PSALTIREA

C A T I S M A   II

 

Psalmul 9

Pe Tine Te laud, Doamne, din toată inima mea, și toate minunile Tale cu drag eu le mărturisesc. În Tine este veselia mea şi bucuria inimii mele în Tine locuiește. Cinstesc Numele Tău, Preaînalte, și văd cum se topesc fără putere toți vrăjmașii mei, în fața Ta. Tu ești Cel ce faci lumină în judecata mea şi dreptatea mea o aperi. Tu șezi pe scaunul cel preaînalt și în toate, judeci cu dreptate. Cercetat-ai inimile şi au pierit nelegiuiţii, stins-ai numele lor în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot armele şi toate locurile sălășluirii lui s-au ruinat. Pomenirea sa a pierit, iar Tu, Doamne, rămâi în veac. Cu dreptate judeci pe tot omul. Gata este scaunul Tău de judecată din care judeci lumea. Tu, Doamne ești scăparea săracului. Ajutorul cel bun ești la vremea potrivită. În Tine nădăjduiesc cei care cunosc Numele Tău, și Tu nu ai părăsit în veac pe cei care Te caută pe Tine. Cântaţi Domnului cântare nouă și vestiți între neamuri faptele Lui, El n-a uitat strigătul săracilor. Apleacă-Te spre mine, Doamne, și vezi inima mea. Apără-mă de vrăjmaşii mei! Înalţă-mă din porţile morţii, ca să pot grăi toate laudele Tale! Veselește-mă cu mântuirea Ta! Căzut-au cei vicleni în groapa pe care au făcut-o ei și în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Că se cunoaşte Domnul când face judecată! Cel mincinos se prinde în faptele sale. Că nu până în sfârşit va fi uitat cel necăjit, iar răbdarea celui drept în veac nu va pieri. Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească întru ale sale rele fărădelegi omul cel zidit din lut! Judecă, Doamne, pe tot omul după dreptatea Ta. Pune, legiuitor bun și drept peste el, ca să cunoască binele în trecerea sa pe acest pământ. Să nu stai departe de mine, Doamne. Să nu mă treci cu vederea la vreme de necaz. Că iată se fălește cel mincinos, se aprinde cel sărac, și amândoi se pierd în reaua cugetare a inimii lor. Cel mincinos se laudă cu poftele sale, iar cel care face strâmbătate, pe sine crede că el se binecuvântează. Întărâtatu-Te-au cu mulţimea răutății lor, iar cel rău cugetător nu Te are pe Tine ca Domn și Dumnezeu al său. Mincinoase sunt judecăţile în care viețuiește și tulburate sunt căile sale în toată vremea. Că a zis întru inima sa: Nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu-mi va fi. Gura lui este plină de amărăciune şi de blestem. Sub limba lui stă otravă, vicleşug, osteneală, durere și necaz. El stă la pândă în ascuns cu cei bogaţi ca să ucidă pe cel slab și pe cel nevinovat. Ochii lui spre cel nevinovat privesc. Așteaptă ca fiara în ascunziș. Ca leul din culcușul său, el pândește ca să îl apuce pe cel sărman. Pândește pe cel necăjit ca sa îl tragă la el. În răutatea lui vrea să-l smerească, să-l plece şi să-l stăpânească. El zice în inima sa: «Uitat-a Dumnezeu! Întors-a faţa Lui, ca să nu vadă până în sfârşit!» Dar, Scoală-Te Doamne, Dumnezeul meu! Înalţă mâna Ta și oprește acum cu putere lucrarea celui mincinos și plin de răutate! Priveşte spre a mea durere, și ajută-mă în necazul meu! În Tine eu mă încred și știu că Tu ești ajutorul meu. Zdrobeşte puterea celui rău și mincinos şi risipește-i uneltirea sa. Că strigătul celui care e nedreptățit și glasul inimii sale auzit este de inima Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ridicat cu mâna Ta, și m-ai păzit până acum. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că aici pe acest pământ nu ai lăsat să mă răpună mândria potrivnicului meu. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

