SANATATE

Vocație și discernământ

 

Când simți că ai o chemare specială sau o vocație sau o misiune dată de Dumnezeu, pe acest pământ, este bine să zici această rugăciune pentru a-i cere Lui, discernământ curat, lumină și adevăr.

De multe ori, noi suntem ispitiți să credem că avem misiuni și haruri speciale date nouă pentru a aduce cine știe ce revelații sau schimbări în viața și în rostul omenirii. Aceste iluzii ne pun pe drumuri de neîmplinire și de conflict cu noi înșine și cu semenii noștri, ne aruncă în mâhniri, în boli și în suferințe și ne pot duce până în mormânt.

De aceea este bine să ne plecăm inima și cugetul nostru în fața Celui care ne-a zidit pe noi și să îi cerem Lui ajutor și înțelepțire. Astfel din ziua din săptămână din care suntem născuți (luni, marți, miercuri …) se începe un drum de rugăciune de 8 zile, și, se zice rugăciunea Tatăl nostru de 27 de ori zilnic, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Apără-mă, Doamne, de cele ascunse ale inimii și ale dorinței mele. Luminează fața Ta peste mine și mă ajută acum să aud și să înțeleg glasul și cuvântul chemării Tale celei adevărate și fii acum cu mine.

Că a Ta este împărăţia …

Apoi se zice rugăciunea care urmează o dată pe zi în fiecare din cele 8 zile.

Apoi pauză 6 zile și se reiau toate la fel.

Rugăciune pentru descoperirea chemării divine

 

Pe Tine, Te caut, Doamne, Dumnezeul vieții și al împlinirii binecuvântării mele. Pe Tine Te caut, Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu, că Tu ești tăria mea și lumina feței Tale este bucuria vieții mele. Pe Tine Te chem în ajutorul meu, pe Tine, Cel ce ai grăit lui Avraam și i-ai zis lui: “Ieși din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu.” Pe Tine, Atotputernice, eu Te chem și Te invoc, ajută-mă și fii cu mine și dă-i lumină cugetului meu, și dă-mi putere și discernământ și ajută-mă să înțeleg chemarea Ta și drumul meu cel bun, de Tine bine rânduit aici pe acest pământ.

Pe Tine, Doamne, eu Te chem, pe Tine Cel care l-ai păzit pe Iosif cel vândut cu douăzeci de arginți de frații săi. Smerit a fost Iosif și în obezi a fost legat, prin fier a trecut sufletul lui și prin durere, până ce a venit cuvântul Tău. Cuvântul Tău, care l-a aprins pe Iosif cel vândut și întemnițat fără ieșire omenească. Dar din a morții închisoare l-ai scos pe Iosif și l-ai pus domn peste toată avuția lui faraon, ca să înveţe pe căpeteniile lui şi să-i înţelepţească. Pe Tine Doamne, eu Te chem și Te invoc, apleacă-Te spre mine și dezlegă tot ceea ce ține acum legat în neștiință pasul meu, și ajută-mă și mă întărește și fă-mă să înțeleg cuvântul Tău și tot ce Tu ai rânduit să împlinesc în bine aici pe acest pământ.

Pe Moise, Doamne, l-ai chemat din rug aprins cu flacără nestinsă și i-ai grăit în viu grai omenesc și l-ai chemat și l-ai povățuit zicându-i: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov! Eu am văzut necazul poporului Meu în Egipt şi strigarea lui de sub apăsători, am auzit şi durerea lui o ştiu. M-am pogorât dar să-l izbăvesc din mâna Egiptenilor, să-l scot de acolo şi să-l duc într-un pământ nou roditor şi larg, în țara unde curge miere şi lapte. Vino dar să te trimit la Faraon, regele Egiptului, ca să scoți pe fiii lui Israel, poporul Meu, din robia lor!” Atunci ca om nedumerit, Ți-a răspuns Ție Moise: “Doamne, dar cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon, regele Egiptului, şi să scot pe fiii lui Israel din locul robiei lor?” Și Tu l-ai întărit zicând: “Eu voi fi cu tine şi acesta îţi va fi semnul că te trimit Eu: Când vei scoate pe poporul Meu din țara Egiptului, vă veţi închina Mie, în muntele acesta în care îți grăiesc Eu acum!” Și a grăit cu Tine ca și cu un om și Te-a întrebat zicând: “Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel şi le voi zice: Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi … Dar de-mi vor zice: Cum Îl cheamă, ce să le spun?” Și i-ai răspuns lui: “Eu sunt Cel ce sunt. Aşa să spui tu fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi! Acesta este numele Meu pe veci; aceasta este pomenirea Mea din neam în neam!” Și Moise s-a întărit și toate cele spuse s-au împlinit. El a înțeles și a ascultat cuvântul Tău și rostul vieții sale s-a împlinit. Te rog, Părinte bun, Te rog și eu să Te apleci și acum și să vorbești inimii mele, iar dacă am aici pe acest pământ un rost și o chemare pe care eu nu o înțeleg, ajută-mă și mă întărește și dă-mi putere să Te aud și să pricep și să îți urmez Ție fără șovăire, împlinindu-mi în adevăr tot rostul meu.

