PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A II

 

Pm. 9

Oprește, Doamne, răul cel din mine, din neam și din dușmanii mei

Te laud, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea, și pomenesc minunile ce le-ai făcut în viața mea și în viața celor de demult. Veselie şi bucurie aduc faptele Tale. Inima mea în ele se întărește. Când se înălțau dușmanii mei și unelteau cu ură împotriva mea, puterea Ta i-a stăvilit și i-a oprit cu strășnicie și au slăbit și răul lor, în fața Ta, s-a stins ca fumul cel împrăștiat de vânt.

Că Tu faci pururi judecată dreaptă, și semn de netrecut și hotar tare Tu pui în fața celor răi. Tu îi smerești pe cei nedrepți și îi oprești, și răutatea lor o stingi. Puterea lor în Tine se sfărâmă, și piere pomenirea ei, iar glasul cel de tulburare, în fața Ta se risipește fără urmă. Doar Tu rămâi, în veac, Stăpân și Dumnezeu a toate.

Tu judeci lumea cu dreptate. În Tine au nădejdea cei ce cunosc puterea Ta. Doamne, Dumnezeul meu, să nu mă părăsești vreodată nici să mă lași să ies din legea și din  voia Ta. Că Tu ești Cel care răzbuni sângele celor nevinovați și nu uiți niciodată strigătul celui nedreptățit. Fie-Ți milă de mine, Doamne, și de am greșit, Te rog să-mi dai iertare! Și de au greșit părinții mei sau cei din neamul meu, și s-au pătat cu sânge și cu nedreptate, Te rog, Părinte, șterge vina lor și nu lăsa să vină peste mine a lor fapte cu vina și cu datoria lor. Ascultă glasul rugăciunii mele și vezi durerea și necazul ce mi-au făcut dușmanii mei și scoate-mă din mâna lor, și iartă-mă de am greșit, și iartă-mă dacă prin ale mele fapte, eu sau părinții mei sau cei din neamul meu, le-am dat dușmanilor putere.

Că Tu ești Cel ce ai putere să mă înalţi și să mă scoți din mâna și din răutatea lor. Din gura morţii, dacă vrei, Tu singur, Doamne, mă poți scoate, că ești Atotputernic, Stăpân și Dumnezeu și nimeni, și nimic nu Te poate opri sau stăvili în voia Ta. Ajută-mă, că Tu ești Tatăl meu! Revarsă a Ta înțelepciune în cupa sufletului meu şi umple-mi inima de bucurie și o întărește și îi dă viață și-o apără în pieptul meu. Păzește-mă de groapa fărdelegii și nu lăsa să fiu eu ziditorul ei. De cursa cea ascunsă păzește pasul meu. În faptele mâinilor mele să nu se ascundă răutatea ce poate să pogoare fără de scăpare în iadul suferinței, inima și sufletul meu. Ajută-mă, să nu se întărească peste soarta mea cel rău sau cel nedrept și nemilos! Pune, Doamne, puterea înțelepciunii Tale peste mine și nu lăsă să alunece piciorul meu pe drumul celor răi. Păzește viața mea de omul cel fălos și de mândria lui și de cuvântul său ferește calea mea. Cuvântul cel tulburător, să nu mă atingă, nici să pătrundă înlăuntrul meu și sfatul lui îl risipește, Doamne, să nu mă prindă în cursa lui.

Ferește-mă de lauda celui viclean. Păzește-mă, Atotputernice, de gura cea plină de blestem, de afurisenie, de rea urare și de amărăciune. Păzește-mă de vicleşugul inimii care urăște și urgisește rostind grele cuvinte! Oprește, Doamne, cu a Ta putere, cuvântul cel ucigător! Ferește-mă de a sa lovire, de a sa rănire și de a sa putere! Ferește-mă de osteneala cea zămislită din durere! Păzește-mă de truda ce în tulburare stă ascunsă! Păzește-mă de cel fără de nume, fără de chip și fără bunătate.

Păzește-mă Părinte, de cel care pândeşte din ascunziş ca leul din culcuşul său, ca să apuce pe cel slab, pe cel căzut și rătăcit ca să îl prindă și să-l tragă în cursa lui în chinuri și în dureri, din care fără milă se hrănește. Apără-mă, Doamne, de cel ce crede că Tu ai uitat de mine, de cel ce în răutatea sa se crede atotputernic și nemuritor! Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu! Înalţă mâna Ta și fă să vadă toți a Ta putere! Cercetează-l pe cel ce Te nesocotește și se fălește în răutate și arată-i, Doamne, locul lui și soarta care îl așteaptă. Priveşte spre inima mea și spre a mea durere și ia-le în mâna Ta, că eu în Tine mă încred. Zdrobeşte lanțul care mă împresoară chiar dacă-i pus de mine însumi sau de omul mic sau chiar de preoți, de monahi sau de arhierei!

