PSALTIREA

C A T I S M A IX

 

C A T I S M A   IX

Psalmul 64

  Auzi, Doamne, rugăciunea mea, că iată către Tine vine tot omul cu ruga, gândul și dorința sa. Cuvintele celor fără de lege să nu ne poată birui pe noi şi nelegiuirile noastre să nu ne copleșească. Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-ai primit, l-ai curățit și l-ai așezat să poată locui el în curţile Tale. Umple-ne de bunătăţile casei Tale! Sfânt este locaşul Tău. Minunat este în toate cele ale sale. Auzi-ne pe noi Dumnezeule, Mântuitorul nostru, că Tu ești nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor care viețuiesc departe. Tu găteşti munţii cu tăria Ta, încins fiind cu putere. Tu stăpânești adâncul mării şi vuietul valurilor ei. Cercetat-ai pământul şi l-ai adăpat pe el, bogăţiile lui le-ai înmulţit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă vie, gătit-ai hrană tuturor, că aşa este bună voirea Ta. Adapă, Doamne, în pace brazdele pământului, și înmulțește roadele lor. Binecuvintează cununa anului bunătăţii Tale şi toate câmpiile Tale le umple de roade îmbelșugate. Binecuvintează păşunile cu bucurie și dealurile le încinge cu prosperitate. Îmbracă, Doamne, tot pământul cu binecuvântarea bunătății Tale şi văile vor înmulţi roadele lor, și toate vor grăi şi vor cânta lauda Ta. Amin.

Psalmul 65

Cinstiți pe Dumnezeu tot pământul. Cântaţi Numele Lui, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu: Minunate sunt toate lucrurile Tale, Doamne! Se pleacă înaintea Ta vrăjmaşii Tăi pentru mulţimea puterilor Tale. Tot pământul se închină Ţie, şi el cântă Ţie, cântă Numelui Tău. Veniţi și o să vedeţi lucrurile lui Dumnezeu! El este înțelept în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor. El poate preface marea în uscat, prin râu El trece cu piciorul. În toate eu mă veselesc în El, pentru că El este Cel care stăpâneşte timpul cu puterea Sa. Ochii Lui spre noi toți privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalţe întru sine că totul este în zadar. Binecuvântaţi pe Dumnezeul nostru şi faceţi să se audă glasul laudei Lui, că El a dat sufletului meu viaţă şi n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Cercetatu-m-ai pe mine, Tu Doamne. Cu foc m-ai lămurit în toate, precum se lămurește argintul. Prins am fost în cursă, puse au fost necazuri peste umerii mei, ridicatu-s-au oameni pe capul meu, trecut-am prin foc şi prin apă şi m-ai scos din toate cu puterea Ta. Intra-voi acum în casa Ta cu tot ce am mai bun în inima mea, împlini- voi făgăduinţele mele, pe care le-au rostit buzele mele şi le-a grăit gura mea, întru necazul meu. Veniţi de auziţi toţi cei ce îl cinstiți pe Domnul Dumnezeu şi vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către El cu cinstire m-am plecat şi L-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am în inima mea, Te rog desprinde-mă de ea. Ajută-mă, Doamne, ia aminte la glasul rugăciunii mele! Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu, Tu nu ai depărtat rugăciunea mea de la Tine nici dragostea Ta de la mine în veac.

Psalmul 66

Doamne, Dumnezeule, milostiveşte-Te spre mine şi mă binecuvintează, luminează faţa Ta peste mine şi mă miluieşte, ca să-mi cunosc pe pământ calea mea, după buna rânduială a Ta. Pe Tine Dumnezeule, Te laudă inima mea, și pe Tine Te laudă popoarele toate. Veselească-se şi să se bucure tot omul că vei judeca popoarele cu dreptate şi oamenii pe pământ îi vei povăţui cu Înțelepciune. Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine toți locuitorii pământului. Pământul şi-a dat rodul său. Binecuvintează-ne, Doamne, pe noi cu pace, că Tu ești Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ne pe noi cu bucurie. Doamne, Dumnezeul nostru, înaintea Ta se pleacă cerul cu a sa zidire și de Tine se bucură toate făpturile pământului.

