Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

Rugaciuni pentru preot raposat, călugăr răposat sau o călugăriță răposată

Rugăciunea 1

pentru un preot răposat,

 

  Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Tu singur ai nemurire, și locuiești în lumina cea neapropiată a veșniciei. Tu ne-ai dat viață și ne-ai ridicat pe fiecare în parte din pulberea pământului și ne-ai zidit din ea cu multă măiestrie și ne-ai făcut după chipul și după asemănarea Ta. Tu pentru noi Te-ai pogorât până la iad și ai dezlegat pe cei ce erau acolo robiți și greu legați și ne-ai deschis iar raiul cel închis, și din dureri ne-ai scos și spre viața cea adevărată ne-ai dus și ne-ai călăuzit. Primeşte-l, Doamne, și acum pe (N) preotul Tău, primește-l în cămara Ta, la masa Ta, la nunta cea împărătească a sufletului celui mântuit. Apleacă-Te spre (N), cu a Ta iertare și cu îngăduință și fii cu el și îl fă să fie și el acum cu Tine. Iar dacă el nu Te-a slujit și a căzut prin ispitire în cele ce sunt lumești aducătoare de venit, pline de pământească fățărnicie, și a închis cumva împărăţia cerurilor înaintea sa și înaintea oamenilor, și nu a intrat nici el şi nici pe cei ce au vrut să intre nu i-a lăsat, noi Te rugăm să îl ierți și ușa cea închisă a împărăției Tale să o deschizi Tu iar pentru el și pentru toți cei care nu s-au mântuit din cauza căderii lui. Iartă-l, Doamne, dacă a căzut în grea fățărnicie și a mâncat în vreun chip casele văduvelor sau cu fățărnicie s-a rugat îndelung, spre a fi văzut sau spre a fi plătit, iartă-l, Doamne, pentru a sa cădere mare, iartă-l și nu îl osândi. Iar dacă a căzut cumva în greaua ispitire și în a minții nebunie și fățărnicie și s-a trudit și a umblat ca să-și facă ucenic, şi dacă l-a făcut, l-a osândit și mintea i-a spălat și fiu al gheenei l-a făcut îndoit și greu osândit, iartă-l pe el și pe cei de el ademeniți și smintiți prin cuvintele gurii sale, iartă-l și nu îl osândi. Iar dacă a jurat pe cineva pentru bani sau pentru băutură sau pentru cele ce sunt trecătoare pământești și l-a osândit și l-a aruncat în Gheenă fără ajutor, noi te rugăm să-l ierți pe el și pe cel ce s-a jurat în orice chip, iartă-i și nu-i osândi.

Iar dacă a dat zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar a lăsat părțile cele grele ale Legii: Judecata, mila şi credinţa, pe care trebuia să le facă şi pe toate să nu le lase, iartă-l și nu-l osândi.

Iar dacă a fost călăuză oarbă care a strecurat țânțarul şi a înghițit cămila și a numit bine ceea ce era rău sau rău ceea ce era bine, iartă-l și nu-l osândi. Iar dacă s-a îngrijit să curețe doar partea din afară a vasului, iar înăuntru le-a umplut cu răpire şi cu lăcomie, pentru pământeasca sa îmbogățire, iartă-l și nu-l osândi. Iar dacă în vreun chip s-a făcut ca și mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, dar înăuntru sunt pline de oase de morți şi de toată necurăția, arătându-se pe din afară om drept dar înăuntru însă a fost plin de fățărnicie şi de fărădelege, fii cu el și îl curățește și îl iartă și nu-l osândi.

Iar dacă a zidit mormintele proorocilor şi a împodobit pe cele ale drepților, şi a zis: De aș fi fost eu în zilele părinţilor noştri, nu aș fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui proorocilor, dar prin fapte și prin vorbe și prin dorințe a întrecut măsura celor din vechime și a căzut în amăgire pământească și s-a înveninat ca șarpele sau a înveninat pe semeni precum puiul cel de viperă și s-a aruncat în orice chip în osânda cea mare a Gheenei, noi Te rugăm, să îl ierți și să nu îi socotești aceste căderi de le-ar avea cumva asupra sa. Iar dacă Tu Iisuse ai trimis în viața sa prooroci şi înțelepți şi cărturari și dintre ei el a ucis şi a răstignit prin vorbe și prin fapte, sau i-a biciuit prin predici şi i-a urmărit din loc în loc să-i nimicească, și a adus asupra sa tot sângele drepților răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele sfânt al ultimilor mucenici, iartă-l, Doamne, și nu îl osândi și îl spală în sfânt sângele Tău și îl izbăvește de orice vină, de orice păcat și de orice fărădelege a sa, și nu lăsa să fie osândit, el sau neamul lui sau cei ce îl moștenesc în vreun chip. Păzește-i casa sa să nu i se lase cumva pustie. Apleacă-Te spre el cu a Ta mare dragoste și îngăduință și nu îl osândi, ci ajută-l să Te vadă și să poată zice: Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. Iartă-l, Doamne, fii cu el și îl primește în împărăția Ta, acum și în veacul veacului. Amin. Amin. Amin.

