PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A IX

Pm. 64

Binecuvântarea pământului

Ţie se cuvine cinstire, Doamne, în tot locul și în toată vremea, în înaltul cerului și în adâncul pământului. În tăcere pământul aduce laudă Ție, el plecat în ascultare stă înaintea Ta. Tu, Însuți, cunoști glasul pământului, Tu cunoști bucuria și durerea sa și asculți glasul și rugăciunea lui. El în taină Te cheamă, Stăpâne, și îți cere a Ta binecuvântare în toate cele ale sale. Iartă-ne, Doamne, dacă am greșit și am copleșit pământul pe care-l călcăm cu semne și fapte care au scris în memoria lui fărădelegi și răutate.

Iartă-ne, Doamne, dacă am făcut nelegiuiri prin care am tulburat a pământului tihnă firească și l-am umplut de ale noastre rele voiri. Iartă-ne, Doamne, și curăță acum, pământul pe care este zidit al nostru cămin, dezleagă-l de a noastre greșeli și vindecă-l de ale noastre răniri și de ale noastre rele voiri. Dezleagă, Doamne, pământul ce stă smerit sub a noastră casă, dezleagă-l de tot răul ce negura timpului și cei ce au fost au sădit întru el și îl curățește cu a Ta putere cerească, că Tu ești al său Ziditor. Că fericit este pământul și toți cei ce locuiesc pe el când Tu îl curăţeşti și îl sfințești și îl păzești cu a Ta îngrijire. Fericit este cel ce Te cunoaște pe Tine.

Fericit este cel ce gustă bunătățile Tale și se bucură de strălucirea frumuseții sfințeniei Tale. Că Tu găteşti munţii cu tăria Ta și dai frumusețea lor și ei Te cinstesc pe Tine. Încins fiind cu putere, Tu liniștești adâncurile mării şi vuietul valurilor ei le potolești, și ea Te ascultă și Te mărește pe Tine. Tu fierberea popoarelor o potolești și reverși pace în freamătul lor. În fața puterii Tale se opresc toți puternicii pământului, și Răsăritul și Apusul se umplu de uimire. Tu porți pământului de grijă și Tu îi dai a sa firească rodire, Tu bogăţiile lui le înmulţești și el îți mulțumește Ție. Izvoarele Tale sunt pline de apă curată și Tu le atingi și le dai viață și ele nu seacă vreodată, că aşa este gătirea Ta și ele ascultă de Tine. Ele adapă brazdele pământului și sporesc roadele lui. Răsărind orice plantă se bucură de picăturile de ploaie, ce vin lin de la Tine și preamăresc măreția Ta. Tu binecuvântezi cununa anului bunătăţilor Tale şi toate se umplu de roade. Auzi, Doamne, acum a mea rugăciune și fii binecuvântare pentru mine și pentru pământul ce stă smerit sub ale mele picioare. Fă pururi să fie păzit în a sa tihnă firească, curat și fără tulburare, să țină în pace a mea casă, al meu hotar, al meu spor, al meu pas și toată a mea zidire, fiind apărat și binecuvântat de a Ta atotputernicie.

Revarsă lin a Ta lumină, cu flacăra ei cea vie și curățitoare peste acest pământ și-l curățește și scoate din el tot ceea ce nu e de la Tine. Trimite a Ta oaste cerească să ia și să ducă în pace și fără de împotrivire toată ființa și toată vietatea numită sau nenumită de noi, să o ia și să o ducă în timpul, în lumea și în universul său pe vecie. Pământul acesta să fie sfințit și păzit de ai Tăi slujitori nevăzuți, acum și în veci. Amin.

Pm. 65

Rugăciune de mulțumire

Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot binele pe care l-ai adus spre mine. Cinstirea inimii mele în cânt și în glas de mulțumire, aș vrea să ajungă până sus la Tine! Pentru mulţimea puterii Tale, înaintea Ta se pleacă fără de cuvânt până și vrăjmaşii Tăi. Tot pământul se închină înaintea Ta, Doamne, şi cântă imn de mulțumire numelui Tău.

