Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

Rânduieli și Rugăciuni pentru copiii avortați cu voie

– avortul voit sau întreruperea sarcinii în orice moment din clipa fecundării unui ovul, este crimă strigătoare la cer.

– avortul poate cere tribut de viață, de sănătate, de împlinire și de soartă de la cei ce l-au săvârșit, îndrumat, sfătuit, susținut, obligat sau făcut în orice chip.

– avortul pune în mare risc viața femeii care îl acceptă, pune în mare risc viața copiilor pe care îi are sau îi va avea în viață, pune în mare risc viața urmașilor săi dacă vor mai fi vreodată.

– avortul stigmatizează în mod grav pe cei ce nu au fost doriți dar totuși s-au născut, fiind păziți de Dumnezeu.

– gândul de neacceptare a unei vieți este ucigător de suflet și de neam.

– un ovul fecundat, numit și embrion, are în el începutul unei ființe umane. Un embrion are în el un suflet și o viață de sine stătătoare, are un nume dat de însuși Dumnezeu. Uciderea unui embrion sau a unui făt înainte de naștere este crimă în fața lui Dumnezeu și în fața pământului care primește sângele și trupul lui. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: “Unde este Abel, fratele tău?” Iar el a răspuns: “Nu ştiu! Au doară eu sunt păzitorul fratelui meu?” şi a zis Domnul: “Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ. Şi acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura sa, ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, acesta nu-şi va mai da roadele sale ţie; zbuciumat şi fugar vei fi tu pe pământ”. Facere 4. Efectele se pot vedea imediat.

Rugăciune

pentru copiii avortați

 

Femeia care a făcut avort cu voia sa, sau cu îndemnul altora, e bine să facă un drum de rugăciune de iertare și de împăcare cu copiii avortați după cum urmează: Începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni. Acesta se începe din ziua din săptămână din care e născută (luni, marți, …). În fiecare zi la rând se zice de 40 de ori rugăciunea Tatăl nostru, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm pe cei ce ne-au greșit nouă, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

mântuieşte de cel rău.

Iartă-mă și mă împacă cu copiii mei (aici se zic numele care li s-a dat celor avortați) dă-le Doamne odihnă în locașurile Tale.

Iartă-mă și mă ajută să mă iert și să fiu iertată. Vindecă-mi rănile căderilor mele și fii Doamne cu mine.

      Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Aceasta se zice de 40 de ori în fiecare zi. Se poate zice în gând, în șoaptă, cu voce, mergând, lucrând, stând, oriunde și la orice oră, două, trei sau mai multe o dată, așa cum se poate, ca până seara să fie zise de cel puțin 40 de ori.

 

Apoi seara sau în timpul zilei când se găsește momentul cel mai bun și cel mai potrivit pentru a putea fi liniștiți și netulburați, se zice cu glas Rugăciunea psalmului 50 așa cum urmează aici. Aceasta se zice în fiecare zi o dată în toate zilele celor 7 săptămâni, iar în ziua din săptămână din care ești născută se zice de 3 ori.

Atunci când este posibil este bine să fie aprinsă o lumânare acolo unde se roagă.

 

Rugăciunea

Psalmului 50

 

