PSALTIREA

C A T I S M A VI

 

Psalmul 37

   Te rog Doamne, nu mă mustra cu asprime și cu iuțime nu mă certa. Că săgețile durerii s-au înfipt în mine, şi peste mine a venit urgie grea. Nu îmi mai găsesc vindecare în trupul meu, nu am pace în oasele mele din cauza greșelilor mele. Fărădelegile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea venit-au peste mine. Împuţitu-s-au şi au putrezit rănile mele, de la faţa nebuniei mele. Sub chinul greu m-am gârbovit până la pământ, toată ziua eu mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări şi nu mai aflu vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi mult m-am chinuit. Strigat-am din adâncul inimii mele: Părinte! Înaintea Ta mi-am pus toată durerea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, tăria mea mă părăsește şi lumina ochilor mei se stinge încet, şi nu mai e cu mine. Prietenii şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut, şi cei de aproape ai mei departe au stat. Şi se sileau cei care căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele rele, îmi grăiau deşertăciuni şi vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că eu spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Auzi-mă Tu Doamne, Dumnezeul meu, și nu lăsa să se bucure de mine vrăjmaşii mei. Că atunci când am slăbit și mi s-au clătinat picioarele mele, ei împotriva mea s-au ridicat cu arma vicleniei lor. Fărădelegea mea eu o mărturisesc, şi cum pot, mă îngrijesc acum, să îmi îndrept mulțimea greșelilor mele. Să nu lași, Doamne, pe vrăjmaşii mei să se întărească mai mult decât mine, nici să se înmulţească cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea Ta. Te rog Doamne, nu mă lăsa, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ci vino în ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele. Amin.

Psalmul 38

      Zis-am: «Păzi-voi căile mele, ca să nu greșesc cu limba mea, pus-am gurii mele pază, când a stat cel rău împotriva mea». Amuţit-am şi m-am smerit şi nici de bine n-am grăit şi durerea mea s-a înnoit. Inima mea înăuntrul meu s-a înfierbântat şi în cugetul meu s-a aprins pară de foc. Grăit-am atunci cu limba mea: «Fă-mi cunoscut sfârşitul meu, Doamne, şi arată-mi numărul zilelor mele, să știu care este, să pot pricepe ceea ce îmi lipsește împlinirii mele pe acest pământ». Iată, cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca un nimic e înaintea Ta. Toate sunt deşertăciuni, un vis e viața mea pe acest pământ. Ca o umbră trece tot omul, în zadar se tulbură, în zadar se înalță că iară în țărână se coboară. Strânge comori mari şi nu ştie cui le adună pe ele. Şi acum cine este bucuria mea? Oare, nu Tu, Doamne? Că viața mea de la Tine este. De toate fărădelegile mele izbăveşte-mă acum. Ocară celui fără de minte nu mă da. Amuţit-am şi n-am deschis gura mea, că Tu eşti Cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile cele rele. Cu tăria inimii Tale mă păzește. Cu mustrări pentru greșeli ai pedepsit pe om şi ai subțiat ca pânza de păianjen sufletul său. În deşert și fără rost se tulbură tot pământeanul. Auzi și rugăciunea mea, Doamne! Cererea mea ascult-o! Lacrimile mele și frământările care mă topesc nu le trece cu vederea, că trecător sunt pe acest pământ ca toţi părinţii mei. Ajută-mă să Te găsesc mai înainte de a mă duce şi de a nu mai fi. Ajută-mă, acum! Amin.