Rugăciunea 2

pentru un preot răposat,

 

Mulțumim Ţie, Doamne Dumnezeul nostru, pentru tot darul, pentru tot harul și pentru toată chemarea Ta pe care le-ai pus în viața preotului Tău (N), la fel ca și în ucenicii Tăi Iisuse, când Te-ai suit pe munte şi ai chemat la Tine pe câţi a voit, şi au venit, și i-ai rânduit pe cei doisprezece, și i-ai numit apostoli. Și i-ai rânduit să fie cu Tine, să-i trimiți să propovăduiască Vestea cea bună, să aibă putere aici să vindece bolile şi să alunge demonii. Preabunule Iisuse, fii cu îndurare cu preotul Tău (N) și dacă nu a avut har sau și l-a irosit în cele ale lumii trecătoare, sau nu a avut chemare și a slujit cele sfinte ale Tale, fără să știe ceea ce face, și s-a pierdut slujind ca un străin în fața chipului măririi Tale, și astfel s-a osândit, sau a slujit precum cel ce e plătit și nu și-a pus viața și al său suflet în slujirea sa, sau a nesocotit Cuvântul Tău în vreun chip, sau a fost prins de cele pătimașe și a pângărit cele sfinte și s-a osândit, noi Te rugăm să îl cercetezi cu dragostea inimii Tale și de vei afla vreuna din aceste grele căderi în viața și în slujirea sa să îl ierți și să îl primești acum în împărăția Ta. Că Tu ai viaţa cea fără de moarte, şi slava Ta este neajunsă şi mila Ta nemăsurată şi iubirea Ta de oameni este mai presus de cuvânt. Tu în trup fiind, Iisuse, ai chemat la Tine pe cei doisprezece şi i-ai trimis doi câte doi şi le-ai dat putere asupra duhurilor necurate. Şi le-ai dat poruncă să nu ia nimic cu ei nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare, nici multe haine să nu ia pe cale, ci numai toiagul puterii Tale. Preabunule Iisuse, apleacă-Te cu a Ta îngăduință și spre preotul Tău (N) și dacă l-ai chemat la Tine împreună cu ceilalți slujitori ai Tăi și i-ai trimis în a lor slujire doi câte doi, iar el s-a încrezut în sine și nu în a Ta putere și a căzut în invidie față de cei împreună cu el slujitori sau în alte gânduri, fapte, scrisuri sau dorințe rele, noi Te rugăm, iartă-l și nu-l osândi. Și dacă i-ai dat putere asupra duhurilor necurate și el a nesocotit-o sau a lucrat cu ea în malefice rânduiri, și a căzut în sevrajul puterilor necurate, în vrăji, în farmece, în ghiciri și în false profeții, și s-a contaminat și a contaminat în orice chip, noi Te rugăm să risipești toate ale sale rele plăsmuiri, să spulberi tot răul cel făcut prin contaminare, să pui hotar de netrecut pentru puterile întunecate și tulburătoare, și să le duci în pace acum în lumea, în timpul și în universul lor fără cale de întoarcere vreodată înspre noi sau înspre (N), sau înspre cei ce au rămas aici și îl moștenesc în orice chip. Iartă-l, Doamne, dacă se mai poate, fii cu el și dă-i o cale de iertare și de ieșire din lumile în care a căzut, a fost atras, împins, sau el cu știință