Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

Rânduieli și Rugăciuni pentru cei răposați pe care îi moștenim în orice fel cunoscuți sau necunoscuți de noi

Fiecare dintre noi avem un bagaj genetic pe care îl primim cu voie sau fără de voie de la cei pe care îi moștenim în vreun chip. Acesta ne condiționează viața și trăirile noastre, căderile, visele, căutările, împlinirile și neîmplinirile noastre. La acest bagaj genetic se mai adaugă un bagaj emoțional, sufletesc, moral, spiritual, ce poate aduce în viața noastră binecuvântări, blesteme, pace, tulburări, daruri, datorii, și alte multe realități neștiute de noi și poate neștiute nici măcar de cei prin care noi le-am moștenit în orice chip.

Pentru a lăsa și pentru a ne putea desprinde de acele moșteniri ce nu sunt benefice vieții noastre, e bine de făcut un drum de rugăciune de 49 de zile la rând, adică 7 săptămâni, pentru toți cei răposați din nume, neam, viță, seminție, popor, etnie, națiune, moși, strămoși și semeni pe care îi moștenim în orice fel și care la rândul lor au nevoie de a fi pomeniți pentru iertarea, pentru odihna, pentru împlinirea și pentru mântuirea lor.

Acest drum de rugăciune se începe cu un parastas vineri seara la Mănăstire, sau sâmbăta în parohie.

 

La parastas se pune:

–  pomelnic cu numele de botez ai celor pe care îi știm și se adaugă: împreună cu tot neamul lor cel adormit și cu toți cei pe care îi moștenim în orice chip.

– un parastas (colac)

– 3 prescuri.

– 3 lumânări.

– fructe și puțină mâncare sărată și puțină mâncare dulce.

– vin roșu

Acestea se fac în fiecare vineri seara la mănăstire sau sâmbăta în parohie, în cele 7 săptămâni la rând.

 

Începând din ziua de vineri zici zilnic, în fiecare zi la rând, zici de 40 de ori rugăciunea Tatăl nostru, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm pe cei ce ne-au greșit nouă, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

mântuieşte de cel rău.

Iartă-i, Doamne, și îi odihnește în pace pe toți cei pe care eu îi moștenesc în orice chip. Iartă-i și nu îi osândi. Iartă-i, Doamne și îi ajută, și îi primește în împărăția Ta. Amin.

       Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

Aceasta se zice de 40 de ori în fiecare zi. Se poate zice în gând, în șoaptă, cu voce, mergând, lucrând, stând, oriunde și la orice oră, două, trei sau mai multe o dată, așa cum se poate, ca până seara să fie zise de cel puțin 40 de ori.

 

Apoi în timpul zilei când crezi că poți fi liniștit și netulburat, cu o lumânare de ceară curată aprinsă, zici zilnic, în cele 7 săptămâni câte o rugăciune în fiecare zi așa cum urmează. Ceara ce curge de la lumânare o aduni pe toată, iar la sfârșitul celor 7 săptămâni, faci din ea o lumânare pe care o duci și o aprinzi pe un mormânt.

Rugăciunea 1

în ziua de vineri

pentru păcate și blestem

 

     Doamne, Părinte al îndurării și Tată al vieții noastre, Tu ne-ai zidit pe noi oamenii din ţărână şi ne-ai întocmit după chipul şi după asemănarea Ta. Apoi cu dragoste și cu bucurie ne-ai împodobit trăirile inimilor noastre. Sufletul ni l-ai îmbrăcat în lumină, iar trupul l-ai făcut să fie viu, cu suflare vie în el, și ai pus aleasă armonie în toate mădularele sale. Micșoratu-ne-ai cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste ne-ai încununat și ne-ai făcut să fim ca și făpturile Tale cele cerești, ființe vii printre cei vii, în trecerea noastră prin acest timp înspre hotarele veșniciei Tale. Și ne-ai binecuvântat și ne-ai făcut părtași ai vieții, ai păcii și ai împărăţiei Tale. Dar noi în cinste fiind nu am priceput, și căzând atunci ne-am alăturat dobitoacelor celor fără de minte și am mâncat și am băut și am trăit de multe ori fără măsura dată nouă de cuvântul Înțelepciunii Tale. Și am viețuit fără să Te ascultăm, și prin gustare, noi am cunoscut răul, și am folosit măsura lui în trăirile noastre, și am înlocuit măsura cea bună a Vieții, pe care am primit-o de la Tine, cu răsfățul cel fără de măsură și cu a sa îmbuibare. Și răul a pătruns și a lucrat de multe ori în noi, și noi nu am priceput atunci că tot ceea ce stă în măsura lui, lui îi slujește și nu nouă. Răul ascuns sub vălul timpului și sub puterea amăgitoare a acestei lumi, ne-a furat încet frumoasa armonie a vieții, și ne-a robit fără de milă, și tot ceea ce a putut atinge, el a strivit, și a rănit, și a călcat, și a contaminat, și ne-a tulburat viața, și a scos frumosul și armonia din ale noastre mădulare și din ale noastre dumnezeiești trăiri, și ne-a coborât prin boli și prin multe dureri, în latura, în umbra și în stăpânirea morții și cu amar și cu durere a pus atâtea trupuri în mormânt. Preabunule, Părinte, Stăpâne al Vieții și al Morții, apleacă-Te și acum spre noi și înspre cei ce au plecat din trupul lor cel muritor, și ne ajută, și nu lăsa ca (N) să fie înghițiți de pieire. Trupul lor, fă-l să se desfacă în pace și fără de durere, în cele din care a fost alcătuit, dezlegându-l acum pe fiecare în parte de sufletul său și de duhurile vieții pe care le-a avut în el. Sufletele celor ce s-au pomenit, iartă-le acum și le dezleagă în pace și fără de durere, de tot ceea ce au lăsat aici în această lume și le primește în tărâmul celor vii și în sânul cel părintesc al dumnezeirii Tale. Duhurile lor așază-le iarăși cu pace în lumină, la umbra aripilor Tale. Aşa Doamne, Dumnezeul nostru, fă să biruiască mila Ta cea nemăsurată şi iubirea Ta de oameni cea negrăită. Şi dacă ei au căzut sub blestemul tatălui lor sau sub blestemul mamei lor, dacă au căzut sub blestem greu sau sub afurisenie și osândă grea sau sub grea legătură nedezlegată până acum, iartă-i Doamne, și îi dezleagă, acum, prin puterea dumnezeirii Tale, dacă nu au fost iertați și dezlegați până în acest ceas.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu însuți dezleagă-i de păcatul strămoșesc, de păcatul sufletesc şi trupesc, și de orice fărădelege și datorie a lor, şi fă să fie iertați în veacul de acum şi în cel ce va să fie, prin lucrarea dragostei inimii Tale celei părintești, prin puterea faptelor bune săvârșite de ei vreodată pe acest pământ, pentru rugăciunile Prea-curatei Fecioare Maria și ale tuturor sfinților Tăi din cer și de pe acest pământ, și pentru rugăciunile ce s-au înălțat vreodată spre Tine pentru ei de pe acest pământ. Și fă, Doamne, să se împlinească întru ei cuvântul făgăduinței Tale care zice: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii pentru fiecare dintre voi, pentru împlinirea sa. Căci flămând am fost şi Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-ați dat să beau; străin am fost şi M-ați primit; gol am fost şi M-ați îmbrăcat; bolnav am fost şi M-ați cercetat; în temniță am fost şi ați venit la Mine, pentru că atunci când ați făcut vreuna din aceste fapte bune, vreunuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut. Iar dacă, Doamne, în vreunul dintre cei pomeniți aici, nu vei găsi aceste fapte bune, noi Te rugăm să îl ierți și să îl primești cu îngăduința și cu dragoste să rânduiești cele ce sunt spre a sa iertare și spre a sa mântuire, dându-ne nouă putere și gând de a face bine pentru el și în numele lui, pentru a sa iertare și pentru a sa mântuire, prin lucrarea dumnezeirii Tale.