În zilele în care eu trăiesc acum, pare a fi destul de rar cuvântul Tău, precum în timpul cel trăit de preotul Tău Eli și de Samuel, când vedeniile nu mai erau dese. Dar, Doamne, și în vremea aceea, când Eli stătea culcat la locul său şi ochii lui începuseră a se închide şi nu mai putea să vadă, când sfeșnicul Tău nu se stinsese încă şi Samuel era culcat în cortul Tău, unde era chivotul Tău, chivotul lui Dumnezeu, Tu l-ai strigat pe Samuel: “Samuele, Samuele!” Iar el a răspuns: ” Iată-mă! ” Şi el a alergat la Eli, nu la Tine, pentru că era tânăr și nu gândea că ar putea fi glasul Tău care îl cheamă şi a zis: “Iată-mă! De ce m-ai chemat?” Preotul Eli însă i-a răspuns: “Nu te-am chemat. Du-te şi te culcă!” Şi s-a dus Samuel şi s-a culcat. Iar Tu a doua oară l-ai strigat pe el: “Samuele, Samuele!” şi acesta s-a sculat şi a venit iar la Eli şi a zis: “Iată-mă! De ce m-ai chemat?” şi preotul i-a zis: “Nu te-am chemat, fiul meu! Du-te înapoi şi te culcă!” Samuel nu cunoştea glasul Tău şi cuvântul Tău nu i se descoperise încă. Și iarăși l-ai strigat a treia oară. Şi s-a sculat iar Samuel şi a venit la Eli şi i-a zis: “Iată-mă! De ce m-ai chemat iar?” Atunci preotul Eli a înţeles că Tu însuți, Dumnezeul cerului și al pământului, îl chemi pe Samuel chiar dacă era încă un copil, și atunci i-a zis: “Du-te înapoi şi te culcă şi când Cel ce te cheamă te va mai chema, tu să-i zici: “Vorbeşte-mi, Doamne, că slujitorul Tău ascultă!” Şi s-a dus Samuel şi s-a culcat la locul său. Şi ai venit şi ai stat şi l-ai strigat ca întâia, ca a doua și ca a trei oară iar: “Samuele, Samuele!” Iar Samuel a zis: “Vorbeşte-mi Doamne, că slujitorul Tău ascultă!” Și în grai curat Tu i-ai grăit și l-ai chemat la a Ta slujire, și a crescut Samuel şi Tu ai fost cu el şi n-a rămas neîmplinit nici unul din cuvintele pe care le-ai grăit cu el. Și tot poporul a aflat, că Samuel s-a învrednicit să fie proorocul cel ales al Tău.