Ridică-mă și îmi dă putere, că Tu ești Domnul vieții mele! Ia aminte la glasul rugăciunii mele. Păzește-mă, de toți dușmanii mei, chiar dacă eu aș fi dușmanul meu, Tu apără-mă de mine însumi și de cele ascunse ale mele mă păzește și scoate din mine orice rău! Doamne, ridică-mă și mă scoate din tulburarea și din puterea cea rea ce vrea să mă împresoare, chiar dacă mi-a venit ca moștenire și datorie grea din neamul meu. Ajută-mă să nu mă atingă cu puterea ei! Că inima mea de mâna Ta a fost zidită.

Toată ființa mea în Tine se întărește și toate cele dinlăuntrul meu în Tine se bucură și în cânt de mulțumire măresc numele Tău, Preaînalte.

Mărire…

 

Pm. 10

Când ne caută singurătatea

În Tine, Doamne, am nădăjduit și Tu ai fost și ești cu mine. Tu mă păzești de cei ce mă călăuzesc pe drumul greu al tânguirii în grea singurătate. Puterea Ta mă întărește să pot să stau în pace, fără de clintire, să pot să nu fiu tulburat în fața celui iscusit în amăgire. Păzește-mi, Doamne, bucuria vieții mele.

Ochii Tăi spre mine să privească, și genele Tale să cerceteze iar sufletul meu. Păzește-mă de cel ce vrea să tulbure lumina vieții mele. Ferește-mă de al său foc mocnit ce pare a fi, dar nu este lumină și nu lăsa să mă despart de Tine. Nu mă lăsa să cad în grea singurătate. Păzește viața mea de viforul pustiului tulburător. Apără-mă de cărările singurătății și de pustietatea lor.

Din întuneric, Tu, scoate-mă în lumină, și din a mea singurătate ajută-mă să pot ieși acum. Că Tu ești Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul. Tu ești Cel ce dai bucuria vieții și sensul ei aici pe acest pământ. Din chipul Tău cel blând, lumină izvorăște. În ea, fă să se stinge lin, fără de urmă, puterea și povara singurătății mele. Amin.

 

Pm. 11

Păzește-mă, de omul de nimic

Te rog să fii cu mine, Doamne, și mă scoți din lumea oamenilor de nimic! Că adevărul s-a împuținat în această lume și oameni adevărați cu greu se mai găsesc. Neadevăr grăiește până și cel apropiat. Buze înțelepte par a fi, dar se arată întinate, în inimi ce adapă viclenie și rele cugetări, doar interes și amăgire.

Ferește-mă de tulburarea lor și de a lor pieire. Păzește, Doamne, a mea viață de limba cea plină de mândrie. Scoate-mă din lumea oamenilor de nimic și de necazul şi suspinul nenorocirii lor Tu ține-mă departe. Ridică-Te, Doamne, acum și mă ajută să nu mă tulbure cuvântul lor! Grăiește Tu inimii mele Cuvântul cel curat al Tău! Cuvintele Tale sunt neîntinate, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori.

Păzește-mă și mă ferește de lumea oamenilor de nimic, păzește-mă în veac. Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni. Ferește-mă cu a Ta putere de lumea și de viața lor. Amin.

 

Pm. 12

Adu-Ți aminte, de soarta mea

Adu-Ți aminte, Doamne, de viața și de soarta mea, apleacă-Te spre mine și fă să strălucească lumina feței Tale peste a mea cărare. Păzește gândurile mele în calea Înțelepciunii și apără-mi sufletul meu de tulburare și de durere ferește-mi inima. Să nu lași să se înalțe vrăjmașii în viața mea și semn de tulburare, în nici un chip să nu așeze, nici cel străin nici cel apropiat, în viața sau pe soarta mea.

Auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca să se bucure de frumusețea și de lumina care le dă viață. Păzește-mi soarta mea în bine, să nu adorm cumva în moarte și în durere. Inima mea se bucură în Tine, și fără să se oprească în Tine doar se odihnește, că Tu ești Cel ce mi-ai făcut atâta bine.

Îți mulțumesc pentru a mea viață și Te implor: Dă-mi binecuvântarea Ta. Te rog adu-Ți mereu aminte de mine, de soarta și de viața mea.

Pm. 13

Păzește-mă de cei nebuni

Doamne, Dumnezeul meu, Te rog ajută-mă să nu mă însoțească glasul celui nebun pe drumul vieții mele, și cugetarea lui să nu ajungă să tulbure inima mea. De oamenii stricați și urâțiți de relele îndeletniciri, Te rog, apără-mă Părinte, pe mine împreună cu toată casa mea! Privește Tu, din cer și vezi și adu în viața mea pe cel ce este înțelept și cumpătat, pe omul cel bun care caută a Ta înțelepciune și face voia Ta.

Iar cei ce în nebunie viețuiesc, oricât ar fi de sus, oricât ar fi de mare a lor putere trecătoare, Te rog, Atotputernice, să nu îi lași să mă ademenească sau să mă schimbe prin vreo amăgire trecătoare. Ajută-mă să nu mă tem de frica nebuniei lor, să nu-mi aducă tulburare, că Tu ești Dumnezeul meu. Nădejdea mea și calea mea este în Tine, Doamne.