Că Tu eşti învierea şi viaţa şi odihna noastră și a lor şi noi Ţie mărire și mulțumire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.   Amin.

Rugăciunea 2 în ziua de sâmbătă ieșirea din lumea materiei

 

Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, Stăpâne, Atotputernice, Părinte bun al vieții și Tată al veșniciei noastre, Tu ești mângâierea și nădejdea tuturor celor ce s-au născut din Tine. Tu, Doamne, ai putere în toate hotarele firii. De Tine ascultă toate cele ce sunt îmbrăcate în haina materiei și în toate chipurile născute din mișcarea ei. În mâna Ta stă timpul și toate cele ce sunt supuse schimbării și puterii lui. Tu ai zidit duhurile vieții cele ce sunt ascunse în taina lumilor subatomice ce încă pentru noi rămân de nepătruns. Din Tine este izvorul firii lor și Tu le ții în viață și Tu ești al lor legiuitor. Tu vezi și legiuiești imensitatea infinitului ce este pentru noi de necuprins. Din Tine este viața și mișcarea lui. Tu ești, și stăpânești în toate cele ale sale. Din Tine s-au născut și în Tine viețuiesc ființe și stihii și lumi pe care numai Tu le știi. Acestea pentru mintea noastră omenească rămân încă ascunse taine, din care după vrerea Ta, Tu ne arăți frânturi de întunecimi de care trebuie să ne ferim, sau raze de lumină și de viață cu alese străluciri. Din Tine, Doamne, s-a născut tot ceea ce este viu pe acest pământ, și în Tine viețuiește, sub legea firii, în spațiu și în timp. Tu ești Izvorul vieții și în Tine, Doamne, stă puterea și frumosul ei. Tu, Doamne, ești Stăpânul morții și ale Tale sunt intrările și ieșirile ei. În mâna Ta stau toate Puterile, toate lumile, tot timpul și toate universurile cele văzute și nevăzute de noi. Tu vezi și ai putere vie dincolo de perdeaua morții, acolo unde noi cu mintea noastră nici măcar cu gândul nu putem să pătrundem sau să pricepem sau să înțelegem cele ce sunt și cele ce se petrec acolo cu adevărat. Tu ești Domnul domnilor și Dumnezeul dumnezeilor. De Tine ascultă făpturile, și toate păzesc cu strășnicie hotarul pe care l-ai pus lor prin Cuvântul Tău. De Tine, Doamne, ascultăm și noi cei viețuitori în trup, așa cum știm și așa cum noi putem. Pe Tine noi Te preamărim și Te cinstim și Te rugăm să Te apleci cu dragostea inimii Tale spre noi și înspre cei plecați din trupul lor cel muritor. Ajută-i și îi desprinde și îi eliberează, de haina materiei și de această lume trecătoare, dacă ei nu au putut să o facă până acum. Ajută-i să se nască în lumina Vieții celei adevărate. Dă-le, Doamne, puterea de a ierta pe toți semenii lor. Dă-le, Doamne, darul de a fi la rândul lor iertați cu adevărat de toți cei cărora ei le-au greșit în orice chip. Dă-le, Doamne, iertarea Ta cea părintească. Și fă, Doamne, ca să audă acum glas de bucurie, glas de iertare, glas de mângâiere şi glas de ieșire cu bine din lumile cele nestatornice ale materiei și ale deșertăciunilor acestei lumi. Dreapta Ta să îi înalțe acum peste tot ceea ce este nestatornic și trecător. Cercetează-i, Doamne, cu îndurare și nu îi lăsa în puterea morții celei mari. Deschide-le Poarta vieţii, și ajută-i să intre prin ea. Ajută-i să cunoască acum iertarea cea adevărată și dă-le darul și puterea de a lăsa în urma lor tot ceea ce este trecător. Ajută-i să se desprindă în pace de această lume și de toate cele ale ei. Ajută-i să găsească Poarta Vieții, să poată intra prin ea cu binecuvântarea Ta. Mântuiți să fie ei acum. Sfințește-i, Doamne, și îi desprinde de toate cele ce îi mai leagă de nestatornicia timpului și de lucrarea lui. Dezleagă-i de puterea materiei și a pământului din care au fost zidiți și de care au fost legați și ajută-i să vadă că s-a împlinit timpul și misiunea lor aici. Dezleagă-i de toate legăturile cu acest pământ, și de toate cele ce nu mai stau în firea lumii în care ei sunt acum. Și fă, Doamne, să fie luați în pace, cei ce nu au fost luați până acum, să fie luați cu bucurie de Puterile Tale cele cerești, cele bine rânduite pentru această tainică lucrare, să fie luați și să fie duși în locașurile cele binecuvântate ale veșniciei și ale odihnei lor. Rânduiește, Doamne, prin darul iertării, și prin dragostea inimii Tale, rânduiește, să nu rămână cumva vreunul dintre ei între lumi, ci să poată să se desprindă fără de durere și fără de frică, de toate cele amăgitoare și de toate cele ce au lăsat pe acest pământ, pentru a veni în casa Ta cea părintească, acolo unde din veșnicie, multe lăcașuri sunt gătite pentru cei ce Te-au iubit și Te iubesc pe Tine cu toată inima lor, cu tot sufletul lor şi cu toată puterea lor. Iartă-i pe cei ce nu au știut sau nu au putut să Te cunoască, să Te iubească și să Te cinstească pe Tine în Duh și în Adevăr, și îi odihnește și îi primește în pacea inimii Tale celei părintești, așa cum l-ai primit pe fiul cel risipitor.

Îți mulțumim, Doamne! Amin.