Tu ești veselia celor ce se apropie de Tine, Tu ești Cel ce stăpâneşte cu puterea Ta timpul și spațiul și toate cele ce sunt în ele. Ochii Tăi veghează peste oameni, și văd toate faptele lor. Cei nedrepți și răpitori au fost smeriți și în cenușă stă plecată toată puterea semeției lor. Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai dat sufletului meu viaţă şi nu ai lăsat să se clatine picioarele mele în clipa necazului meu. Tu m-ai cercetat cu foc curățitor, m-ai curățit precum se curăță argintul. Tu m-ai eliberat din mâna dușmanilor mei și mi-ai ridicat necazul de pe umeri când greu voia să mă apese. Oamenii care s-au ridicat cu răutate, Tu i-ai smerit și ei s-au risipit cu toată răutatea lor. Când urgia focului mistuitor a vrut să vină peste mine și peste toate cele ale mele, puterea Ta m-a izbăvit, m-a trecut prin foc și nu m-a ars şi prin apă și nu m-a înecat şi m-a scos la odihnă. Ajută-mă să intru acum cu bucuria mulțumirii în sfânt locașul Tău.

Ajută-mă să-mi împlinesc făgăduinţele mele, pe care le-au rostit buzele mele şi le-a grăit gura mea înaintea Ta, când eram în necaz și ceream ajutorul Tău. Mulțumirea inimii mele îți aduc Ție, Doamne, Dumnezeul meu, cu tămâie şi lumină, în recunoștință, în cântec de laudă și bucurie. Să audă toți cei care Te cinstesc pe Tine, Dumnezeul meu, să vadă și să audă tot binele făcut de Tine, Doamne, sufletului meu. Către Tine cu gura mea am strigat şi Tu m-ai auzit și în necazul meu Te-ai aplecat spre mine și m-ai ridicat. Nedreptate de am avut în inima mea, Tu m-ai luminat și din sfatul și din cărarea ei m-ai scos cu mâna Ta. Inima mea îți mulțumește și laudă cu bucurie bunătatea Ta.

Binecuvântat ești Doamne Dumnezeul meu, Tu nu Ți-ai întors niciodată chipul Tău de la rugăciunea mea, ci ca un Părinte ai căutat spre mine cu dragoste și milă și m-a ajutat mereu. Îți mulțumesc. Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 66

Binecuvintează-ne, Doamne

Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvântează, luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte, ca să cunoaştem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta.

Pe Tine Te lăudă popoarele, pe Tine Te lăudă popoarele toate, fiecare în limba sa și în felul său îți cântă Ție cu cinstire. Neamurile se veselesc întru Tine și se bucură de judecata Ta cea dreaptă, de povața Ta se minunează, că Tu ești Cel ce le dai pace și prosperitate.

Pământul cel binecuvântat de Tine își dă rodul său cu îmbelșugare la vremea potrivită. Binecuvântează-ne pe noi, Doamne. Binecuvântează-ne pe noi.

Bun ești Tu cu toți, până la toate marginile pământului.

Binecuvântează-ne pe noi. Pe Tine, Te lăudăm cu bucurie, pe Tine Doamne, Atotputernice, pe Tine Te lăudăm Părinte și Te rugăm: Milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvântează, luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte, ca să cunoaştem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta. Amin.

Mărire…

 

Pm. 67

Rugăciunea celor tineri

Înalță-Te, Doamne Dumnezeule, cu puterea Ta cea mare şi fă să nu mai fie și să se risipească toți vrăjmaşii Tăi, să fugă de la faţa Ta toți cei ce Te urăsc pe Tine! Precum se stinge fumul și nu mai este, precum se topeşte ceara în faţa focului, aşa să fie spulberați fără de urmă toți cei ce vor să facă rău în fața Ta, iar drepţii să se veselească.

Tu ești Părintele cel bun al orfanilor. Tu ești ocrotitorul văduvelor și ajutorul celor singuri și părăsiți. Tu ești în locul cel tainic, acolo unde inima omului Te aude și sufletul îți simte adierea Ta. Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce eliberezi pe cei legați de puteri nevăzute și-i scoți din legăturile lor și îi aduci acasă pe cei risipiți. Tu ești Părintele nostru, Cel care Te apropii tainic de cei singuratici și le vorbești inimii lor și îi ajuți cu a Ta pace și pe cărări nevăzute de ochi omenesc îi scoți din lațul singurătății celei ucigătoare.