Ascultă-mi, Doamne, glasul meu și ajută-mă să Te înțeleg, ajută-mă să Te aud și să pricep tot ceea ce este pentru mine rânduit de vocea și de glasul Tău. Ajută-mă să îmi înțeleg a mea chemare, a mea menire și al meu rost și ajută-mă să îți fiu fidel și să îți fiu pururi în toate credincios. Pe Samuel l-ai îndrumat în cele pământești grăindu-i: “Până când te vei tângui tu pentru Saul, pe care l-am lepădat, ca să nu mai fie rege? Umple cornul tău cu mir şi du-te, pentru că te trimit la Iesei Betleemitul, căci dintre fiii lui Mi-am ales rege”. Și Samuel Ți-a zis: “Cum să mă duc? Va auzi Saul şi mă va ucide”. Iar Tu i-ai zis: “Ia cu tine o juncă din cireadă şi zi: Am venit să aduc jertfă Domnului. Şi cheamă pe Iesei şi pe fiii lui la jertfă, şi Eu îţi voi arăta ce să faci şi-Mi vei unge pe acela pe care îţi voi spune Eu”. Şi a făcut Samuel aşa, cum i-ai spus. Şi a sfinţit pe Iesei şi pe fiii lui şi i-a chemat la jertfă. Iar după ce au venit ei, văzând el pe Eliab, a zis: “De bună seamă, acesta este unsul Tău”. Dar Tu i-ai zis lui Samuel: “Nu te uita tu la înfățișarea lui şi la înălțimea staturii lui; Eu nu Mă uit ca omul; căci omul se uită la faţă, iar Eu mă uit la inimă”. Apoi a chemat Iesei primii şapte fii ai săi, dar Samuel a zis către Iesei: “Pe nici unul din aceştia nu l-a ales Domnul!” După aceea a zis Samuel către Iesei: “Oare toţi fiii tăi sunt aici?” Iar Iesei a zis: “Mai am unul mai mic, dar acela paşte oile mele”.

A zis Samuel: “Trimite să-l aducă, pentru că nu vom şedea până nu vine acela”. Şi l-au adus. Acela era un copil plăpând, bălai, cu ochi frumoşi şi plăcut la faţă. Atunci Domnul a zis: “Scoală de-l unge, căci acesta este!” Şi a luat Samuel cornul cu mir şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui, şi s-a odihnit Duhul Domnului asupra lui David din ziua aceea şi după aceea. Iar Samuel s-a sculat şi a plecat la Rama. Tu singur vezi ce are fiecare în inima sa. Tu vezi ceea ce ochiul nu poate să vadă și auzi ceea ce ureche nu poate să audă și nici nu poate să priceapă. Trimite-mi omul Tău cel bun și bine rânduit să mă ajute și să mă călăuzească pe drumul vieții mele cel rânduit pentru mine de inima Ta cea părintească și fii mereu cu mine.

Lui Ieremia Tu i-ai spus cuvintele pe care eu le simt cum mă pătrund și îmi dau bucurie și fior. Tu i-ai grăit zicând atunci: “Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit şi te-am rânduit prooroc pentru popoare”. Iar el cu chip smerit Ți-a zis: “O, Doamne, Dumnezeul meu, eu nu ştiu să vorbesc, pentru că sunt încă tânăr”. Și Tu i-ai zis: “Să nu zici: Sunt încă tânăr; căci la câţi te voi trimite, la toţi vei merge şi tot ce-ţi voi porunci vei spune. Să nu te temi de dânşii, căci Eu sunt cu tine, ca să te izbăvesc”; și ai întins mâna Ta și gura lui Tu i-ai atins zicând: “Iată, am pus cuvintele Mele în gura ta! Iată, te-am pus în ziua aceasta peste popoare şi peste regate, ca să smulgi şi să arunci la pământ, să pierzi şi să dărâmi, să zideşti şi să sădeşti! Încinge-ţi coapsele tale şi scoală-te și le spune tot ce îţi voi porunci. Nu tremura tu înaintea lor, fiindcă nu vreau să tremuri înaintea lor. Că iată, Eu te-am făcut astăzi cetate întărită, stâlp de fier şi zid de aramă înaintea acestei ţări întregi: înaintea regilor, a căpeteniilor, a preoţilor şi a tot poporului. Ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, că Eu sunt cu tine, ca să te izbăvesc”. Și așa a fost. Toți cei care s-au luptat cu el nu l-au biruit, ci au căzut în mreaja nebuniei și au murit robiți în cursa neascultării lor. Ajută-mă să Te înțeleg și eu, ajută-mă să aud glasul Tău, ajută-mă să îl pricep, ajută-mă și fii cu mine și cheamă-mă pe drumul Tău, pe drumul cel zidit din veșnicie pentru mine și apără-mă de tot ceea ce este rău și dușmănos Ție și mie.