Rugăciunea 3 în ziua de duminică pomenirea cea mare

 

       Doamne, Dumnezeul cerului şi al pământului, Tu ești bun și drept cu tot omul și cu toată ființa. Tu ești bucuria celor drepţi. Tu ești cărarea îndreptării pentru cei greșitori și ești mult milostiv cu cei ce Te cheamă întru ajutorul lor. Viața noastră e precum o carte deschisă înaintea ochilor Tăi. Cele ce au fost, cele ce sunt și cele ce vor fi, cunoscute sunt ochilor Tăi şi în cartea Ta toate sunt scrise. Tu știi zidirea noastră și îi cunoști puterea și îi cunoști toate slăbiciunile ei. De aceea, Doamne, noi Te rugăm și Te chemăm și acum, după puterea și după priceperea noastră: Ajută-ne și nu ne lăsa să ne risipim în cele slabe ale pământului. Ajută-ne să nu fim fără de pricepere şi fără de putere în marea taină a trecerii noastre, prin această lume și prin acest timp. Că iată, pe acest pământ ghimpele morţii, umbra şi stăpânirea ei se arată în orice loc și în orice timp și grea rămâne taina morții pentru noi. Ea vine fără de știre, ca și valul adâncului, ca și fulgerul cerului, precum solul cel așteptat sau neașteptat, şi puterea omenească nu poate opri lucrarea, puterea și răpirea ei. Înțelepciunea omului nu-i poate sta împotrivă şi prin nici o trudă nu o poate stăvili. Ce nu ar da omul pentru viaţa lui? Dar în fața morții, viața noastră pământească nu mai are preț. Atunci când e luată, nimeni în afară de Tine, Doamne, nimeni nu mai are putere și cale de răscumpărare. Tot omul și toată ființa vie născută în această lume, toți, și toate fără nici o putere de împotrivire, pășesc pragul morţii, călăuziți atunci de tainice Puteri. Toți ies din astă lume și merg înspre tărâmul veșniciei, în care doar Tu Părinte, doar Tu, rămâi nădejdea noastră și ajutorul nostru și partea noastră în pământul celor vii. De aceea, Doamne, Te rugăm: Apleacă-Te spre noi și ne ajută să fim mereu ai Tăi. Deschide ale Tale brațe, spre cei ce au ieșit din această lume, și ascultă, Tată, a noastră rugăciune. Ajută-i, Doamne, și dă-le viața cea adevărată și bucuria mântuirii lor. Și precum l-ai salvat pe Lot și casa lui de la pieire, nu pentru a sa dreptate, nici pentru ale sale fapte bune, pentru că ele nu s-au mai găsit, Tu, tot l-ai mântuit pe Lot pentru că în bunătatea Ta, Ți-ai amintit de Avraam și de a sa stăruință în rugăciune pentru el. Așa, Doamne, fii bun cu noi acum, și adu-Ți aminte, de toți cei ce vreodată Te-au rugat pentru mântuirea celor ce au lăsat tărâmul vieții acesteia și au pășit hotarul veșniciei în orice loc, în orice chip și în orice clipă, și ajută-i dacă nu sunt mântuiți și îndură-Te de ei. Amin. Adu-Ți aminte, Doamne, de tot ce a fost bun în viața lor, de orice faptă bună, de orice gând, de orice rugăciune, oricât de mici și de puține ar fi, și dă-le Tu iertare, și pace, și odihnă, lângă Tine. Amin. Adu-Ți aminte, Doamne, de toți cei dragi ai noștri, de toți cei pe care noi îi avem mereu în inimile noastre, pentru că ne-au fost moși, strămoși, bunici, părinți, frați, surori, soți, soții, copii, nepoți, rudenii, prieteni sinceri și adevărați, cunoscuți ai noștri, vecini, apropiați, oameni buni sau oameni răi, binefăcători care ne-au ajutat, sau oameni ce au fost lăsați să ne desprindă de multe lucruri și să ne pună la încercare soarta noastră, sau orice suflet ce așteaptă un gând de pace, de iertare, de mângâiere, de pomenire, de mulțumire, de binecuvântare, de bun ajutor, de rugăciune și de recunoștință de la noi, sau de la care noi trebuie să primim iertare. Adu-Ți aminte de toți acum, și îi iartă, și îi ajută să ne ierte și ei pe noi dacă le-am greșit vreodată, să se desprindă de tot ce-i pământesc și de tot ceea ce le-ar opri calea lor spre Tine și spre locașul odihnei lor. Atinge-Te de ei, de fiecare în parte, așa cum Te-ai atins de marele proroc Ilie, atunci când el credea că este rămas singur, pierdut și părăsit, atinge-i cu a Ta putere vie și fă-i să fie vii printre cei vii și du-i în carul cel ceresc al bucuriei, în locul cel din veșnicie rânduit de Tine pentru odihna, pentru pacea și pentru mântuirea lor. Amin. Amin. Amin.

Adu-Ţi aminte, Doamne, de toți cei ce au murit răpiți de moartea cea fulgerătoare în fragedă copilărie, în tinerețe sau în puterea vârstei, înainte de vremea cea rânduită de Tine din veșnicie, pentru ei. Adu-Ți aminte, Doamne, de cei ce au murit fulgerați, arși, înghețați, electrocutați, loviți în ceas rău de moartea cea fulgerătoare, înecați în ape, uciși sub pământ, uciși la cutremure sub dărâmături, uciși înainte de vreme de boli fulgerătoare, de epidemii, de războaie și tulburări omenești, uciși în accidente, executați, loviți de blesteme, de afurisenii, de grea osândă, de făcături, de magie neagră și de orice uneltiri malefice, uciși în orice chip ştiut sau neștiut de noi, uciși înainte de împlinirea vieții lor celei firești, celei rânduite de Tine, Doamne, pe acest pământ. Adu-Ți aminte de toți cei ale căror trupuri nu s-au mai găsit ca să fie înmormântate, căci locul și condiția morții lor le-a spulberat sau le-a înghițit fără de urmă întru adâncuri. Iartă-i şi-i odihnește în pacea Ta. Dezleagă-i de neîmplinirea vieții lor. Dezleagă-i, Doamne, de orice legătură cu cei ce au rămas aici pe acest pământ. Dezleagă-i de cei ce au fost cauza morții lor, vinovați sau nevinovați. Dezleagă-i de orice lucru neîmplinit ce au lăsat în urma lor. Iartă-i, Doamne, şi-i dezleagă pe ei de locul morţii lor. Eliberează-i de duhurile și de stihiile care i-au răpit în acel loc. Ajută-i să îşi găsească odihna lor şi nu lăsa ca în neliniștea şi în tulburarea lor să atragă alte vieți în acele locuri nefaste, pe aceleași cărări ale morții lor. Dezleagă-i de lumea aceasta și de povara ei, de sarcina fărădelegilor ce au căzut asupra lor și le-a curmat firul vieții pe acest pământ înainte de vreme. Și fă, Doamne, să fie și să se împlinească vremea izbăvirii și vremea mântuirii lor. Amin. Adu-Ţi aminte Doamne de cei ce au murit uciși de băuturile alcoolice, toxice și otrăvitoare, de cei ce au murit ucişi de droguri de orice fel, de cei ce au murit ucişi de nicotină și de otrăvurile ei, de cei ce au murit ucişi de medicamente şi de tot felul de otrăvuri, de cei ce au fost otrăviți și ademeniți pe drumurile cele rele ale dependențelor și au murit răpuși de ele în orice chip. Adu-Ți, aminte, Doamne, de cei ce viaţa lor şi-au curmat-o și s-au sinucis în orice chip și din orice motiv numit sau nenumit de noi, prin ispitire sau prin grea cădere a sufletului și a minții omenești.

Iartă-i, Doamne, şi-i ajută și-i dezleagă pe ei de locul morţii lor şi de toate puterile malefice ce i-au amăgit, i-au robit, i-au stăpânit și i-au condus pe drumul cel amar al morții trupului lor. Desprinde-i, Doamne, acum de aceste puteri malefice, care le-au răpit viaţa și le-au distrus-o în orice chip. Iartă-i, Doamne, şi îi ajută să iasă cu bine din aceste lumi, să nu rămână legați în neliniște și în suferință, în robia acestor puteri ale întunericului și ale morții celei mari. Rânduiește, Doamne, ca în nici un chip și în nici un fel și niciodată să nu poată avea cale de contact și de legătură cu cei din această lume, ca nu cumva în neliniștea şi în tulburarea lor să atragă alte vieți pe drumul cel rău al dependențelor, al morților, și al non sensului vieții aici pe acest pământ. Desprinde-i de tot ceea ce a fost cale, instrument sau cauză a morții lor. Iartă-i şi-i eliberează de orice suferință, de orice tulburare și de orice putere malefică și îi du în pace și cu bucurie în locașurile mântuirii lor.

