SANATATE II

Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate

În timpul zilei, când socotești că este momentul potrivit pentru a te ruga pentru sănătatea ta, atunci aprinde o lumânare sau o candelă și începi zicând la rând, de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru, așa cum urmează:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, la fel precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Ajută-mă, Doamne, să mă iert și eu pe mine însumi, ajută-mă și mă binecuvintează, luminează fața Ta peste mine și îmi îndreptează pașii mei pe cărările însănătoșirii și ale întăririi mele. Trimite-mi în ajutorul meu pe îngerii cei buni, pe îngerii cei aducători de pace și de sănătate.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi aprinzi a doua lumânare lângă cealaltă
și continui cu Rugăciunea ps. 50:

Rugăciunea Psalmului 50

Fie-Ți milă de mine, Dumnezeule, după rânduiala dragostei inimii Tale şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Iar dacă nu îmi cunosc greșelile mele întru adevăr și nu știu și nu văd răul de mine săvârșit și nu văd lucrarea și apăsarea lui în viața mea și în viața semenilor mei, Doamne, des-coperă-l acum priceperii mele cu a Ta îngăduință și ajută-mă să văd și bine să înțeleg și să mă îndrept cu ajutorul Tău. Ajută-mă să ies de sub greșeala și de sub răul care m-au chinuit în orice fel. Ajută-mă să ies acum, prin iertarea și prin binecuvântarea Ta, de sub orice putere rea și de sub orice stăpânire potrivnică mie. Scoate-mă, Doamne, acum de sub povara datoriilor mele, care încă nu au fost șterse. Scoate-mă, Doamne, acum, de sub povara datorii-lor neiertate ale părinților, ale moșilor, ale strămoșilor, ale neamului, ale viței, ale numelui meu și ale seminției mele. Ajută-mă să pot face tot ceea ce trebuie spre îndreptarea și spre ștergerea urme-lor lor, spre risipirea tuturor semnelor și ale amintirilor lor. Iar dacă eu, Ţie unuia am greşit de multe ori și dacă ceea ce este rău, înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea mea și înaintea semenilor mei am făcut, ca orice om în trup pe acest pământ, Te rog, Părinte, iartă-mă. Ție, Doamne, și tuturor, acum, aici, prin glasul acestei rugăciuni eu cer iertare după a mea putere, eu cer iertare și caut îndreptare. Căci numai Tu singur, Doamne, ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi de aceea biruitor ești când judeci Tu. Fără părtinire este judecata Ta și ea spre viață se săvârșește din totdeauna. De aceea, Doamne, eu Te rog acum, apleacă-Te cu îngăduință și cu dragostea inimii Tale, spre mine cel ce Te invoc în glas de rugăciune. Că iată, ca orice om de pe acest pământ, eu întru fărădelegi am fost zămislit şi în păcate m-a născut mama mea, și Tu singur știi cu câtă ușurință inima mea din tinerețe, prin amăgire și slăbiciune, spre cele rele a fost ademenită.

