iar pe mine mă scoate cu bine din reaua moștenire a lor, scoate-mă acum împreună cu toți cei dragi și cu toți urmași mei. Amin. Amin. Amin.

      Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Aceasta se zice de 40 de ori în fiecare zi. Se poate zice în gând, în șoaptă, cu voce, mergând, lucrând, stând, oriunde și la orice oră, două, trei sau mai multe o dată, așa cum se poate, ca până seara să fie zise de cel puțin 40 de ori.

Apoi, seara sau în timpul zilei când se găsește momentul cel mai bun și cel mai potrivit pentru a putea fi netulburați, se zice Rugăciunea ce urmează, pagina 316.

Aceasta se zice în fiecare zi o dată în toate zilele celor 7 săptămâni, iar vinerea se postește cu pâine, fructe și apă.

Atunci când este posibil este bine să fie aprinsă o lumânare acolo unde se roagă.

 

În timpul celor 7 săptămâni se face cel puțin o rugăciune specială pentru ei.

 

La Mănăstirea Prislop, aceste rugăciuni speciale se fac în fiecare vineri seara.

 

Pentru pomenirea lor se face astfel

Se scrie pe un pomelnic astfel:

+ numele lor dacă se știu și pentru toți cei pe care îi moștenesc și au tulburat bunele rânduieli ale firii în orice fel

Pentru toți se face un parastas (colac)

Pentru toți se fac 3 prescuri.

Pentru toți se iau 3 lumânări

Pentru toți se pun câteva fructe, puțină mâncare sărată și puțină mâncare dulce

Pentru toți se pune o sticlă de vin roșu.

În numele lor și pentru ei se face o pomană

Rugăciune

pentru cei ce au lucrat

cu diverse forme de magii

 

Stăpâne Doamne, mult îndurate Părinte, Dumnezeul nostru, Dumnezeul vieții, Dumnezeul tuturor bunelor rânduieli, Tu singur cunoști și stăpânești în bunul lor curs și în buna lor rânduială toate cele ce sunt nouă văzute și nevăzute, cunoscute sau necunoscute. Tu, după a Ta bunăvoință dai darul cunoașterii și puterea stăpânirii ei, celor aleși și celor trimiși ai Tăi. Astfel prin descoperire Noe a zidit corabia și prin aceasta s-a mântuit tot neamul omenesc. Prin a Ta chemare Avram a ieșit din pământul străbunilor săi și el Te-a urmat până a ajuns prin credință în pământul celor vii. Prin descoperire, Iacob a văzut scara cerului și pe îngerii Tăi și el a primit scutul apărării Tale. Prin descoperire Iosif în Egipt a primit darul tâlcuirii viselor și prin a Ta lucrare a salvat mai multe neamuri de la pieire. Pin arătare în rugul aprins l-ai chemat pe Moise și el s-a apropiat, Te-a ascultat și cele ce i-ai descoperit lui el a urmat și a scos cu minuni mari pe poporul Tău din țara Egiptului și l-a trecut prin mare ca și pe uscat și prin pustiu ca și prin grădina cea plină de rod. Prin descoperirea Ta vrăjitorul Valaam a rămas și nu a fost răpus de spada îngerului Tău și el Te-a ascultat și a binecuvântat și a profețit cele ce Tu ai pus în gura sa. Prin a Ta îngăduință vrăjitoarea cea din Endor l-a chemat pe profetul Samuel, înaintea lui Saul și el a venit și ceea ce i-a spus s-a împlinit. Prin a Ta descoperire Natan a făcut vădit păcatul regelui David și l-a îndrumat pe cărarea îndreptării și a pocăinței sale. Prin vedere peste timp Isaia ne-a vestit cele ce va pătimi Iisus. Prin a Ta descoperire și prin a ta mare lucrare Daniel și cei trei tineri au fost mântuiți de pieirea lor în Babilon. Prin descoperire dumnezeiască profeții și toți drepții Tăi au lucrat și au profețit cele ce erau spre îndreptarea și spre mântuirea neamului omenesc. Ioan la Iordan a văzut Duhul Sfânt pogorât peste Iisus și glasul Tău i-a descoperit că Iisus este Fiul Tău cel iubit întru care ai binevoit, de El să ascultăm. Iar Iisus le-a dat putere și stăpânire celor trimiși de El, le-a dat putere peste toate duhurile necurate, peste boli și peste puterile cele potrivnice vieții. Dar a lor bucurie nu a pus-o în aceste lucrări ci în scrierea numelui lor în Cartea Vieții și a nemuririi. Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Dumnezeul vieții, Dumnezeul firii, Dumnezeul zidirii și al armoniei, Domnul descoperirilor și Tatăl tuturor împlinirilor, pe Tine Te chem, Te rog și Te invoc în ajutorul meu și în ajutorul lui (N) și al tuturor celor care au avut pe acest pământ daruri sau descoperiri sau alte puteri și cunoștințe și le-au folosit nu după a Ta voință, ci în interesul cel meschin, aducător de bani și de profit, în rea programare, în contaminare, în rănire, în înfricoșare, în îmbolnăvire, în legare, în secătuire, în dominare, în uz necinstit, în distrugere și în ucidere, în vrăji, în malefice invocări, în rupere de destine sau în orice alte rele făcături și aruncături numite sau nenumite, știute sau neștiute. Ajută-mă și mă dezleagă de toată povara moștenirii lor. Ajută-mă și mă scoate cu bine de sub tributul fărădelegii lor. Ajută-mă și nu lăsa să se abată asupra mea datoriile născute din relele gândite, dorite, programate, scrise, grăite, urate, săvârșite, și puse sau aruncate de ei pe cineva. Risipește-le, Doamne, spulberă-le și le șterge a lor urmă și a lor lucrare în mine, în viața și în moștenirea mea, în viața și în moștenirea oricui. Amin. Amin. Amin.

