PSALTIREA

C A T I S M A IV

 

Psalmul 24

     Către Tine, Doamne, îmi ridic sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat pentru nădejdea mea, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei, pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina. Să se ruşineze toţi cei care fac rele și urâciuni înaintea Ta, să piară toată răutatea lor. Căile Tale arată-mi Doamne, şi lucrurile Tale mă învaţă. Călăuzește-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine eu Te aștept în toată ziua. Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, în dragostea inimii Tale, că după chipul ei Tu ne-ai zidit. Păcatele tinereţilor şi ale neştiinţei mele, Te rog, nu le pomeni. După dragostea Ta pomeneşte-mă, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun şi drept ești, Doamne! Pentru aceasta, Tu ai pus lege celor ce greșesc în viața lor. Lege ai pus pentru a lor mântuire și pentru a lor îndreptare. Tu îi îndrepți pe cei blânzi la judecată, și îi înveți pe cei smeriți căile Tale. Toate căile Tale, Doamne, sunt milă şi adevăr pentru cei care caută rânduiala Ta şi adevărurile cele nepieritoare. Pentru Numele Tău, Doamne, curăţeşte-mă de păcatul meu, oricât de mare ar fi. Omul care Te cinstește pe Tine, ține Legea Ta Doamne, și ascultă de al Tău cuvânt în toată viața sa. Sufletul lui întru bunătăţi trăiește şi seminţia lui va moșteni pământul. Doamne, Tu ești tăria celor care Te cinstesc, rânduielile Tale le vei arăta lor. Ochii mei sunt pururea spre Tine, Doamne, scoate din legături picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu fără de Tine. Necazurile inimii mele nu le lăsa să se înmulțească, din căderea sufletului ridică-mă. Vezi-mi neputința mea şi osteneala mea şi iartă-mi acum, toate greșelile mele. Vezi-i pe vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură mare m-au urât. Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă rușinez, că am nădăjduit în Tine, Doamne. Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că eu Te-am aşteptat. Doamne, Dumnezeul meu, scoate-mi sufletul meu acum, din toate necazurile lui.

Psalmul 25

Cercetează-mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat şi în Tine am nădăjduit, nu mă părăsi! Ajută-mă, Doamne şi mă curățește! Curăță-mi rărunchii şi inima mea. Că pacea Ta e înaintea ochilor mei şi Adevărul Tău mult m-a îmbucurat. Nu am şezut în adunarea celor mincinoși, şi cu călcătorii de lege nu am pus partea mea. Departe am stat, și vreau să stau departe, de adunarea celor care viclenesc. Ajută-mă să nu mă plec spre sfatul celor ce nu Te cinstesc, și în gândul lor să nu se prindă mintea mea. Spăla-voi întru cele nevinovate mâinile mele şi voi înconjura altarul Tău, Doamne, ca să aud acum glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale. Doamne, iubit-am frumusețea casei Tale şi locul sălăşluirii slavei Tale. Să nu-mi lași cu cei răi sufletul meu şi cu vărsătorii de sânge să nu fie viaţa mea, scoate-mă din mâinile lor și de fărădelegile lor mă păzește. Că eu întru nerăutate am umblat. Scoate-mă cu bine, Doamne, din tot necazul meu şi fii cu mine. Viața mea așază-o în binecuvântarea Ta și în tot locul Te voi lăuda, Doamne. Amin.

Psalmul 26

   Doamne, Dumnezeul meu, Tu ești lumina mea şi ajutorul meu, de cine mă voi teme? Tu ești apărătorul vieţii mele, de cine oare mă voi înfricoşa? Dacă se vor apropia de mine cei care fac rău, dușmanii mei şi cei care mă necăjesc, dacă vor încerca să strice viața mea, puterea Ta, Doamne, îi va slăbi şi în răutatea lor căzând se vor risipi. Domnul meu și Dumnezeul meu, de s-ar rândui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în Tine am toată nădejdea mea! Una am cerut de la Domnul meu, pe aceasta o voi căuta, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul sălășluirii Sale. Că Domnul m-a ascuns în casa Lui cea tainică în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al sălășluirii Lui. Pe piatră m-a înălţat. Şi acum, iată, El a înălţat capul meu peste vrăjmaşii mei. Înconjurat-am lăcașul Lui şi m-am plecat în fața Celui Preaînalt cu toată inima mea. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu: Fie-Ți milă de mine şi mă ascultă. Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Să nu-Ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu mă lepezi pentru greșelile mele. Ajutorul meu ești să nu mă părăsești şi să nu mă laşi singur, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Chiar dacă tatăl meu şi mama mea m-ar părăsi, Tu Doamne ai fost și ești mereu cu mine. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea aceasta, şi mă călăuzește pe cărarea cea dreaptă, și mă păzește de ura vrăjmaşilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor care mă necăjesc, și nu lăsa să se ridice împotriva mea martori nedrepţi, că nedreptatea a mințit sieși. Știu, Doamne, că pot vedea bunătăţile Tale, în pământul celor vii. Pe Tine Te aștept, Doamne, Dumnezeul meu cel bun. Că Tu ești Tatăl nostru Cel binecuvântat din veac, îmbărbătarea şi întărirea inimii mele, și așteptarea mea. Amin.