Dar iată, Doamne, eu adevărul Tău am iubit și l-am căutat după puterea sinceră a inimii mele, pe care numai Tu o vezi și numai Tu o cunoști așa cum e, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, Tu, la timpul cel bine potrivit mi le-ai arătat mie, și eu după puterea și după priceperea mea am încercat să Te ascult, să Te cunosc și să mă întorc spre Tine. Stropește-mă, Doamne, acum, cu isop şi mă curățește. Spală-mă, Tu Doamne, acum, şi mai vârtos decât zăpada mă albește și curat mă păzește. Apără-mă, Doamne, de cele ascunse ale inimii mele și de puterea și de stăpânirea lor Tu mă ferește. Apără-mă acum prin sfinții Tăi îngerii și Arhangheli, de toți dușmanii mei cei văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, știuți și neștiuți, reali sau imaginari, oricare ar fi ei, Tu, Doamne, scoate-mă de sub puterea și de sub stăpânirea lor. Auzului meu dă-i bucurie şi veselie ca să se bucure toate oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta și nu Te uita la păcatele mele. Iartă-mă şi toate fărădelegile și toate datoriile mele şterge-le. Inimă curată zidește în mine, Dumnezeule, şi cu un duh drept înnoieşte toate cele dinăuntru ale mele. Nu mă îndepărta de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la mine. Dă-mi, Doamne, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Ajută-mă să învăț pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi, auzind glasul cuvintelor mele, la Tine să se întoarcă și pe Tine Tată să Te cinstească. Iar dacă vor privi spre lucrarea faptelor mele, ajută-mă să nu le fiu lor vreodată piatră de poticnire sau de sminteală în cărarea vieții lor. Izbăvește-mă, Doamne, acum, de vina crimelor și a uciderilor știute sau neștiute, care au fost săvârșite în orice chip, în neamul și în seminția mea. Izbăvește-mă Doamne, Dumnezeul meu, de vina sângelui vărsat vreodată de mine sau de părinții mei sau de strămoșii mei, și de vărsare de sânge ferește-mi toată viața mea. Cu bucurie, ajută-mă acum, să vestesc bunătatea Ta și dreptatea Ta. Doamne, buzele mele le deschide, și gura mea o fă să vestească lauda Ta și frumusețea Ta. Că de ai fi voit jertfă sau dar, eu Ţi-aș fi dat, și orice Ți-aș fi adus cu bucurie, dar Tu nu ai nevoie de nimic de la mine din cele ce am eu, că al Tău e Universul cel fără de margini, cerul și pământul ale Tale sunt. Toate bunătățile, toate comorile, toate ființele cele vii, toată frumusețea câmpului și toată roada lui și toate cele ce sunt văzute și nevăzute, din Tine ființă și-au luat și s-au născut și în mâna Ta stau toate. Iar Jertfa plăcută Ție, Doamne, este a nu mai face rău înaintea ochilor Tăi, a învăța să facem binele, a căuta pacea și dreptatea Ta, a ajuta pe cel apăsat, a face dreptate orfanului, a apăra pe văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe semenii noștri, a ierta și a face binele din inimă, cu cinstire și cu iubire adevărată față de Tine, față de mine însumi, față de semeni și față de tot ceea ce este viu. Căci Tu, Doamne, nu cauți la chip și la înfățișare ci la inima mea, pe care Tu o vezi și o cunoști și în dragostea Ta curată, Tu o cercetezi, o păzești și niciodată nu o părăsești întru singurătate și în pieire. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Dumnezeule, să se zidească acum, zidurile cele tari de apărare ale ființei mele, ale duhului, ale sufletului, ale inimii, ale minții, ale firii, ale emoțiilor, ale zidirii, ale amintirilor, ale sentimentelor, ale trăirilor, și a tot ceea ce Tu ai pus în bună rânduială în trupul meu, în familia mea, în tot locul viețuirii mele, în locul muncii mele și în toate cărările mele. Fă, Doamne, să se zidească acum zidurile cele întărite și de Tine păzite, Dumnezeule, zidurile cele tari, nevăzute și de netrecut pentru dușmanii mei și pentru orice putere a răului, zidurile cele tari de apărare, pe dinăuntru și pe dinafară, de Tine zidite și de Tine în veac păzite. Întărește-mă și mă înțelepțește întru puterea apărării și a călăuzirii Tale, ca eu să pot aduce înaintea Ta jertfa cea curată a inimii mele. Cu puterea Ta, ajută-mă să pot jertfi, vițeii cei grași din mine care sunt: semeția, prostia, orgoliul, mândria, ura, îngustimea minții mele, invidia, pizma, răutatea, mânia, supărarea și toate cele ce sunt slujitoare lor în viața mea. Fă, Doamne, să le pot jertfi fără de șovăire, ca ardere de tot spre curățire adevărată, spre îndreptare, spre iertare, vindecare, eliberare, întărire, izbăvire, apărare și binecuvântare a mea. Și astfel ajutat de Tine, Doamne, Atotputernice, să pot intra în bucuria împlinirii mele, să intru în veselia rânduielii Tale cu mulțumire și recunoștință, punând pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, darurile inimii mele cele din veac bine-plăcute Ție, Părinte, Tată al nostru, Iisuse și Duhule Sfinte. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Aprinzi a 3-a lumânare lângă cele două aprinse deja și continui zicând de 3 ori rugăciunea Împărate ceresc astfel:

Împărate Ceresc pentru sănătate

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în mine cel care Te chem și am fost numit (aici zici numele de botez) prin taina Sfântului Botez, și sunt numit (aici îți zici toate numele și diminutivele pe care le ai avut sau le mai ai și acum) de cei dragi, de dușmani sau de alți semeni ai mei. Vino acum, Doamne, și lucrează în mine pentru însănătoșirea mea și mă curățește de toată suferința, de toată boala, de toată neputința şi îmi mântuieşte, Bunule, sufletul și îmi însănătoșește trupul și toate cele dinlăuntrul meu. Amin.

apoi continui cu rugăciunea ce urmează:

Rugăciune pentru sănătate

Doamne, Dumnezeul meu, ascultă glasul rugăciunii mele. Apleacă-Te spre mine cu îngăduință și mă ajută să ies cu bine din cărările durerilor. Iartă-mă, Doamne, și mă păzește de săgețile faptelor rele. Oprește-le calea lor, oprește-le să nu vină spre mine. Oprește-le să nu mă atingă, oprește-le să nu mă rănească. Oprește-le să nu se înfigă în trupul, în duhul sau în sufletul meu. Păzește-mă, Doamne, de orice rănire. Oprește răul chiar dacă ar fi fost săvârșit, chemat sau întărit de mine. Spulberă lucrarea lui și risipește stăpânirea sa. Dezleagă, Doamne, funiile durerilor și nu le lăsa să mă lege. Că, iată, ele sunt gătite ca pânza unui păianjen și vor să mă țină și vor să îmi ia a mea viață și vor să îmi sleiască a mea sănătate, și toată a mea putere. Oprește-le, Doamne, și nu le lăsa să mă atingă. Oprește-le și nu le lăsa să mă strângă. Oprește-le și nu le lăsa să mă cuprindă prin chinuri, prin boli, prin răniri sau prin strivirile firii. Că numai Tu, Stăpâne al firii, le poți risipi și le poți porunci să se desfacă și să mă părăsească, fără să lase a lor urmă sau rană, fără să-mi ia a mea vlagă, a mea viață sau toată a mea putere. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, trimite acum înspre mine pe ai Tăi arhangheli ce au săbii de foc și putere divină, trimite-i să mă ajute să îmi găsesc vindecare și ieșire din bolile ce vor să mă stingă. Chiar dacă ele ar fi paharul pregătit de mine însumi, prin faptele mele rele, Te rog, iartă-mă și ajută-mă să nu fiu nevoit să îi beau până la fund amarul și durerea lui. Adu, Doamne, pace și întărire în oasele mele și în trupul meu. Apără-mă de puterea cea rea a fărădelegilor mele, pe care le-am săvârșit vreodată, că numai Tu știi puterea și lucrarea lor, și numai Tu o poți opri când ea este pornită în cursul ei firesc. Oprește, Doamne, răul ce eu l-am declanșat spre al meu chin, spre a mea învățătură de minte sau chiar înspre a mea pieire. Te rog apără-mă de puterea celor săvârșite. Iartă-mă pentru că am crezut că vor fi spre binele meu dar nu a fost așa. Iartă-mă pentru că am crezut că vor rămâne mereu ascunse dar nu a fost așa. Iartă-mă că am crezut că nu o să aibă cale de întoarcere spre mine și nu a fost așa. Iartă-mă și nu le lăsa să se năpustească peste mine. Iartă-mă și mă scoate acum cu bine din chinurile și din durerile pe care le au adus ele în viața mea. Nu le lăsă să mă lovească. Nu le lăsa să rămână ca o sarcină grea asupra capului meu. Iartă-mă și fii cu mine. Apără-mă de necazurile mele și nu mă lăsă să slăbesc sub povara lor. Ajută-mă să nu mă prăbușesc. Ajută-mă să nu mă îmbolnăvesc mai rău. Ajută-mă să nu mă sting. Ajută-mă să nu mor în dureri. Doamne, Dumnezeul meu, fie-Ți milă de mine. Trimite-mi acum în ajutorul meu pe îngerii Tăi cei buni și vindecători. Trimite-i să-mi rezidească sănătatea trupului și a tot ceea ce este împlinire a firii mele. Întinde mâna Ta cea plină de putere tămăduitoare și mă scoate cu bine din legăturile bolilor și din amarul durerilor și nu le lăsa să mă doboare. Scoate, Doamne, pașii mei acum din calea suferinței și dă-mi iar sănătate. Scoate, acum, pașii mei din cărarea neputinței și a rătăcirii mele și dă-mi înțelepciune. Ajută-mă să nu mai caut răul, bolile, necazurile, durerile și tot ceea ce stă în lumile și în puterile lor. Iartă-mă și mă ajută. Înaintea Ta eu pun acum toată dorința inimii mele. Te rog, și Te invoc, ajută-mă și mă însănătoșește. Aprinde iarăși focul cel curățitor în cele dinăuntrul meu. Te rog, dă-mi iar sănătate și putere. Te rog, ajută-mă și fă-mi cunoscut ceea ce eu trebuie să fac spre binele și spre însănătoșirea mea. Că, iată, ca o umbră este viața mea și totul trece. Te rog, fii cu îngăduință spre mine, chiar dacă eu m-am rătăcit și m-am îndepărtat de Tine și am risipit darul sănătății mele. Iartă-mă, Doamne, și scoate sufletul meu din mâna iadului și din chinul bolilor. Oprește-le și nu le lăsa să crească sau să se întărească în mine. Oprește-le și nu le lăsa să mă doboare cu durerea și cu amarul lor. Ridică-mă și mă însănătoșește și scoate-mă acum cu braț puternic din lumea neputințelor și nu le lăsă să mă sleiască de vlagă și de putere. Că Tu ești Tatăl meu cel bun. Tu singur, Doamne, ai rămas și ești Cel viu și Cel Binecuvântat. În Tine este Viața. În Tine este puterea și sănătatea mea. Te rog ajută-mă să am răbdare să pot să mă ridic, să pot să mă întăresc, să pot să ies cu bine din boala mea, să pot să mă însănătoșesc. Din Tine am ieșit și-n Tine mă întorc și nu e altă cale pentru mine. Fii bun și milostiv cu mine și dă-mi puterea potrivită, să fiu iar sănătos și să trăiesc și eu în bucurie, în pace, în liniște, în putere și în binecuvântare. Revarsă acuma lin a sănătății rouă și lasă-o să se odihnească peste mine. Zidește-mă și fă-mă sănătos. Tămăduiește-mă în toate. Vindecă-mă și fă-mă să fiu iar bine în toate cele ale vieții mele.
Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.