Spulberă și risipește acum și pentru totdeauna toată magia neagră și toate cele ale ei și dezleagă-i pe cei ce au căzut sub maleficele ei puteri. Iartă-i, Doamne, dacă se mai poate pe toți cei din neamul meu dacă au lucrat în vreun fel cu aceste malefice cunoștințe și rele puteri. Iartă-i, Doamne, că numai Tu îi mai poți ierta și ajuta în a-și îndrepta faptele care le-au pecetluit soarta lor și soarta urmașilor lor. Iartă-i, Doamne, și mă scoate acum de sub orice fel de moștenire malefică venită peste viața mea pe linia, pe neamul, pe seminția și pe moștenirea lor. Amin. Amin. Amin.

Fie-Ți, milă, Doamne, de îngustimea minții lor. Iartă-le căderea inimii lor și nu le socoti slăbiciunea duhului. Ajută-i dacă mai este cu putință să le fie iertat sufletul iar trupul să li se desfacă în pulberea pământului împreună cu toate magiile, cu toate făcăturile și cu toate cele rele ale lor. Iartă-i, Doamne, dacă se mai poate, iartă-i, și îi dezleagă de maleficele lor legături. Iartă-i dacă s-au vândut ei pe ei înșiși necuratului, sau au dat pe alții puterilor întunericului. Iartă-i dacă au chemat și au folosit în orice chip suflete condamnate, tulburate și tulburătoare. Iartă-i dacă se mai poate dacă au invocat, au chemat, au adus din alte lumi și au stăpânit sau au fost ei stăpâniți de duhuri surde, mute, oarbe, sau draci neastâmpărați, sau diavoli și demoni stăpânitori, sau stihii și stafii, sau ființe fără chip și fără nume, de ori unde și de oricând și din orice fel de lumi, Te rugăm, Atotputernice Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Domnul vieții, Dumnezeul tuturor ființelor și al tuturor puterilor ce sunt, poruncește Tu însuți fiecăruia în parte, poruncește să audă, să priceapă, să asculte, să se desprindă acum în pace de această lume și de toți cei de care ar fi legați în orice chip. Și trimite, Doamne, Atotputernice, trimite acum Puterile Tale cele bine rânduite, să ia și să ducă în pace, fără de tribut, fără de tulburare și fără de împotrivire, să ia și să ducă pe fiecare ființă în parte, să le ducă acum în lumea, în timpul și în universul lor fără să le mai lase cale de întoarcere vreodată înspre noi sau înspre această lume. Să le ducă acum acolo unde au hrană și odihnă după a lor fire, acolo unde viața și rugăciunea noastră să nu le mai tulbure, acolo de unde ele să nu ne mai poată tulbura în nici un chip și niciodată, pe noi sau pe cei ce vor fi în moștenirea noastră. Fii cu mine, Doamne, și cu toți cei dragi și apropiați ai mei și ne desparte acum și pentru totdeauna de aceste grele și rele moșteniri și nu le lăsa să mai fie pe al nostru neam, nume, viță sau seminție. Pe cei pe care i-am moștenit și au greșit prin astfel de căderi, iartă-i, Doamne, dacă se mai poate și îi desprinde de această lume cu toată povara moștenirii lor și îi du în locul odihnei sau în locul cel de Tine rânduit pentru ei și pentru mântuirea lor. Amin. Amin. Amin.

