PSALTIREA

C A T I S M A XV

Psalmul 105

  Aliluia. Lăudaţi pe Domnul că este bun că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului, cine va face auzite toate laudele Lui? Fericiţi sunt cei ce caută binele şi fac dreptate, în toată vremea. Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bunătatea Ta faţă de poporul Tău, cercetează-ne pe noi cu dragostea Ta. Greșit-am și noi ca și părinţii noştri, nelegiuit-am ca și ei, făcut-am multe rele pe acest pământ. În Egipt ei n-au înţeles minunile Tale, şi nu şi-au adus aminte de mulţimea milei Tale şi Te-au amărât când s-au suit la Marea Roşie. Dar i-ai mântuit pe ei pentru Numele Tău, ca să le faci cunoscută lor puterea Ta. Şi ai atins Marea Roşie şi i-ai despărțit apele ei şi i-ai condus pe ei prin adâncul mării ca și pe drumul cel uscat. Și i-ai scos pe ei din mâna celor ce-i urau şi din mâna vrăjmaşilor lor i-ai eliberat, şi apa i-a acoperit pe cei ce-i asupreau pe ei, și nici unul din dușmanii lor nu a rămas. Şi au crezut ei în cuvintele Tale şi Ți-au cântat atunci laudă Ție. Dar degrabă au uitat lucrurile Tale şi n-au suferit sfatul Tău, ci s-au lăsat prinși de mare poftă, în pustie, şi Te-au ispitit pe Tine, Doamne, în locul cel pustiu și fără de apă. Şi Tu le-ai împlinit cererea lor şi i-ai săturat pe ei și sufletele lor. Dar au mâniat pe Moise în tabără şi pe Aaron, sfântul Tău. Atunci s-a deschis pământul şi a înghițit casa lui Datan şi a acoperit adunarea lui Aviron. Şi s-a aprins foc în adunarea lor și văpaie a ars pe cei răi. Şi au făcut vițel în Horeb şi s-au închinat lui. Şi au schimbat slava Ta, slava lui Dumnezeu, întru asemănare de vițel, care mănâncă iarbă. Te-au uitat pe Tine, Doamne, Cel Care i-ai izbăvit pe ei, Cel Care ai făcut lucruri mari cu ei în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham şi înfricoşătoare în Marea Roşie și în pustiu. Atunci ai voit să-i părăsești pe dânşii, şi i-ai fi fost părăsit dacă Moise alesul Tău nu ar fi stat înaintea feţei Tale ca să se roage pentru ei și să întoarcă gândul Tău, ca să nu-i părăsești în pieirea lor. Apoi au dispreţuit pământul cel dorit şi n-au crezut în cuvântul Tău, ci au cârtit în corturile lor şi n-au ascultat de glasul Tău.

Atunci Tu, Doamne, ai ridicat mâna Ta care era deasupra lor. Și i-ai lăsat să umble în pustie după voia lor şi s-au doborât ei pe ei însăși, și mulți pierind s-au risipit în pulberea pământului. Au jertfit lui Baal-Peor şi au mâncat jertfele morţilor şi Te-au întărâtat cu faptele lor şi au murit mulţi dintre ei. Dar a stat Finees şi s-a rugat pentru ei şi Tu, Doamne, ai oprit bătaia care era asupra lor şi i s-a socotit lui întru dreptate din neam în neam până în veac. Apoi iar Te-au supărat la apa certării. Și Moise a stat și a suferit și el pentru ei, că au amărât duhul lui şi au grăit rele împotriva sa. Relele de care le-ai pomenit Doamne, ei nu le-au părăsit ci le-au săvârșit pe ele. Au jertfit pe fiii lor şi pe fetele lor idolilor, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor şi al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan şi s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit şi s-au desfrânat cu faptele lor.

Atunci i-ai dat pe ei, Doamne, în mâinile oamenilor şi i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei. Vrăjmaşii lor i-au asuprit pe ei şi au fost nefericiţi în mâinile lor. De multe ori i-ai izbăvit pe ei, dar ei Te-au amărât cu sfaturile lor, şi umiliți, toți se risipeau întru fărădelegile lor. Dar Tu, Doamne, i-ai văzut când se necăjeau ei, ai auzit rugăciunea lor, şi Ți-ai adus aminte de legământul Tău şi i-ai cercetat pe ei cu mulţimea milei Tale, şi le-ai dat să găsească milă, înaintea celor ce i-au robit pe ei și i-ai ajutat. Iartă-ne, şi pe noi Doamne, Dumnezeul nostru, și ne ajută să cinstim Numele Tău şi să lăudăm cu bucurie bunătatea Ta. Binecuvântat din veac şi până în veac ești Doamne, Dumnezeul nostru. Tot poporul să zică: Amin. Amin. Amin.

