PSALTIREA

C A T I S M A   I

 

 

În lumina Cuvântului și a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos
așa cum pot fi ei rostiți de tot credinciosul
fără formele de blestem și rea urare

C A T I S M A   I

Psalmul 1

     Fericit este omul care stă departe de adunarea celor mincinoși. Fericit este omul care de faptele cele rele se ferește. Fericit este cel care nu are pe limba sa cuvinte de defăimare împo-triva aproapelui său. Acesta în legea Domnului trăiește, şi el, la legile lui Dumnezeu cugetă mereu. El are spor precum pomul cel care crește lângă izvoarele apelor, care rodul său îl dă la vremea sa şi frunza lui de secetă nu cade. În el lucrează Dumnezeu, şi binele în mâna lui sporește. Nu sunt aşa cei răi, nu sunt aşa! Ci ca praful pe care îl spulberă vântul de pe faţa pământului așa sunt ei și toate cele ale lor. De aceea nu se pot ridica cei răi înaintea lui Dumnezeu la judecată și nici cei mincinoși nu pot să stea în sfatul celor drepți, fără să cadă în cursa răutății lor. Domnul cunoaște calea drepților și o păzește, iar calea celor răi în pulbere se risipește.

Psalmul 2

Pentru ce s-au întărâtat neamurile, şi popoarele au cugetat deşertăciuni? Ridicatu-s-au cei mari ai pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a Unsului Său, zicând: «Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi porunca lor». Dar, Dumnezeu este peste puterea omenească și peste slujitorii ei. Din ceruri El grăiește cu pace și în adevăr. Cel drept este pus împărat de El peste Sion, peste muntele cel sfânt al Lui, vestind cuvântul Domnului. Domnul a zis către Mine: «Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! Cere de la Mine şi Eu îți voi da Ție neamurile moştenirea Ta, şi stăpânirea Ta va fi peste tot pământul. Le vei păzi pe ele cu toiag de fier și ca pe vasul olarului le vei zidi!» Şi acum cei mari ai lumii, înțelegeți! Învățați-vă voi toţi cei ce judecați pământul! Slujiți Domnului cu inima curată şi vă bucuraţi de El cu bucurie mare. Luaţi învăţătură, ca nu cumva să fie împotriva voastră Domnul şi să pieriți departe de calea cea dreaptă a Lui! Fericiţi sunt toţi cei care nădăjduiesc în Domnul.

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea, mulţi zic sufletului meu: «Nu mai ai cale de scăpare în Dumnezeul tău!» Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, puterea mea şi tăria mea. Înalţă capul meu și mă apără cu brațul Tău. Cu glasul meu către Tine am strigat şi m-ai auzit din muntele cel sfânt al Tău. Eu m-am culcat şi am adormit liniștit. Trezitu-m-am știind că Tu, Doamne, mă vei sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare, pentru că Tu ești apărarea mea. Dumnezeul meu, ajută-mă! Scoate-mă acum cu bine din necazul care mă împresoară, că Tu ai putere asupra celor care cu ură mă vrăjmășesc. Închide-le acum gura tuturor celor care rău mă necăjesc. Că a Ta este mântuirea şi peste poporul Tău, Tu așezi binecuvântarea Ta.

Mărire…

Psalmul 4

 Când Te-am chemat, Tu m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele. În necaz m-ai ajutat! Fie-Ți milă de mine şi acum! Ascultă rugăciunea mea! Fiii pământului sunt grei la inimă, iubesc deşertăciunea şi seamănă minciuna. Dumnezeule, minunat l-ai făcut pe cel născut din Tine. Ascultă glasul meu când Te invoc și apleacă-Te cu dragoste spre mine. Mâniați-vă, dar nu greșiți, de cele ce ziceți în inimile voastre, în aşternuturile voastre, vă căiți. Jertfiți jertfa dreptăţii şi puneți nădejdea voastră în Domnul. Mulţi grăiesc: «Cine ne va arăta nouă cele bune?» Dar însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale! Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin, de untdelemn și de belșugul care s-a înmulţit. În Tine, Doamne, cu pace, aşa mă voi culca şi voi adormi și în nădejde mă voi odihni. Cu mâna Ta cea tare apără-mă acum. Amin.

Psalmul 5

Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Apleacă-Te spre rugăciunea mea și ia aminte la glasul invocării mele! Împăratul meu şi Dumnezeul meu, către Tine, Doamne, înalț ruga mea. Dimineaţa înalț către Tine glasul meu, dimineaţa stau înainte Ta şi Te chem în apărarea mea. Că Tu eşti Dumnezeu, și nu voiești fărădelegea, nici nu va locui lângă Tine cel care vicleneşte. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urâte sunt înaintea Ta faptele celor plini de răutate. Pierduți sunt cei care grăiesc minciuna și ucid cu viclenia lor. Te rog, ajută-mă să intru în casa Ta, să mă închin în duh și în adevăr în sfânt lăcașul Tău. Povăţuieşte-mă și acum cu dragoste întru dreptatea Ta, și apără-mă de toți dușmanii mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor pic de adevăr. Inima lor este deșartă, groapă deschisă este grumazul lor. Cu limbile lor ei veșnic viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, și fă să cadă și să se risipească răutatea lor. Alungă-i de pe drumul meu, să nu mă amărască, și spulberă-le toată uneltirea lor. Fă să se veselească toţi cei care nădăjduiesc în Tine. În veac să se bucure şi să le fii lor sălaș, şi se vor lăuda cu Tine, toţi cei care iubesc Numele Tău. Că Tu binecuvintezi pe cel drept, Doamne, și cu împlinirea binelui ne-ai încununat pe noi. Amin.