Mărire…

Psalmul 27

Către Tine Doamne, Dumnezeul meu eu strig, ia aminte la glasul chemării mele! Că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se pogoară în mormânt. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locaşul Tău cel sfânt. Să nu lași cu cei păcătoşi sufletul meu, şi cu cei care lucrează nedreptate să nu mă pierzi. Să nu mă lași să mă însoțesc în nici un chip cu cei care grăiesc pace către aproapele lor, dar pe cele rele le cugetă și le fac mereu. Doamne, ferește-mă de plata faptelor lor. Apără-mă de vicleșugul gândurilor lor. Scoate-mi viața mea din lumea lor. De lucrul mâinilor lor mă ferește, pentru că ei nu pricep lucrurile Tale şi faptele mâinilor Tale nu le-au cunoscut. Prin răutatea cugetelor lor ei s-au dărâmat, şi nu s-au zidit. Tu ești Cel care ai auzit glasul rugăciunii mele. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu! Tu ești Ajutorul şi Apărătorul meu, în Tine a nădăjduit inima mea şi m-ai ajutat. Şi a înflorit trupul meu şi în bucurie Te voi lăuda. Doamne, Tu ești întărirea mea, şi apărătorul meu. Mântuieşte-mă împreună cu poporul Tău şi binecuvintează-mi toată viața mea. Așază-mă cu pace în moștenirea Ta. Păzește-mă până în veac. Amin.

Psalmul 28

Aduceţi cinstire Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului darul inimilor voastre. Aduceți Domnului mărire şi cinste. Aduceţi Domnului lauda Numelui Său, și vă închinaţi Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape multe. Dumnezeul slavei a grăit, Domnul a descoperit pe Cel iubit al său în apa Iordanului. Glasul Domnului a grăit: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit! Glasul Domnului este adevăr, glasul Lui Dumnezeu a descoperit acum pe Cel trimis al Său. Glasul Domnului, varsă para focului. Glasul Domnului ne-a trimis puterea Duhului, El cutremură pustiul şi va cutremura Domnul pustiul sufletului. Glasul Domnului descoperă adevăr şi în locaşul Lui, fiecare va spune: Slavă! El, Domnul împărățește peste puterea uraganului şi va opri puterea sa. Domnul stă cu putere peste buna rânduială a tot ceea ce este, din veac în veac. Domnul este tăria poporului Său. Binecuvintează-mă, Doamne, cu pace din neam în neam, împreună cu poporul Tău cel nou ales. Amin.

Psalmul 29

   Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai ridicat şi nu m-ai lăsat în mâna vrăjmaşilor mei. Cu toată inima eu Te cinstesc pentru că Tu m-ai scos de sub puterea celor ce împotriva mea lucrau cu mare vicleșug. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am cu amar spre Tine şi m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai scos din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în mormânt. Cântaţi Domnului toți cei binecuvântați ai Lui şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui. Că puterea este întru mâna Lui şi viaţa e întru voia Lui. Seara El alină plângerea, iar dimineaţa El ne aduce bucuria. Iar eu am zis întru îndestularea mea: «Nu mă voi clătina în veac!» Și greu, eu m-am osândit. Doamne, întru voia Ta, dat-ai frumuseţii mele putere, dar când Ți-ai întors faţa Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, eu strig şi către Tine, Dumnezeul meu eu mă rog, iartă-mă! Ce folos ai avea de sângele meu de mă voi pogorî în stricăciune? Oare ţărâna Te va lăuda pe Tine sau va vesti adevărul Tău? Auzi-mă şi nu mă părăsi. Fie-Ți milă de slăbiciunea mea și în a mea nepricepere nu mă lăsa să mă sting. Schimbă, Doamne, plângerea mea întru bucurie, rupe haina întristării mele și mâhnirea mea o risipește. Încinge-mă cu veselie, ca inima mea să-Ţi cânte Ţie cu mare mulțumire şi nu mă părăsi în veac. Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda! Amin.