Mărire…

Psalmul 106

  Aliluia. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cei care au fost ajutați de Domnul pot spune cum i-a scos El din mâna celor răi. Din țări străine i-a chemat pe ei, de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi. Rătăcit-au în pustie, în pământ fără de apă şi calea cea spre cetatea de locuit ei nu o găseau. Erau flămânzi şi însetați. Sufletul lor în ei se sfârșea, dar au strigat atunci către Domnul Dumnezeul celor vii, și din necazurile lor şi din nevoile lor El i-a izbăvit pe ei şi i-a povăţuit pe calea cea bună. Și au ajuns ei în pământul cel bun și acolo s-au odihnit. Lăudat să fie Domnul pentru bunătatea Lui, pentru faptele Sale, pe care El le-a făcut pentru binele oamenilor. Că a săturat sufletul cel însetat, şi sufletul cel flămând l-a umplut de bunătăţi. Cei ce ședeau în întuneric şi în umbra morţii erau legați în lanțurile sărăciei şi în fier, pentru că au părăsit sfatul cuvintelor lui Dumnezeu şi au uitat legea Celui Preaînalt. Cei ce aveau în osteneli inima lor, erau slăbiți și fără ajutor când au strigat către Domnul. El s-a plecat spre ei și din necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit pe ei. Şi i-a scos pe ei din întuneric şi din umbra morţii şi legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru bunătatea Lui, pentru faptele Sale, pe care le-a făcut spre binele oamenilor. Că El a sfărâmat porţi de aramă şi zăvoare de fier a frânt şi i-a ajutat pe cei legați să iasă din legăturile lor și din calea fărădelegii lor. Căci pentru fărădelegile lor au fost umiliți și puși în obezi. Apăsat era sufletul lor și fără de ajutor şi se apropiau ei de porţile morţii. Dar au strigat către Domnul și El s-a plecat spre ei și din necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit pe ei. Trimis-a cuvântul Său şi i-a vindecat, şi i-a scos pe ei din relele lor. Lăudat să fie Domnul pentru bunătatea Lui, pentru toate faptele Sale, pe care le-a făcut spre binele oamenilor. Să Îl cinstească în laudă toți cei care au primit ajutorul Lui şi să vestească ei lucrurile Lui, întru bucurie. Cei care au călătorit pe mare, cei care îşi fac munca lor pe mări și oceane, aceia au văzut puterea Domnului şi minunile Lui întru adânc. Ei au văzut cum s-a pornit vânt furtunos şi cum se înălțau valurile mării, cum ele se urcau spre ceruri şi cum ele se pogorau până în adâncuri, iar sufletul lor în primejdii a încremenit. Tulburați se clătinau ca un om beat şi toată priceperea lor în fața lor s-a topit. Dar au strigat către Domnul și El s-a plecat spre ei și din necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit pe ei. Și El a poruncit furtunii şi s-a liniştit şi au tăcut valurile mării. Şi s-au veselit ei, că s-au liniştit toate valurile şi Domnul i-a povăţuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru bunătatea Lui, pentru toate faptele Sale, pe care le-a făcut spre binele oamenilor. Preamăriți-L pe El în fața poporului şi în scaunul bătrânilor lăudaţi-L pe El. Prefăcutu-s-au râurile în pământ pustiu și toate izvoarele de apă în pământ însetat şi pământul cel roditor în pământ sărat din pricina celor care locuiesc pe el. Dar Domnul a schimbat pustiul cel uscat și pământul cel fără de apă în grădini roditoare, şi a aşezat acolo pe cei flămânzi şi însetați și a zidit acolo cetate de locuit pentru ei. Şi au semănat țarini şi au sădit şi au strâns belşug de roade. Şi i-a binecuvântat pe ei Domnul Dumnezeul celor vii şi s-au înmulţit foarte şi toate ale lor au sporit. Pe sărac l-a izbăvit Domnul de sărăcia sa iar celui drept i-a dat din belșug bucurie și veselie în inima sa. Toată fărădelegea și-a astupat gura ei în fața Domnului Dumnezeului celui viu. Cel ce e înțelept pricepe lucrarea bunătății lui Dumnezeu în el și în toți semenii săi. Amin.

Mărire…

Psalmul 107

  Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta-voi şi voi lăuda Numele Tău, Doamne, cu toată inima mea. Deşteaptă-te inima mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Trezi-mă-voi eu dimineaţa cu lauda Ta în gura mea. Între popoare Te voi lăuda și îți voi cânta Ţie între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila Ta şi până la nori e adevărul Tău. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta. Ridică-mă din necazuri și mă mântuieşte cu dreapta Ta şi mă auzi pe mine, Doamne! Că Tu ai grăit în locul cel sfânt: «Înălţa-Mă-voi şi voi împărți Sichemul şi valea Succot o voi măsura. Al Meu este Galaad şi al Meu este Manase, şi Efraim este sprijinul capului Meu, Iuda, legiuitorul Meu, Moab, vas e al spălării Mele. Spre Idumeea voi arunca încălțămintea Mea, Mie cei de alt neam Mi s-au supus». Doamne, cine mă va duce la cetatea întărită, și cine mă va povăţui spre cărarea cea bună? Oare, nu Tu, Doamne, Cel ce m-ai zidit? Dă-mi ajutorul Tău, ca să ies cu bine din necaz, că deșartă este așteptarea pusă în orice om. Cu Tine Dumnezeul meu eu biruiesc mereu, că Tu îi risipești pe toți vrăjmaşii mei.