Iartă-i, Doamne, dacă se mai poate, iartă-i pe toți cei răposați din neamul meu, dacă au luat mana, laptele, sporul, bunăstarea și venitul cuiva, iartă-i, și le îndreaptă relele săvârșite de ei și îi izbăvește pe cei atinși de maleficele lor lucrări, iar pe mine și pe toți cei dragi și apropiați ai mei scoate-mă cu bine din reaua moștenire adusă de ei. Fii cu mine și mă apără și nu lăsa să-mi fie luat sporul și bunăstarea vieții și a casei mele pentru plata fărădelegilor făcute de strămoșii mei. Amin. Amin. Amin.

Iartă-i, Doamne, dacă se mai poate, iartă-i pe toți cei răposați din neamul meu, dacă prin malefice lucrături au despărțit familii, au frânt destine, au adunat împreună pe cei ce nu erau de Tine rânduiți, au strivit suflete, au furat bucuriile vieții, au rănit inimi și au pus în mormânt în orice chip, iartă-i dacă se mai poate și fă să se îndrepte ceea ce se mai poate îndrepta din cele săvârșite și malefic programate de ei. Desprinde tot ce e din ei, desprinde acum de viața și de moștenirea mea și nu lăsa plata fărădelegilor lor să îmi frângă viața sau să îmi fure bucuriile și împlinire ei prin tributul legilor firii încălcate de ei. Fii cu mine și mă izbăvește împreună cu cei dragi ai mei. Amin. Amin. Amin.

Binecuvintează-mă și mă iartă dacă Ți-am greșit cumva. Binecuvintează-mă și binecuvântat voi fi cu toți cei dragi ai mei. Amin. Binecuvintează-mă!

Amin. Amin. Amin.

Vrăji, farmece, făcături, magie neagră

cu cele de la mort

 

