SANATATE II

Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate pentru un apropiat (la persoana a III-a)

Rugăciunea Tatăl nostru o zici de 7 ori;
de 3 ori în gând, de 3 ori în șoaptă și
o dată cu voce, așa cum urmează aici:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău în viața și în ființa lui (N). Vie împărăţia Ta în acest ceas în (N) și degetul Tău cel ziditor să lucreze acum cu putere în el/ea spre a sa îndreptare și spre a sa grabnică însă-nătoșire. Facă-se voia Ta în viața lui/ei, precum în cer aşa şi pe pământul ce îl calcă și în pământul din care (N) a fost zidit/ă. Pâinea noastră cea spre ființă și spre viață sănătoasă dă-ne-o nouă și lui (N) astăzi. Şi ne iartă nouă și lui/ei toate greşelile, toate fărădelegile și păcatele și toate datoriile, precum şi noi și el/ea iertăm greșiților și datornicilor noștri. Dă-ne nouă și lui/ei, puterea iertării celei adevărate acolo unde noi nu o putem avea, și nu ne duce pe noi și pe (N) în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Fii cu noi și ne du pașii noștri și ai lui (N) pe cărările sănătății și ale tămăduirii și ne scoate din tot necazul.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Această ↑ rugăciune o zici de 7 ori, iar cele ce urmează le zici o dată,
după rânduiala descrisă mai sus.

Rugăciunea Psalmului 50 la pers a III a

Fie-Ți milă de mine Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, fie-Ți milă de mine și de (N), și după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge-i fărădelegea sa. Mai vârtos îl/o spală de fărădelegea sa şi de păcatul său îl/o curăţeşte. Că fărădelegea sa el/ea acum o cunoaște și îl/o apasă, iar păcatul său înaintea sa este pururea, cu tulburarea și urgia lui. Iar dacă (N) nu își cunoaște încă greșelile sale întru adevăr și nu știe și nu vede lucrarea și apăsarea lor în viața sa și în viața semenilor săi, Tu, Doamne, i le descoperă cu îngăduință și îl/o ajută să vadă și să priceapă și să se îndrepte cu ajutorul Tău. Ajută-l/o să iasă de sub povara greșelilor sale. Ajută-l/o să iasă de sub tributul cel orb al fărădelegilor sale. Ajută-l/o să iasă de sub stăpânirea cea grea a păcatelor săvârșite sau moștenite de el/ea în orice fel. Ajută-l/o să iasă acum prin iertarea și prin binecuvântarea Ta, ajută-l/o să iasă acum cu bine de sub orice putere și stăpânire potrivnică vieții și sănătății sale. Șterge-i, Doamne, plata datoriilor sale ce încă nu au fost șterse și-l/o scoate prin iertare de sub toate datoriile cele neiertate ale părinților, ale bunicilor, ale moșilor, ale strămoșilor, ale viței, ale seminției, ale numelui, ale etniei, ale poporului, ale neamului, ale națiunii și al locului în care s-a născut și pe care (N) le-a moștenit în orice chip. Scoate-l/o, Preabunule Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte de sub povara ce a căzut asupra sa, nevinovat/ă fiind și neștiind de ea. Iar dacă (N) are vreo vină, ajută-l/o să poată face tot ceea ce trebuie spre a sa îndreptare. Iartă-l/o, Doamne, și îi șterge urmele tuturor relelor săvârșite, să nu mai rămână nici măcar amintirea lor vreodată în viața sa. Iar dacă el/ea, Ţie unuia a greşit de multe ori, și ceea ce este rău, înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea sa și înaintea semenilor săi a făcut ca orice om viu în trup pe acest pământ, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, iartă-l/o, și nu îl/o osândi. Că Ție, Doamne, și tuturor, acum, (N), cere iertare și ajutor. Iar eu prin glasul acestei rugăciuni, cer în numele lui (N) și pentru (N), cer iertare, îngăduință, și grabnic ajutor pentru însănătoșirea sa. Tu, Doamne, ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi de aceea biruitor ești când judeci Tu. Fără părtinire este judecata Ta și ea spre viață s-a făcut și spre viață se săvârșește din totdeauna. Părinte al îndurării, fii cu îngăduință și apleacă-Te acum spre (N) cu dragostea inimii Tale. Că iată, ca orice om de pe acest pământ (N) întru fărădelegi a fost zămislit/ă şi în păcate a fost născut/ă de mama sa. Tu singur știi cu câtă ușurință inima lui/ei din tinerețe, prin amăgire și slăbiciune, spre cele rele s-a aplecat. Dar iată, Doamne, el/ea, adevărul Tău a iubit și l-a căutat în taina sinceră a inimii sale, pe care numai Tu o vezi și numai Tu o cunoști, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, Tu, la timpul bine potrivit i le-ai arătat, și el/ea după puterea și după priceperea sa a încercat să Te cunoască și să se apropie de Tine. Stropește-l/o, Doamne, acum, cu isop și îl/o curățește. Spală-l/o, Doamne, acum, şi mai vârtos decât zăpada îl/o albește. Apără-l/o, Doamne, de cele ascunse ale inimii sale și de stăpânirea lor Tu îl/o păzește. Apără-l/o acum de toți dușmanii săi, cei văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, știuți și neștiuți, reali sau imaginari, apără-l/o de dușmanii cei de el/ea făcuți, chemați sau moșteniți în orice fel. Tu, Doamne, scoate-l/o acum de sub puterea și de sub stăpânirea lor. Desprinde și îndepărtează de (N) tot duhul necurat și toată ființa cea tulburată și tulburătoare ce e străină de firea sa. Desprinde-le și le scoate în pace și fără de împotrivire. Du-le prin Puterile Tale cele mari, du-le pe fiecare în parte, du-le în locașurile cele din veci zidite pentru pacea, odihna și hrana lor, despărțind orice cale a lor de orice cale a lui (N) și orice timp al lor de orice timp sau întâlnire cu timpul și viețuirea lui (N). Binecuvintează-l/o pe (N) cu binecuvântarea Ta cea sfântă. Auzului său dă-i bucurie şi veselie, să se bucure oasele sale cele smerite.