Adu-Ţi aminte, Doamne, de toţi copiii cei nenăscuți, de toți copiii morți în sânul mamei lor, de toți cei ce au fost sau mai sunt considerați embrioni neînsemnați, nenumiți, congelați prin laboratoare, uciși prin selecție umană sau prin experimente, pierduți sau folosiți în nefirescul vieții omenești, pierduți fără de vreme cu voie sau fără de voie, copiii avortați, copii ucişi de mamele lor şi de tații lor, copii ucişi de sfatul bătrânilor sau al medicilor sau al prietenilor sau al oricărui om de pe acest pământ. Ajută-i, Doamne, pe toți cei nenăscuți, şi îi dezleagă pe ei de păcatul strămoșesc în care au fost zămisliți. Scoate-i din durerea strivirii, din amarul neacceptării vieții lor, din chinurile părăsirii și din toate hotarele însingurării lor. Dă-le, Doamne, Tu un nume în locul părinţilor lor, fii cu ei şi le deschide, Doamne, brațele Tale cele părintești şi îi primește pe ei, ca un Părinte iubitor în locul părinților lor și dă-le, acum, fiecăruia în parte un înger bun, păzitor și mângâietor al ființei lor. Iartă-i, Doamne, pe toţi cei vinovați de moartea lor şi nu lăsa să se abată asupra lor, sau asupra copiilor lor, care îi au în viaţă, nu lăsa să se abată asupra lor aceeași coasă nemiloasă, pe care ei au folosit-o, pentru copiii lor cei fără de apărare în pântecele mamei lor. Iartă-i, Doamne, pe cei ce au încălcat legile firii și au rupt firul vieții copiilor lor, înainte ca ei să se nască, și fii cu îndurare spre ei. Iartă-i, Doamne, și îi împacă pe unii cu alții. Ajută-i pe cei nenăscuți ca să îi poată ierta pe toți cei ce s-au făcut vinovați de moartea lor. Vindecă-le, Doamne, rana cea mare a morții lor, și îndreaptă încălcarea legilor firii, fără ca acestea să se întoarcă și să ceară tributul încălcării lor, prin luarea altor vieți din sânul familiei lor. Sufletele celor nenăscuți, du-le acum în pace, dacă nu au fost duse, du-le în lumina Ta, în lăcașurile odihnei şi ale veșniciei, acolo unde se împlinește drumul fiecărei ființe ce în Tine doar își găsește împlinirea ei, acolo în casa cea cu multe locașuri a Tatălui nostru cel bun. Amin. Adu-Ţi aminte, Doamne, de (N) și de toți cei ce pragul vieții acesteia l-au trecut și au nevoie de rugăciunea și de pomenirea noastră.

Adu-Ți aminte, Doamne, și de toți cei pe care noi nu i-am pomenit, din neștiință sau din uitare, sau din cauza mulțimii numelor lor, sau din nepriceperea noastră, suflete rătăcite, însingurate, tulburate sau condamnate, numite și nenumite de noi, Tu însuți, Doamne, Părinte al îndurărilor și Tată al vieții și al mântuirii noastre, Tu însuţi, îi pomenește pe fiecare în parte, cu numele său, cu bucuria și cu durerea sa, Tu Cel ce știi numele şi vârsta fiecăruia, Tu cel ce înainte ca noi să fim ne-ai cunoscut și ne-ai chemat pe nume, Tu Cel ce vezi și cercetezi toate adâncurile și ai putere asupra lor, Tu cel ce vezi cărările tuturor ființelor aici pe acest pământ și dincolo de hotarele morții în tărâmul veșniciei și ai putere lucrătoare asupra lor și pui hotar de ascultare, pe care nimeni și nimic nu îl poate trece împotriva voinței Tale, Tu însuți, Doamne, Părinte al îndurărilor, Tată al nostru și Domn al vieții, Tu însuți, Doamne, cheamă și acum cu glasul Tău cel sfânt, cheamă și acum spre Tine, pe toți cei ce din Tine ființă și-au luat, și iartă-le toate păcatele și fărădelegile, oricât ar fi de multe și de grele, și oricât ar fi de mare sarcina și povara lor. Dezleagă-le toate legăturile care i-ar mai ține legați de orice fel de suferință și îi eliberează pe fiecare în parte. Șterge-le toate datoriile și lasă-le toate cele rele ale lor. Rânduiește ca fiecare în parte să se desprindă și să lase orice rea ținere a lor și cei ce au ceva cu ei să-i lase acum în pace. Ajută-i să fie iertați și ajută-i să ierte pe orice semen al lor. Amin. Și fă, Doamne, să fie luați în pace, și să fie duși cu bucurie de carele Tale cele cerești, să fie duși precum Ilie, în cerurile Tale cele sfinte, în locașurile odihnei și ale mântuirii lor. Trupurile lor fă să se desfacă în pace în cele din care au fost alcătuite, în pământul în care ele au fost așezate în orice chip. Duhurile slujitoare vieții pământești, după voința Ta, fă să fie așezate acum în pace în locul odihnei și în locul cel binecuvântat al împlinirii lor. Sufletele iertate, curate, binecuvântate, luminate și dezlegate, rânduiește, Doamne, să se întoarcă la Tine Tată acolo de unde ființă și-au luat spre veșnica lor pace, bucurie, odihnă și mântuire. Iar dacă cei pomeniți aici sunt demult sau doar de acum în locașurile bucuriei și ale mântuirii lor, noi te rugăm să ne faci părtași și pe noi de binecuvântarea, de bucuria și de împlinirea vieții lor prin taina cea mare a comuniunii sfinților Tăi cei vii.

Că a Ta, Doamne, este împărăția și puterea și mărirea, spre veșnică şi nepieritoare cinstire și pomenire, a Tatălui și a Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor.

Amin. Amin. Amin.