sau cu neștiință s-a aruncat. Iartă-l, Doamne, dacă în el vei găsi aceste mari căderi. Iartă-l dacă a lăcomit și a căzut în fuga după bani și după avere. Iartă-l și nu îl osândi. Iartă-l, Doamne, pe (N) dacă ispitit a căzut în amăgirea și în închipuirea celor de sus. Iartă-l dacă s-a crezut smerit, sau bun, sau înduhovnicit, sau atoateștiutor și clarvăzător, sau cu har dispunător și poruncitor, sau rânduit să conducă și să fie stăpân prin drept divin, sau profet neînțeles, sau bun și drept judecător, sau mare maestru și învățător, sau alte multe convingeri despre sine a avut, crezând că e ceea ce nu a fost, iartă-l și nu îl osândi. Primește-l în împărăţia Ta cea nesfârșită, sfințește-l și îl curăță de toate cele rele și contaminate ale sale și nu îl judeca, că părtinire nu este în fața Ta, iar pentru toţi oamenii ai pus sfârşit la tot ceea ce sunt și la tot ceea ce fac ei în trupul lor cel muritor și în timpul ce le-ai dat la fiecare în parte aici pe acest pământ, atunci când li se taie firul vieţii și toate se coboară în pulbere și în uitare, ca trupul cel fără de viață ce zace în umbra recelui mormânt. Pentru aceasta Te rugăm, Doamne cu multă stăruință pentru (N), să îl ierți dacă Ți-a greșit Ție sau cerului, sau pământului sau semenilor săi sau vreunei ființe vii, să îl ierți dacă a blestemat sau a urat rău cuiva, sau a afurisit și a osândit sau a pus anatemă sau alte grele legături pe cei morți sau pe cei vii. Iartă-l și nu îl osândi. Toate greșelile, toate păcatele, toate fărădelegile, toate căderile, toate cele ce nu au fost după darul chemării sale și toate cele ce nu au lucrat după harul preoției, iartă-le, Doamne, și le șterge, și le spulberă și le risipește acum și pentru totdeauna din preotul Tău (N) și din toți cei ce sunt sau au fost părtași ai slujirii sau ai moștenirii sale. Că iată noi îți cerem Ție, Doamne, iertare și ajutor, îți cerem a sa mântuire și izbăvire, cerem pentru el și pentru toți cei ce sunt părtași ai slujirii și ai moștenirii lui. Dă‑i odihnă în sânurile lui Avraam, ale lui Isaac şi ale lui Iacob. Şi precum l‑ai pus pe dânsul pe pământ slujitor în Biserică, aşa îl arată şi la altarul Tău cel ceresc, Doamne. De vreme ce l‑ai împodobit pe (N) aici între oameni cu vrednicie preoțească, primește‑l neosândit şi în mărirea Ta cea hărăzită îngerilor. Tu ai învrednicit viaţa lui pe pământ să fie în urmarea Ta și în împlinirea bună voinței Tale. Fă să fie iertat, dezlegat, eliberat, spălat și curățat de orice pată și de orice formă de întinare. Fă-l să fie binecuvântat în casa binecuvântării Tale, în pământul celor vii, în hotarele nemuririi și în toate cele minunate ale veșniciei. În cartea Vieții scrie-i numele lui. Între drepții Tăi cei sfinţi îl așază pentru totdeauna cu toţi care din veac au bineplăcut Ţie.