    Fie-Ți milă de mine, Doamne, că Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Iartă-mă, Doamne, și nu mă osândi. După dragostei inimii Tale şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge-mi fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădele-gea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi vina păcatului meu înaintea mea e pururea. Iar dacă nu îmi cunosc greșelile mele întru adevăr și nu știu și nu văd răul ce l-am săvârșit și nici lucrarea și apăsarea lui în viața mea și în viața semenilor mei, Doamne, descoperă-l priceperii mele acum cu îngăduință și ajută-mă să văd și să înțeleg și să mă îndrept cu ajutorul Tău. Ajută-mă să ies de sub greșeala și de sub răul care m-au robit și m-au rănit în orice chip. Ajută-mă să ies acum cu bine, prin iertarea și prin binecuvântarea Ta, de sub orice putere rea și de sub orice stăpânire potrivnică mie. Scoate-mă, Doamne, acum de sub povara datoriilor mele, care încă nu au fost șterse. Scoate-mă, Doamne, acum, de sub povara datoriilor neiertate ale părinților, ale moșilor, ale strămoșilor, ale neamului, ale numelui, ale viței și ale seminției mele. Ajută-mă să pot face tot ceea ce trebuie spre îndreptarea și spre ștergerea lor. Iar dacă eu, Ţie unuia am greşit de multe ori și dacă ceea ce este rău, înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea mea și înaintea semenilor mei am făcut, ca orice om în trup pe acest pământ, Te rog, Părinte, iartă-mă și nu mă osândi. Ție, Doamne, și tuturor, acum, prin glasul acestei rugăciuni eu cer iertare după a mea putere, eu cer iertare și caut îndreptare. Căci numai Tu singur ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi de aceea biruitor ești când judeci Tu. Fără părtinire este judecata Ta și ea spre viață se săvârșește din totdeauna. De aceea, Doamne, eu Te rog, apleacă-Te acum cu îngăduința și cu dragostea inimii Tale spre mine, că eu Te invoc în glas de rugăciune. Ajută-mă să ies acum cu bine de sub povara vinovăției care mă apasă. Că iată, ca orice om de pe acest pământ, eu întru fărădelegi am fost zămislit şi în păcate m-a născut mama mea, și Tu singur știi cu câtă ușurință inima mea din tinerețe, prin amăgire și slăbiciune, spre cele rele s-a aplecat de atâtea ori. Dar iată, Doamne, eu adevărul Tău am iubit și l-am căutat așa cum am putut, în taina sinceră a inimii mele, pe care numai Tu o vezi și numai Tu o cunoști așa cum e. Cele nearătate ale înţelepciunii Tale, Tu la timpul bine potrivit mi le-ai arătat mie, și eu de multe ori, după puterea și după priceperea mea am încercat să Te cunosc, să mă întorc și să mă apropii tot mai mult de Tine. Stropește-mă iarăși cu isop şi mă curățește de vinovăția și de apăsarea marelui păcat. Spală-mă iarăși acum, şi mai vârtos decât zăpada mă albește și în curăție iarăși mă primește. Apără-mă, Doamne, de cele ascunse ale inimii mele și nu le lăsa să mă apese și să mă învinovățească. De puterea și de stăpânirea lor Tu mă ferește. Apără-mă acum prin Puterile Tale cele cerești, de toți dușmanii mei, văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, știuți și neștiuți, reali sau imaginari, oricare ar fi ei, Tu, Doamne, scoate-mă de sub puterea și din sub stăpânirea lor. Auzului meu dă-i bucurie şi veselie, să se bucure oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, și toată vinovăția mea şi toate fărădelegile și datoriile mele şterge-le. Inimă curată zidește în mine, Dumnezeule, şi duh drept înno-ieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă îndepărta de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la mine. Dă-mi, Doamne, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Ajută-mă să fiu mereu în frumusețea cărărilor Tale, iar cei care nu Te cunosc, la auzul cuvintelor mele, la Tine să se întoarcă și pe Tine, Tată, să Te preamărească, când vor privi spre lucrarea faptelor mele și nicidecum să le fiu lor vreodată piatră de poticnire sau de sminteală în cărarea vieții lor aici pe acest