Vraja, cântecul și descântecul ei, sunt realități pe care le găsim din cele mai vechi timpuri la toate popoarele. Omul vrăjit, este omul care intră într-o lume paralelă, vede, aude și pricepe doar muzica acelui cântec făcut, care îl duce în alte lumi. Te vede cum nu te-ar vedea, te aude dar nu te înțelege, te ascultă dar nu pricepe. Omul vrăjit este ca și închis sub un clopot de sticlă, vede, aude, și ascultă doar de persoana și lumea care l-a vrăjit. Se schimbă total în comporta-ment, în valori, în toate. Nu mai ține la soție, la copii, la părinți, la prieteni, la imagine, la cinste, la nimic, este într-o altă lume, într-o altă scară a valorilor și orice i-ai spune se lovește ca de un zid, și nu pătrunde în mintea sa, ba mai mult, te vede ca un dușman de moarte pentru el și pentru lumea în care e prins fără putere. Tot universul este o simfonie. Vraja este aceea care te duce în lumi paralele din care greu se iese deoarece atinge trăirile, și leagă mintea și înțelepciunea, condiționând simțurile, astfel încât, cel vrăjit merge cum ar fi hipnotizat, fermecat, legat într-o lume doar a lui. În noua sa lume nu mai ține cont de nimic din ceea ce a fost înainte, iar de acolo fără ajutor greu se iese. De obicei vrăjile durează un ciclu de 7 ani, dacă nu sunt rupte în starea lor incipientă. După acești ani cele trăite înainte se risipesc și se întorc cu violență împotriva celui care le-a cerut sau le-a făcut generând aceleași trăiri, dar condiționările vieții deja de multe ori au hotărât soarta care acum se va tulbura dacă nu se reînnoiește vraja pentru un alt ciclu de șapte ani. Vraja implică un cerc vicios de lumi paralele, artificial create de mintea vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Acesta este rupt de însăși trecerea timpului său deoarece nu este în armonie cu legile lumii și a universului în care noi trăim. Vrăjile rup o armonie firească, de exemplu rup familii pentru a crea familii noi gândite de mintea și de dorința omenească. Dar fericirea și împlinirea, prin însăși natura lor nu pot trăi dacă s-au născut din durerea și neîmplinirea cuiva. Oricum timpul în mod inexorabil aduce plata și spulberarea lor.

Făcătura, este un fapt rău, făcut cu intenție clară de a face rău cuiva. Este transmiterea conștientă a unei infecții, a unui necaz, a unei boli, a unui rău de moarte până la moartea însăși. Aceasta se transmite prin diverse mijloace infectate intenționat, încărcate voit cu necurăție și stricăciune infecțioasă, pusă în casa celui vizat, în calea sa sau în locul muncii sale. Aceasta se numește de obicei pusătură. Cel ce atinge aceste necurății se contaminează neavând protecția necesară. De obicei când se găsesc stârnesc imediat curiozitate, surprindere și cheamă la atingerea lor. Idealul este să nu fie atinse ci luate cu bucăți de lemn și aruncate pe apă curgătoare sau îngropate în pământ, așezând bețele de lemn peste ele în formă de cruce cu formula: „Al Domnului este pământul și toate cele ce sunt într-însul” Amin. Nici într-un caz nu se ard și nici nu se aruncă la gunoi unde pot fi atinse.

O altă formă de făcătură – aruncătura este cea în care o necurăție și un necaz este aruncat la voia întâmplării sau unde poate fi găsit și atins. Acestea sunt precum pansamentul infectat aruncat în locuri neadecvate distrugerii sale, în locuri în care chiar nevoit cineva îl poate atinge și astfel poate contacta infecția ce o are în el. Făcăturile, la fel ca infecțiile sunt de foarte multe feluri. Nu este același lucru un virus de răceală pe care organismul îl neutralizează în câteva zile sau un virus letal care ucide organismul în câteva zile. Făcăturile tot timpul au nevoie de un vehicul care să ducă sau să aducă și să transmită infecția la atingerea lui, (ou, haină, materie biologică, păr, sânge, necurăție etc.).

Făcătura – adusătura, este cea prin care se ia materie organică de la cel vizat, se infectează și se readuce în spațiul apropiat lui sau se pune cu mort și toate cele ale lui. Sunt greu de găsit, de obicei sunt îngropate sau ascunse în sicriu și în pământ. Principiul lor de funcționare se bazează pe legi puțin cunoscute dar vii care permit comunicarea ADN-ului uman la mari distanțe. În acest sens sunt de avangardă studiile asupra limbajului ADN-ului uman. Acestea au nevoie tot timpul de materie biologică de la cel vizat cu ADN în ea (păr, unghii, secreții, haine purtate).

Făcătura – legătură, este acel fapt intenționat care transmite celui vizat un mesaj informa-țional clar negativ, act transmis în subcon-știentul său prin care orice putere a lui este legată în mod comparativ cu faptul văzut, atins sau ingerat. Aceasta folosește de obicei materie organică cu ADN pus sau luat de pe cadavre.