Întoarce faţa Ta de la păcatele sale. Fărădelegile și toate datoriile sale şterge-i-le Tu acum. O inimă curată rezidește iar întru (N), Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru toate cele dinăuntru ale sale. Nu îl/o îndepărta de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la el/ea. Dă-i, Doamne, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor îl/o întăreşte. Ajută-l/o să învețe pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine să se întoarcă la auzul cuvintelor sale și pe Tine Tată să Te preamărească atunci când vor privi spre lucrarea faptelor sale și nicidecum să le fie lor vreodată piatră de poticnire sau de sminteală și oprire în calea vieții lor. Izbăvește-l/o, Doamne, pe (N) de vina crimelor și a uciderilor știute sau neștiute, care au fost săvârșite vreodată în neamul și în seminția sa. Izbăvește-l/o, Doamne, de vina sângelui vărsat vreodată de el/ea, de părinții săi sau de strămoșii săi, și de vărsare de sânge ferește toată viața sa. Dă-i bucurie limbii și cuvintelor sale să vestească bunătatea Ta. Buzele lui/ei le deschide să vestească dragostea Ta. Că de ai fi voit jertfă sau dar, (N) sau noi pentru el/ea Ţi-am fi dat, și orice Ți-am fi închinat cu bucurie, dar nu ai nevoie de nimic de la noi din cele ce avem. Că al Tău e Universul cel fără de margini, cerul și pământul ale Tale sunt. Toate bunătățile, toate comorile, toate ființele, toată frumusețea câmpului și roada lui și toate cele ce sunt văzute și nevăzute, din Tine ființă și-au luat și s-au născut și în mâna Ta stau toate. Iar Jertfa cea plăcută Ție, este a nu mai face rău în fața ochilor Tăi, a învaţă să facem binele, a căuta dreptatea Ta, a ajuta pe cel ce este în necaz, a face dreptate orfanului, a apăra pe văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe semenii noștri, a ierta și a săvârși binele din inimă cu cinstire și iubire adevărată față de Tine și de semeni. Căci Tu, Doamne, nu cauți la chip și înfățișare ci la inima noastră și la inima lui (N) pe care Tu o vezi și o cunoști și în dragostea Ta o cercetezi și o păzești în pace și nu o părăsești întru singurătatea ei, în rătăcire sau în durere sau în pieire. Fă bine Doamne, în bună voirea Ta, Dumnezeule, să se zidească acum, zidurile cele tari de apărare ale ființei lui (N), zidurile de apărare ale duhului, ale sufletului, ale inimii, ale minții, ale trupului, ale sănătății sale, zidurile de apărare ale căminului, ale familiei și ale tuturor locurilor viețuirii sale. Fă, Doamne, să se zidească acum zidurile cele întărite și păzite de Tine, Atotputernice, zidurile cele mari și tari, zidurile cele de netrecut pentru orice putere a răului, zidurile cele nevăzute de apărare, pe dinăuntru și pe dinafară, de Tine zidite, și de Tine, prin îngerii și prin arhanghelii Tăi în veac păzite, pentru apărarea lui (N). Întărește-l/o și îl/o înțelepțește întru puterea apărării și în drumul călăuzirii Tale, ca să poată aduce înaintea Ta jertfa cea curată a dreptăţii, prinosul şi darul inimii sale. Cu ajutorul Tău, cel mare fă, Doamne, ca (N) să jertfească, acum vițeii cei din el/ea ce sunt: semeția, prostia, răutatea, orgoliul, mândria, îngustimea minții, mânia, supărarea, îngâmfarea, netihna, pizma, cerbicia, ura și toți semenii și slujitorii lor. Ajută-l/o, Doamne, să le poată jertfi fără de șovăire, ca ardere de tot spre curățirea și spre vindecarea sa cea adevărată, spre îndreptare, iertare, pace, liniște, eliberare, întărire, izbă-vire, apărare și binecuvântare a sa. Și astfel, ajutat/ă de Tine, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, (N), să poată intra în bucuria împlinirii sănătății sale, să intre în veselia rânduielii Tale cu mulțumire și recunoștință, punând pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, darurile inimii sale cele din veac bineplăcute Ție, Dumnezeul nostru.
Amin. Amin. Amin.
Apoi continui cu:

Împărate Ceresc pentru sănătate pers a III a

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în (N) cel/cea ce Te cheamă prin glasul meu și a fost numit/ă (numele de botez) prin taina Sfântului Botez și e numit/ă (aici zici toate numele și diminutivele pe care le-a avut sau le mai are și acum) de cei dragi, de dușmani sau de alți semeni ai săi. Vino acum, Doamne, și lucrează în el/ea pentru însănătoșirea sa și îl/o curățește de toată suferința, de toată boala, de toată neputința şi îi mântuieşte, Bunule, sufletul și îi însănătoșește trupul și toate cele dinlăuntrul său. Amin.