Rânduiala Rugăciunii stăruitoare pentru Sănătate în boli fără de leac pământesc

Dacă în trup, în suflet sau în trăiri ai aflat că ești atins de vreo boală fără de leac pământesc, atunci este bine să încerci să faci cât mai bine pașii care urmează. În primul rând, cercetează și vezi care ar putea fi izvorul acelei boli și vezi cine și cum îl poate închide. Sfătuitori fără de putere și fără de competență se găsesc la orice pas, dar aceștia agravează starea și de multe ori ne fură șansele vindecării. În al doilea rând păzește-te de sfaturile date de fricile și de căderile emoționale. Acestea sunt cele mai nepotrivite sfătuitoare ale vieții noastre pământești.

Ele întunecă tot ceea ce ating și blochează sistemul nostru imunitar, făcându-l vulnerabil și fără de putere atunci când avem cea mai mare nevoie de lucrarea lui. În al treilea rând adu-ți aminte de ceea ce Iisus a făcut și de ceea ce Iisus ne-a învățat. El i-a arătat calea vindecării la paralitic și paraliticul s-a vindecat. El i-a arătat calea tămăduirii celui adâncit în putrezire prin lepră și el s-a vindecat. El a arătat fiecărui bolnav calea însănătoșirii sale și fiecare în parte s-a însănătoșit. Prin cuvânt și prin faptă, Iisus a vindecat toată boala și toată nepu-tința în popor și ne-a învățat că ceea ce nu este cu putință la om, cu putință este la Dumnezeu. Cercetând toate acestea, vezi ce este mai înțelept de făcut pentru a trăi zilele care le ai cât mai bine și pentru a găsi cu ajutorul Bunului Dumnezeu tot ceea ce poate fi de folos însănătoșirii tale. Aprinzi 3 lumânări într-un bol cu făină curată. Acestea să ardă tot timpul când te rogi. Ceara rămasă și făina, tot la 7 zile încheiate, le arunci pe apă curgătoare și pui altă făină în bol și lumânări noi până când sănătatea ta va fi iar în plinătatea ei. Dacă vreo lumânare se stinge în timpul în care te rogi, o aprinzi iar. Dacă se stinge de 3 ori la rând, a patra oară nu o mai aprinzi ci pui una nouă în locul ei. Apoi lumânarea care s-a stins o arunci cu făina și cu ceara celorlalte lumânări pe apă și pui iar totul nou, făină și lumânări. Este bine să începi aceste rugăciuni în ziua din săptămână în care tu ai fost născut (luni, marți, miercuri, …). Este bine ca ele să se facă fără de întrerupere, de aceea se alege un loc liniștit și timpul potrivit pentru a le putea face în tihnă și cu folos. Rugăciunile se fac în gând, în șoaptă și cu glas și se alternează o zi la persoana întâia, iar o zi la persoana a treia, folosindu-ți numele și toate diminutivele care le ai, la fel cum te-ai ruga pentru cineva, doar că acel cineva ești tu însuți. Și începi astfel:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, la fel precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Ajută-mă, Doamne, să fiu iar bine, ajută-mă să fiu iar sănătos. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Aceasta ↑ o zici de 7 ori la rând,
apoi continui:

Rugăciune stăruitoare pentru Sănătate în boli fără de leac pământesc

Părinte al îndurării și Tată al vieții mele, Tu mi-ai dat sănătate și putere dar eu pe drumul vieții le-am pierdut și acuma nu mai știu unde să mă duc să îmi găsesc iar leac și vindecare. În fața Ta mă plec la fel ca fiul cel risipitor, că Tu ești Dumnezeul vieții mele. Auzi rugăciunea mea, ascultă-mi glasul durerii mele și nu lăsa ca puterile morţii să mă cuprindă. Eu nu mai știu unde să merg pentru a-mi găsi alinare și vindecare. Dă-mi, Doamne, iar, putere, pentru a ieși cu bine din lumea cea grea a chinurilor care mă pândesc. Oprește-le și nu le lăsa să se întărească în mine și peste mine. Oprește-le și nu le lăsa să mă stăpânească. Oprește-le chiar dacă ar fi născute din greșelile mele. Te rog, oprește-le chiar dacă ar fi rodul fărădelegilor pe care eu le-am făcut în vreun chip.

Oprește-le, Doamne, chiar dacă ar fi născute din păcatele științei sau din păcatele neștiinței în care am trăit. Risipește-le chiar dacă s-au născut și s-au întărit în mine din datoriile ce au rămas neplătite până acum. Ridică-le de pe viața și de pe soarta mea chiar dacă ar fi moștenite de drept din părinți, bunici, moși, strămoși, nume, neam, viță, seminție, etnie, popor, națiune sau din orice loc și din orice timp și în orice fel numit sau nenumit de mine acum. Iartă-mă, Doamne, pe mine și pe toți cei pe care îi moștenesc în bine și în rău. Închide izvorul durerilor și nu îl lăsa să mai vină peste mine. Închide acuma izvorul care a tulburat buna rânduială a firii mele. Oprește cursul lui și nu îl lăsa să ducă din mine sau să îmi strivească puterea, vlaga și sănătatea mea. Ajută-mă și apleacă-Te acum spre mine cu îngăduință și iartă-mi răutatea, îngustimea și toată nepriceperea în care am trăit până acum. Iartă-mi, Tu, tot ce am greșit Ție și mie și semenilor mei. Iartă-mi părinții, bunicii, moșii și strămoșii și pe toți cei pe care îi moștenesc. Te rog șterge, risipește și întoarce în bine tot ceea ce a fost rău și greșit în ei și în mine. Iartă-mi datoriile neiertate, ale mele și ale lor. Fii acum cu mine și nu le lăsa să îmi mai ceară tribut de viață și de sănătate în nici un fel. Apără-mă, Doamne, de durerile cele mari.