Tu ești Domnul puterilor, Stăpânul vieții și al morții, Cel care-i ajuți pe cei amărâţi, și îi ridici pe cei care, vii fiind, trăiesc în umbra morții și viața lor este ca a celor din morminte, și îi faci să fie vii cu adevărat. Doamne, Te rog să mergi înaintea sufletului meu, prin cărările cele pustii ale vieții, și toate cele ce nu sunt ale Tale să faci să se cutremure şi să se topească şi să se risipească, iar cele ce rămân să se așeze în locul cel firesc al lor.

Că ploaie de har și de pace e urma pașilor Tăi și în lumină stau toate cărările Tale. Tu porți de grijă la cel necăjit și dai mângâiere celui care vine la Tine. Celor care urmează a Ta cale Tu le faci inima lor strălucitoare ca diamantul cel pus în lumină. În mâna Ta sunt cărările vieții și hotarele morţii. Pasul Tău îl urmează toate puterile cele cerești ce stau în lumină și ele cântă în glas îngeresc frumusețea și măreția Ta. În adâncuri toate stau și ascultă și nu îndrăznesc să tulbure a Ta cale sau să se ridice împotriva voinței și a rânduielilor Tale. În fața Ta stau și eu acum în uimire şi în taina inimii mele Te caut așa cum știu și Te rog: Doamne, descoperă-mi Adevărul cel tainic și arată-mi lucrarea puterii Tale!

Arată-mi cărarea cea bună a vieții mele și ajută-mă să fiu în ea. Oprește puterile cele amăgitoare, oprește ființele cele tulburătoare, oprește fiarele cele sfâșietoare care vor să îmi ia frumusețea zilelor mele. Oprește puterile și ființele care nu pot sta în a Ta lumină, în firea mea în nici un chip ele să nu poată intra și în cărările mele, ele să nu ajungă.

Oprește-i pe cei adunați împotriva împlinirilor mele, și îi întoarce pe fiecare în parte, în pace și fără de împotrivire în al lor locaș după fire și în al lor timp fără să aibă cale de întoarcere spre mine vreodată, că eu caut viața și a ei frumoasă împlinire.

Minunat ești, Doamne, Dumnezeul bucuriei și al veseliei mele. Tu dai putere sufletului meu. Binecuvântat ești, Doamne! Mare este numele Tău în cer și în tot pământul. Tu ești Dumnezeul meu! Amin.

Mărire…

 

Pm. 68

Scoate-mă din blestem

Mântuieşte-mă, Dumnezeule, și nu lăsa blestemul cel greu să cuprindă viața și sufletul meu. Ridică-mă din noroiul adâncului care n-are fund, să nu mă cobor acolo unde nu mai este loc de sprijin pentru piciorul meu. Fii lângă mine cu brațul Tău cel tare și mă ține să nu mă prăbușesc în adâncurile apelor tulburi.

Oprește puterea cuvintelor blestemătoare să nu mă lovească, nici să mă spulbere fără urmă în tumultul și în vuietul lor. Că eu spre Tine, Doamne, strig, spre Domnul Dumnezeul meu.

Glasul meu chiar amorțit se înalță înspre Tine, și lumina ochilor mei Te caută oricât ar fi de stinsă vlaga și puterea ei. Să nu lași să se înmulţească cei care mă blestemă și vor să îmi facă rău. Ajută-mă ca dușmanii mei să nu se întărească nici să mă acuze de cele ce eu nu am făcut sau să îmi ceară înapoi cele ce eu nu am luat. Doamne, Tu cunoști nepriceperea mea şi greşelile mele de Tine nu sunt ascunse. De am greșit ceva și eu nu știu, Te rog să-mi dai iertare! Eu nu aș vrea, din cauza mea, să fie ruşinaţi cei care Te cinstesc pe Tine, nici tulburare să se facă lor din cauza greșelilor mele. Păzește-mă să nu sufăr ocară! Batjocura, Te rog, în nici un fel să nu o lași să se apropie să mă atingă sau să acopere obrazul meu. Să nu mă înstrăinezi de ai mei fraţi și nici de ai mei părinți sau de cei dragi, că eu doresc să stau în bucuria casei Tale și a lor. Ajută-mă să mă bucur când îi văd, când vin la mine și când eu mă duc în casa lor. Păzește-mă de ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine și nu lăsa să-mi sfâșie inima mea.

