PARACLIS

Rugăciunea Psalmului 50 la persoana a III –a

 

Fie-Ți milă de (N), Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea sa. Mai vârtos îl spală de fărădelegea sa şi de păcatul său îl curăţeşte. Că fărăde-legea sa el o cunoaște și îl apasă, iar păcatul său înaintea lui este pururea, cu tulburarea și urgia sa. Iar dacă (N) nu își cunoaște încă greșelile sale întru adevăr și nu știe și nu vede lucrarea și apăsarea acestora în viața lui și în viața semenilor săi, Tu, Doamne, i le desco-peră acum cu îngăduință și îl ajută să vadă și să priceapă și să se îndrepte cu ajutorul Tău. Ajută-l să iasă de sub greșeala și păcatul care l-au robit în orice fel.

Ajută-l să iasă acum prin iertarea și prin binecuvântarea Ta de sub orice putere și stăpânire potrivnică lui. Izbăveşte-l, Doamne, de povara datoriilor sale care încă nu au fost șterse și îl scoate prin iertare de sub povara datoriilor neiertate ale părinți-lor săi, ale moșilor și ale strămoșilor săi, ale neamului și ale numelui său care ar fi venit în orice chip asupra lui. Scoate-l, Preabunule Părinte de sub povara ce a căzut asupra sa, nevinovat fiind și neștiind de ea. Iar dacă (N) are vreo vină, ajută-l să poată face tot ceea ce trebuie spre îndreptarea sa.

Iartă-l, Doamne, și îi șterge urmele tuturor relelor săvârșite, să nu mai rămână nici măcar amintirea lor vreodată în viața lui. Iar dacă el, Ţie unuia a greşit de multe ori, și dacă ceea ce este rău, înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea lui însuși și înaintea semenilor săi a făcut ca orice om în trup pe acest pământ, Părinte, iartă-l, iartă-l, iartă-l. Că Ție, Doamne, și tuturor, acum, (N), cere iertare și ajutor. Iar eu prin glasul acestei rugă-ciuni, cer după a mea putere pentru (N) iertare, îți cer Părinte a lui iertare și Te invoc în ajutorul său, dă-i, Doamne, vindecare și îndreptare în toată ființa sa. Căci numai Tu singur, Doamne, ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi de aceea biruitor ești când judeci Tu. Fără părtinire este judecata Ta și ea spre viață se săvârșește din totdeauna. Părinte al îndurării, fii cu îngăduință și apleacă-Te acum spre (N) cu dragostea inimii Tale. Că iată, ca orice om de pe acest pământ, el, întru fărădelegi a fost zămislit şi în păcate l-a născut mama sa, și Tu singur știi cu câtă ușurință inima lui din tinerețe, prin amăgire și slăbiciune, spre cele rele s-a aplecat. Dar iată, Doamne, el, adevă-rul Tău a iubit și l-a căutat în taina sinceră a inimii sale, pe care numai Tu o vezi și numai Tu o cunoști, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelep-ciunii Tale, Tu, la timpul bine potrivit i le-ai arătat lui, și el după puterea și priceperea sa a încercat să Te cunoască, să se întoarcă și să se apropie de Tine. Stropește-l, Doamne, acum, cu isop și îl curățește.

Spală-l, Tu Doamne, acum, şi mai vârtos decât zăpada îl albește. Apără-l, Doamne, de cele ascunse ale inimii sale și de puterea și de stăpâ-nirea lor Tu îl ferește. Apără-l acum de toți dușmanii săi, văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, știuți și neștiuți, reali sau imaginari, apără-l de dușma-nii cei de el făcuți sau chemați oricare ar fi ei, Tu, Doamne, scoate-l pe (N) de sub puterea și din stăpânirea lor. Eliberează-l, Doamne, acum pe (N) de toată ființa cea tulburătoare, îndepăr-tează-o de la el în pace și fără de îm-potrivire, condu-o în locașurile cele din veci zidite pentru pacea, odihna și hrana ei, despărțind orice cale a ei de orice cale a lui (N) și orice timp al ei de orice timp sau întâlnire cu timpul și viețuirea lui (N). Binecuvintează-l pe (N) cu binecuvântarea Ta cea sfântă. Auzului său dă-i bucurie şi veselie să se bucure oasele sale cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele sale, şi toate fărădelegile și datoriile lui şterge-le. Inimă curată zideşte întru el, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale sale. Nu îl îndepărta pe (N) de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la el. Dă-i, Doamne, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor îl întăreşte.