apoi continui cu rugăciunea ce urmează:

Rugăciune pentru sănătatea pentru un apropiat – la persoana a III a

Doamne, Dumnezeul meu, ascultă-mi glasul acestei rugăciunii ce o înalț spre Tine pentru (N). Apleacă-Te spre el/ea cu îngăduință și îl/o ajută să iasă cu bine din toate bolile și din toate neputințele sale. Iartă-l/o, Doamne, și îl/o păzește de plata faptelor sale cele rele. Oprește-le să nu se întoarcă înspre (N) să nu îl/o răpună acum cu tributul lor. Păzește-l/o, Doamne, de orice chinuire și oprește și rupe și risipește toate funiile durerilor ce vor să îl/o lege în lumea neputințelor și în leagănul durerilor. Risipește-le, Doamne, să nu îl/o atingă, nici să îl/o strângă prin durere, că numai Tu le poți spulbera și le poți face să se desfacă și să îl/o părăsească, fără să lase urmă sau rană, fără să-i ia al său suflu, a sa putere sau toată viața lui/ei. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, ajută-l/o pe (N) să își găsească vindecare și ieșire din bolile ce vor să îl/o stingă, chiar dacă ele ar fi paharul pregătit de el/ea însuși, prin ale sale fapte rele. Te rog, iartă-l/o și îl/o ajută să nu fie nevoit/ă să-i bea până la capăt amarul și durerea lui. Adu-i pace și întărire în oasele sale și în trupul său. Apără-l/o de puterea cea rea a greșelilor sale. Apără-l/o de tributul fărădelegilor sale pe care le-a făcut cu știință și fără știință. Scoate-l/o cu bine de sub urgia păcatelor săvârșite, moștenite sau căzute peste el/ea în orice chip. Iartă-l/o și îl/o ajută că numai Tu vezi și știi lucrarea păcatelor și Tu o poți opri acum când ea este pornită în cursul ei firesc. Fii cu (N), și nu îl/o lăsa să se stingă sub acest val al neputințelor chiar dacă ar fi fost zămislit și întărit de el/ea însuși sau de semenii săi spre al său chin, spre a sa învățătură de minte sau chiar înspre a sa pieire. Apără-l/o pe (N) de puterea celor săvârșite și nu lăsă să îl/o lovească sau să se abată ca o sarcină grea asupra capului său. Iartă-l/o și fii cu el/ea în acest drum al suferinței sale. Apără-l/o și îl/o scoate acum cu bine din necazul ce îl/o mistuiește și nu îl/o lăsa să se stingă, să slăbească și să moară în dureri. Fie-Ți milă de (N). Întinde mâna Ta cea plină de putere dătătoare de sănătate și îl/o atinge și îl/o scoate din legăturile bolilor ucigătoare. Trimite Puterile cele vindecătoare să îl/o tămăduiască acum și să îl/o scoată din tot amarul durerilor și nu lăsa neputințele să îl/o doboare. Fii cu (N) acum și scoate-i pașii săi din calea suferinței și dă-i iarăși sănătate. Scoate-i, acum, pașii săi din cărarea rătăcirii sale și dă-i înțelepciune, să nu îl o mai caute bolile și nici să ajungă să fie robit/ă sau amăgit/ă de acestea. Te rog, ajută-l/o pe (N) și îl/o întărește. Necazul său și boala sa să se risipească şi din dureri să fie eliberat/ă acum și pentru totdeauna. Aprinde, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, aprinde în (N) focul cel curățitor al ființei sale și însănătoșește și îi întărește trupul și ființa sa. Arată-i calea tămăduirii sale și îl/o ajută să-i fie neîncetat pașii săi pe potecile cele bune ale vieții. Ajută-l/o să știe ce îi lipsește cu adevărat pentru sănătatea sa. Ajută-l/o să găsească și să primească leacul cel aducător de sănătate aici pe acest pământ. Că, iată, ca o umbră este viața sa și totul poate să se stingă în (N) sau să se reîntoarcă la viață. Te rog să fii cu îngăduință înspre (N), chiar dacă el/ea în tulburare și în nebunie s-a rătăcit de multe ori și s-a îndepărtat de Tine și de darul sănătății sale. Ridică-l/o pe (N) și îl/o însănătoșește și scoate-l/o cu braț puternic din lumea neputințelor ce vor să îl/o sleiască de orice vlagă și putere. Că Tu ești Tatăl nostru și Tatăl său, Tu singur, Doamne ai rămas Cel viu și Cel Binecuvântat. Te rog ajută-l/o să aibă răbdare, ajută-l/o să se ridice, ajută-l/o să se întărească, ajută-l/o să iasă acum cu bine din toată suferința și din toată neputința sa. Din Tine a ieșit (N) și în Tine se întoarce ca și tot omul trecător, și nu este altă cale pentru nimeni aici pe acest pământ. Fii milostiv cu (N) și scoate-l/o cu bine din bolile ce vor să îl/o răpună. Dă-i, Doamne, putere să se însănătoșească și să trăiască și el/ea în bucuria vieții și în binecuvântarea Ta. Coboară lin a sănătății rouă și lasă-o să se odihnească peste (N) și peste toate cele ale sale. Zidește și tămăduiește și vindecă acum, Tu, Doamne, tot ceea ce a fost și e strivit în (N) și dă-i iar bucuria de a fi și de a trăi iar în chip sănătos în putere și în toate cele bune ale vieții. Ridică-l/o, și îl/o îmbărbătează, ridică-l/o și îl/o întărește, ridică-l/o iar și îl/o însănătoșește, ridică-l/o și dă-i putere, ridică-l/o cu ai Tăi îngeri tămăduitori, ridică-l/o cu a Ta iertare și șterge-i urma suferinței sale. Ridică-l/o acum și îl/o păzește cu Puterile Tale cele cerești, cu ai Tăi arhangheli tari biruitori, cu ai Tăi îngeri bine slujitori și îl/o ajută în toate cele ale vieții sale. Ridică-l/o și fii cu el/ ea că Tu ești sănătatea sa aici pe acest pământ și în marea veșnicie.
Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.
Aici se încheie ciclul normal al rugăciunilor pentru sănătate.

