SANATATE

Rugăciunea vindecării

 

Tată bun, Tată ceresc, Tatăl nostru, Părinte al vieții mele, Te rog după a mea pricepere și după a mea putință să faci să își arate adevăratul lor chip, toate amintirile și imaginile care m-au tulburat și mi-au făcut rău și fă să se risipească acum cu toată lucrarea lor; toate credințele mele cele deșarte care nu sunt în adevărul Tău, toate convingerile mele nesănătoase, să se spulbere cu toată lucrarea lor; toate amintirile care au lăsat semn și urmă de distrugere și de moarte în orice atom și celulă sau țesut al corpului meu, să se topească în lumina cea vindecătoare a puterii Tale; toate cele știute și neștiute și toate cele ce au generat rănire, strivire, putrezire, sau orice problemă fizică, mintală, emoțională, psihică, sufletească sau spirituală să nu mai fie niciodată în trupul meu, în gândul meu, în mintea mea, în sufletul meu, în spiritul meu, în emoția și în amintirea mea. Amin.

Frica de moarte să nu aibă putere în mine niciodată. Amin. Amin. Amin.

Frica de boală fără de leac să nu mă stăpânească. Amin. Amin. Amin.

Frica rea să nu mă chinuie, să nu mă amăgească. Amin. Amin. Amin.

Toate ale mele să fie în pace iertate, vindecate și tămăduite. Să fie acum umplute de Lumina vieții și să fie din nou așezate în armonia firii și a rânduielii Tale celei binecuvântate.

Te rog: Dă putere însănătoșirii mele și vindecarea mea fă să fie sporită de o mie de ori și chiar mai mult. Pentru că în Tine, Doamne eu sunt sănătos, în Tine, Doamne, eu sunt vindecat, în Tine, Doamne eu sunt întărit, în Tine, Doamne, eu sunt apărat, Tată binecuvântat! Amin. Amin. Amin

Puterea cea vindecătoare și ziditoare a Ta, a Domnului Dumnezeului meu, ea este cea care străbate acum cu a sa putere întreaga mea ființă, simțurile trupului meu, inima mea, mintea mea, conștiința mea, sufletul meu, spiritul meu, vindecându-mă din temelii și aducându-mă acum din nou la viață. Domnul și Dumnezeul meu, Domnul vieții și al binecuvântării mele, Tu însuți trăiești acum și aici în mine ca și Tată bun al meu, ca și răspuns la această invocare divină pe care eu am rostit-o acum, aici, cu tot cugetul meu, cu toată puterea mea și cu toată adânca mea convingere interioară.

ridicând ochii spre cer:

Tată bun, Tată ceresc, Tatăl nostru, Părinte al vieții mele, îți mulțumesc că mă asculți, că mă vindeci și mă aduci din nou la viață! Amin! Știu că întotdeauna în cele bune mă asculți.

Îți mulțumesc, că nu m-ai părăsit! Îți mulțumesc că mă ajuți! Amin!

Eu știu ca Tu îmi dai puterea vie a vindecării mele! Tu ești Viața mea și puterea renașterii mele! Mărit și Binecuvântat să fii, Părinte al vieții, acum și în veci! Amin. Amin. Amin,

Degetul Tău cel plin de putere vindecătoare fă să lucreze chiar acum pentru tămăduirea și vindecarea mea completă și pentru controlul a tot ceea ce este viu și în mișcare în trupul meu, în inima mea, în mintea mea, în conștiința mea, în sufletul meu, în spiritul meu, în întreaga mea ființa, născută din Tine! Amin.

Știu că ești cu mine și eu sunt în siguranță. Eu știu că Tu, Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu lucrezi chiar acum în mine cu putere, pentru a mea tămăduire grabnică și desăvârșită! Îți mulțumesc! Amin.

Nu există altă putere mai mare decât puterea Tatălui meu, El este Cel Bun și Cel Binecuvântat. Puterea Sa acum lucrează în mine pentru vindecarea mea, pentru transformarea și pentru însănătoșirea mea desăvârșită. Amin.

În Tine, Doamne, eu sunt sănătos! În Tine, Doamne, eu sunt vindecat! În Tine, Doamne, eu sunt întărit! În Tine, Doamne, eu sunt apărat! În Tine Doamne, eu sunt păzit, Domnul meu și Dumnezeul meu cel Bun și Binecuvântat, ajută-mă acum și în veac! Amin. Amin. Amin.

Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate

pentru un apropiat sau rudenie de parte bărbătească 

Zici rugăciunea Tatăl nostru,

în gând de 3 ori, în șoaptă de 3 ori și

cu voce o dată, așa cum urmează aici:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău în viața și în ființa lui (N). Vie împărăţia Ta în acest ceas în (N) și degetul Tău cel ziditor să lucreze acum cu putere în el spre îndreptare și grabnică însănă-toșire. Facă-se voia Ta în viața lui, precum în cer aşa şi în pământul pe care îl calcă și în cel din care (N) a fost zidit. Pâinea noastră cea spre ființă și spre viață sănătoasă dă-ne-o nouă și lui (N) astăzi. Şi ne iartă nouă și lui toate greşelile, păcatele și datoriile, precum şi noi și el iertăm greșiților și datornicilor noștri. Dă-ne nouă și lui, acum, puterea iertării celei adevărate acolo unde noi nu o putem avea, și nu ne duce pe noi și pe (N) în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Fii cu noi și ne du pașii noștri și ai lui (N) pe cărările sănătății și ale tămăduirii și ne scoate din tot necazul.

        Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.     Amin.   Apoi zici o dată:

Rugăciunea Psalmului 50

pentru un bărbat

 

       Fie-Ți milă de (N), Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea sa. Mai vârtos îl spală de fărădele-gea sa şi de păcatul său îl curăţeşte. Că fărădelegea sa el o cunoaște și îl apasă, iar păcatul său înaintea lui este pururea, cu tulburarea și urgia sa. Iar dacă (N) nu își cunoaște încă greșelile sale întru adevăr și nu știe și nu vede lucrarea și apăsarea aces-tora în viața lui și în viața semenilor săi, Tu, Doamne, i le descoperă acum cu îngăduință și îl ajută să vadă și să priceapă și să se îndrepte cu ajutorul Tău. Ajută-l să iasă de sub greșeala și păcatul care l-au robit în orice fel. Ajută-l să iasă acum prin iertarea și prin binecuvântarea Ta de sub orice putere și stăpânire potrivnică lui. Izbăveşte-l, Doamne, de povara dato-riilor sale care încă nu au fost șterse și îl scoate prin iertare de sub povara datoriilor neiertate ale părinților săi, ale moșilor și ale strămoșilor săi, ale neamului și ale numelui său care ar fi venit în orice chip asupra lui. Scoate-l, Preabunule Părinte de sub povara ce a căzut asupra sa, nevino-vat fiind și neștiind de ea. Iar dacă (N) are vreo vină, ajută-l să poată face tot ceea ce trebuie spre îndrep-tarea ei.

Iartă-l, Doamne, și îi șterge urmele tuturor relelor săvârșite, să nu mai rămână nici măcar amintirea lor vreodată în viața lui. Iar dacă el, Ţie unuia a greşit de multe ori, și dacă ceea ce este rău, înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea lui însuși și înaintea semeni-lor săi a făcut ca orice om în trup pe acest pământ, Părinte, iartă-l, iartă-l, iartă-l! Că Ție, Doamne, și tuturor, acum, (N), cere iertare și ajutor. Iar eu prin glasul acestei rugăciuni, cer după a mea putere pentru (N) iertare, îți cer Părinte a lui iertare și Te invoc în ajutorul său, dă-i, Doamne, vinde-care și îndreptare în toată ființa sa. Căci numai Tu singur, Doamne, ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi de aceea biruitor ești când judeci Tu. Fără părtinire este jude-cata Ta și ea spre viață se săvârșește din totdeauna. Părinte al îndurării, fii cu îngăduință și apleacă-Te acum spre (N) cu dragostea inimii Tale.

Că iată, ca orice om de pe acest pământ, el, întru fărădelegi a fost zămislit şi în păcate l-a născut mama sa, și Tu singur știi cu câtă ușurință inima lui din tinerețe, prin amăgire și slăbiciune, spre cele rele s-a aple-cat. Dar iată, Doamne, el, adevărul Tău a iubit și l-a căutat în taina sinceră a inimii sale, pe care numai Tu o vezi și numai Tu o cunoști, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, Tu, la timpul bine potrivit i le-ai arătat lui, și el după puterea și priceperea sa a încercat să Te cunoască, să se întoarcă și să se apropie de Tine. Stropește-l Doamne, acum, cu isop și îl curățește. Spală-l, Tu Doamne, acum, şi mai vârtos decât zăpada îl albește. Apără-l, Doamne, de cele ascunse ale inimii sale și de puterea și de stăpânirea lor Tu îl ferește.

Apără-l acum de toți dușmanii săi, văzuți și nevăzuți, nu-miți și nenumiți, știuți și neștiuți, reali sau imaginari, apără-l de dușma-nii cei de el făcuți sau chemați în orice fel, Tu, Doamne, scoate-l pe (N) de sub puterea și din stăpânirea lor. Eliberează-l, Doamne, acum pe (N) de toată ființa cea tulburătoare, îndepărtează-o de la el în pace și fără de împotrivire, du-o prin sfinții Tăi arhangheli în locașurile cele din veci zidite pentru pacea, odihna și hrana ei, despărțind orice cale a ei de orice cale a lui (N) și orice timp al ei de orice timp sau întâlnire cu timpul și viețuirea lui (N). Binecuvintează-l pe (N) cu binecuvântarea Ta cea sfântă.