Mărire…

Psalmul 67

Înalță-Te, Doamne, cu putere şi fă să se risipească vrăjmaşii Tăi şi să fugă de la faţa Ta toți cei care Te urăsc pe Tine. Precum se stinge fumul, să se stingă, cum se topeşte ceara în faţa focului, aşa să piară cei răi de la faţa Ta, Doamne, iar drepţii să se bucure şi să se veselească înaintea Ta, și să se desfăteze cu mare veselie. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi Numelui Lui, gătiţi calea Domnului, şi vă bucuraţi înaintea Lui. Să se plece toți în faţa Lui, El e Părintele orfanilor şi El e ajutorul văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui. Dumnezeu ajută pe cei singuratici și îi întoarce pe cei rătăciți. El scoate cu vitejie pe cei legaţi în obezi, și îi ridică pe cei amărâţi. El dă viață și îi ridică până și pe cei ce sunt morți în morminte. Când El merge înaintea aleșilor Săi, pământul se cutremură, și cerurile se topesc. Munții se clatină și se pleacă în fața Dumnezeului celui Preaînalt. Ploaie binecuvântată El dă moştenirii Sale. Când am slăbit, Tu ne-ai întărit. În bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grijă de cel sărac. Tu dai cuvântul bun celor ce vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor este Numele Tău. Poporului iubit Tu împărţești darurile Tale. Odihnă, și spor dă Doamne în mijlocul moştenirii mele și spatele meu îl întărește. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei care se bucură de ele. Domnul e în mijlocul lor. Domnul Dumnezeul nostru este binecuvântat în veac, și binecuvântat este Dumnezeu zi de zi! Să lucreze întru noi, Domnul mântuirii noastre! Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii şi ale Lui sunt intrările și ieșirile morţii. El oprește cu putere pe toți vrăjmaşii Săi, mâna Lui este cu putere peste creştetul părului lor. Văzut-am, Dumnezeule, intrarea Ta, văzut-am intrarea Dumnezeului meu în locaşul cel sfânt: Înainte mergeau căpeteniile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane şi zicând: În adunări binecuvântaţi cu toții pe Dumnezeu, că El este Ziditorul și Izvorul vieții sufletului meu! Poruncește, și acum Dumnezeule, puterii Tale, întăreşte, această lucrare pe care ai făcut-o în noi cu dreapta Ta. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtaţi cei care au fost încercați ca argintul. Risipeşte gândurile celor ce voiesc războaie. Veni-vor solii din Egipt. Etiopia va întinde mai înainte către Tine Doamne, mâna ei, zicând: «Împărățiile pământului cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi Domnului acum cu bucurie. Cântaţi lui Dumnezeu, că El S-a suit peste cerul cerului, spre răsărit, iată va da glasul Său, glas de putere. Daţi slavă lui Dumnezeu! Și peste cei aleși va coborî măreţia Lui şi puterea Lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, însuți Tu, Atotputernice, dă putere şi apără tot poporul Tău. Binecuvântat este Dumnezeu». Amin. Amin. Amin.