Psalmul 6

       Doamne, nu mă mustra pe mine după cum aș merita și cu viforul urgiei nu mă certa. Fie-Ți milă de mine, că slab și neputincios stau înaintea Ta. Vindecă-mă, Doamne, cu puterea Ta, că s-au tulburat oasele mele, şi sufletul meu s-a tulburat până la moarte. Scoate-mi Doamne, sufletul meu din întristarea care îl apasă. Că nu este în moarte cel ce Te cinstește pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda? Ostenit sunt în suspinul meu, noaptea spăl patul meu cu lacrimile mele, și așternutul meu îl ud cu lacrimi de durere. Tulburat de mare supărare se stinge ochiul meu. Îmbătrânesc între vrăjmaşii mei. Dă-mi Doamne, iară, ajutorul Tău! Depărtează, Doamne, de la mine pe toţi cei care lucrează fărădelegea. Fă să ajungă înaintea Ta glasul cel stins al plângerilor mele! Doamne, auzi-mi iar cererea mea! Ascultă rugăciunea mea! Risipește şi spulberă întristarea mea! Întoarce-mă acum spre Tine și mă îndreaptă! Scoate-mă cu bine din chinul inimii mele și din întristarea mea. Amin.

Mărire…

Psalmul 7

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine e nădejdea mea. Scoate-mă din mâna celor care mă prigonesc, şi mă apără acum cu puterile Tale cele cerești, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă scoată din urgia lor, nici cine să mă mântuiască. Doamne, Dumnezeul meu, dacă eu am făcut vreun rău vreodată, de este nedreptate în mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău, sau am jefuit pe vrăjmaşii mei fără de temei, Te rog să mă ierți acum, Atotputernice, și să nu lași ca aceste fapte greșite ale mele să mă prigonească. Cuvintele cele grăite de mine cu știință sau fără de știință, Te rog nu le lăsa să mă osândească nici să dea putere dușmanilor mei asupra mea. Ajută-mă, Doamne, să nu îmi ia vrăjmașii sufletul meu. Oprește-i! Să nu îmi calce la pământ viaţa mea. Tăria mea să nu o așeze în ţărână, ajutați de osânda zisă de buzele mele. Scoală-Te, Doamne, întru tăria Ta, înalţă-Te acum până la hotarele vrăjmaşilor mei și îi oprește. Apără-mă, Doamne, Dumnezeul meu, și cu tăria cuvântului Tău le poruncește, şi adunarea celor răi o risipește şi peste ei din înălţime, Părinte, cu braț tare stăpânește. Judecă-mă, Doamne, după dragostea inimii Tale și apără-mi viața mea, şi nevinovăția mea Tu o desăvârșește. Risipește acuma răutatea celor mincinoși şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cercetezi inimile şi rărunchii, Dumnezeul meu cel bun. Ajutorul meu e de la Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Tu mântuiești pe cei drepţi la inimă. Judecător drept ești Tu, Dumnezeul meu. Tare şi îndelung-răbdător ești, şi Tu nu Te mânii ca omul în fiecare zi. Întoarce-Te suflete al meu în acest ceas spre Domnul Dumnezeul Tău și sabia Sa te va apăra și arcul Său va opri pe dușmanii tăi, și uneltele morții nu te vor atinge nici te vor chinui. Omul care mi-a dorit nedreptatea a zămislit silnicia şi a ticluit nelegiuirea. El a săpat groapă şi a adâncit-o, şi a căzut în groapa pe care a făcut-o. Apără-mă, Doamne, de nedreptatea sa și silnicia lui peste creștetul meu să nu o lași să se coboare. Lauda mea este pentru Tine, Doamne, şi cântecul meu este pentru Numele Tău cel Binecuvântat din veac în veac.

Amin. Amin. Amin.

Psalmul 8

      Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău în tot pământul! Măreția Ta este mult mai presus de ceruri. Din gura pruncilor şi a celor care sug, ai săvârșit laudă înaintea vrăjmaşilor Tăi. Să tacă cei răi şi să se liniștească cei răzbunători. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul că-Ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele sale. Animalele cele ne-grăitoare, toate, până și animalele câmpului, păsările cerului şi peştii mării, și cele din adâncuri. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău în tot pământul!

Mărire…

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău. Vie împără-ţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.