 

Rugăciunea 4 în ziua de luni pentru ieșirea din osândă

 

     Doamne, Părinte al îndurării și Tată al zidirii Vieții noastre, Tu stăpânești genunile cerurilor, abisurile pământului și neantul timpului. Fii cu noi și ne ajută în tot locul și în tot timpul viețuirii noastre și nu ne părăsi pe cărările cele pline de amăgire și de deșartă trăire și dorire. Învață-ne și ne ajută să fim în calea cea binecuvântată a vieții și a bunei rânduieli aici pe acest pământ. Fii cu noi aici și cu (N), în hotarele în care ei sunt acum dincolo de perdeaua morții, în lumile ce se ascund în marea veșnicie. Ajută-ne și fii mereu cu noi și ne călăuzește mereu cu al Tău cuvânt și cu a Ta Înțelepciune. Doar Tu eşti drept, Doamne, şi toate lucrurile Tale sunt drepte şi căile Tale sunt pline de har şi de adevăr, şi Tu eşti Judecătorul lumii. Adu-Ți aminte de noi şi de cei ce s-au despărțit de trupul lor cel muritor. Caută spre noi și spre ei şi nu ne pedepsi pentru păcatele şi pentru greşelile noastre şi pentru toate cele moștenite prin părinții noștri. Iar de am păcătuit înaintea Ta, și am călcat bunele rânduieli și ne-am îndepărtat de Tine și de cuvântul Vieții, Te rugăm iartă-ne și ne ajută să ne îndreptăm. Fii cu noi și nu ne lăsa în jaful și în robia patimilor și a duhurilor rele ce ne aduc autodistrugerea noastră prin puterea amăgirii lor. Fii, Doamne, cu noi chiar dacă în moarte am fi legați și afundați în vreun chip. Nu ne părăsi, iartă-ne și nu ne osândi. Toate hotărârile Tale sunt drepte și Tu faci cu noi, cele ce sunt după faptele și după doririle și după trăirile noastre. Fă, Doamne, și acum cu noi ceea ce binevoiești Tu și bine ne va fi nouă acum și în veac. Amin.

Fă, Doamne, și cu toți cei ce au plecat din trupul lor cel muritor, ceea ce binevoiești Tu și iertați și mântuiți vor fi ei acum și în veac. Poruncește, Doamne, Îngerilor și Puterilor Tale, să ia duhurile lor și să le ducă în lumina veșniciei Tale. Fă să se desfacă şi să se întoarcă în pământ, ceea ce din pământ a fost luat, pentru a se destrăma în duhurile dintru începutul lumii după rânduiala firii, iar sufletul fă să se întoarcă la Tine, Tată, acolo de unde ființă și-a luat până la obșteasca înviere. Poruncește să fie scăpați de această povară a lumii tulburate de păcat și de pieire, şi nu-Ți întoarce faţa Ta de la ei, ci îi ajută și îi mântuiește dacă nu au fost ei mântuiți până acum. Ajută-i să se desprindă de tot ceea ce au crezut că este al lor, bun sau rău, de tot ceea ce ei au zidit, au făptuit, au promis, sau numai au dorit. Ajută-i să se desprindă de tot ceea ce este sub legea și sub puterea acestui timp. În orice chip ar fi legați sau în orice chip ei înșiși s-au osândit, ajută-i, Doamne, și-i dezleagă. Ajută-i, Doamne, și nu-i osândi. Și nu lăsa să fie osândiți de faptele lor, oricât de rele și oricât de grele ar fi. Și nu lăsa să fie osândiți de semenii lor oricât de întăriți și de îndreptățiți ar fi. Și nu lăsa să fie osândiți de puteri necunoscute de noi, oricât de îndreptățite ar fi ele și oricât de vânduți ar fi ei lor, ajută-i, Doamne, și nu-i osândi. Și nu lăsa să fie osândiți de Legea Ta și de puterea ei, ci fă să biruiască dragostea inimii Tale celei părintești și bunătatea Ta. Amin. Amin. Amin. Și astfel iertați să fie acum și pentru totdeauna. Dezlegați să fie ei acum și pentru totdeauna. Eliberați să fie acum de orice rea legătură, prin puterea cea mare a dragostei Tale celei părintești și prin lucrarea cereștilor și dumnezeieștilor Tale Puteri. Rânduiește, Atotputernice, ca fiecare în parte să poată intra acum, cu darul binecuvântării Tale, în locul odihnei și al împlinirii vieții lor, unde veșnic luminează Lumina cea lină, clară, albă, sfântă și curățitoare, a vieţii celei fără de sfârşit.

Și-n drumul lor în care ei se află acum, să fie însoțiți și păziți de îngerii cei buni ai Tăi și duși să fie în pace și cu bucurie în locașurile celor vii acolo unde este gătită liniștea, împlinirea și odihna lor. Șterge-le, Doamne, orice datorie. Adu-Ţi aminte de faptele cele bune pe care vreodată ei ca oameni le-au făcut pe acest pământ, chiar dacă, Doamne, ar fi numai una. Lasă-le păcatele, iartă-le greșelile, şterge-le fărădelegile şi îi scoate cu bine din orice fel de osândă, şi dă-le odihna, liniștea şi împlinirea lor. Amin. Dragostea Ta cea părintească să îi primească, să-i scoată cu bine din orice tulburare, să îi curețe, să îi sfinţească, să îi mântuiască și să îi odihnească pe (N), împreună cu toți moșii și strămoșii lor, cu toată vița, seminția și cu tot neamul lor cel adormit. Amin.

Îți mulțumim, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

 

Rugăciunea 5 în ziua de marți Rugăciunea cea mare a iertării

 

     Doamne, Părinte al iertării și Tată al ființei noastre, Dumnezeul mântuirii și Împlinitorul firii, Tu ești Dumnezeul nostru. Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului. Tu ești Dumnezeul tuturor Puterilor. Tu ești Dumnezeul tuturor făpturilor. Tu ești Dumnezeul tuturor creaturilor. Tu ești Dumnezeul tuturor ființelor. Tu ești Dumnezeul părinților noștri. Tu ești Dumnezeul celor vii.

Binecuvântat eşti Tu, Atotţiitorule, şi binecuvântat e Numele Tău cel sfânt. Cinstit, slăvit și preamărit ești Tu din veac în veac. Binecuvântat ești Tu de toate făpturile Tale în veci! Noi acum spre Tine, Doamne, ne întoarcem ochii şi faţa noastră şi Te rugăm, ajută-ne, și ia-i acum cu pace de pe acest pământ, pe cei ce s-au despărțit de trupul lor cel muritor dar au rămas încă legați de lumea noastră, de timpul nostru sau de cele ce au lăsat aici în urma lor. Nu îi lăsa să pribegească în acest timp, nici să se chinuie în legături pe care numai Tu le știi, nici să rătăcească în lumi sau printre lumi, înstrăinați de a lor fire și fără cale de ieșire. Apleacă-Te și acum spre (N), și îi iartă și îi dezleagă de orice rele legături și îi ajută să lase și ei orice rău ținut în ei. Ajută-i, Doamne, pe cei rămași aici să nu îi mai țină pe cei răposați legați de ei prin lacrimi, suferințe, dureri, neîmpăcări, chemări, strigări, invocări, plângeri, tânguiri, sau prin malefice invocări și demonice legături. Ajută-i pe cei rămași aici să înțeleagă și să îi lase să se odihnească în pace pe cei plecați din trupul lor cel muritor. Ajută-i să nu-i mai frigă cu lacrimile durerilor lor. Dezleagă-i pe cei plecați de cei rămași aici, să poată fi luați fără tulburare și fără de durere de Puterile Tale cele crești și să fie duși cu bucurie în locașurile odihnei, acolo unde din veac este pregătiră pentru ei împlinirii vieții lor. Și îi iartă, Doamne, pe ei pentru toată neascultarea, pentru toată căderea, pentru toată rătăcirea, și pentru toată trăirea cea aducătoare de moarte. Iartă-i, Doamne, și îi ridică peste lumea aceasta, peste timpul acesta trecător, peste universul materiei și peste iluzia ei, peste puterea celui viclean și amăgitor, peste toate lumile malefice, peste puterile și stăpânirile demonice, și peste toate lumile cele pline de durere, ce s-ar putea deschide în orice chip înaintea lor. Amin. Ajută-i să poată vedea Lumina Vieții celei adevărate, și prin ea, cu ajutorul și cu darul Tău, fă să iasă acum din latura şi din umbra morţii, și duși să fie cu bucurie în locul odihnei, și în tărâmul cel binecuvântat al mântuirii lor. Șterge Doamne, din ei orice moștenire rea ce ar fi rămas din moși, strămoși în ei neștearsă. Scoate-i cu bine de sub toată puterea răului gândit, dorit, grăit, scris, făptuit sau moștenit și rămas în orice chip până acum asupra lor. Scoate-i cu bine de sub toate blestemele psalmilor și a Psaltirilor citite de ei sau pe ei, cu știință, cu neștiință, sau în orice chip. Amin.