Psalmul 10

        În Domnul am nădăjduit. Cum veţi zice sufletului meu: «Mută-te în munţi, ca o pasăre singuratică?» Că iată cei răi, cu viclenie au încordat arcul, gătit-au săgeţi în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepţi la inimă. Ei au surpat tot ceea ce Tu ai aşezat, și pe cel drept l-au strivit cu răutatea lor. Dar, Domnul, El este în Biserica cea Sfântă a Lui, Domnul în ceruri are scaunul Său. Ochii Lui spre cel drept privesc. Genele Lui cercetează pe tot omul. Domnul îl cercetează pe cel drept şi pe cel mincinos, iar pe cel care iubeşte nedreptatea îl urăște sufletul Său. Va ploua peste cei răi foc şi pucioasă, și se vor risipi toți împreună cu toate faptelor lor. Suflare de vifor e partea paharului lor. Drept este Domnul şi El iubește dreptatea şi faţa Lui spre cel drept privește în veac. Amin.

Psalmul 11

Mântuieşte-mă, Doamne, că nu mai este cel care Te cinstește pe Tine, și adevărul s-a împuţinat între oameni. Minciuni grăiesc între ei, viclenie au în inimă şi rele grăiesc cu buzele lor. Risipește, Doamne, toate vorbele cele viclene şi spulberă graiul cel plin de mândrie. Păzește-mă de cei care au zis: «Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt! Cine ne poate fi Stăpân?» Pentru necazul drepților şi suspinul celor apăsați, Te rog, vino, Doamne, cu putere și adu mântuirea şi întărește adevărul cel curat! Cuvintele Tale, cuvinte curate sunt, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori. Păzește-ne, Doamne, de omul cel viclean, şi ne ferește de soarta neamului său. Că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutin-deni. Oprește-i, Doamne! Amin.

Psalmul 12

Doamne, nu uita de mine, nu mă uita până în sfârşit! Nu întoarce faţa Ta de la mine, chiar dacă eu căzând Te-am părăsit. Păzește-mă de gândurile negre ale sufletului meu, și nu lăsa durere în inima mea ziua şi noaptea. Să nu lași, Doamne, pe cel rău să se înalțe împotriva mea. Caută-mă, și mă cercetează, Doamne, Dumnezeul meu, auzi-mă, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu: «Întăritu-m-am asupra lui». Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre ajutorul Tău am nădăjduit. Bucura-se-va inima mea întru mântuirea Ta. Cânta-voi Celui care mi-a făcut mie bine şi voi cânta Numele Domnului Celui Preaînalt.

Psalmul 13

Zis-a cel nebun întru inima sa: «Nu este Dumnezeu!» Stricatu-s-au toți oamenii şi urâți s-au făcut ei întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este nici unul. Domnul din cer a privit spre fiii oamenilor, să vadă de este cel care înțelege, sau cel care-L caută pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut și împreuna netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare, nu se vor înţelepţi odată toţi cei care lucrează fărădelegea? Cei care mănâncă truda poporului meu ca pâinea, pe Domnul nu L-au chemat. Acolo ei s-au temut de frică, unde frica nu era. Pentru că Domnul Dumnezeu este cu neamul celor drepţi și le păzește viața lor. Cel drept nădăjduiește în Domnul şi mulți râd de nădejdea lui, zicând: Cine-i va da din cer mântuire lui? Doamne fii cu mine! Binecuvintează-mi sufletul meu! Umple-mi Tu inima mea de negrăită bucurie și duhul din mine să se veselească în lumina cea tainica care izvorăște din dragostea Ta.

Mărire…

Psalmul 14

Doamne, cine va locui în locaşul Tău şi cine se va sălăşlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel care umblă fără de prihană şi face dreptate, cel care are adevărul în inima sa, cel care nu a viclenit cu limba lui, nici nu a făcut rău împotriva vecinului său şi ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Cel ce se jură aproapelui său şi nu se leapădă, cel care banii săi nu i-a dat cu dobândă, cel care împotriva celor nevinovați nu a stat. Omul care face acestea nu se va clătina în veac. Cel ce viclenește este departe de calea vieții, iar cei buni la inimă, păziți sunt de Domnul, în veac. Amin.