Că Tu eşti învierea, viaţa şi odihna preotului Tău (N), Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălțăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea 3

dezlegare pentru un preot răposat

 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul tuturor Puterilor, Dumnezeul cerului și al pământului, Tu eşti bucuria celor greu întristați, Tu ești mângâierea celor ce plâng, Tu ești sprijinitorul tuturor celor slabi de inimă, Tu ești ridicarea celor ce cad, Tu ești iertarea și îndreptarea celor ce au greșit, Tu ești izbăvirea celor necăjiți, Tu ești mântuirea celor părăsiți, însingurați și condamnați de faptele lor, de puterile cerului și ale pământului, de conștiința lor, de ochii semenilor și de umbrele cele reci ale fricilor lor. Stăpâne mult Îndurate, Tu ai primit mărturisirea lui Petru atunci când el a grăit zicându-Ți Ție: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Cel viu. Și adeverind mărturisirea lui, i-ai grăit: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trupul şi sângele ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da ţie cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. Și fiind el lângă Tine, vrând să Te apere de cele ce ai mărturisit că o să vină peste viața Ta, Te-a lat de o parte și Ți-a zis: Fie-Ţi milă de Tine, să nu Ţi se întâmple Ţie aceasta. Iar Tu Iisuse, întorcându-Te, i-ai zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi eşti, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Și privind spre ucenici le-ai zis: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla. Și iarăși le-ai grăit lor zicând: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer. Iar după sfântă învierea Ta, cea de a treia zi, ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, ai venit Iisuse şi ai stat în mijloc şi le-ai zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-ai arătat mâinile şi coasta Ta, și s-au bucurat ei văzându-Te viu printre cei vii. Şi le-ai zis iarăși: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi eu pe voi. Şi zicând acestea, ai suflat asupra lor şi le-ai zis: Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit şi pe noi cei rânduiți să împlinim bine voirea inimii Tale, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar şi har, chiar dacă și noi ca și Petru și ceilalți ucenici ai Tăi suntem prinși de cugetarea cea omenească în multe clipe ale vieții noastre pe acest pământ. Ridicându-ne și îndreptându-ne de multe ori, Tu însuți ai binevoit și ne-ai chemat pe noi, cei slabi și lesne căzători, ca să slujim Cuvântului Vieții Tale întru noi. Puterea Ta cea sfântă, ai rânduit-o să împlinească prin noi, cei slabi, pe cele neîmplinite, să ierte prin noi cei greșitori pe cele vinovate, să ridice prin noi cei căzuți pe cele căzute, să dezlege prin noi cei legați, pe cele greu legate, să curețe prin noi cei ce avem pată și greșeală pe cele întinate, să vindece prin noi cei supuși bolii și durerii pe cele greu chinuite și să ridice prin noi cei slabi pe cele smerite și neînsemnate, rânduindu-le pe toate, să fie spre a noastră izbăvire și spre a noastră mântuire după buna voire a dumnezeirii Tale. Cel ce ai rânduit ca şi noi să iertăm, să dezlegăm și să lăsăm, cele ce se întâmplă în poporul Tău, ajută-ne acum Însuţi, Preabunule Iisuse, Împărate, al Păcii, al Vieții și al Veșniciei, și lucrează acum în noi, să împlinim voința Tatălui și a Ta, prin lucrarea Sfântului Tău Duh. Și iartă, dezleagă, lasă și fă să fie șterse și spulberate toate păcatele și toate fărădelegile făcute de (N), făcute, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, sau cu inima, sau cu orice fel de trăire, dezlegându-i legăturile puse în orice chip asupra sa. Dezleagă-l, Doamne, chiar dacă el însuși s-a legat pe sine din mânie, din supărare, din frică, din neîmpăcare, din amăgire, din durere, din nedreptățire sau din grea tulburare și chinuire, sau din nebunească trăire și ademenire, sau din orice altă pricină s-ar fi legat el pe el însăși, dezleagă-l, Doamne și îl iartă acum. Iar dacă în vreun chip (N) a fost legat, blestemat, afurisit, caterisit sau osândit, de vreun arhiereu, sau de vreun sobor, sau de vreun preot, sau de vreun diacon, sau de vreun om cu har, sau de vreun om cu malefice puteri, sau de vreo ființă neștiută și nenumită de noi, Te rugăm: Dezleagă-l, Doamne, și îl scoate acum cu bine de sub aceste grele legături. Iar dacă (N), cel ce a primit darul slujirii preoțești și darul Sfântului Duh prin punerea mâinilor arhierești în viața cea curată ca să se facă vrednic a sta fără prihană înaintea Jertfelnicului Tău, a propovădui Evanghelia împărăției Tale, a lucra cu sfințenie cuvântul adevărului Tău, a aduce Ție rugăciuni, daruri și jertfe bine plăcute inimii Tale, a înnoi pe poporul Tău prin baia nașterii de a doua, a lega și a dezlega în bine toate cele spre mântuire în poporul Tău și tot darul cel nenumit de noi acum, dar prin vreo ademenire sau omenească lipsă sau slăbiciune a căzut și vreuna din acestea nu a împlinit și nu a ținut, noi Te rugăm, iartă-l și nu îl osândi, iartă-l și îl dezleagă de orice povară a căderii și a vinovăției sale. Iartă-l și nu-l osândi.