Și îi iartă, Doamne, pe (N), și îi izbăvește de vina sângelui vărsat de ei însăși, sau de cei pe care i-au moștenit în orice chip. Și îi iartă Doamne, și îi dezleagă, dacă au fost sau dacă sunt blestemați de pământul ce şi-a deschis gura sa, ca să primească în vreun chip, sângele nevinovat, vărsat de ei sau de strămoșii lor în orice fel. Căci Tu şi sângele nostru, în care e viaţa noastră, îl ceri de la orice fiară și de la orice om, şi Tu ceri viaţa omului de la orice ființă, pentru că omul este făcut după chipul Tău. Și îi iartă Doamne, acum și îi dezleagă, dacă au mâncat carne cu sângele ei, în care e viaţa, iartă-i și nu le cere plata și osânda ei. Și îi iartă, Doamne, dacă au căzut vreodată în vreo grăire sau dorire pătimașă și nu s-au îndreptat ci au luat cu ei povară grea. Și îi iartă pe ei dacă au blestemat, sau au afurisit sau au urat și au dorit rău cuiva, sau părinții lor au blestemat și au dorit rău cuiva și acest rău a căzut asupra lor prin moștenire, sau bunicii lor, sau moșii și strămoșii lor, au lăsat greu blestem, nedezlegat, în urma lor și acesta a căzut asupra lor, și a rămas cu ei, sau au luat blestemul din neam, nume, viță, seminție, popor, etnie, națiune, sau pământ, sau de oriunde, blestem numit sau nenumit, sau au citit Psaltirea cu blestemele ei și au cerut a sa dreptate, sau afuriseniile le-au rostit și anatemele și urările cele rele și din acestea au venit și au căzut asupra lor, sau asupra celor dragi și apropiați ai lor, și au rămas până acum nedezlegate și neșterse, noi Te rugăm cu stăruință: Iartă-i, Doamne, pe cei adormiți și pe cei vii rămași aici. Spulberă și risipește acum, aceste grele urări de oriunde și de orice fel ar fi ele, și îi scoate pe toți cu bine de sub puterea urgiei lor.

Întoarce, Doamne, toate Puterile, toate oștile, toate oștirile și toate armatele cele nevăzute, ce au venit cu năpastă și cu lucrare nimicitoare, chemate de om sau trimise pe pământ din cer, întoarce-le pe toate în pace și fără de tribut, în lumea în timpul și în universul lor. Amin. Iar dacă (N) au supărat și au mâhnit și au osândit pe cineva în orice fel, cu voie sau fără de voie, sau au umilit și au grăit de rău, sau au bârfit sau au certat și au mustrat, cu sau fără de temei, sau au nedreptățit și au disprețuit și s-au osândit, noi Te rugăm cu stăruință: Iartă-i, Doamne, dacă este cu putință, și îi ajută acum pe cei ce au fost amărâți, tulburați sau supărați în vreun chip de ei, să le dea acum darul iertării lor. Amin.

Părinte, Atotputernice, iartă-i, dacă este cu putință, și prin puterea cea mare a dumnezeirii Tale scoate-i acum de sub aceste grele osândiri și nu lăsa să li se stingă lumina sufletului lor, că doar Tu Preabunule Părinte poți îndrepta acum cele de ei săvârșite, și numai Tu le mai poți risipi lucrarea lor. Risipește, Atotputernice, orice lucrare a răului gândit, dorit, urat, scris, moștenit sau săvârșit de ei, sau abătut și căzut asupra lor în orice chip și îi iartă și îi primește în locașurile cele binecuvântate ale Împărăției Tale. Și îi cheamă, precum l-ai chemat pe Avram, care a ieşit din pământul său, din neamul său şi din casa tatălui său şi a venit în pământul celor vii, acolo unde l-ai dus spre a sa veșnică mântuire. Și îi ajută acum să se despartă în pace de trupul lor cel fără de suflare vie în el, ce a fost dat spre risipire în adâncul pământului. Iar dacă au rămas legați în iluzia conștiinței lor, trăind printre cei vii în trup dar fără trupul lor, crezând că sunt precum cei ce au trup, sau trăind cum nu ar fi murit pe acest pământ, sau au rămas legați de semeni cu gând de ajutor, sau cu gând de răzbunare sau de dreptate, sau sunt amăgiți de puteri de noi necunoscute, ajută-i, Doamne, să priceapă că viața lor pământească s-a sfârșit, s-a închis, s-a stins și s-a pecetluit acum și pentru totdeauna. Și îi ajut, Doamne, să se despartă în pace de tot ce au lăsat în urma lor bun sau rău, de tot ce au iubit sau au disprețuit, și de tot ce au dorit și au lăsat neîmplinit.

Și îi ajută acum să se despartă în pace de lumea aceasta, și de acest timp trecător al ei. Și prin puterea călăuzirii Puterilor Tale cele bine rânduite pentru aceasta lucrare, fă, Doamne, să fie dezlegați de legăturile ce le-ar putea opri calea lor cea bună, ca ei să poată pleca fără durere, în pace, duși acum de carul cel ceresc al vieții și al binecuvântării Tale în locul odihnei lor, în locul cel din veșnicie rânduit de Tine pentru ei și pentru tot neamul lor cel mântuit. Și precum pe cei drepți i-ai dus în cerul Tău, în hotarele și în tărâmul celor vii, așa, Doamne, du-i și pe (N), în carul cel ceresc al bucuriei și al mântuirii, du-i în cerurile Tale, du-i în locul odihnei lor acolo unde nu mai este durere, întristare, nici supărare ci viață fără de sfârșit. Amin. Iar dacă ei au ajuns în locașul cel binecuvântat al vieții și în locul odihnei lor, acolo unde Tu din veșnicie le-ai rânduit împlinirea vieții ca și răsplată pentru faptele lor cele bune și pentru tot binele pe care ei l-au săvârșit când încă au fost în viață pe acest pământ, dacă ei au ascultat de Cuvântul Tău şi L-au primit, și L-au crezut, și L-au urmat spre mântuirea lor, și au primit prin El viaţa cea veșnică şi la judecată nu au mai venit, ci s-au mutat din moarte la viaţă prin Iisus, dacă s-au numărat printre cei ce sunt ai Lui, și El le-a dat viaţă veșnică, dacă s-au bucurat și se bucură și acum de viaţa cea adevărată și Te cunosc pe Tine, Dumnezeu nostru Cel adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis spre a noastră mântuire, noi Te rugăm să ne faci părtași ai acestei bucurii a lor, și pe noi cei încă viețuitori în această lume, prin taina cea mare a comuniunii sfinților Tăi. Amin.