Psalmul 15

   Păzeşte-mă, Doamne, Dumnezeul meu, lumina mea. Zis-am Domnului: «Domnul meu eşti Tu, că bunătăţile mele nu-Ţi trebuie». Prin Sfinţii care sunt pe pământul Tău, minunat ai făcut, Doamne, toată voia Ta întru ei. Înmulţitu-s-au slăbiciunile celor care aleargă după alți dumnezei. Nu mă lăsa să iau parte la adunările lor, nici părtași să ajung în căderea lor. Tu, Doamne, ești partea moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti Cel care îmi aşezi mie iarăşi moştenirea mea. Sorţii mi-au căzut între cei puternici, că moştenirea mea este puternică. Binecuvântat ești Doamne, Tu m-ai înţelepţit! Spre binecuvântarea Ta şi noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzutu-Te-am mai înainte pe Tine, Doamne înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea ai fost și ești mereu, ca eu să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea şi s-a bucurat limba mea, şi trupul meu s-a sălăşluit întru nădejde. Doamne, să nu lași sufletul meu în iad, nici inima mea să vadă stricăciunea. Cunoscute fă-mi mie cărările vieţii celei adevărate, și mă umple de veselie cu faţa Ta. La dreapta Ta rânduiește-mi mie loc de viețuire și astfel, aici și acolo de frumuseţi veşnice satură inima mea.

Psalmul 16

Auzi, Doamne, rugăciunea mea, ia aminte la cererea mea, ascultă-mă, Atotputernice, că fără viclenie vin în fața Ta. De la faţa Ta să vină toată judecata mea. Ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat-ai cu foc inima mea, noaptea ai cercetat-o, cu foc m-ai lămurit, și nu am ascuns în mine nedreptate. Pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre, și nu am lăsat gura mea să grăiască lucruri omeneşti. Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale, ca să nu şovăie paşii mei. Eu am strigat, și Tu m-ai auzit. Dumnezeule, Tu ai plecat urechea Ta înspre mine şi ai luat aminte la toate cuvintele rugăciunii mele. Minunate fă milele Tale, Cel ce ești cu cei ce nădăjduiesc întru Tine și îi aperi pe ei de cei ce stau împotriva dreptei Tale. Păzeşte-mă, Doamne, cu acoperământul aripilor Tale ca pe lumina ochilor Tăi. Apără-mă în faţa celor ce mă necăjesc. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au tulburat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă, m-au înconjurat, ochii lor şi-au ațintit ca să mă plece la pământ. Ridicatu-s-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu care locuieşte în ascunzişuri. Ajută-mă, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte sufletul meu de cel răutăcios, și cu puterea Ta desparte-mă acum de toți oamenii care îl urmează pe principele acestei lumi. Pentru că ei îşi iau partea lor în viaţa aceasta. Umplutu-s-a pântecele lor de bunătăţile Tale. Săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat rămășițe și risipă în urma lor. Iar eu mi-am pus nădejdea mea în ajutorul Tău. Mă plec în fața măreției Tale, și-Ți cer bună măsură și mare chibzuință în toate. Te rog, Atotputernice, păzește-mi Tu inima mea și toată viața mea în mâna Ta.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…

 

 

Împărate ceresc, Mângâietorule,

Duhul adevărului, Care pretutindenea ești şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează acum întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întină-ciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufle-tele noastre.

 

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu

şi pe pământ pace,

între oameni bună voire.

 

Doamne, buzele mele le deschide acum şi gura mea va vesti lauda Ta.

 

Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, Dumnezeul binecuvântării noastre,

ca oamenii să nu poată strica niciodată buna rânduială a Ta.