Păzește-mă de fricile iadului. Oprește puterile morții și nu le lăsa să mă ducă în lumea lor. Că numai în Tine eu văd a mea vindecare, a mea tămăduire, a mea însănătoșire, a mea întărire și al meu grabnic ajutor. Fii, Doamne, cu mine acum și apără-mă de puterea necazurilor, chiar dacă eu sau neamul meu le-am pomenit sau le-am invocat vreodată, și ele acuma au venit cu a lor urgie peste mine. Te rog, întoarce-le în pace în lumea, în timpul și în universul lor, și fă să fie duse toate duhurile și toate puterile cele slujitoare bolilor, neputințelor și necazurilor mele, fă să fie duse de Puterile Tale cele cerești, fă să fie duse acum, departe de mine și de cei dragi și apropiați ai mei, duse să fie acum și pentru totdeauna, duse să fie toate fără cale de întoarcere înapoi înspre mine sau înspre semenii mei. Tămăduiește acum a mea strivire și vindecă tot ce bolile și necazurile au stricat și au lăsat rănit în urma lor. Ajută-mă să nu judec. Ajută-mă să nu învinovățesc pe cineva de crucea mea cea grea. Ajută-mă să nu acuz pe nimeni pentru boala cea amară ce ar vrea să îmi așeze trupul în țărână. Fii cu mine și mă ajută să nu arunc asupra nimănui chinul meu cel greu. Ajută-mă să-i aflu al său bun sfârșit și a sa alinare. Ajută-mă să mă însănătoșesc și să mă întăresc în toate cele bune. Ajută-mă să înțeleg și să mă îndrept dacă mai este cale de iertare și de îndreptare pentru mine. Acum știu că aceasta poate să fie doar darul Tău cel sfânt, ce numai Tu, Părinte, îl mai poți lăsa să se reverse acuma peste mine pentru însănătoșirea mea.

Te rog ajută-mă și nu uita de mine, chiar dacă eu până acum de multe ori și în multe feluri, mult am uitat de Tine. Ajută-mă și dă-mi din nou o șansă. Dă-mi iar o cale de ieșire. Dă-mi iar un drum de viață și de vindecare, că Tu ești cel ce poți să-mi schimbi din rău în bine soarta mea. Tu poți să rezidești toate cele dinlăuntrul meu și numai Tu mai poți să le întărești și să le însănătoșești. Desprinde-mă de tot răul care a pătruns în mine. Dezlegă-mă de sunt legat, dezleagă-mă de orice formă de blestem și de osândă grea și de afurisenie și de orice rea urare sau dorire ce au căzut asupra mea. Iar dacă semenii mi-au făcut fapte rele și au aruncat pe mine făcături aducătoare de boli grele, de moarte în chinuri, sau m-au legat în neputință cu cele de la mort, sau m-au contaminat cu necurăție, Te rog, Atotputernice, Părinte, să mă speli în apele cele curate ale vieții, să risipești lucrarea făcăturilor și a contaminării lor, să o îndepărtezi de mine, să mă întărești și să mă scoți cu bine din tot necazul și să mă însănătoșești acum.
Amin. Amin. Amin.

te stropești cu apă sfințită
apoi cu ulei sfințit la Sf. Maslu
faci semnul crucii la frunte, la creștet,
la ochi, la nas, la gură, la urechi, la gât,
la mâini, la picioare, la spate, la piept, la burtă și în toate locurile atinse de boală,
zicând:
Atinge-mă, Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte și mă însănătoșește, și mă întărește și mă pecetluiește cu semnele vindecării și ale tămăduirii mele. Amin. Amin. Amin.