Făcătura cu duhuri necurate, suflete neîmpăcate și fără de odihnă, condamnate – magia neagră cu invocări de ființe din alte lumi, timpi, spații și dimensiuni, cu ființe chemate, invocate, comandate, trimise, plătite, legate, chinuite, constrânse, intră în viața celui atins și infectat și o tulbură până la strivire și până la moarte.

Persoana care se ocupă cu aceste practici rele, malefice și contaminante este moartă. Prin ceea ce a făcut sau face își îngroapă urmașii, numele, neamul, vița și seminția, ștergându-le de pe fața pământului pentru totdeauna. Lăsați morții să își îngroape morții lor. Ea însăși va avea parte de măsura pe care a folosit-o, căci cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. Amin.

 

Iar dacă știi că ești atins

de vreuna din aceste malefice lucrări

 

cere iertare pentru tot pasul tău greșit, pentru toate cele care te-au dus spre lumea amăgirii lor, spre atingerea sau folosirea lor, pe tine sau pe cei pe care i-ai moștenit în orice chip. Apoi, din ziua din săptămână din care te-ai născut, începe 7 săptămâni de rugăciune și de post. În zilele de marți, joi, sâmbătă, duminică fără de carne, iar lunea, miercurea și vinerea doar cu apă până la amiază dacă sănătatea îți permite, apoi post fără carne, lactate și ouă, și în fiecare zi rostești rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm pe cei ce ne-au greșit nouă, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

mântuieşte de cel rău.

 

  Iartă-mă, Doamne, și mă dezleagă de toată vraja, de toate farmecele, de toate făcăturile și de toată magia neagră care s-ar fi făcut pe mine în orice chip și de oricine, chiar dacă s-ar fi făcut din vina și din neatenția mea. Dezleagă orice fel de legătură a mea cu cele ce sunt puse spre a mea pieire în mormânt. Spulberă-le, Doamne, acum, risipește-le și mă scoate cu bine de sub puterea, de sub stăpânirea și de sub influența lor și mă spală de toată contaminarea și de toată necurăția.

      Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aceasta se zice de 40 de ori în fiecare zi. Se poate zice în gând, în șoaptă, cu voce, stând, mergând, lucrând, oriunde și la orice oră, două, trei sau mai multe o dată, așa cum se poate, ca până seara să fie zise de cel puțin 40 de ori.

Apoi seara sau în timpul zilei când se găsește momentul cel mai bun și cel mai potrivit pentru a putea fi liniștiți și netulburați, se zice cu glas Rugăciunea psalmului 50, vezi la pagina 61, apoi Rugăciunea ce urmează. Aceste două rugăciuni se zic în fiecare zi o dată în toate zilele celor 7 săptămâni cu patru lumânări de ceară curată aprinse, puse în cele patru colțuri ale mesei unde te rogi. Toată ceara ce curge din lumânări se adună. La sfârșitul celor 7 săptămâni se face din ea lumânări mici, se fac apoi mănunchi iar în zi de duminică sau de sărbătoare, după sfânta liturghie se duc la un mormânt la o rudenie și se aprind acolo. În timp ce ard se zice rugăciunea Tatăl nostru ca și mai sus pagina 432 și rugăciunea Împărate ceresc așa cum e la pagina 241.