Că Tu ești Dumnezeul părinților noștri, Dumnezeul patriarhilor, a lui Avraam, a lui Isac, a lui Iacov, Dumnezeul celor vii, Dumnezeul nostru, și Tu, Doamne, ai rânduit ca la ieșirea noastră din acest trup să fim precum îngerii Tăi. În a Ta lumină și printre îngerii Tăi așază-i și acum pe toți cei plecați din al lor trup. Că Tu Preabunule Părinte ești Viața cea descoperită și dăruită nouă prin Iisus, Tu ești bucuria și mângâierea bunei înțelegeri descoperită și dăruită nouă prin Duhul Tău cel Sfânt și Tu ești mântuirea și odihna celor răposați și a fiecăruia dintre noi, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iartă-i, Doamne, și îi odihnește pe toți în locașurile veșniciei Tale.

Îți mulțumim, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

Rugăciunea 6  în ziua de miercuri pentru pruncii avortați

 

     Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul vieții, Tată al binecuvântării noastre, fii cu noi și ne binecuvântează și ne ajută să putem lua aminte la legea firii și la buna rânduială a vieții noastre aici pe acest pământ. Tu ai dăruit părinţilor noştri legea vieții și a continuității și rânduielile vieții le-ai poruncit lor cu asprime să le țină. Dar omul în cinste fiind nu a priceput și s-a depărtat de Tine și de buna rânduială pe care Tu i-ai dat-o. Iartă-i, Doamne, pe toți cei pe care noi îi moștenim în orice chip. Iartă-i pe toți părinții ce nu sunt părinți, pentru că au ucis și au strivit viața pruncilor lor înainte de a-i naște. Iartă-i, Doamne, dacă i-au ucis prin gând, prin frică, prin desfrâu, prin cuvinte, prin scris, prin rea și malefică ascultare, prin durere, prin faptele și prin instrumentele morții sau prin orice fel de trăire ucigătoare. Iartă-i pe cei ce au ascultat de glasul lumii și au iubit învățătura oamenilor mai mult decât învățătura și binecuvântarea Ta, și au iubit întunericul mai mult decât Lumina și au ucis pe cel nevinovat în pântecele mamei sale și au nesocotit porunca Ta: Să nu ucizi! Iartă-i pe cei ce nu i-au acceptat pe cei rânduiți de Tine să intre în viața lor prin ei. Iartă-i și nu-i osândi.

Iartă-i și nu-i osândi pe cei ce au ucis copiii care trebuiau să le fie toiag și sprijin în neputințele și în zilele bătrâneții lor. Iartă-i și nu-i osândi pe cei tineri, dacă la vremea potrivită nu și-au dorit copii, dar au trăit împreună precum soți și soții, fără să țină cont de buna rânduială a vieții care zice: Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Fericit este cel tânăr când are casa plină de copii, nu se va rușina când va grăi și răul nu îl va birui pe el în nici un chip. Iartă-i, Doamne, și nu-i osândi pe cei pe care pământul i-a osândit când și-a deschis gura sa ca să primească în el sângele nevinovat al copiilor lor. Iartă-i, Doamne, și nu-i osândi pe cei ce și-au irosit tinerețile și au strivit și au închis izvorul vieții lor prin ale lor păcate și trăiri. Iartă-i pe cei ce și-au ucis în anii tinereții copiii zămisliți de ei. Iartă-i pe cei ce în anii tinereții au nesocotit izvorul vieții lor și l-au închis prin puterea și prin lucrarea morții, și și-au condamnat numele și neamul la stingerea cea fără de urmă a lor aici pe acest pământ.

Iartă-i pe cei ce în tinerețea lor au ucis și nu și-au dorit prunci vii, iar apoi prin plănuire omenească au vrut să aibă ceea ce au disprețuit și au ucis dar izvorul vieții lor a rămas până acum închis. Iartă-i, Doamne, pe toți cei ce consideră ființa umană zămislită în sânul mamei ei ca simplu embrion ce poate fi congelat, studiat, mutilat, ucis și aruncat fără de urmă. Iartă-i, Doamne, pe toți cei ce au uitat că dacă era embrionul vieții lor luat, ei nu ar mai fi fost vreodată pe acest pământ. Iartă-i, Doamne, pe toți cei ce uită de cuvântul vieții Tale care ne spune fiecăruia în parte: Înainte ca tu să fii, Eu, Domnul Dumnezeul zidirii ființei tale, Eu te-am cunoscut și te-am chemat cu al tău nume și ți-am grăit, nu îți fie frică, Eu te-am născut din suflul gurii mele în clipa zămislirii tale și am fost și sunt mereu cu tine. Iartă-ne, Doamne, orice rele moșteniri și nu ne osândi pentru fărădelegile lor. Ajută-ne să ne îndreptăm dacă se mai poate, ajută-ne să îndreptăm tot răul săvârșit de noi și de cei pe care noi îi moștenim în orice chip. Amin. Adu-Ți aminte de cei uitați și nenumiți, de toți pruncii fără nume și fără de mormânt, părăsiți de ai lor părinți, lăsați congelați în laboratoare în umbra morții și în a sufletului lor mare însingurare.

Adu-Ți aminte, Doamne, de fiecare în parte, de clipa în care s-au născut nu din materie, ci din a Ta suflare, ce le-a dat nume și le-a deschis a lumii viață și cărare, închisă apoi de cei ce au trecut prin a lor stare, dar au uitat de darul vieții și de a sa șansă și de a lor binecuvântare. Iartă-i, Doamne, și îi primește iar în sânul Tău cel părintesc și nu îi osândi pe cei ce i-au zămislit dar nu i-au mai primit în viața lor. Adu-Ți aminte de toți copiii avortați, de toți copiii uciși de mamele lor şi de tații lor, uciși de sfatul bătrânilor sau al medicilor sau al prietenilor sau al oricărui om de pe acest pământ. Adu-Ți aminte de toţi copiii pierduți fără de vreme cu voie sau fără de voie, de toți copiii uciși sau decedați în timpul nașterii sau după nașterea lor, nebotezați sau închinați doar botezului, numiți sau nenumiți, pomeniți sau nepomeniți de noi, din cauza neștiinței noastre sau a mulțimii numelor lor. Iartă-i Doamne, acum, şi-i dezleagă pe ei de păcatul strămoșesc în care au fost zămisliți. Dă-le, Doamne, Tu un nume în locul părinţilor lor, şi deschide-Ți brațele Tale cele părintești şi îi primește lângă inima Ta, pe fiecare în parte, ca un Părinte bun și iubitor. Iartă-i, Doamne, pe toţi cei vinovați de moartea lor şi nu lăsa să se abată coasa nemiloasă, pe care au folosit-o pentru cei neputincioși şi fără de apărare în pântecele mamei lor, nu o lăsa să fie cu a sa amenințare asupra moștenirii lor.