Apoi continui rugăciunea

Că Tu ești Domnul Dumnezeul meu, Cel ce ai putere peste toate și peste tot ceea ce este. Toate ascultă de al Tău Cuvânt și nu îndrăznesc să-i facă împotrivire. De aceea, Atotputernice, eu Te invoc și îți cer cu toată ființa mea să vii acum în ajutorul meu. Te chem pe Tine, Doamne, Cel ce m-ai cunoscut și m-ai chemat cu al meu nume înainte ca eu să fiu. Te chem pe Tine, Cel ce mi-ai dat ființă. Te chem pe Tine, Cel ce m-ai făurit în sânul mamei mele. Te chem pe Tine, Cel ce ai zidit trupul, sufletul, duhul și toate cele dinlăuntrul meu. Te chem pe Tine Cel ce ai rânduit ca să fie acest trup, templu Duhului Sfânt și casă a sufletului meu. Te chem pe Tine, Cel ce m-ai făcut să fiu viu. Te chem pe Tine, Cel ce ai păzit flacăra vieții în mine până în acest ceas. Te chem cu stăruință în ajutorul meu: Cercetează-mi trupul și zidirea lui și îl curățește și îl însănătoșește. Iar de vei afla în el ființe străine de firea sa, ființe ce au fost chemate de mine sau de semenii mei, ființe chemate cu știință sau cu neștiință, puteri care slujesc răului și tulburării, puteri și ființe invocate, sau trimise, obligate, plătite sau legate, găsite, întâlnite din întâmplare, numite sau nenumite de mine acum, din orice lumi și de oricând, ființe care aduc boală grea sau orice fel de tulburare, Te rog și Te invoc, pe Tine Atotputernice să le poruncești să se desprindă acum de mine și de viața mea. Desprinde-le în pace și fără de împotrivire de tot ce au atins în mine. Desprinde-le fără de tulburare și fără de rănire, fără de strivire și fără să poată lua ceva cu ele din trupul meu sau din sănătatea mea. Te rog să rânduiești ca în pace, sub a Ta poruncă și călăuzire, să iasă și să fie duse acum de Puterile Tale cele bine rânduite pentru aceasta. Să fie duse în lumea lor, în timpul lor și în universul lor, care din veac a fost zidit de Tine pentru ele. Acolo să fie duse pentru totdeauna, acolo unde ele au hrană și odihnă, acolo unde rugăciunea mea și invocarea mea nu le mai tulbură, acolo unde ele nu mai pot să-mi facă vreun rău. Închide-le acolo să nu se mai întoarcă înspre mine cu a lor tulburare. Acolo ele să fie păzite neîncetat de al Tău hotar ce este de netrecut pentru ele înspre mine și înspre lumea viețuirii mele. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Preabunule, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Treime binecuvântată, Te rog ajută-mă, dă-mi sănătate și întărire și fii mereu cu mine. Că sufletul meu este viu doar în Tine și inima mea se întărește doar când aude glasul Tău. Păzește-mă de întristare, de frică și de însingurare. Așază Tu lumină în doctorii lumii acesteia și dă-le Tu înțelepciune și pricepere, că iată nu mai știu ce să îmi facă cu ceea ce e pământesc. Fii Tu în ei, în mine și în toată lucrarea lor. Tu ești Tatăl meu. Tu ești Doctorul zidirii mele. Eu cred în Tine și în tot ce e al Tău, ajută-mi necredinței mele. Cei dragi ai mei, se văd neputincioși în fața suferinței și în fața bolii celei grele. Ar vrea să mă ajute, dar numai Tu poți fii în ei lumină și putere în chinul meu și în suferința lor. Doar Tu mă poți atinge fără să mă doară și Tu acuma mă poți ridica. Tu mă poți întări. Tu mă poți vindeca. Te rog dă-mi iarăși sănătate și întărire. Neputincioși sunt toți cei care vor să mă ajute și preț pentru tămăduirea mea nu aflu pe acest pă-mânt. Ce nu Ți-aș da, Doamne, acum, să mă pot bucura iar de sănătatea mea? Dar aici nu mai este preț și nici răscumpărare, decât bunăvoința și mila îndurării Tale. Iartă-mă pentru că atunci când viața mea era întru putere, atunci am crezut că în veac nu mă voi clătina. Atunci, nu am știut să-Ți mulțumesc și nici nu am știut să-mi prețuiesc binele ce îl aveam și nici nu am știut să-mi drămuiesc bine puterile și sănătatea ce am avut, și în nimic le-am irosit, în grabă, și pe toate. Doamne, fii cu mine, nu mă părăsi! Dumnezeul meu, apleacă-Te spre mine cu milă și cu îndurare și scoate-mă din greaua mea cărare, că numai Tu mai poți să mă ridici, și să mă însănătoșești. În chinul meu și în marea-mi întristare, dintru adâncuri eu strig acuma spre Tine, că numai Tu ai rămas lumină și speranță în noaptea suferinței mele. În Tine știu că pot să-mi capăt iarăși sănătatea. Te chem acum și Te invoc, Te chem ca în ultimul meu ceas, Te chem fără putere și-Ți cer îngăduință și iertare. Te chem acum ca fiul cel risipitor și-Ți cer cu inima înfrântă, primește-mă cu drag, și din nou, Părinte, în lumea celor vii și dă-mi iar sănătate și întărire în toate cele dinlăuntru ale mele. Te chem pe Tine, Tată, în tot necazul meu și în durerea mea cea mare: Dă-mi, Doamne, iară sănătate și putere. Te chem pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu și Te invoc pe Tine, Cel ce ai făcut cerul și pământul cu toată frumusețea și cu podoaba lor. Ajută-mă și dă-mi iar sănătate! Fii cu mine și dă-mi viață și putere. Te chem pe Tine, Atotputernice, Cel ce ai scris drumul stelelor pe bolta cea fără de hotar. Te chem când văd cum stelele străbat cărarea lor fără să se abată de la cuvântul legiuirii Tale. Te chem și Te invoc în ajutor, dă-mi, Doamne, sănătate și întărire în toate cele dinlăuntru ale mele.