Iar dacă boala este
fără de leac pământesc sau cu șanse minime de vindecare, atunci
se mai aprind acum
alte două lumânări
lângă cele trei care sunt aprinse
și se continuă cu stăruință
Rugăciunile
așa cum urmează
cerând Bunului Dumnezeu
grabnicul Său ajutor
pentru cel căzut în necaz:

Rugăciune stăruitoare pentru sănătate pentru cel/cea căzut/ă în boli fără de leac pământesc

Preabunule, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Treime binecuvântată, Domn și Dumnezeu al mântuirii noastre, în fața Ta mă plec și din adâncuri strig acum spre Tine: Auzi rugăciunea mea, ascultă glasul invocării mele și apleacă-Te spre durerea și spre suferința lui (N), și nu lăsa să îl/o cuprindă durerile și puterile morţii. Ajută-ne că nu mai știm unde să mergem pentru a găsi leac de alinare și de vindecare pentru (N). Învață-ne cum să îl/o ajutăm să poată ieși cu bine din această cumpănă grea a vieții. Învață-ne cum să ne rugăm pentru (N) și pentru binele său. Învață-ne ce trebuie să facem pentru el/ea, pentru însănătoșirea sa, să nu își piardă a sa viață nici a sa ultimă vlagă și putere. Iartă-l/o, Doamne, dacă sunt fărădelegile și greșelile sale cele care îl/o chinuie. Iartă-l/o dacă sunt cele ascunse și nespuse care îl/o chinuiesc. Iartă-l/o dacă sunt fărădelegile, datoriile sau păcate sale care îl/o chinuiesc acum. Iar dacă izvorul acestor grele dureri a fost deschis de părinți, de bunici sau de cei pe care îi moștenește (N) în orice fel, Te rog, fii cu îngăduință înspre ei și îi iartă, iar pe (N) scoate-l/o acum de sub povara moștenirii sale și nu lăsa să fie mistuit/ă, vlăguit/ă și secătuit/ă de viața, de sănătatea și de puterile sale. Că Tu poți lua povara sa de pe umerii lui (N). De aceea Te rog după a mea putere și după a mea pricepere, apleacă-Te spre el/ea cu îngăduință și iartă-i răutatea și îngustimea și nepriceperea sa. Iartă-i, Doamne, tot ce a greșit Ție și lui/ei și semenilor săi. Iartă-i părinții, bunicii, moșii, strămoșii, neamul, numele, vița seminția, etnia, poporul, națiunea și pe toți cei pe care îi moștenește în vreun chip. Șterge acum din (N) tot ce a fost rău și greșit și el/ea a moștenit de la ei. Iartă-l/o și fii, Doamne, cu (N), să nu îi ceară tribut de viață și de sănătate cele neiertate și cele neîndreptate de el/ea și de ei până acum. Ajută-l/o și fii cu el/ea, și nu lăsa să cadă sau să îl/o apuce și să îl/o doboare durerile și puterile morții. Că numai la Tine, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, (N) mai are acum a sa cale de ieșire din al său greu necaz. Fii, Doamne, cu (N) acum, și apără-l/o de puterea necazurilor, chiar dacă el/ea sau neamul său le-a chemat sau le-a invocat vreodată, și ele acuma au venit cu a lor urgie distrugătoare peste el/ea. Te rog, Atotputernice, întoarce-le iar în pace în lumea și în timpul lor și îndepărtează toată boala, toată durerea, tot chinul și tot necazul de trupul lui (N) de sufletul, de duhul și de viața sa și de toate cele ce sunt ale Tale în el/ea. Tămăduiește a sa strivire și vindecă tot ce e stricat și tot ce e rănit înlăuntrul său. Oprește tot ce este putere a răsplătirii. Întoarce în pace oștile, oștirile, armatele și puterile pustiiri și ale dreptății și ale îndreptățirii pământești și cerești și nu le lăsa să îl/o pustiască, să îl/o nimicească sau să îl/o așeze în pulberea pământului pe (N). Oprește paharul cel greu al bolilor și al durerilor și îl îndepărtează de la el/ea cu toți cei ce îi cer plata și al său tribut. Dăruiește-i, Doamne, Paharul mântuirii și băutura însănătoșirii sale. Ajută-l/o în a sa durere să nu cadă sau să acuze pe cineva, de crucea sa, de boala sa sau de a sa mare nenorocire. Ajută-l/o să nu se osândească mai mult decât este (N) osândit/ă. Ajută-l/o, Doamne, și nu uita de el/ea, chiar dacă el/ea până acum de multe ori a uitat de Tine. Ajută-l/o și dă-i din nou o șansă. Ajută-l/o și dă-i o cale de ieșire. Ajută-l/o și dă-i iertare. Ajută-l/o și dă-i un drum de viață și de vindecare. Tu poți să-i schimbi din rău în bine soarta sa. Tu poți să rezidești cele distruse de boli în trupul și în ființa sa. Dezleagă-l/o de tot ce-i rău în viața și-n ființa lui/ei și fii cu (N) în fiecare clipă. Iartă-i păcatele și greșelile tinereții, ale vieții, ale științei și ale neștiinței sale. Dezleagă-l/o, Doamne, de este legat/ă, dezleagă-l/o de orice formă de blestem chiar dacă ar fi blestem de mamă sau blestem părintesc, sau blestem greu de rugăciune, de psalmi și de Psaltiri citite sau ar fi fost lăsat cu limbă de moarte sau în orice alt fel și de oricând, Te rog, dezleagă-l și îl risipește că numai Tu, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, numai Tu îl poți desface și numai Ti îl poți lua și îl poți risipi din viața lui (N), Amin. Dezleagă-l/o, Doamne, de este legat/ă, dezleagă-l/o de orice formă de osândă grea, ajută-l/o și nu îl/o osândi în nici un chip. Dezleagă-l/o de afurisenie și de orice rea urare sau dorire ce au căzut asupra sa. Ajută-l/o și nu îl/o părăsi. Iar dacă semenii i-au făcut fapte rele și au aruncat pe (N), făcături aducătoare de boli grele, făcături să moară în chinuri și în neputințe, sau i-au făcut legături cu cele de la mort sau cu cele contaminate cu necurăție de orice fel și de oriunde, Te rog, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Te rog să îl/o speli în apele cele curate și curățitoare pe (N), și risipește-i acum lucrarea făcăturilor și a contaminărilor. Scoate-l/o cu bine din tot necazul și îl/o însănătoșește. Amin. Amin. Amin.
Dacă este cu putință se stropește cu apă sfințită trupul celui bolnav, iar dacă nu, atunci doar mâinile celui care se roagă pentru cel bolnav, zicând:
Atinge-l/o pe (N) cu a Ta mână nevăzută și îl/o însănătoșește, și îl/o întărește, și îl/o păzește pe cărarea sănătății sale.
Apoi cu ulei sfințit la Sf. Maslu