Psalmul 39

Așteptând am aşteptat pe Domnul şi S-a aplecat spre mine. A auzit glasul rugăciunii mele. În pace m-a scos din groapa ticăloşiei şi din tina noroiului şi a pus pe piatră picioarele mele şi a îndreptat paşii mei. Şi a pus în gura mea cânt nou, cântare Dumnezeului nostru. Vedea-vor mulţi şi vor pricepe şi vor nădăjdui în Domnul. Fericit e omul, a cărui nădejde este Numele Domnului, el n-a umblat după vise amăgitoarea nici după deşertăciuni şi la nebunii mincinoase n-a privit. Multe ai făcut Tu, Doamne, minunile Tale, Dumnezeul meu, şi nu este om care să se asemene gândurilor Tale. Jertfă şi prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot şi jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis: «Iată vin! În capul cărții este scris despre mine. Eu doresc să fac voia Ta, Dumnezeul meu, aceasta am voit înăuntru inimii mele». Bine am vestit dreptate în adunare mare, iată buzele mele nu le voi opri. Doamne, Tu ai cunoscut inima mea. Dreptatea Ta n-am tăinuit-o în inima mea. Adevărul Tău şi mântuirea Ta am spus înaintea tuturor. Înaintea semenilor mei nu am ascuns bunătatea Ta şi adevărul Tău. Doamne, să nu depărtezi îndurările Tale de la mine. Mila Ta şi adevărul Tău pururea să mă sprijinească. Că m-au împresurat rele, cărora nu este număr, m-au ajuns fărădelegile mele şi n-am putut să văd. Necazurile mele s-au înmulţit mai mult decât perii capului meu şi inima mea a slăbit fără de Tine. Bine voieşte, Doamne, ca să mă scoți din necazul meu. Doamne, spre ajutorul meu ia aminte. Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi deodată cei care caută sufletul meu, ca să-l ia pe el. Să se întoarcă înapoi fără putere şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Să fie ruşinaţi îndată cei ce-mi zic mie: «Bine, bine». Să se bucure şi să se veselească de Tine, Doamne, toţi cei care Te caută în adevăr şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: «Mărit să fie Domnul!» Iar eu fără de Tine, Doamne, sărac sunt şi sărman. Tu singur ești ajutorul meu şi apărătorul meu. Dumnezeul meu, apleacă-Te spre mine și ascultă-mi glasul rugăciunii mele. Amin.

Mărire…

Psalmul 40

Fericit este cel ce ajută pe sărac şi pe sărman. În ziua cea rea îl va apăra pe el Domnul. Domnul îl va păzi pe el şi-i va da viață şi-l va ferici pe el pe acest pământ şi nu-l va da în mâinile vrăjmaşilor lui. Domnul îl va ridica pe el de pe patul durerii lui și din așternutul bolii lui îl va scoate și îl va întări pe el. Eu am zis: «Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie». Vrăjmaşii mei m-au grăit de rău zicând: «Când va muri şi va pieri numele lui?» Iar de venea cineva să mă vadă, minciuni grăia. Inima lui aduna fărădelege sieși, apoi ieșea afară şi grăia împotriva mea. Împreună împotriva mea șopteau toţi vrăjmaşii mei, și împotriva mea rele gândeau de mine. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea, zicând: «Nu zace, oare? Nu se va mai scula!» Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat cu mine pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul său. Ajută-mă Doamne! Ajută-mă şi mă scoate din răutatea lor. Întru aceasta am cunoscut că m-ai ajutat, că nu ai lăsat să se bucure vrăjmaşii mei de mine. Iar pe mine pentru nerăutatea mea m-ai sprijinit şi m-ai întărit. Doamne, Dumnezeul părinților mei, Binecuvântat ești din veac în veac. Amin. Amin. Amin.

Psalmul 41

În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeul meu. Însetat este sufletul meu de Tine Dumnezeul cel viu! Când voi veni şi mă voi arăta feţei Tale, Dumnezeul meu? Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi noaptea, când mi se zicea mie: «Unde este Dumnezeul tău?» De acestea eu mi-am adus aminte cu revărsare de lacrimi, când treceam în mulțime spre casa Ta. Doamne, Dumnezeul meu, în glas de bucurie şi de laudă eram şi în sunet de mare sărbătoare. Pentru ce eşti mâhnit suflete al meu şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte acum în Dumnezeu, și-L lăuda pe El, că doar El este mântuirea vieții tale, El este Dumnezeul meu. În mine sufletul s-a tulburat, pentru aceasta eu îmi voi aduce aminte de Tine, din pământul pribegiei mele. Iată, adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor lor. Multe valuri și necazuri peste mine au trecut. Dar Tu Doamne ai trimis mila Ta și în taină, inima mea mi-ai întărit. Rugăciunea mea eu înalț către Dumnezeul vieţii mele. Lui îi spun: «Sprijinitorul meu eşti Tu, să nu mă uiți, chiar dacă eu de atâtea ori Te-am uitat. Te rog nu mă părăsi chiar dacă eu greșind Te-am părăsit ». Ajută-mă să nu fiu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu. Când slăbesc și se sfărâmă oasele mele nu mă părăsi. În ocară sub asupritorii mei nu mă lăsa. Că ei îmi ziceau mie în toate zilele mele: «Unde este Dumnezeul tău?» Iar eu mă întristam și nu era răspuns în gura mea. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi de ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu. În inima mea este lauda Sa. El mă ajută. El este mântuirea vieții mele. El este Domnul Dumnezeul meu. Amin.