Învață-mă să știu ce-i cumpătarea și postul cel făcut în bucurie. Unge, Tu Doamne, capul meu şi faţa mea o spală și o umple de lumină, că Tu ești Tatăl meu ce stai ascuns, şi în ascuns Tu vezi și asculți, și ajută-mă Te rog să nu ajung în gura și în graiul celor care șed la porți şi beau și apoi bârfesc și spun doar rău și rele despre oricine. Că eu spre Tine strig, Părinte, și acum Te chem în ajutorul meu.

Ridică-mă din noroiul adâncului, ca să nu mă afund; apără-mă de cei care mă blestemă şi din adâncul apelor scoate-mă, să nu mă înece vâltoarea lor, nici să mă înghită adâncul, nici să-şi închidă abisul peste mine gura lui. Să nu-Ți întorci faţa Ta de la mine, când necazul mă caută și vrea să mă apese. Degrabă auzi-mă. Ia aminte la viața mea şi scoate-mă din mâinile dușmanilor mei, scapă-mă cu puterea Ta, că Tu cunoşti povara mea şi greșeala mea şi slăbiciunea mea, înaintea Ta sunt toate și toți cei care caută necazul meu. Că eu am vină și pe drept sunt apăsat de atâtea ori. Dar, Doamne, Fiul Tău Iisus, zdrobit a fost sufletul Său de ocări şi de necaz, şi a aşteptat pe cel care ar avea milă de El în ceasul greu şi nu era, şi pe cel care să privegheze un ceas cu El spre mângâiere şi nu s-a aflat. Şi I-au dat spre mâncarea Lui fiere şi în setea clipelor din urmă L-au adăpat cu oțet.

Și milă nu a aflat în nimeni și nu s-a arătat în chipul Lui semn de mânie și de răutate, nevinovat fiind și nedreptățit în toate. Ajută-mă să rămân bun, fără mânie și fără răutate. Ajută-mă să nu blestem în ceasul greu și nici să fac urări cu limbă grea de moarte. Spinarea mea o îndreaptă să nu se aplece, să nu se gârbovească sub greutatea urgiei blestemelor. În curtea casei mele să nu fie blestem, ci așază binecuvântarea Ta, ca nici un duh de pustiire să nu se poată apropia vreodată de ea, de locul viețuirii și al sălășluirii mele.

Dă-mi, Tu, discernământ și înțelepciune ca pe cel drept să nu îl nedreptățesc vreodată sau să înmulţesc durerea rănilor lui când el așteaptă de la mine mângâiere. Faptele mele să nu mă urmărească cu blestem, nici să mă împingă spre cădere, ci numai spre dreptatea Ta, și înspre locul mângâierii. Ajutorul Tău, Doamne, să mă sprijine și să mă ferească de orice rea urare. Lauda numelui Tău să-mi fie pururi pe buze, iar bucuria inimii mele să fie plăcută ochilor Tăi, precum unui părinte îi place bucuria copilului său. Cerurile Te laudă pe Tine Dumnezeul meu și îți sunt supuse Ție.

Doamne, ajută-mă că eu te caut cu toată inima mea! Te rog, dezleagă, lasă și risipește orice blestem și orice rea urare şi așază binecuvântarea Ta peste toate cele ale mele. Fă, Doamne, de nebiruit tot binele din viața mea, în Numele cel sfânt al Tău. Amin.

 

Pm. 69

Păzește drumurile vieții mele

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie grăbeşte-Te! Ferește-mă de cei ce caută sufletul meu și de lucrarea lor mă apără. Îndepărtează de la mine pe cei ce-mi voiesc mie rele.

Păzește-mi, Doamne, drumurile vieții mele, păzește-mi, Doamne, viața mea, binecuvântează-mi munca și casa și familia mea, și fă să fie spor și împlinire în toate. De cei ce mă pândesc cu răutate și nu vor al meu bine, Tu îndepărtează al meu pas și nu-i lăsa să se apropie cu nici un chip de calea și de viața mea. Să se așeze binecuvântarea Ta în toată calea mea

. În fața mea să văd mereu doar pasul Tău și slujitorii Tăi. Din cer trimite-mi ajutor în orice pas pe îngerii cei bine slujitori. Că Tu ești ajutorul meu, Doamne, fii cu mine în veci. Amin.         Mărire…