Iar dacă (N), ca om și preot rânduit să împlinească buna voire a inimii Tale spre a sa și spre a semenilor săi iertare și mântuire, dacă a căzut cumva și a sfătuit greșit, sau a mustrat și a judecat, sau a condamnat, sau a ponegrit, sau a umilit, sau inimi și suflete a smintit și a rănit, sau a afurisit, sau a blestemat, sau anatema a aruncat, sau alte grele și rele urări a pus peste el și peste semenii săi, sau orice alte grele alunecări ar fi avut cu voie sau fără de voie, noi te rugăm, iartă-l, dezleagă-l, ridică-l și nu îl osândi. Iartă-l pentru tot binele pe care nu l-a făcut el sau cei ce s-au rugat pentru el sau cei pe care el i-a moștenit sau cei ce-l moștenesc acum și îl au în binele săvârșit de ei și în pomenirea lor.

Iar dacă (N) stând în scaunul de spovadă a nesocotit cumva acest mare dar și nu a ținut taina și secretul ei, sau a legat și nu a dezlegat, sau a pus poveri peste cei deja greu împovărați, sau a rănit mai tare și nu a mângâiat și nu a ajutat sau orice alte căderi și lipsuri a avut, noi Te rugăm, iartă-l și nu-l osândi. Fii cu el și nu îl lăsa să fie strivit de ale sale căderi, ajută-l, iartă-l și nu-l osândi. Iar dacă peste (N) ar fi blestem ce a trecut împreună cu el peste timp și peste ușa recelui mormânt, blestem care îl leagă și îl face să nu fie nici printre cei morți și nici printre cei vii, blestem ce nu îl lasă să aibă odihnă și pace nici după ce a ieșit din trupul său cel ce a fost dat mormântului, blestem să nu se poată despărți de trup nici măcar în mormânt, blestem făcut să se chinuie gemând, strigând și zvârcolindu-se, ca șarpele strivit, târându-se prin chinuri, printre lumi și sub pământ, blestem greu să nu îi fie primit trupul său nici de pământ, blestem să nu aibă odihnă nici în mormânt, blestem să nu i se poată desface trupul în cele din care a fost alcătuit ci să rămână legat de cei vii pentru a-i duce și pe ei în același chin sub pământ, blestem să nu se poată risipi în pulberea pământului ci să rămână ca și viu dar apăsat sub pământ, blestem greu, să rămână legat în chin, între lumi, în fața cerului fără să poată păși în bucuria mântuirii și în slava Ta, blestem greu, făcut cu limbă de moarte, în ceas rău de cădere sau de înălțare sufletească, blestem făcut cu putere mare, blestem venit prin simonie dacă a cerut sau a vrut să dea sau a dat prin punerea mâinilor, darul Sfântului Duh pe bani, blestem de pierzare să nu aibă parte și moștenire, la chemarea aceasta, blestem care îl ține întru amărăciunea fierii şi întru legătura nedreptăţii grăite sau făptuite de el, blestem numit sau nenumit de noi, blestem de nedezlegat de vreo putere pământească, blestem ce numai Tu îl poți dezlega, risipi și spulbera, noi Te rugăm: Preabunule Părinte, Iisuse blând și Duhule Sfinte, Treime Sfântă, Treime binecuvântată, Atotputernice, Părinte viu, Părinte al vieții și al zidirii noastre, noi Te rugăm să îl dezlegi pe (N) acum și pentru totdeauna. Adu-Ți aminte, Doamne, de el dacă a rămas printre noi, cumva legat de aceste grele blesteme de nemurire în neodihna sa, sau în grea osândire. Adu-Ți aminte de acest fiu al Tău, și nu îl părăsi în rătăcirea și în osândirea sa. Noi Te rugăm să îl ierți, să îl eliberezi de aceste cazne și dureri, să îl ajuți să fie lăsat de tot răul și de tot blestemul, acum și pentru totdeauna. Că numai Tu, Doamne, Atotputernice, numai Tu, poți ridica de pe (N) aceste grele forme de blestem, dacă sunt căzute cumva asupra sa. Tu, Doamne, prin al Tău Cuvânt toate le poți dezlega, îndepărta, destrăma și risipi acum, aici și pentru totdeauna, și ele dezlegate, destrămate, spulberate și risipite vor fi în pulberea pământului, în tainele lumilor nevăzute în care au lucrat, în pulberea stelelor și în apele cele vii ale începuturilor, iar ființa lui (N) să fie curățită, rezidită și făcută după chipul și după asemănarea Ta. Iar trupul său cel dat pământului spre risipire, fă, Doamne, să se desfacă în pace, în cele din care au fost alcătuit și odihnă să aibă odată ce s-a închis asupra sa ușa cea pecetluită și sfințită a mormântului său. Amin. Binevoiește, astfel Preabunule Părinte, Iisuse blând şi Duhule Sfinte, mult Îndurate, ca (N) să se așeze cu sfinţii, care din veac au bineplăcut Ţie, iar duhurile slujitoare vieții sale să fie așezate în lumina veșniciei Tale, fiind despărțite după rânduiala firii de trupul lui ce s-au dat cu mulțumire pământului celui zidit de Tine. În Tine, Doamne e viața noastră și viața preotului Tău (N) plecat dintre noi, şi viaţa este lumina noastră și a sa. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu o poate cuprinde. Că Tu așa ai rânduit să fie. Chipul Tău să strălucească peste (N) şi glasul Tău să-l audă zicându-i: Vino, binecuvântatul Tatălui Meu, moștenește împărăţia cea gătită ție (N) de la întemeierea lumii, pentru împlinirea ta. Căci flămând am fost şi Mi-ai dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-ai dat să beau; străin am fost şi M-ai primit; gol am fost şi M-ai îmbrăcat; bolnav am fost şi M-ai ajutat; în temniță am fost şi ai venit la Mine, pentru că atunci când ai făcut vreuna din aceste fapte bune, vreunuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ai făcut. Iar dacă, Doamne, în vreun chip, nu vei găsi aceste fapte bune în preotul Tău (N), noi Te rugăm să îl ierți și să îl primești cu îngăduință, și cu dragoste să rânduiești cele ce sunt spre a sa iertare și spre a sa mântuire, dându-ne nouă putere și gând de a face bine pentru (N) și în numele lui, pentru a sa iertare și pentru a sa mântuire, prin lucrarea dumnezeirii Tale. Șterge din el și din a sa moștenire orice vină și orice fel de osândire. Primește-l în locașul veșniciei pe (N) că a plecat din trupul său cel muritor și s-a mutat de la noi pentru totdeauna. Iartă-l, Doamne.