Primește-mă cum i-ai primit pe Andrei și pe Ioan. Întoarce-Te spre mine acum căci vreau să Te urmez și ajută-mă să Te găsesc acolo unde locuiești și să rămân mereu cu Tine. Pe stânca vieții întărește pasul meu și îl fă statornic în tot ce este bine și îl fă hotărât și fără șovăire, și cheamă-mă de-i rânduit să vin și ajută-mă să fiu pe drumul bun al vieții mele lângă Tine, Domnul meu.

În munte, când Te-ai pogorât, Tu l-ai chemat pe Moise și un popor întreg Tu l-ai chemat la Tine. În munte apoi când Te-ai suit, Tu ai chemat la Tine pe câţi Tu ai voit, şi au venit și au rămas cu Tine. Şi i-ai rânduit pe cei doisprezece, pe care i-ai numit apostoli, ca să fie și să stea ei cu Tine, aici pe acest pământ și în toată veșnicia. Și i-ai trimis pe ei să propovăduiască Cuvântul Vieții și bucuria de a fi. Plinirea vieții și sensul ei aici pe acest pământ, ei l-au găsit în Tine. Și le-ai dat lor putere lucrătoare să vindece orice boală şi neputință, să scoată și să ducă tot demonul și orice slujitor al lui în lumea, în timpul și în universul său. Și toate acestea prin cei care Te-au urmat atunci, s-au împlinit.

Lumina Ta, Iisuse, ca fulgerul din cer, l-a învăluit pe Saul cel prigonitor, și glasul Tău l-a întrebat: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el Ți-a zis: Cine eşti, Doamne? Şi Tu i-ai zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să lovești cu piciorul tău în ţepuşă. Şi atunci el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Tu i-a zis: Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. Şi s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deşi el avea ochii deschişi, nu vedea nimic. Şi trei zile a fost fără vedere; şi Saul n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Apoi i-ai deschis ochii săi și l-ai făcut apostol al neamurilor, un vas ales înaintea celor mari și a celor mici. Tu l-ai chemat pe Saul cel care a trăit ca fariseu, în tagma cea mai riguroasă și fanatică a religiei sale. Și a sa minte ai întors-o din a sa împotrivire față de numele Tău Iisuse. Și din negrul fanatism în care pe mulţi dintre sfinţi el i-a închis în temniţe, și îi pedepsea prin sinagogi şi îi silea să hulească, înfuriindu-se împotriva lor cu ură oarbă până la moarte, Tu, Iisuse l-ai scos și l-ai făcut apostol și martor al adevărului și al Vieții celei adevărate.

Ajută-mă o, Doamne, acum, ajută-mă să nu trăiesc și eu cumva în ura și în lumea fanatismului religios, în drumuri și în gândiri care au ucis și mai ucid cu multă răutate. Ajută-mă să Te înțeleg, să nu-mi iau misiuni, în numele și în seama Ta, prin amăgirea celui rău sau prin a minții mele cădere și alunecare. Ajută-mă să fiu cinstit, smerit și cu discernământ, să caut și s-accept ceea ce e adevărat și ceea ce eu sunt. Ajută-mă să văd a Ta lumină, fără să orbească ochii mei. Ajută-mă și îmi vorbește și întărește pașii mei pe drumul cel bun al binecuvântării Tale, în ascultarea Ta și sub a Ta oblăduire. Mă iartă, Doamne că am îndrăznit să Te invoc, dar fără Tine oricât aș fi de mare sau de mic e totul amăgire. Că Tu ești Cel care m-ai zidit și Ție eu îți mulțumesc acum. Tu ești Cel care ai scris al meu nume în cartea Vieții Tale și Ție, Doamne îți mulțumesc acum. Tu singur ești a mea împlinire, și numai Tu îmi poți arăta al meu destin, a mea vocație, a mea chemare, oricare ar fi. În Tine, Doamne, este împlinirea mea și vreau să o trăiesc cu bucurie și în mulțumire, că Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Ajută-mă să Te slujesc, ajută-mă să Te iubesc cu toată a mea ființă, cu tot cugetul meu, cu toată a mea putere. Ajută-mă să Te ascult, ajută-mă să Te cinstesc și să Te preamăresc, acum și în vecii vecilor.

Amin. Amin. Amin.