Auzului său dă-i bucurie şi veselie, să se bucure oasele sale cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele sale, şi toate fărădelegile și datoriile lui şterge-le. Inimă curată zideşte întru el, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale sale. Nu îl îndepărta pe (N) de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la el. Dă-i, Doamne, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor îl întăreşte. Ajută-l să învețe pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine să se întoarcă la auzul cuvintelor sale și pe Tine Tată să Te preamărească atunci când vor privi spre lucrarea faptelor lui și nicidecum să le fie lor vreodată piatră de poticnire sau de sminteală și oprire în calea vieții lor. Izbăvește-l, Doamne, acum, pe (N) de vina crimelor și a uciderilor știute sau neștiute, care au fost săvârșite vreo-dată în neamul și în seminția lui. Izbăvește-l, Doamne, Atotputernice, de vina sângelui vărsat vreodată de el, de părinții săi sau de strămoșii lui, și de vărsare de sânge ferește toată viața sa. Dă-i bucurie limbii și cuvintelor sale să vestească bunăta-tea și dreptatea Ta. Doamne, buzele lui le deschide să vestească acum lauda, dragostea și bunătatea Ta. Că de ai fi voit jertfă sau dar, (N) sau noi pentru el Ţi-am fi dat, și orice Ți-am fi închinat cu bucurie, dar Tu nu ai nevoie de nimic de la noi din cele ce avem, că al Tău e Universul cel fără de margini, cerul și pămân-tul ale Tale sunt. Toate bunătățile, toate comorile, toate ființele, toată frumusețea câmpului și toată roada lui și toate cele ce sunt văzute și nevăzute, din Tine ființă și-au luat și s-au născut și în mâna Ta stau toate. Iar Jertfa plăcută Ție, Doamne, este a nu mai face rău înaintea ochilor Tăi, a învaţă să facem binele, a căuta dreptatea Ta, a ajuta pe cel apăsat, a face dreptate orfanului, a apăra pe văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe semenii noștri, a ierta și a săvârși binele din inimă cu cinstire și iubire adevărată față de Tine și de semeni.

Căci Tu, Doamne, nu cauți la chip și înfățișare ci la inima noastră și a lui (N) pe care Tu o vezi și o cunoști și în dragostea Ta curată o cercetezi, o păzești în pace și nu o părăsești întru singurătatea ei, în rătăcire sau în durere și în pieire.

Fă bine Doamne, întru bună voirea Ta, Dumnezeule, să se zidească acum, zidurile cele tari de apărare ale ființei lui (N), zidurile de apărare ale duhului, ale sufletului, ale inimii, ale minții, ale trupului, ale sănătății sale, zidurile de apărare ale căminului, ale familiei și ale casei sale, ale locului muncii și ale tuturor locurilor și cărărilor viețuirii sale. Fă, Doamne, să se zidească acum zidurile cele întărite și păzite de Tine, Atotputerni-ce, zidurile cele mari și tari, zidurile cele de netrecut pentru dușmanii săi și pentru orice putere a răului, zidurile cele nevăzute de apărare, pe dinăuntru și pe dinafară, de Tine zidite, și de Tine, prin îngerii și arhanghelii Tăi în veac păzite, pentru apărarea lui (N). Întărește-l și îl înțelepțește întru puterea apărării și a călăuzirii Tale, ca să poată aduce înaintea Ta jertfa cea curată a drep-tăţii, prinosul şi darul inimii sale.

Cu ajutorul Tău, cel mare fă, Doamne, ca (N) să jertfească, Atotputernice, vițeii cei din el care sunt: semeția, prostia, răutatea, orgoliul, mândria, îngustimea minții sale, mânia lui, supărarea, netihna, pizma și cerbicia sa. Ajută-l, Doamne, să le poată jertfi fără de șovăire, ca ardere de tot spre curățirea și vindecarea sa cea adevărată, spre îndreptare, iertare, pace, liniște, eliberare, întărire, izbă-vire, apărare și binecuvântare a sa.

Și astfel (N), ajutat de Tine, Tată al nostru, să poată intra în bucuria împlinirii sănătății sale, să intre în veselia rânduielii Tale cu mulțumire și recunoștință, punând pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, darurile inimii sale cele din veac bineplăcute Ție, Părinte, Tatăl nostru, al meu și al lui.

Amin. Amin. Amin.