Că Tu eşti învierea și viaţa şi odihna preotului Tău (N), Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălțăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune

pentru un călugăr răposat

sau o călugăriță răposată

 

Doamne, Iisuse Hristoase, Blând și Bun Păstor al inimilor și al vieților noastre, Tu însuți, Doamne, împreună cu sfinţii îngeri ai fost chemat de faţă în chip nevăzut, pentru a scrie mărturisirea pe care a făcut-o (N), în ceasul îmbrăcării sale în chipul slujirii îngerești în trup. De aceea Te chemăm, Iisuse, pe Tine cu Puterile Tale cele cerești, Te chemăm și Te rugăm pentru cercetarea, iertarea, dezlegarea, izbăvirea și mântuirea lui (N), ce a plecat spre patria sa cerească și a ieșit din trupul său cel pământesc. Primește-l/o, Doamne, lângă Tine pe cel/cea ce s-a lepădat de sine și și-a luat crucea sa și cu Tine după a sa putință s-a răstignit și a trăit așa cum el/ea a priceput și a putut. Iar dacă a căzut și a greșit în vreun chip și grăind a făgăduit dar nu a putut împlini al Tău cuvânt ce spune: «Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑şi ia crucea sa şi să‑Mi urmeze Mie», Tu iartă-l/o, Doamne și nu îl/o osândi. Că a ales cu adevărat a urma Ție, şi a dorit fără minciună să Te asculte și să fie lângă Tine, iar dacă a căzut cumva, noi Te rugăm iartă-l/o și nu îl/o osândi. Iartă-l/o, Doamne, dacă nu și-a putut păzi cu desăvârșire înfrânarea trupului, curățenia sufletului, lepădarea de avuție sau a fost ademenit/ă de pământească trăire și de deșartă desfătare trecătoare. Iar dacă a flămânzit, și a însetat și a fost gol/goală şi dosădit/ă şi batjocorit/ă şi ocărât/ă şi prigonit/ă şi de multe alte întristări înconjurat/ă, și a căzut cumva, și, de a al său legământ s-a lepădat în vreun chip, noi Te rugăm, iartă-l/o și nu îl/o osândi. Cu bucuria Ta Iisuse îl/o bucură, şi cu veselie Ta îl/o veseleşte, și îl/o iartă, și îl/o alege iar, și îl/o ajută și îl/o mântuiește. Desparte-l/o de al său trup ce a fost dat pământului fără de suflare vie în el. Desparte-l/o de tot ce e legat de lumea aceasta și de acest veac nestatornic, amăgitor și grabnic trecător. Așază-l/o cu bucurie înaintea feței Tale. Îmbracă-l/o în Tine pe (N) și chipul Tău cel ceresc să strălucească acum în el/ea. Dă-i, Doamne, acum, al său chip îngeresc în toată frumusețea și în toată măreția sa. Rânduiește-l/o să fie cu adevărat ostaș al vieții întru Tine, și în înălțimea petrecerii celei cerești. Ție Iisuse îngerește să îți slujească așa cum și-a dorit aici pe acest pământ. O, chemare nouă să audă sufletul său. O, dăruire a tainei să îl sfințească. Ale sale păcate să se șteargă și să se curețe, şi fiu/fică al luminii în veșnicie să se facă. Preabunule Iisuse primește-l/o pe (N) în bucuria Ta cu sfinţii Tăi și fă să fie părtaș/ă al ospățului cel tainic de Tatăl pregătit pentru cei chemați și pentru cei aleși ai Săi. Iar dacă haina cea cerească a chipului său