pământ. Izbăvește-mă, Doamne, acum, de vina uciderilor știute sau neștiute, care au fost săvârșite vreodată în neamul și în seminția mea. Izbăvește-mă, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, de vina sângelui vărsat de mine, de părinții mei sau de strămoșii mei, și de vărsare de sânge ferește toată viața mea. Iartă-mă, Doamne, și mă dezbracă de vina cea grea. Dă-mi bucurie limbii și cuvintelor mele, buzele mele le deschide, și gura mea să vestească lauda, dragostea și bunătatea Ta. Că de ai fi voit jertfă sau dar, eu Ţi-aș fi dat, și orice Ți-aș fi închinat cu bucurie, dar Tu nu ai nevoie de nimic de la mine din cele ce am, că al Tău e Universul cel fără de margini, cerul și pământul ale Tale sunt. Toate bunătățile, toate comorile, toate ființele, toată frumusețea câmpu-lui și toată roada lui și toate cele ce sunt văzute și nevăzute, din Tine ființă și-au luat și s-au născut și în mâna Ta stau toate. Iar Jertfa plăcută Ție, Doamne, este a nu mai face rău înaintea ochilor Tăi, a învăța să facem binele, a căuta dreptatea Ta, a ajuta pe cel apăsat, a face dreptate orfanului, a apăra pe văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe semenii noștri, a ierta și a săvârși binele din inimă, cu cinstire și iubire adevărată față de Tine, de semeni și față de tot ceea ce este viu. Căci Tu, Doamne, nu cauți la chip și înfățișare ci la inima mea, pe care Tu o vezi și o cunoști și cu dragoste curată o cercetezi, o păzești și niciodată nu o părăsești în vinovăție, în singurătate și în durerea sa. Fă bine Doamne, în bună voirea Ta Dumnezeule să se zidească acum, zidurile cele tari de apărare ale ființei mele, ale duhului, ale sufletului, ale inimii, ale minții, ale trupului, ale trăirilor, ale căminului, ale familiei mele, a locului viețuirii mele, ale locului muncii mele și ale tuturor cărărilor pașilor mei. Fă, Doamne să se zidească acum zidurile cele întărite și păzite de Tine, Dumnezeule, zidurile cele tari de netrecut pentru dușmanii mei și pentru orice putere a răului, zidurile cele nevăzute de apărare, pe dinăuntru și pe dinafară, de Tine zidite și de Tine în veac păzite. Întărește-mă și mă înțelepțește întru puterea apărării și a călăuzirii Tale, ca să pot aduce înaintea Ta jertfa cea curată a dreptăţii, prinosul şi darul cel bun al inimii mele. Ajută-mă iar Atotputernice, să jertfesc vițeii cei grași din mine, vițeii ce sunt: semeția, prostia, orgoliul, îngustimea minții mele, mândria, răutatea, mânia, supărarea, pizma și cerbicia mea. Fă, Doamne, să le pot jertfi fără de șovăire, acum. Topește-le ca ardere de tot spre curățirea mea cea adevărată în Tine, spre îndreptarea mea, spre iertarea mea, spre vindecarea mea, spre ieșire din a mea vină și din a mea învinovățire, spre a mea pace, liniște, eliberare, întărire, izbăvire, apărare și binecuvântare. Și astfel ajutat/ă acum de Tine, Doamne, Atotputernice, să pot intra în bucuria împlinirii mele, să intru iar în veselia rânduielilor Tale cu mare mulțumire și recunoștință, punând pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, darurile inimii mele cele din veac bine-plăcute Ție, Părinte, Tată al nostru și al meu.

Amin. Amin. Amin.

 

În timpul celor 7 săptămâni se fac cel puțin o dată rugăciunile speciale pentru cei avortați.

 

La Mănăstirea Prislop, aceste rugăciuni speciale se fac în fiecare vineri seara.

 

Pentru pomenirea lor se face astfel

Se dă nume fiecăruia în parte, dacă nu se știe ce au fost se pune tot un nume de băiat și unul de fată.

Pentru toți se face un parastas (colac)

Pentru fiecare în parte câte o prescură.

Pentru fiecare în parte câte o lumânare albă, la fel cum țin nașii la botez.

Pentru fiecare în parte se pune un fruct sau mai multe dar pentru toți la fel.

Pentru fiecare în parte se pune puțină mâncare sărată și puțină mâncare dulce.

Pentru toți se pune o sticlă de vin roșu.

În numele lor și pentru ei se face o mică pomană, acolo unde este nevoie sau se vede că este de bună cuviință.