se face semnul crucii la frunte, la creștet, la ochi, la nas, la gură, la urechi, la gât, la mâini, la picioare, la spate, la piept, la burtă și în toate locurile bolnave sau atinse de durere, dacă se poate, iar dacă nu, doar mâinile celui care se roagă pentru cel bolnav zicând:
Și îl/o pecetluiește pe (N) cu semn de vindecare și de tămăduire făcut și păzit de mâna Ta, însănătoșindu-l/o Tu, prin lucrarea dumnezeieștilor Tale Puteri.

Că Tu ești Domnul Dumnezeul lui (N), Cel ce ai putere peste toate și peste tot ce este și toate ascultă de al Tău cuvânt și nu îndrăznesc să-i facă împotrivire. De aceea, Atotputernice, eu Te invoc, și-Ți cer cu toată ființa mea să vii acuma în ajutorul lui/ei, și dacă în a sa viață, și în trupul său care a fost zidit de Tine în pântecele mamei sale, ca și templu al Duhului Sfânt și casa de viețuire pământească a sufletului său, dacă ar fi intrat ființe de orice fel, din orice lumi, din orice timp necunoscut sau cunoscut de mine sau de el/ea, ființe chemate sau invocate, ființe trimise cu rea lucrare, ființe plătite, ființe întâlnite din întâmplare, ființe care aduc boală grea și tulburare, numite sau nenumite, Te rog, și Te invoc, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, rânduiește acum să audă al Tău glas, să-L audă și să-L priceapă, să-L asculte, și în pace, fără de frică și fără de împotrivire, fără tulburare sau rănire, fără să ia ceva cu ele din trupul lui (N) și din ființa și din viața sa sau a mea, în pace, sub a Ta poruncă, să se desprindă de (N) și de mine, să iasă și să fie duse toate de Puterile cele cerești în universul lor, în timpul lor, în lumea lor, cea din veac zidită de Tine pentru ele, acolo unde au hrană și odihnă după a lor fire, acolo unde rugăciunea mea și invocarea mea și a lui (N) să nu le mai tulbure, acolo de unde ele nu mai pot să ne facă vreun rău sau să se întoarcă înspre noi cu a lor tulburare și rănire.