Mărire…

Psalmul 68

Mântuieşte-mă, Dumnezeule, că au intrat ape amare până la sufletul meu. Afundatu-m-am în noroiul adâncului care n-are fund. Intrat-am în valurile tulburării şi furtuna lor m-a strivit. Ostenit-am strigând, amorțit-a gâtul meu, slăbit-au ochii mei nădăjduind spre Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Înmulţitu-s-au mai mult decât perii capului meu cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritu-s-au vrăjmaşii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, nepriceperea mea Tu o știi şi greşelile mele de Tine nu sunt ascunse. Să nu fie ruşinaţi, din cauza mea, cei care Te cinstesc pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntaţi pentru mine, cei care Te caută pe Tine, Dumnezeul meu. Că pentru Tine am suferit multă ocară, și batjocura a acoperit obrazul meu. Înstrăinat am fost de fraţii mei, de fii maicii mele, că râvna casei Tale m-a mistuit, şi ocările celor care Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Şi mi-am smerit cu post sufletul meu şi mi-a fost mie spre ocară. Şi m-am plecat în pulberea pământului și în cenușă şi am ajuns să fiu de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în locurile pierzării şi despre mine cântau cei care beau vin. Iar eu întru rugăciunea mea către Tine am strigat la timp bine-plăcut. Dumnezeule, în mulţimea milei Tale auzi-mă, și întru dragostea inimii Tale mântuieşte-mă. Scoate-mă din noroi, ca să nu pier, izbăveşte-mă de cei care mă urăsc şi din adâncul apelor mă ridică, să nu mă înec în vâltoarea lor, nici să își închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, după bunătatea inimii Tale, caută spre mine și nu mă părăsi. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine, când mă necăjesc. Ia aminte la sufletul meu şi-l scoate cu bine din mâinile vrăjmașilor mei. Izbăveşte-mă, că Tu cunoști amărăciunea mea şi ruşinea mea, şi vezi ocara pe care ei au aruncat-o înspre sufletul meu. Înaintea Ta sunt acum toţi cei ce mă necăjesc. Zdrobit-au sufletul meu cu ocări şi necaz, şi am aşteptat pe cel ce m-ar ajuta şi nu era, şi pe cel care m-ar mângâia şi nu s-a aflat. Şi mi-au dat spre mâncarea mea fiere şi în setea mea m-au adăpat cu oțet. Te rog Doamne, păzește-mi toată viața mea ca nu cumva să se facă masa mea înaintea mea cursă de răsplătire şi de sminteală, din cauza greșelilor mele. Păzește-mi Doamne, lumina ochilor mei să nu se întunece vreodată. Să nu lași ca relele aruncate înspre mine să mă facă să nu mai văd. Ridică-mi, cu a Ta putere toate poverile cele grele care sunt puse în orice chip asupra mea, ca nu cumva spinarea mea să o gârbovească vreodată. Varsă acuma peste mine binecuvântarea Ta și toată urgia cea rea a mâniei o risipește, să nu mă cuprindă cumva pe mine din cauza fărădelegilor mele. Păzește-mi curtea mea și locaşurile sălășluirii mele să nu se facă ele pustii şi fără locuitori, din cauza blestemelor celor grele. Iar dacă am greșit vreodată și pe cel care era bătut, eu sau neamul meu l-am prigonit, şi noi am înmulţit durerea rănilor lui în vreun chip, Te rog iartă-ne și ne ajută să facem fapte bune de îndreptare a celor rău săvârșite vreodată de noi. Adaugă a Ta Înțelepciune la înțelepciunea și la priceperea mea și fărădelegile mele șterge-le și mă ajută să intru întru dreptatea Ta. Să nu lași cumva să fie șters numele meu din cartea celor vii din cauza blestemelor care au fost aruncate în orice chip asupra mea. Să nu fiu scos dintre cei drepţi din cauza relelor urări trimise înspre mine de semenii mei. Sărac şi îndurerat stau și aștept să vină să mă întărească mâna Ta. Plecat Te aștept și în glas de rugăciune invoc în ajutor Numele Tău. Ajută-mă şi viu va fi sufletul meu! Că ai auzit pe cei săraci ai Tăi şi pe cei robiți nu i-ai uitat. Te laudă cerurile şi pământul, marea şi toate câte sunt în ea. Că Tu Doamne, scoți cu bine din necaz pe cel drept şi tot Tu așezi hotarele păcii, şi vor locui acolo cei aleși ai Tăi, şi vor moșteni binecuvântarea Ta, ei şi toți cei care iubesc Numele Tău, în veac. Amin.

Psalmul 69

    Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne vino, fii cu mine! Să se ruşineze şi să se risipească cei ce caută sufletul meu, să cadă fără de putere cei care îmi voiesc mie rele! Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: «Bine, bine!» Iar cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, să se bucure şi să se veselească şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: «Mărit să fie Domnul!» Sărman și sărac aș fi eu fără de Tine. Ajută-mă, Doamne, Izbăvitorul meu! Ajutorul meu eşti Tu. Dumnezeul meu, nu mă părăsi în veac. Amin.

Mărire…