Te chem pe Tine, Doamne, cel ce ai zidit și ai legiuit tot ceea ce este și tot ceea ce există, de la infima părticică care stă ochiului ascunsă și mintea mea greu o pricepe, până la a mea ființă și până la întregul Univers. Te chem în ajutor și îți cer iarăși sănătate și viață binecuvântată. Te chem și Te invoc în ajutor, Părinte al meu și Tată al nostru al tuturor. Fii vindecarea și întărirea mea, fii viața mea și nu mă părăsi, nu mă lăsa Atotputernice, să mor. Că Tu ești Domnul meu cel Bun și Îndurat. Tu ești Părintele Cel ce aude și înțelege strigarea mea și glasul rugăciunii mele din mijlocul furtunii ce vrea să mă împresoare. Trimite, Doamne, mâna Ta dintru înălțime și scoate-mă acum cu bine din chinurile mele cele mari, și nu lăsa să crească și să se întărească în mine, ci fă să se risipească fără urmă, iar trupul și ființa mea în toate să se însănătoșească. Doamne, scoate-mă din necazul meu și fii pururi cu mine. Iar dacă firul vieții mele Tu știi că s-a sfârșit, aici pe acest pământ, ajută-mă să ies în pace din această lume. Fii cu mine și mă luminează și mă ajută să mă desprind fără de frică de haina trupului cel muritor. Ajută-mă să mă desprind de el fără de durere, fără de chin amar, fără de frică grea, fără de cutremur și fără înfricoșare. Ajută-mă să mă dezbrac în pace, de haina trupului ce m-a îmbrăcat până acum. Primește-mă în ale Tale brațe. Primește-mă cu a Ta pace și cu a Ta iubire părintească. Desprinde-mă de a mea durere și de tot ceea ce mă mai leagă de lumea trecătoare și ajută-mă să intru în bucuria veșniciei și în veselia locașurilor Tale. Iar dacă firul vieții mele nu s-a sfârșit aici pe acest pământ, pentru că Tu din veșnicie mi-ai rânduit ani buni, pe care eu i-am risipit, Te rog, iartă-mă acum și îmi mai dă o șansă și ajută-mă și mă ridică din patul neputinței mele. Revarsă roua vindecării Tale peste ființa mea și mă fă viu.

Revarsă roua sănătății peste mine și mă întărește și fă să înflorească puterea vieții în mine iar. Atinge-Te de tot ce e strivit și mă însănătoșește cu puterea Ta cea mare. Redă-mi iar bucuria vieții și fii mereu cu mine. Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Îți mulțumesc! Amin.
Apoi zici Rugăciunea vindecării, după cum urmează, iar în ziua din săptămână în care ai fost născut, o zici de 3 ori:

Rugăciunea vindecării

Tată bun, Tată ceresc, Tatăl nostru, Părinte al vieții mele, Te rog după a mea pricepere și după a mea putință să faci să își arate adevăratul lor chip, toate amintirile, toate trăirile în bine sau în rău, toate imaginile care m-au tulburat și mi-au făcut rău sau m-au legat în orice fel și fă să se risipească acum cu toată lucrarea lor. Risipește toate credințele mele cele deșarte ce nu sunt în Adevăr. Dezleagă-mă de toate convingerile nesănătoase, și fă să se spulbere cu toată lucrarea lor. Risipește-mi toate amintirile care au lăsat semn, urmă, rană sau program de distrugere și de moarte în orice atom și în orice celulă sau țesut al corpului meu. Fii cu mine și fă să se topească în lumina cea vindecătoare a binecuvântării Tale toate cele știute și neștiute și toate cele ce au generat rănire, strivire, putrezire, sau orice tulburare fizică, mintală, emoțională, psihică, sufletească sau spirituală să nu mai fie niciodată în trupul meu, în gândul meu, în mintea mea, în sufletul meu, în spiritul meu, în emoția și în amintirea mea. Amin.
Frica de moarte să nu aibă putere în mine niciodată. Amin. Amin. Amin.
Frica de boală fără de leac să nu mă stăpânească. Amin. Amin. Amin.
Frica rea să nu mă chinuie, să nu mă amăgească. Amin. Amin. Amin.
Toată ființa mea să fie acum în pace, în iertare, în vindecare și în tămăduire.
Să fie sufletul meu umplut acum de Lumina vieții și să fie din nou așezat în armonia firii. Să fie așezat în trupul meu ca și stăpân pașnic și cârmuitor bun al vieții și al sănătății mele, după rânduiala Ta cea binecuvântată.
Dă-mi, Doamne, puterea însănătoșirii mele. Vindecarea mea fă să fie acum sporită de o mie de ori și chiar mai mult. Pentru că în Tine, Doamne eu sunt sănătos. În Tine, Doamne, eu sunt vindecat. În Tine, Doamne eu sunt întărit. În Tine, Doamne, eu sunt apărat! Amin. Amin. Amin

Puterea cea vindecătoare și ziditoare a Ta, a Domnului Dumnezeului meu, ea este cea care străbate acum cu a sa putere întreaga mea ființă, simțurile trupului meu, inima mea, mintea mea, conștiința mea, sufletul meu, spiritul meu, vindecându-mă din temelii și aducându-mă acum din nou la viață. Domnul și Dumnezeul meu, Domnul vieții și al binecuvântării mele, Tu însuți trăiești acum și aici în mine ca și Tată bun al meu, ca și răspuns la această invocare divină pe care eu am rostit-o acum, aici, cu tot cugetul meu, cu toată puterea mea și cu toată convingerea mea cea interioară.
ridicând ochii spre cer:

Tată bun, Tată ceresc, Tatăl nostru, Părinte al vieții mele, îți mulțumesc că mă asculți, că mă vindeci și mă aduci din nou la viață! Amin! Știu că întotdeauna în cele bune mă asculți.
Îți mulțumesc, că nu m-ai părăsit! Îți mulțumesc că mă ajuți! Amin!
Eu știu ca Tu îmi dai puterea vie a vindecării mele! Tu ești Viața mea și puterea renașterii mele! Mărit și Binecuvântat să fii, Părinte al vieții, acum și în veci! Amin. Amin. Amin,
Degetul Tău cel plin de puterea cea vindecătoare fă să lucreze chiar acum pentru tămăduirea și vindecarea mea. Puterea Vieții dată nouă prin Iisus să stăpânească și să rânduiască iar în bine tot ceea ce este viu și în mișcare în trupul meu, în sufletul meu, în inima mea, în mintea mea, în gândul meu, în conștiința mea, în spiritul meu și în întreaga mea ființa, care din Tine, Doamne, s-a născut. Amin.
Știu că ești cu mine și eu sunt în siguranță. Eu știu că Tu, Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu lucrezi chiar acum în mine cu putere, pentru a mea tămăduire grabnică și desăvârșită! Îți mulțumesc! Amin.
Nu există altă putere mai mare decât puterea Tatălui meu, El este Cel Bun și Cel Binecuvântat. Puterea Sa acum lucrează în mine pentru vindecarea mea, pentru transformarea și pentru însănătoșirea mea. Amin.
Puterea Tatălui mă ridică și mâna lui Iisus mă duce înspre însănătoșire. Puterea Duhului mă desăvârșește și mă însănătoșește. Amin.

Puterile slujitoare Vieții lucrează în mine acum spre însănătoșire. Amin.
În Tine, Doamne, eu sunt sănătos!
În Tine, Doamne, eu sunt vindecat!
În Tine, Doamne, eu sunt întărit!
În Tine, Doamne, eu sunt apărat!
În Tine Doamne, eu sunt păzit!
Domnul meu și Dumnezeul meu cel Bun și Binecuvântat, fii mereu cu mine. Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.

Apoi închei cu Rugăciunea:

O Măicuța noastră

O Măicuța noastră și a lui Dumnezeu, scoate-mă și pe mine din tot necazul meu. Dragostea de mamă ce ai dăruit-o scump Fiului tău, spulbere-mi bolile și tot duhul rău. Iarăși Tu, Iisuse blând și iertător să-mi fii mie sprijin și ocrotitor. Mâna Ta Iisuse, bun Vindecător, să îmi dea sănătate și al meu ajutor. Duhul Tău cel Sfânt, trimite-L, Iisuse, să îmi dea sănătate prin al Tău cuvânt. Pacea Ta, Iisuse, să coboare lin și să risipească tot al meu suspin. Binecuvântarea sfântă și dumnezeiască să fie cu mine, să mă însoțească în această viață pământească. Să mă pot purta pe ale mele picioare, până la a mea ultimă de aici răsuflare.
Îți mulțumesc, Doamne! Amin.
Rânduiala Rugăciunilor stăruitoare
pentru Sănătate
în boli fără de leac pământesc
la persoana a III-a

Aceste rugăciuni se poate face:
– pentru o persoană care este atinsă de o boală fără de leac, atunci când ea nu se mai poate ruga pentru ea însăși,
– pentru o persoană care este atinsă de o boală fără de leac, pentru a o ajuta atunci când se roagă și ea,
– pentru cel ce este în operație grea, între viață și moarte,
– pentru cel ce este în comă,
– pentru cel ce este în stare gravă după vreun accident sau după orice fel de nenorocire și necaz greu,
– pentru cei ce sunt în agonie este în vol. 6 la pagina 203 o rânduială specială,
– în cazurile foarte grele, când omul este între viață și moarte, când se luptă pentru a supraviețui, este bine să se ceară ajutor la 3 sau la 7 văduve care în aceeași zi să zică fiecare în parte, după rânduială această rugăciune astfel:
Se aprind 3 lumânări într-un bol cu făină curată. Lumânările să ardă tot timpul rugăciunii. Rugăciunile se încep la apusul soarelui și se repetă zilnic până când cel/ cea pentru care se fac, iese din cumpăna cea grea a suferinței sale. Ceara rămasă și făina, tot la 3 zile încheiate, se aruncă pe apă curgătoare și se pune altă făină în bol și lumânări noi. Dacă vreo lumânare se stinge în timpul rugăciunii, se aprinde iar. Dacă se stinge de 3 ori la rând, a patra oară nu se mai aprinde ci se pune una nouă în locul ei. Apoi, lumânarea care s-a stins o arunci cu făina și cu ceara celorlalte lumânări pe apă curgătoare.