călugăresc a fost atinsă cumva sau pătată de patimile sale cele deșarte, de pofta ce trage către cele de jos, de tot dorul de cele lumești, sau de orice altă cădere a sa, noi Te rugăm să îl/o ierți și să nu îl/o osândești și haină nouă și nepătată Preabunule Iisuse din mâinile Tale cele curate, noi Te rugăm să îi dăruiești. Iar dacă (N) prin amăgire sau prin ispitire a căzut cumva în vreo formă de neascultare, de îndrăzneală, de împotrivă cuvântare, de mândrie, de mânie, de iuțime, de zavistie, de hulă, de strigarea, de măgulire, de bârfire, de sfadă, de cârtire, de băut și de mâncat peste a sa bună măsură, de prietenie fără de măsură, de câștigare a vreunui ticălos lucru sau în vreun alt meșteșug al răutății care atrage cu sine urgia și lucrarea celui stricător de suflet, noi Te rugăm Preabunule Iisuse, să îl/o ierți și să nu îl/o osândești în vreun chip. Ci adu-Ți aminte, Doamne, de toată truda sa pentru a Te asculta și pentru a fi pe urma Ta. Adu-Ți, aminte Iisuse de a sa iubire față de frați, față de surori și față de orice semen al său. Adu-Ți aminte de a sa liniște, de a sa blândețe, de a sa cucernicie, de a sa cuvioșie pe care doar Tu le poți vedea în Duh și în Adevăr. Adu-Ți aminte, Preabunule Iisuse de a sa cugetare și de a sa aplecare asupra învățăturilor dumnezeieștilor Scripturi. Adu-Ți aminte de ale sale cuvinte pline de înțelepciune, de bună îndrumare, de pacifică sfătuire și zidire sufletească. Adu-Ți aminte de a sa trudă pentru a-și păzi inima sa de gândurile cele rău tulburătoare. Adu-Ți aminte de a sa trudă în înfrânare, în răbdare, în buna cumpătare și de tot pasul său cel bun făcut în numele Tău aici pe pământ. Adu-Ți aminte, Preabunule Iisuse de tot gândul și de tot cuvântul său cel bun ce l-a grăit, l-a dorit, l-a scris sau cu al Tău ajutor l-a împlinit. În dragostea cea curată a inimii Tale și în casa Ta cea cu multe locașuri bucură, Doamne, pe (N) și deschide preacuratele Tale îndurări înaintea sa și îl/o fă părtaș al vieții celei adevărate lângă inima Ta. Că Tu ai zis: mai degrabă va uita mama pe fiii săi, și tatăl pe pruncii săi, decât te voi uita Eu pe tine. Și astfel privind Preabunule Iisuse spre (N) știindu-i cu adevărat tot ce a fost și tot ce a trăit în al său trup, în a sa inimă, în al său gând, în orice loc și în orice timp de aici de pe acest pământ, iartă-l/o pentru orice scăpări, căderi, greșeli, păcate sau fărădelegi și îi șterge orice vină și orice datorie a sa și îl/o așază în bucuria vieții lângă Tine. Primește-l/o, îmbrățișează-l/o, apără-l/o de orice fel de pământească sau cerească acuzare și fii Tu Iisuse pentru (N) zid tare de apărarea a vieții și a împlinirii sale. Fericește-l/o, Doamne, în casa Ta.

Că Tu eşti învierea și viaţa şi odihna lui (N), Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălțăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi Preasfân-tului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.