Acolo, Doamne, să fie închise și păzite în pace, pentru totdeauna. Păzite să fie de al Tău hotar de netrecut pentru ele, înspre (N), sau înspre mine sau înspre orice om din lumea aceasta. Ajută-l/o și fii cu (N), că Tu ești Domnul său și Dumnezeul său. Leac pentru chinul său vedem că nu se mai găsește la doctorii de pe acest pământ și viața lui/ei, fără de Tine, se pleacă fără de putere spre recele mormânt. Doctorii nu știu ce să îi mai facă și nu știu cum să îl/o mai ajute ca să poată ieși cu bine din chinul său cel greu. Dar noi pe Tine Te rugăm să vii și să lucrezi în mintea, în gândul și prin mâinile doctorilor care îi mai pot fi de ajutor acum. Cei dragi ai săi, fără de putere sunt în fața suferinței și în fața durerilor sale. Doar Tu mai poți să îi dai ajutor. Doar Tu vezi chinul greu al inimii și al sufletului său, și numai Tu în acest ceas îl/o poți atinge fără să îl/o doară și îl/o poți ridica și vindeca. Tu îi poți da speranță, sănătate și întărire. Neputincioși se văd acuma toți cei ce vor să îl/o ajute pe (N) și preț pentru sănătatea sa nu au aflat pe acest pământ. Orice ar da, Doamne, acum, să se mai poată bucura iar de darul sănătății sale. Dar aici nu mai este preț de răscumpă-rare, decât numai bunăvoința, iertarea, îndurarea și bunătatea inimii Tale. Când viața sa era întru putere, poate a căzut și a crezut că în veac nu se va clătina, și astfel s-a osândit cu osândă grea. Poate atunci, nu a știut să mulțumească pentru darul cel mare al sănătății sale și nici nu a știut să prețuiască binele ce îl avea și nici nu a știut să-și drămuiască bine puterile și sănătatea ce a avut, și în nimic le-a irosit în grabă, și pe toate, și a căzut în această grea suferință. Iartă-l/o, și îl/o scoate din greaua sa cărare, că numai Tu mai poți să îl/o ridici, și să îl/o însănătoșești. În chinul său și în marea-i întristare, dintru adâncuri el/ea strigă iar, prin glasul rugăciunii mele, (N) strigă către Tine, pentru că numai Tu ai mai rămas lumină și speranță vie în noaptea suferinței și în chinul cel amar al singurătății sale. În Tine (N) poate să se tămăduiască și să aibă iar sănătate, viață și întărire. Te chem iar și Te invoc, Te chem pentru (N), Te chem ca în ultimul său ceas, Te chem și-Ți cer îngăduință și iertare pentru viața sa. Te chem acum și Te implor, privește-l/o Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, pe (N) ca și pe fiul cel risipitor și cu drag îl/o primește din nou în lumea celor vii și dă-i iar sănătate și întărire în toate cele dinlăuntrul său. Te chem pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Te chem și Te invoc pe Tine, Cel ce ai făcut cerul și pământul cu toată frumusețea lor, Te chem rugându-Te: Ajută pe (N) și dă-i iar sănătate și viață în putere. Te chem pe Tine, Cel ce ai scris drumul stelelor pe bolta cea fără de hotar, Te chem când văd cum ele îl străbat fără să se abată de la el, păzind cărarea legiuirii Tale. Te chem acum și Te invoc în ajutor, dă-i, Doamne, sănătate lui (N).

Te chem pe Tine, Doamne, cel ce ai zidit și bine ai legiuit tot ceea ce este și ceea ce există, de la infima părticică ce ochiul meu nu o vede și minții mele stă ascunsă, până la a mea ființă și până la tot Universul care ne înconjoară. Te chem în ajutorul lui (N) și îți cer iarăși sănătate și viață binecuvântată pentru el/ea. Dă-i sănătate și vindecare și întărire. Dă-i iar viață și nu îl/o lăsa să moară. Nemăsurată și de nepătruns este, Doamne, taina lucrării Tale întru noi. Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu și al său, Doctorul cel Bun și Îndurat. Tu ești Dumnezeu care auzi și înțelegi chemarea mea. Trimite, Doamne, mâna Ta dintru înălțime și scoate-l/o pe (N) acum şi îl/o ridică din neputințele sale cele mari, și nu lăsa să crească și să se întărească în (N) puterea bolilor, ci să se risipească fără urmă, iar trupul și ființa sa să se însănătoșească. Doamne, scoate-l/o din necazul său și fii pururea cu el/ea. Iar dacă firul vieții sale Tu știi că s-a sfârșit, aici pe acest pământ, ajută-l/o să se desprindă fără de frică de această lume. Ajută-l/o să se desprindă fără de durere de haina trupului său cel pieritor. Ajută-l/o să fie în pace. Primește-l/o în brațele Tale cu a Ta iubire părintească. Desprinde-l/o acum de tot ce este legătură cu lumea trecătoare și ajută-l/o să intre în lumina veșniciei și în veselia locașurilor Tale. Iar dacă firul vieții sale nu s-a sfârșit, pentru că Tu, din veșnicie i-ai rânduit ani buni pe care el/ea i-a risipit aici pe acest pământ, Tu, Doamne, iartă-l/o și îi mai dă o șansă și îl/o ajută și îl/o ridică din patul neputinței sale. Revarsă roua vindecării Tale peste ființa sa. Fii iar cu el/ea și îl/o întărește și îl/o însănătoșește și fă să înflorească puterea vieții iar în el/ea. Atinge-Te de tot ce e strivit și îl/o însănătoșește. Redă-i iar bucuria vieții și fii mereu cu el/ea. Că Tu ești puterea vindecării lui (N). Tu ești iertarea sa și întărirea sa. Tu eşti scăparea sa din tot necazul său oricât ar fi de greu. Tu ești Izbăvitorul său. Tu ești Dumnezeul său. Tu ești Ajutorul său. Tu ești Apărătorul său. Tu ai fost și ești puterea sănătății sale. Tu singur îl/o mai poți ajuta să fie iar pe cărarea cea bună a vieții sale. Tu poți să îi dai iar putere. Tu poți să îl/o ridici cu mână tare și cu braț înalt și îl/o poți scoate fără șovăire din lumea cea grea a bolilor și a neputinței sale. Tu poți să-i întărești cununa înțelepciunii și a cumpătării sale și poți să îl/o faci iar să fie în sănătate, viu/e printre cei vii. Fii, Doamne, pururea cu (N) și cu mine și cu noi toți. Fii, Doamne, puterea vieții și puterea însănătoșirii noastre în toate clipele ce le avem aici pe acest pământ iar când va fi plecarea noastră, să fii mereu cu noi în marea veșnicie.
Îți mulțumesc, Doamne!
Îți mulțumesc!
Îți mulțumesc!
Amin. Amin. Amin.