Puterea nebuniei trecătoare, oricât ar fi de sus, oricât ar fi de mare, în pulbere coboară ca fulgerul cel trecător, doar Tu rămâi ca soarele strălucitor. Te rog: Ridică-mă și dă-mi putere să nu ajung să fiu robit sau apăsat de nebunia care zămislește rele. Că Tu ești bucuria sufletului meu și veselia inimii mele, Domnul meu și Dumnezeul meu!

Mărire…

Pm. 14

Cine va locui în casa Ta?

Doamne, cine va locui în locaşul Tău cel sfânt şi cine se va sălăşlui în locurile cele binecuvântate ale viețuirii Tale? Acolo va ajunge doar cel ce caută să umble fără de prihană, cel ce e bun și caută dreptatea Ta, cel care are adevărul în inima sa, cel ce nu viclenește cu limba lui, nici nu face rău împotriva vecinului său şi cuvânt de ocară nu rostește împotriva aproapelui său. Fără putere este înaintea Domnului cel care vicleneş-te, iar pe cel bun și drept Domnul îl ocrotește.

În casa Celui Preaînalt se odihnește cel ce își dă cuvântul său aproapelui său şi nu se leapădă de el în ziua de încercare. De Domnul este binecuvântat tot omul care ajută și nu dă cu dobândă banii săi, și camătă nu ia, şi daruri împotriva celui nevinovat el nu primește. Tot omul care face acestea nu se va clătina în veac și Domnul este pururea cu el.

Ajută, Doamne, Tu puterii mele să stau în binele de Tine rânduit să nu mă pierd pe drumurile rele și în casa Ta când intru, ajută-mă, să nu fiu osândit.

 

Pm. 15

Păzește-mă, Doamne

Păzeşte-mă, Doamne, că în Tine e nădejdea mea. Prin oamenii cei buni și drepți ce sunt pe acest pământ fă, Doamne, să se împlinească voința Ta, spre binele și paza mea.

Păzește-mă să nu alerg după vreun dumnezeu străin. În slăbiciuni ajută-mă să nu îmi irosesc tot ce-i mai bun din viața mea. În taina inimii, ajută-mă să Te-ntâlnesc, că Tu ești bucuria mea. Binecuvântat ești, Dumnezeul meu, Tu m-ai înţelepţit, şi noaptea în vis Te caută inima mea. Păzește-mă, Doamne, și fii înaintea mea pururea, de-a dreapta mea fii Sfetnic și Părinte, păzește-mă, să nu mă clatin.

Pentru aceasta inima mea trăiește în veselie şi limba mea se bucură, iar trupul meu în sănătate se sălășluiește și în nădejde este toată viața mea. Că Tu păzești sufletul meu de iadul greu al suferinței și trupul meu Tu îl păzești de boală și de stricăciunea sa. Te rog cu stăruință: Păzește-mă, Doamne, și călăuzește-mă pe cărările vieţii celei adevărate și binecuvântate! Veselie revarsă acum peste soarta mea şi la dreapta Ta de frumusețile cele veşnice mă satură.

Amin.

 

Pm. 16

Desparte-mă de răutatea acestei lumi

Auzi, Doamne, chemarea mea, și ia aminte la cererea mea. Ascultă rugă-ciunea mea, și fă buzele mele să fie fără viclenie. De la Tine, Doamne, eu aștept bunătatea Ta cea dreaptă. Cercetează inima mea și o curățește să nu se afle în mine nedreptate. Să nu grăiască gura mea deșertăciune și mintea mea să fie în adevăr. Păzește picioarele mele în cărările Tale, să nu şovăie paşii mei. Eu strig spre Tine, Doamne, și știu că Tu mă auzi. Apleacă-Te spre mine şi ia aminte la cuvintele mele. Păzeşte-mă, ca pe lumina ochilor. Cu acoperământul aripilor Tale, Doamne, acoperă-mă în faţa celor nedrepți, care vor să mă necăjească pe mine. Dușmanii mei caută sufletul meu și vor să îl prindă în cursa lor. Gura lor grăiește plină de mândrie. Ochii lor şi-au aţintit, că să mă plece la pământ. Doamne, oprește-i, desparte-mă de ei și de toți oamenii acestei lumi, care-şi iau partea în viaţa aceasta. Umple-le pântecele lor de bunătăţile Tale, satură-i pe ei și pe copiii lor de cele bune, ca să le rămână și celor ce vor veni după ei și viața mea să n-o mai tulbure. Dă-le tot binele din lume și îi desparte de viața mea, întoarce-i înspre Tine și îi învață să facă binele să nu se prăpădească în răul lor. Iar eu întru dreptate să fiu mereu păzit și în lumina feţei Tale în bucurie să-mi trăiesc viața mea pe care Tu mi-ai rânduit-o pe acest pământ. Amin.

Mărire…