Rugăciune

pentru risipirea făcăturilor cu mort

 

       Doamne Iisuse Hristoase, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tu ești cu adevărat Cuvântul Tatălui, Cuvântul Vieții celei dintru început, Creatorul, Ziditorul și Făuritorul tuturor. Tu ții și porți de grijă la toate, Sfânt şi slăvit eşti, Împăratul împărățiilor şi Domnul domnilor. Cinstire și slavă îți aduc Ţie. Tu ești Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Tu locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, Tu însuți ești lumina vieții noastre. Pe Tine, Doamne, Te rog și eu acum, ascultă această rugăciune a mea, chiar dacă în lumea aceasta trecătoare, sunt mic și cu nepricepere stau în fața Ta. Te rog ascultă rugăciunea mea, chiar dacă nu sunt vrednic să fiu ascultat, că sunt purtat de multe ori de gândurile muritoare, și de doriri deșarte fără rost. Te rog ascultă invocarea mea, și prin a Ta putere mare, depărtează de la mine toți demonii și toate puterile slujitoare lor şi le stinge viclenia lor, trimisă sau venită în orice chip la mine, în mine, în mintea mea, în simțurile, în doririle și în trăirile mele. Iartă-mă și mă apără de căderile și de păcatele tinereții și ale neștiinței vârstei mele. Dezlegă-mă de toate relele ademeniri și ispitiri. Fă-mi, Doamne, destinul meu curat, bun și de netulburat de nici o putere a răului sau a vreunei rele moșteniri a mea. Iertat să-mi fie neamul meu și șterse să le fie datoriile lor, să nu cadă cumva pe mine cu povara neiertării lor. Familia mea să fie binecuvântată, luminată, dezlegată, bine rânduită și apărată fără să fie tulburată sau stricată în vreun chip. Căsnicia mea să fie în bună înțelegere, în dragoste, în firească armonie și în cerească bucurie de Tine rânduită și de ale Tale cerești puteri apărată și păzită. Și mă dezleagă, Doamne, acum în toată zidirea și în toată făurirea Ta cea bine rânduită în mine, mă dezleagă de toate legăturile duhurilor necurate, drăcești, diavolești, demonice și de toată magia neagră, de tot cântecul și descântecul cel rău, de toate vrăjile și de toată făcătura și de tot răul aruncat sau pus pe mine în orice chip. Şi mă dezleagă, Doamne, acum, pe mine (N), împreună cu toate cele ale casei și ale familiei mele, dezleagă-mă de toate legăturile satanei, de toate legăturile sufletelor condamnate, de toate legăturile cele tainic puse în rău pe mine și pe soarta mea, prin făcături sau orice rele puteri potrivnice. Iar dacă eu însumi am greșit vreodată și am căzut în răutate și am făcut vreun fapt care a dat suferință în orice chip vreunui semen sau apropiat al meu, Te rog Părinte să mă ierți, să ștergi, să vindeci și să risipești lucrarea și greșeala săvârșită. Îți cer iertare și îngăduință, îți cer iertare și ajutor. Iar dacă semenii sau cei apropiați ai mei, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, au făcut făcături, legături sau pusături cu mortul, în orice chip sau cu suflete tulburate și tulburătoare, și le-au legat de mine sau le-au aruncat și le-au pus pe viața, pe soarta, pe sănătatea, pe destinul, pe împlinirea, pe casa sau pe moștenirea mea, făcături grele care poartă răul în natura lor, Te rog, Părinte și Te invoc ajută-mă. Te rog să risipești lucrarea lor, să vindeci ceea ce au rănit, să-mi dai puterea vindecării în ceea ce au îmbolnăvit, să neutralizezi puterea răutății lor și să mă scoți cu bine din tot necazul cel adus, aruncat, făcut, pus, îndreptat sau programat să mă atingă, sau să mă contamineze sau să mă pună în mormânt în orice chip. Stropește-mă cu apă vie și spală-mă în limpezimea ei. Spală-mă în roua Ta cea curățitoare, în harul vindecării și al întăririi ziditoare. Sfințește-mă de șapte ori și fii mereu cu mine. Iar dacă duhuri necurate, sau spirite, sau suflete neîmpăcate, sau orice altfel de ființe din alte lumi, au fost chemate sau invocate, comandate, sau trimise, plătite sau legate, chinuite sau constrânse să vină sau să intre sau să tulbure și să chinuie viața mea, Te rog, Părinte, Atotputernic, Te rog și Te invoc cu toată a mea putere, să Te apleci asupra mea și asupra lor, să le grăiești în a lor limbă și să le poruncești acum, ca toate să audă, să priceapă, să asculte și să iasă în pace de la mine, fără rănire, fără tulburare, fără de împotrivire și fără de tribut, să iasă, acuma și să plece în pace, să plece sub a Ta poruncă și oblăduire, să plece, duse de oștirile Tale cele cerești, în lumea lor, în universul lor, în timpul lor, acolo unde Tu din veșnicie le-ai rânduit sălașul, hrana și odihna lor. Acolo, Doamne, să rămână, și calea lor de întoarcere să fie veșnic de acum închisă ca niciodată să nu poată în nici un chip să se întoarcă înapoi spre mine sau înspre viața mea sau înspre alți semeni ai mei. Amin. Amin. Amin.