Și continui cu

Rugăciune de invocarea a vindecării pentru un apropiat, la persoana a III a

Tată bun, Tată ceresc, Tatăl nostru, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Treime ziditoare a vieții mele și al lui (N), Te rog după a mea pricepere și după a mea putință să faci să își arate adevăratul lor chip, toate trăirile, toate convingerile și toate faptele care au tulburat pe (N) și i-au făcut vreun rău sănătății sale. Vino și lucrează cu putere acum în (N) și fă să se risipească toate aceste făptuiri, trăiri, convingeri și amintiri împreună cu toată lucrarea lor. Risipește toate credințele sale care nu sunt în adevăr și adu-i în locul lor, credința cea curată în Numele Lui Iisus. Risipește toate convingerile sale nesănătoase și adu-i în locul lor lumina faptelor Tale, descoperite nouă prin Iisus. Risipește toate amintirile și toate faptele ce au lăsat semn și urmă de distrugere și de moarte în (N), în orice atom, celulă sau țesut al corpului său, și fă să se topească în lumina cea vindecătoare a puterii Tale. Risipește toate cele știute și neștiute și toate cele ce au generat rănire, strivire, putrezire, degenerare sau orice problemă fizică, psihică, comportamentală, sufletească sau spirituală. Risipește-le să nu mai fie în trupul lui (N), în gândurile sale, în mintea sa, în sufletul său, în spiritul și în amintirea sa. Și prin primirea Tainei lui Iisus, dă-i, acum, putere să se facă fiu/fiică a lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu să se nască și în Lumina Vieții celei adevărate, de acum înainte să trăiască împreună cu cei dragi și apropiați ai săi până la adânci și fericite bătrânețe.
Frica de moarte să nu aibă putere în (N) și în nici un chip să nu îi mai vorbească.
Frica de boala fără de leac să nu îl/o mai sfătuiască și să nu îl/o stăpânească.
Frica cea rea să nu îl/o chinuie și să nu îl/o amăgească cu umbra sa nemiloasă.
Toate ale sale să fie rezidite în pace în iertare, în vindecare și în tămăduire. Să fie acum umplute de Lumina vieții și să fie din nou așezate în armonia firii și în armonia binecuvântării Tale. Amin.

Te rog, fă ca puterea însănătoșirii sale să fie sporită acum de o mie de ori și chiar mai mult și toate ale sale să vină la viață.
În Tine Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte (N) să fie acum însănătoșit/ă. În Tine, Doamne, (N) să fie vindecat/ă, în Tine, Doamne (N) să fie întărit/ă, în Tine, Doamne, (N) să fie păzit/ă și apărat/ă, în Tine, Doamne, (N) să fie neîncetat binecuvântat/ă! Amin. Amin. Amin
Puterea cea vindecătoare și ziditoare a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, a Dumnezeului celui adevărat, să fie cea care străbate acum cu putere întreaga sa ființă, trupul său, inima lui (N), gândul său, mintea sa, conștiința sa, sufletul său, spiritul său, vindecându-le acum, din temelii și aducându-le acum din nou la viața cea binecuvântată. Dumnezeul Puterilor, Domnul Vieții și al Morții, Tu însuți fii acum în (N) ca și Tată al său, ca și răspuns la această invocare pe care eu am rostit-o acum pentru el/ea, aici după puterea și după priceperea mea. și ridicând ochii spre cer zici:
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău în viața și în ființa lui (N). Vie împărăţia Ta în acest ceas în (N) și degetul Tău cel ziditor să lucreze acum cu putere în el/ea spre a sa îndreptare și spre a sa grabnică însă-nătoșire. Facă-se voia Ta în viața lui/ei, precum în cer aşa şi pe pământul ce îl calcă și în pământul din care (N) a fost zidit/ă. Pâinea noastră cea spre ființă și spre viață sănătoasă dă-ne-o nouă și lui (N) astăzi. Şi ne iartă nouă și lui/ei toate greşelile, toate fărădelegile și păcatele și toate datoriile, precum şi noi și el/ea iertăm greșiților și datornicilor noștri. Dă-ne nouă și lui/ei, puterea iertării celei adevărate acolo unde noi nu o putem avea, și nu ne duce pe noi și pe (N) în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Fii cu noi și ne du pașii noștri și ai lui (N) pe cărările sănătății și ale tămăduirii și ne scoate acum cu bine din tot necazul.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Iisuse, Bunule Vindecător, atinge acum cu mâna Ta cea blândă pe (N) și dă-i iar putere și sănătate și îl/o ridică din locul suferinței sale și îl/o însănătoșește și îl/o dăruiește celor dragi și apropiați ai săi.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în (N) cel/cea ce Te cheamă prin glasul meu și a fost numit/ă (numele de botez) prin taina Sfântului Botez și e numit/ă (aici zici toate numele și diminutivele pe care le-a avut sau le mai are și acum) de cei dragi, de dușmani sau de alți semeni ai săi. Vino acum, Doamne, și lucrează în el/ea pentru însănătoșirea sa și îl/o curățește de toată suferința, de toată boala, de toată neputința şi mântuieşte-i, Bunule, sufletul și însănătoșește-i trupul și toate cele dinlăuntrul său. Amin.
Ție, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, îți mulțumesc că mă asculți și îl/o vindeci și îl/o aduci din nou la viață pe (N)!
Îți mulțumesc, pentru că întotdeauna în toate cele bune m-ai ajutat. Amin!
Eu știu că Tu ești puterea vindecării lui (N)! Tu ești puterea însănătoșirii sale!
Doar în Tine (N) este în siguranță.
În Tine, Doamne, (N) se vindecă! În Tine, Doamne, (N) se tămăduiește! În Tine, Doamne, (N) se întărește! În Tine, Doamne, (N) se însănătoșește! În Tine, (N) este apărat/ă. În Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu, (N) are nădejdea sa. În Tine, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, în Tine, Treime Binecuvântată, Treime de viață dătătoare, în Tine noi trăim, în Tine noi ne împlinim și îți mulțumim!
Amin. Amin. Amin.
Și închei cu Rugăciunea:

Rugăciune pentru însănătoșirea trăirilor pentru un apropiat/ă

Această rugăciune este bine să o zici zilnic o dată, iar în ziua din săptămână în care este născut/ă să o zici de 3 ori.

Doamne Dumnezeule, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Treime binecuvântată și de viață ziditoare, luminează-mi acum întunericul meu și a lui (N) și ne pune în Lumina cea Vie și de Viață dătătoare. Căci cu Tine ne vom izbăvi de ispită, şi cu ajutorul Tău vom trece zidul cel greu al încercării noastre. Fără prihană este calea Ta. Cuvintele Tale în foc au fost lămurite. Scut și Ajutor ești celor ce nădăjduiesc în Tine. Încinge-mă cu putere, şi fără de prihană fă viața mea și viața lui (N). Picioarele mele și ale sale întărește-le ca ale cerbului şi peste cele înalte ne așează. Întăreşte inimile noastre și ne dă acum scutul mântuirii şi dreapta Ta să ne sprijinească. Că după putința mea, eu Te chem în ajutorul meu și în ajutorul lui (N) acum și Te rog după a mea pricepere și după a mea putere: Iartă-i greșelile. Iartă-i păcatele. Iartă-i fărădelegile. Iartă-i toate relele gândite, dorite, grăite, scrise, săvârșite sau moștenite de el/ea vreodată. Iartă-i toate datoriile sale, și îl/o ajută ca și (N) să se ierte pe sine însăși, să se îndrepte, și să iasă acum din toate necazurile sale. Ajută-l/o să ierte cu adevărat pe toți semenii săi, și îi ajută, Doamne, și pe ei să îl/o ierte cu adevărat, acum și pentru totdeauna. Iartă-i, Doamne, dacă nu au fost iertați până acuma, iartă-i părinții, bunicii, străbunicii, moșii și strămoșii, numele, neamul, vița, etnia, seminția, poporul și națiunea în care (N) s-a născut, și nu lăsa, Doamne, să se abată asupra sa, moștenirea cea rea a fărădelegilor, a păcatelor, a blestemelor, a afuriseniilor, a osândirilor și a oricăror fapte rele săvârșite de ei și neîndreptate până acum, și rămase neșterse din a lor moștenire și din moștenirea sa. Iartă-le toate datoriile neiertate și neșterse și nu le lăsa să se abată în vreun chip asupra lui (N). Iar dacă s-au abătut și au căzut cumva asupra sa sau asupra sănătății, a vieții sau a sorții sale, Te rog, Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, ridică-le acum și le risipește cu puterea cea mare a dumnezeirii Tale. Și astfel fiind (N) dezlegat/ă și eliberat/ă acuma de aceste grele și nevăzute moșteniri și poveri, atinge-l/o, Doamne, Iisuse, cu puterea Ta cea nevăzută, atinge-l/o cu puterea degetului celui de viață dătător a lui Dumnezeu, Tatăl nostru cel Bun și Binecuvântat din veac în veac, și iartă, însănătoșește, întărește, apără și păzește viața, trupul, mintea, gândurile, inima, pacea, echilibrul, simțurile, emoțiile, trăirile, sentimentele, dorința, voința, sufletul, spiritul și toate cele dinlăuntrul său, așezându-le acum pe toate în buna lor rânduială și în buna lor funcționare, păzindu-le așa cum au fost ele create, zidite, făurite și așezate cu multă măiestrie în (N) de Preabunul său Creator, de Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl nostru Cel Sfânt și Binecuvântat întru Puterile Sale, în noi, și în toți cei vii, din veac în veac. Amin.
Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.