Fii cu îndurare spre ei, ca nu cumva aceeași spadă, să rupă firul vieții lor sau firul vieții neamului lor. Iartă-i și îi împacă pe unii cu ceilalți. Ajută-i pe cei nenăscuți să îi poată ierta pe toți cei ce s-au făcut vinovați de moartea lor. Vindecă-le, Doamne, rana cea mare a morții lor. Trupurile lor strivite și nesocotite, fă, Doamne, să se desfacă acum în pace în pământul în care au fost aruncate, ascunse sau îngropate. Sufletele lor ajută-le să se despartă de mama lor, de tatăl lor, de frații lor și de moștenirea lor în această lume și ajută-le să se întoarcă acolo de unde ființă și-au luat, iar duhurile vieții lor așază-le cu pace acolo unde strălucește lumina cea neapusă a Numelui Tău. Vindecă-le rănile, șterge-le lacrimile, primește-i în bucuria vieții celei fără de sfârșit, acolo lângă Tine, unde se împlinește drumul fiecărei ființe care în Tine doar își găsește odihna și împlinirea ei. Fericește-i pe fiecare în parte în casa Ta cea cu multe locașuri, în casa Tatălui nostru cel bun, Cel iubitor și Cel mult răbdător, Părintele Vieții, Cel cinstit împreună cu Fiul și cu Sfântul Duh, acum și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea 7 în ziua de joi risipire a blestemelor pământului

 

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Tu după sfântă învierea Ta, cea de a treia zi, ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, ai venit Iisuse şi ai stat în mijloc şi le-ai zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-ai arătat mâinile şi coasta Ta, și s-au bucurat ei văzându-Te viu printre cei vii. Şi le-ai zis iarăși: Pace vouă! Și ai suflat asupra lor şi le-ai zis: Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi. Însuţi, Preabunule Iisuse, Împărate, al Păcii, al Vieții și al Veșniciei, vino și acum prin ușile cele încuiate ale vieții noastre și iartă, dezleagă, lasă și fă să fie șterse și spulberate toate păcatele și toate fărădelegile noastre și toate cele făcute de (N), pe care noi îi moștenim în orice fel. Risipește Tu, Doamne, din ei toate cele făcute, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, sau cu inima, sau cu orice fel de trăire, dezlegându-i de legăturile puse în orice chip asupra lor. Dezleagă-i, Doamne, chiar dacă ei înșiși s-au legat din mânie, din supărare, din neîmpăcare, din durere, din nedreptățire sau din frică și din amară chinuire, sau din nebunească trăire și ademenire, sau din orice altă pricină s-ar fi legat ei pe ei înșiși, dezleagă-i, Doamne și îi iartă acum.

Iar dacă în vreun chip au fost legați, blestemați, afurisiți sau ținuți sub osândire, de vreun arhiereu, sau de vreun preot, sau de vreun diacon, sau de vreun om cu har, sau de vreun om cu malefice puteri, sau de vreo ființă neștiută și nenumită de noi, noi Te rugăm: Dezleagă-i, Doamne, și îi scoate acum cu bine de sub aceste grele legături. Iar dacă peste ei ar fi blestem ce a trecut împreună cu ei peste timp și peste ușa recelui mormânt, blestem care îi leagă și îi face să nu fie nici printre cei morți și nici printre cei vii, blestem ce nu îi lasă să aibă odihnă și pace nici după ce au ieșit din trupul lor ce a fost dat mormântului, blestem să nu se poată despărți de trup nici în mormânt, blestem făcut să se chinuie gemând, strigând și zvârcolindu-se, ca șarpele strivit, târându-se prin chinuri, printre lumi și sub pământ, blestem greu să nu le fie primit trupul nici de pământ, blestem să nu aibă odihnă nici în mormânt, blestem să nu se poată desface trupul în cele din care a fost alcătuit ci să rămână legat de cei vii pentru a-i duce și pe ei în același chin sub pământ, blestem să nu se poată risipi în pulberea pământului ci să rămână ca și cei vii dar sub pământ, blestem greu, să rămână legați în chinuri, între lumi, în fața cerurilor fără să poată păși în bucuria mântuirii și în slava Ta, blestem greu, făcut cu limbă de moarte, în ceas rău de cădere sau înălțare sufletească, blestem făcut cu putere mare, blestem numit sau nenumit de noi, blestem de nedezlegat de vreo putere pământească, blestem ce numai Tu îl poți dezlega, risipi și spulbera, noi Te rugăm: Preabunule Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Treime Sfântă, Treime binecuvântată, Dumnezeu Atotputernic, Părinte viu, Părinte al vieții și al zidirii noastre, noi Te rugăm să îi dezlegi pe ei acum și să spulberi, Doamne, pentru totdeauna, aceste grele urgii din orice moștenire a lor lăsată de ei pe acest pământ. Amin.

Adu-Ți aminte, Doamne, de toți cei ce au rămas printre noi, legați de aceste grele blesteme de nemurire în netihnă și în osândire. Adu-Ți aminte de acești fii ai Tăi, și nu îi părăsi în rătăcirea și în osândirea lor. Noi Te rugăm să îi eliberezi de aceste cazne și dureri, să îi ajuți să fie lăsați de tot răul și de tot blestemul, acum și pentru totdeauna. Că numai Tu, Doamne, Atotputernice, numai Tu, poți ridica de pe (N) aceste grele forme de blestem, dacă sunt căzute cumva asupra lor. Tu, Doamne, prin al Tău Cuvânt le poți dezlega, îndepărta, destrăma și risipi acum și pentru totdeauna, și ele dezlegate, destrămate, și risipite vor fi în pulberea pământului, în tainele lumilor nevăzute în care au lucrat, în pulberea stelelor și în apele vii ale curățirii și ale zidirii ființei noastre omenești. Iar trupurile lor, ce au fost date pământului spre risipire, fă, Doamne, să se desfacă în pace, în cele din care au fost alcătuite și odihnă să aibă odată ce s-a închis asupra lor ușa cea pecetluită și sfințită a mormântului, până la a doua mărită și slăvită a Ta venire.

Amin. Amin. Amin.

Și binevoiește, astfel Preabunule Părinte, Iisuse şi Duhule Sfinte, mult Îndurate, ca (N) să se așeze cu sfinţii, care din veac au bineplăcut Ţie, iar duhurile vieții lor fă să fie așezate în bucuria veșniciei Tale, fiind despărțite după rânduiala firii de trupurile lor ce s-au dat cu mulțumire pământului celui zidit de Tine. Că nimeni nu se poate sui în cer fără de Tine, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi după cum Moise a înălțat în pustie șarpele, aşa Te-ai înălțat Iisuse pe cruce, ca tot cel ce crede în Tine să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică și mântuire. Și pe cruce fiind în chin amar, Tu nu Te-ai plâns pe Tine ci Te-ai rugat pentru cei ce se bucurau de a Ta pieire și celui condamnat și răstignit pentru ale sale fărădelegi, tâlharului din dreapta Ta, i-ai dat a raiului fericire și împlinire. Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Tine Iisuse, Fiul Lui Cel Unul-Născut Te-a dat ca oricine crede în Tine să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică. Iar Tu ai venit în această lume să ne mântuiești, nu să ne judeci sau să ne apeși, ci să ne înveți și să ne dai viața cea adevărata, viața cea ce nu mai poate fi atinsă de pieire. Întru Tine, Doamne este viața noastră și viața celor plecați dintre noi, şi viaţa este lumina noastră și lumina lor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu o poate cuprinde.

Că Tu așa ai rânduit.

Doamne Dumnezeul vieții,

Dumnezeul celor vii,

Fii cu noi acum și întotdeauna.

Amin. Amin. Amin.