Psalmul 108

Dumnezeule, ajută-mă să ies cu bine din necazul meu. Gura celui înșelător să nu o lași să se deschidă asupra mea. Cei care au grăit împotriva mea cu limbă vicleană şi m-au înconjurat cu cuvinte de ură, să le fie lupta lor cu mine în zadar, iar vorbele lor să piară ca fumul dus de vânt. Eu Ție mă rog acum, păzește-mă, Tu, de cei care în loc să mă iubească, mă cleveteau, de cei care au pus împotriva mea rele în loc de bune, și de cei care au pus ura lor în locul iubirii mele. Te rog să nu pui peste mine pe cel păcătos. Te rog rânduiește ca diavolul să nu stea de-a dreapta mea în nici un chip. Când mă voi judeca, Te rog Doamne, să nu ies niciodată osândit, iar rugăciunea mea să nu o lași să se prefacă în păcat. Zilele mele să nu le împuținezi aici pe acest pământ, iar munca și cinstea mea, Te rog, să nu lași ca altul să mi le ia. Te rog să mă ajuți, copiii mei să nu fie orfani şi femeia mea să nu fie văduvă. Păzește-mi copiii să nu fie strămutați nici să ajungă să cerșească, nici să fie scoși vreodată din curţile caselor lor. Doamne, ajută-mă să nu-mi smulgă cămătarul averea mea, nici să răpească străinii ostenelile mele. Trimite-mi Tu mereu sprijinitorii Tăi şi pentru pruncii mei trimite-mi pe ai Tăi oameni binefăcători. Păzește-mi copiii mei şi viața lor și viitorul meu și al lor, să nu se stingă numele meu. Fărădelegea părinţilor mei să nu lași să se pomenească înaintea Ta Doamne, iar păcatul mamei mele, Te rog să îl ștergi cu puterea iertării și a dragostei inimii Tale. Viața mea să fie înaintea Ta Doamne, pururea, să nu piară de pe pământ pomenirea mea, chiar dacă eu am greșit şi nu mi-am adus aminte să fac bine. Iartă-mă Doamne, dacă am prigonit pe cel sărman, sau pe cel sărac şi pe cel smerit cu inima. Te rog iartă-mă dacă am avut vreodată gând rău de ură și de moarte asupra mea și asupra semenilor mei. Iar dacă eu am iubit blestemul şi el a venit asupra mea, Te rog, ridică-l, îndepărtează-l, dezleagă-l de mine și de viața mea și îl risipește și vindecă-mi rănirea sa. Iar dacă am căzut și nu am voit să am binecuvântarea Ta şi ea s-a îndepărtat de la mine, Te rog să mă ierți și să mă binecuvintezi precum Tu ai făcut cu fiul cel risipitor. Și de m-am îmbrăcat cumva cu blestemul ca şi cu o haină, şi el a intrat ca apa înlăuntrul meu şi ca untdelemnul în oasele mele și el a ajuns să-mi fie ca o haină cu care să mă îmbrac şi ca un brâu cu care eu să mă încing, Te rog, Atotputernice, dezbracă-mă acum de toată puterea și de toată lucrarea sa. Ajută-mă să nu fiu răsplătit după greșeala mea ci după darul iertării și după bunătatea inimii Tale. Înțelepțește-mă să nu mai clevetesc pe nimeni înaintea Ta. Fii cu mine și mă ajută să nu mai grăiesc de rău pe cineva. Fie-Ți milă de mine și îmi iartă păcatul meu. Izbăveşte-mă, că sărac şi sărman sunt eu fără de Tine şi inima mea tulburată stă înlăuntru meu fără ajutorul Tău. Ca umbra ce se înclină trece viața mea, ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur fără ajutorul Tău. Genunchii mei au slăbit de post şi trupul meu e istovit. Doamne, nu mă lăsa să fiu de ocară pentru dușmanii mei. Că m-au văzut şi au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă Doamne, Dumnezeul meu, nu mă lăsa, mântuieşte-mă, după mila Ta şi mâna Ta să fie apărarea mea. Când ei vor blestema, Tu vei binecuvânta și binecuvântată va fi viața mea. Cei care se ridică împotriva mea să fie Doamne, opriți de Tine, iar eu să fiu păzit de dreapta Ta. Nu lăsa să mă îmbrace cineva în clevetire sau în ocară. Doamne, rușinea să nu mă îmbrace, nici să înroșească fața mea. Lauda Ta să fie mereu în gura mea, şi cuvântul Tău cel bun să fie grăit de mine în mijlocul multora. Fii, Tu Doamne, de-a dreapta mea în ziua cea grea a necazului meu. Scoate-mă acum de sub puterea oricărui blestem. Scoate-mă împreună cu toți cei dragi și apropiați ai mei. Rezidește-ne iar sănătatea ființei noastre și ne ține vii în Binecuvântarea Ta. Îți mulțumim, Doamne! Amin. Amin. Amin.

Mărire…