Ajută-l să învețe pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine să se întoarcă la auzul cuvintelor sale și pe Tine Tată să Te preamărească atunci când vor privi spre lucrarea faptelor lui și nici-decum să le fie lor vreodată piatră de poticnire sau de sminteală în cărarea vieții lor. Izbăvește-l, Doamne, acum, pe (N) de vina crimelor și a uciderilor știute sau neștiute, care au fost săvâr-șite vreodată în neamul și în seminția lui. Izbăvește-l, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, de vina sângelui vărsat vreodată de el, de părinții săi sau de strămoșii lui, și de vărsare de sânge ferește toată viața lui. Dă-i bucurie limbii și cuvintelor sale să vestească bunătatea și dreptatea Ta. Doamne, buzele lui le deschide, și gura sa să vestească acum lauda, dragostea și bunătatea Ta. Că de ai fi voit jertfă sau dar, (N) sau noi pentru el Ţi-am fi dat, și orice Ți-am fi închinat cu bucurie, dar Tu nu ai nevoie de nimic de la noi din cele ce avem, că al Tău e Universul cel fără de margini, cerul și pământul ale Tale sunt. Toate bunătățile, toate comorile, toate ființele, toată frumu-sețea câmpului și toată roada lui și toate cele ce sunt văzute și nevăzute, din Tine ființă și-au luat și s-au născut și în mâna Ta stau toate. Iar Jertfa plăcută Ție, Doamne, este a nu mai face rău înaintea ochilor Tăi, a învaţă să facem binele, a căuta dreptatea Ta, a ajuta pe cel apăsat, a face dreptate orfanului, a apăra pe văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe semenii noștri, a ierta și a săvârși binele din inimă cu cinstire și iubire adevărată față de Tine și de semeni. Căci Tu, Doamne, nu cauți la chip și înfățișare ci la inima noastră și a lui (N) pe care Tu o vezi și o cunoști și în dragostea Ta curată o cercetezi, o păzești în pace și nu o părăsești întru singurătatea ei, în rătăcire sau în durere și în pieire. Fă bine Doamne, întru bună voirea Ta, Dumnezeule, să se zidească acum, zidurile cele tari de apărare ale ființei lui (N), zidurile de apărare ale duhului, ale sufletului, ale inimii, ale minții, ale trupului, ale căminului, ale familiei sale, a locului viețuirii sale, a locului muncii sale și ale tuturor cărărilor paşilor lui. Fă, Doamne, să se zidească acum zidurile cele întărite și păzite de Tine, Dumnezeule, zidurile cele tari de netrecut pentru dușmanii săi și pentru orice putere a răului, zidurile cele nevăzute de apărare, pe dinăuntru și pe dinafară, de Tine zidite și de Tine în veac păzite pentru apărarea lui (N). Întărește-l și îl înțelepțește întru pute-rea apărării și a călăuzirii Tale, ca să poată aduce înaintea Ta jertfa cea curată a dreptăţii, prinosul şi darul inimii sale. Cu ajutorul Tău, cel mare fă ca (N) să jertfească, Atotputernice, vițeii cei din el care sunt: semeția, prostia, răutatea, orgoliul, pizma, mân-dria, îngustimea minții sale, mânia lui, supărarea, netihna, pizma și cerbicia sa. Ajută-l, Doamne, să le poată jertfi fără de șovăire, ca ardere de tot spre curățirea sa cea adevărată, spre îndrep-tare, iertare, vindecare, pace, liniște, eliberare, întărire, izbăvire, apărare și binecuvântare a sa. Și astfel (N), ajutat de Tine, Doamne, Atotputernice, să poată intra în bucuria împlinirii sale, să intre în veselia rânduielii Tale cu mulțumire și recunoștință, punând pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, darurile inimii sale cele din veac bineplăcute Ție, Părinte, Tatăl nostru, al meu și al lui. Amin. Amin. Amin.