PARACLIS

Rugăciunea Psalmului 50

      Fie-Ți milă de mine, Dumnezeule, după rânduiala dragostei inimii Tale şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Iar dacă nu îmi cunosc greșelile mele întru adevăr și nu știu și nu văd răul de mine săvârșit și nici lucrarea și apăsarea lui în viața mea și în viața semenilor mei, Doamne, des-coperă-l priceperii mele acum cu îngăduință și ajută-mă să văd și să înțeleg și să mă îndrept cu ajutorul Tău. Ajută-mă să ies de sub greșeala și de sub răul care m-au robit în orice fel. Ajută-mă să ies acum, prin iertarea și prin binecuvântarea Ta, de sub orice putere rea și de sub orice stăpânire potrivnică mie. Scoate-mă, Doamne, acum de sub povara datoriilor mele, care încă nu au fost șterse. Scoate-mă, Doamne, acum, de sub povara datorii-lor neiertate ale părinților, ale moșilor, ale strămoșilor, ale neamului, ale numelui, ale viței și ale seminției mele. Ajută-mă să pot face tot ceea ce trebuie spre îndreptarea și spre ștergerea urme-lor lor, spre risipirea tuturor semnelor și a amintirilor lor. Iar dacă eu, Ţie unuia am greşit de multe ori și dacă ceea ce este rău, înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea mea și înaintea semenilor mei am făcut, ca orice om în trup pe acest pământ, Te rog, Părinte, iartă-mă. Ție, Doamne, și tuturor, acum, prin glasul acestei rugăciuni eu cer iertare după a mea putere, eu cer iertare și caut îndreptare. Căci numai Tu singur, Doamne, ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi de aceea biruitor ești când judeci Tu. Fără părtinire este judecata Ta și ea spre viață se săvârșește din totdeauna. De aceea, Doamne, eu Te rog acum, apleacă-Te cu îngăduință și cu dragostea inimii Tale, spre mine cel ce Te invoc în glas de rugăciune. Că iată, ca orice om de pe acest pământ, eu întru fărădelegi am fost zămislit şi în păcate m-a născut mama mea, și Tu singur știi cu câtă ușurință inima mea din tinerețe, prin amăgire și slăbiciune, spre cele rele s-a aplecat. Dar iată, Doamne, eu adevărul Tău am iubit și l-am căutat în taina sinceră a inimii mele, pe care numai Tu o vezi și numai Tu o cunoști așa cum e, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, Tu, la timpul bine potrivit mi le-ai arătat mie, și eu după puterea și price-perea mea am încercat să Te cunosc și să mă întorc spre Tine. Stropește-mă Doamne, acum, cu isop şi mă curățește. Spală-mă, Tu Doamne, acum, şi mai vârtos decât zăpada mă albește și curat mă păzește. Apără-mă, Doamne, de cele ascunse ale inimii mele și de puterea și de stăpânirea lor Tu mă ferește. Apără-mă acum prin sfinții Tăi îngerii și Arhangheli, de toți dușmanii mei, văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, știuți și neștiuți, reali sau imaginari, oricare ar fi ei, Tu, Doamne, scoate-mă de sub puterea și din stăpânirea lor. Auzului meu dă-i bucurie şi veselie ca să se bucure oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile și datoriile mele şterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă îndepărta de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la mine. Dă-mi, Doamne, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Ajută-mă să învăț pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi, la auzul cuvintelor mele, la Tine să se întoarcă și pe Tine Tată să Te preamărească, atunci când vor privi spre lucrarea faptelor mele și nicidecum să le fiu lor vreodată piatră de poticnire sau de sminteală în cărarea vieții lor. Izbăvește-mă, Doamne, acum, de vina crimelor și a uciderilor știute sau neștiute, care au fost săvârșite vreodată în neamul și în seminția mea. Izbăvește-mă, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, de vina sângelui vărsat vreodată de mine, de părinții mei sau de strămoșii mei, și de vărsare de sânge ferește toată viața mea. Dă-mi bucurie limbii și cuvintelor mele ca să vestesc bunătatea și dreptatea Ta. Doamne, buzele mele le deschide, și gura mea să vestească acum lauda, dragostea și bunătatea Ta. Că de ai fi voit jertfă sau dar, eu Ţi-aș fi dat, și orice Ți-aș fi închinat cu bucurie, dar Tu nu ai nevoie de nimic de la mine din cele ce am, că al Tău e Universul cel fără de margini, cerul și pământul ale Tale sunt. Toate bunătățile, toate comorile, toate ființele, toată frumusețea câmpu-lui și toată roada lui și toate cele ce sunt văzute și nevăzute, din Tine ființă și-au luat și s-au născut și în mâna Ta stau toate. Iar Jertfa plăcută Ție, Doamne, este a nu mai face rău înaintea ochilor Tăi, a învăţa să facem binele, a căuta dreptatea Ta, a ajuta pe cel apăsat, a face dreptate orfanului, a apăra pe văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe semenii noștri, a ierta și a săvârși binele din inimă, cu cinstire și iubire adevărată față de Tine, de semeni și față de tot ceea ce este. Căci Tu, Doamne, nu cauți la chip și înfățișare ci la inima mea, pe care Tu o vezi și o cunoști și în dragostea Ta curată o cercetezi, o păzești și niciodată nu o părăsești întru singurătate și întru pieire. Fă bine Doamne, întru bună voirea Ta Dumnezeule, să se zidească acum, zidurile cele tari de apărare ale ființei mele, ale duhului, ale sufletului, ale inimii, ale minții, ale trupului ale căminului, ale familiei mele, a locului viețuirii mele, ale locului muncii mele și ale tuturor cărărilor paşilor mei. Fă, Doamne să se zidească acum zidurile cele întărite și păzite de Tine, Dumne-zeule, zidurile cele tari de netrecut pentru dușmanii mei și pentru orice putere a răului, zidurile cele nevăzute de apărare, pe dinăuntru și pe dinafară, de Tine zidite și de Tine în veac păzite. Întărește-mă și mă înțelepțește întru puterea apărării și a călăuzirii Tale, ca să pot aduce înaintea Ta jertfa cea curată a dreptăţii, prinosul şi darul inimii mele. Cu ajutorul Tău fă să jertfesc, Atotputernice, vițeii cei din mine care sunt: semeția, prostia, orgo-liul, mândria, îngustimea minții mele, răutatea, mânia, supărarea, pizma și cerbicia mea. Fă, Doamne, să le pot jertfi fără de șovăire, ca ardere de tot spre curățire adevărată în Tine, spre îndreptare, iertare, vindecare, pace, liniște, eliberare, întărire, izbăvire, apărare și binecuvântare a mea. Și astfel ajutat de Tine, Doamne, Atotpu-ternice, să pot intra în bucuria împli-nirii mele, să intru în veselia rânduielii Tale cu mulțumire și recunoștință, punând pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, darurile inimii mele cele din veac bine-plăcute Ție, Părinte, Tată al nostru și al meu.

Amin. Amin. Amin.