Mărire…

Psalmul 30

   Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac. Întru puterea Ta ajută-mă şi mă scoate din necaz. Pleacă spre mine urechea Ta și nu mă lăsa să mă topesc în răul care a venit ca fulgerul asupra mea. Fii mie Dumnezeu apărător şi casă tare și poartă de scăpare, Mântuitorul meu. Că puterea mea şi scăparea mea eşti Tu şi puterea Numelui Tău îmi dă viață și mă povățuiește. Scoate-mă, Doamne, din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că numai Tu eşti Apărătorul meu. În mâinile Tale îmi încredințez sufletul meu, scapă-mă, Doamne, Dumnezeul părinților mei. Urâți sunt cei ce zămislesc minciuni și vorbe pline de amar, iar eu spre Tine, Doamne, am venit. Bucura-mă-voi şi mă voi veseli în pacea Ta, că Tu ai căutat spre neputința mea. Mântuit-ai din nevoi sufletul meu, şi nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului. Pusu-mi-ai în loc bine păzit picioarele mele. Fie-Ți milă de mine, Doamne, când mă necăjesc. Păzeşte-mă să nu se tulbure sau să se mânie ochiul meu. Păzește-mi cu puterea Ta sufletul meu şi inima mea. Ajută-mă să nu se stingă întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinări să nu se pustiască. Scoate din neputințe tăria mea şi oasele mele din tulburare. Să nu mă lași să fiu de ocară în fața nimănui. Frică să nu-mi fie de gândul semenilor mei. Să nu ajung să fugă de mine cei care mă văd și nici uitat să nu mă lași să fiu de cei apropiați și dragi ai mei. Să nu ajung vreodată ca un vas spart. Păzește-mă de ocara și de râsul celor care locuiesc împrejurul meu. Pe cei care se adună împreună împotriva mea, risipește-i, ca să nu ia sufletul meu. Oprește-i și nu îi lăsa să mă atingă că eu în Tine, Doamne, am pus toată nădejdea mea, zis-am: «Tu eşti Dumnezeul meu!» În mâinile Tale este soarta mea, scoate-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei care mă prigonesc, Tu mă păzește. Arată faţa Ta peste mine și mă mântuieşte cu mila Ta! Doamne, fă să nu fie în zadar toată nădejdea mea, că numai Tu ai rămas ajutorul și izbăvirea mea. Să se ruşineze cei mincinoși şi să se risipească răutatea lor. Mute să fie buzele cele viclene, care cu mândrie şi cu defăimare grăiesc multe rele și fărădelegi împotriva dreptului. Cât este de minunată mulţimea bunătăţii Tale, Doamne. Tu ai dăruit-o celor care Te cinstesc pe Tine. Tu ai făcut-o pentru cei care nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-mă acum, sub acoperământul puterii Tale, Atotputernice! Apără-mă de tulburarea oamenilor. Acoperă-mă în cortul Tău și mă păzește în veac de împotrivirea limbilor. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu. Rău am crezut în căderea mea că lepădat sunt de la faţa ochilor Tăi, dar nu era așa. Tu ai auzit glasul chemării mele când m-am rugat către Tine cu amar. Îmbărbătat-ai şi ai întărit inima mea, și sufletul meu în Tine nădăjduiește.

Psalmul 31

   Fericiţi sunt cei cărora li s-au iertat fărădelegile şi cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit este cel căruia nu-i va socoti Domnul datoria sa, nici a sa plată până în veac. În tăcere au îmbătrânit oasele mele, în gemete strigat-am toată ziua către Tine. Ziua şi noaptea s-a îngreunat peste mine, și ghimpele suferinței rău mă apăsa. Păcatul meu, eu l-am recunoscut şi fărădelegea mea, eu n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am: «Mărturisi-voi fărădelegea mea Domnului», şi Tu mi-ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se roagă către Tine tot pământeanul, iar potop de ape multe de cel binecuvântat al Tău nu se va apropia. Că Tu eşti scăparea mea din necazul care mă cuprinde, bucuria mea ești Tu, scoate-mă din apăsarea necazului ce m-a înconjurat. Înţelepţeşte-mă şi mă călăuzește pe calea cea bună. Ajută-mă să nu fiu ca un cal sau un catâr, la care nu este pricepere, care cu zăbală şi cu frâu au fălcile lor strânse, ca să nu se abată de la calea lor. Multe sunt necazurile celui care face rău, iar pe cel care nădăjduieşte în Tine, dragostea Ta îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul şi vă bucuraţi şi întăriți veți fi toţi cei curați cu inima. Amin.

Mărire…

 

      Iartă-mi, Doamne, greșelile mele și toate relele gândite, dorite sau săvârșite vreodată de mine. Iartă-mi păcatele și toate datoriile mele, și mă ajută ca și eu să mă iert pe mine însumi și să mă îndrept, să ies de sub povara lor, și să iert cu adevărat pe toți semenii mei, și îi ajută, Doamne, și pe ei să mă ierte cu adevărat, acum și pentru totdeauna.

      Iartă-mi, Doamne, părinții, bunicii, străbunicii, moșii și strămoșii, numele meu, neamul, vița, seminția, poporul și națiunea în care eu m-am născut, și nu lăsa, Doamne, să se abată în vreun chip asupra mea, păcatele, fărădelegile, ura, blestemele, afuriseniile, osândirea sau vreuna din faptele lor rele, săvârșite și neîndreptate, sau datoriile lor neiertate și neșterse. Iar dacă s-au abătut și ele au venit în vreun chip asupra mea, Te rog, Iisuse, ridică-le și le risipește, cu puterea dumnezeirii Tale.

Îți mulțumesc, Doamne. Amin