Împiedică Tu, Doamne, Atotputernice, Dumnezeul părinţilor noştri, împiedică toată lucrarea satanei, Tu, Cel care dai dezlegare de magie neagră, de făcături, de farmece, de vrăji, de toate lucrările rele şi de toate legăturile lor. Și distruge acuma, toată lucrarea lor vicleană, prin pomenirea Prea Sfântului Tău Nume. Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine cel care invoc aici și acum, Atotputernicul și Binecuvântatul Tău Nume, şi cu putere mă dezleagă, de toate legăturile cele rele, dacă sunt legat în cer sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare sau cu fier sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, de pasăre, sau de pește, sau prin necurăție de orice fel, sau în alt chip știut sau neștiut, sau au venit și s-au abătut asupra mea și asupra sorții mele, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, lume, univers ori timp, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal sau gheare de animale, ori prin șerpi vii, mutilați, chinuiți sau morţi, sau prin pământul morţilor, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le cu puterea Ta cea mare pentru totdeauna. Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi știi toate, dezleagă, sfarmă, risipește şi distruge acum, lucrările magiei negre, iar pe mine, împreună cu casa și familia mea ne păzeşte de toate uneltirile cele potrivnice. Zdrobeşte cu însemnarea Crucii Tale toate legăturile făcute în orice chip între viața mea și trupurile care zac fără suflare în pământ. Dezlegă-mă, Atotputernice, de cei ce m-au legat sau au vrut să mă lege în lumile neputinței și ale morții. Scoate-mă cu bine acum din orice tulburare și nu mă părăsi. Fii cu mine și mă ajută să nu mă înstrăinez de cei ce până ieri au fost lumina ochilor mei și bucuria vieții mele și împlinirea mea pe acest pământ. Zdrobește, Doamne, toată vraja și fă să piară lumina și urma ei, acum. Să piară și să se risipească împreună cu toată făcătura, precum apa se risipește pe pământul cel uscat și însetat, și să se stingă precum se stinge lumânarea în suflarea vântului. Amin. Amin. Amin. Dă-mi, Tată bun, înțelepciune, dă-mi, Doamne, un discernământ curat și ajutor să ies din lumile ce mă împresoară și să-mi revin în fire, și în toate cele bune și bine rânduite ale vieții mele. Iartă-mă și dă-le, Doamne, puterea de a mă ierta la toți cei care au suferit din cauza necazurilor mele. Ajută-mă și nu mă părăsi. Fii, bun și îngăduitor acum cu mine și du-mă iar, curat, înspre ai mei, înspre casa binecuvântării mele, înspre familia mea, înspre locul unde Tu ai rânduit împlinirea și bucuria vieții mele. Păzește-mă, Părinte, păzește-mă mereu de tot ce nu e de la Tine, de tot veninul, de toată vraja și de toate făcăturile cele rele ale semenilor mei. Păzește-mă de orice legătură cu cele puse în sicriu sau cu cele puse spre risipire sub pământ. Păzește-mă și mă întărește și nu mă părăsi vreodată, ci fii mereu cu mine și mă apară de tot necazul, că Tu ești Tatăl meu cel bun și Ziditorul meu.

Amin. Amin. Amin.

Îți mulțumesc, Atotputernice!

Amin. Amin. Amin.