Psalmul 42

Apleacă-Te spre mine, Dumnezeule, și mă apără de neamul cel tulburător. Scoate-mă din lumea omului nedrept şi rău. Fii cu mine, că Tu eşti întărirea mea. Te rog nu mă părăsi. Că iată, eu mă tulbur și cad în mâhnire când mă necăjește vrăjmașul meu. Trimite-mi Lumina Ta şi Adevărul Tău, să mă călăuzească spre locaşurile viețuirii Tale. Şi eu voi intra la altarul Tău. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Tu ești Cel ce ai binecuvântat și ai păzit toate zilele vieții mele. Lăuda-Te-voi cu toată inima, Dumnezeule, Dumnezeul meu. De ce eşti mâhnit suflete al meu şi de ce mă tulburi? Nădăjduieşte în Dumnezeu! El te ajută. El Te ridică. El este Domnul Dumnezeul meu. El este împlinirea și mântuirea vieții mele. Amin.

Mărire…

Psalmul 43

Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinţii noştri ne-au spus nouă lucrurile pe care le-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna Ta i-a pustiit pe cei răi, iar pe cei drepți la inimă i-a sădit în pământul cel bun și roditor. Risipit-ai pe cei răi, iar pe cei buni i-ai înmulţit. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul şi braţul lor nu i-a izbăvit pe ei din robia lor, ci dreapta Ta şi braţul Tău şi lumina feţei Tale i-a scos pe ei cu putere din jugul cel apăsător, că bine ai voit întru ei. Tu eşti Domnul Dumnezeul meu, Împăratul meu, Cel ce dai mântuirea sufletului meu. Cu Tine stau înaintea vrăjmaşilor mei și cu Numele Tău eu risipesc puterea lor. Pentru că nu în puterea mea este izbânda mea şi nici tăria brațului meu nu mă va mântui. Tu Însuți m-ai scăpat de cei care mă necăjeau. Tu pe cei ce mă urăsc i-ai ruşinat și au plecat și s-au îndepărtat. Cu Tine Doamne, Dumnezeul meu aș vrea să fiu în toată ziua şi Numele Tău să îl laud în veac. Te rog nu mă părăsi. Nu mă lăsa să ajung precum cel dus înspre junghiere și înspre a sa pieire. Nu mă lăsa să ajung eu de ocară vecinilor mei, nici batjocură şi râs celor dimprejurul meu, nici pildă între semeni, nici clătinare de cap în adunare mare. Risipește înfruntarea mea înaintea mea. Rușinea obrazului meu să se ridice și să se spulbere. Glasul celui ce ocărăște să nu mă ajungă și faţa vrăjmașului meu şi a prigonitorului meu să nu se apropie de mine în nici un chip și nici să mă întâlnească. Chiar dacă multe rele au venit peste noi, noi nu Te-am uitat și am căutat legământul Tău. Şi nu s-a dat înapoi inima noastră, iar paşii noştri nu s-au abătut de la calea Ta, că ne-am smerit în loc de durere şi ne-a acoperit pe noi umbra morţii de nenumărate ori. Dar nu Te-am uitat, Doamne, Dumnezeul nostru şi nu am întins mâinile noastre spre alți domni și dumnezei străin. Oare nu ai fi fost cercetat acestea? Tu singur cunoști și știi ascunzișurile inimilor noastre. Că pentru Tine adeseori suntem uciși, socotiți suntem ca nişte oi gata de junghiere. Ajută-ne Doamne! Fii cu noi şi nu ne părăsi până în sfârşit. Nu întoarce fața Ta de la noi. Ajută-ne să ieșim cu bine din necazul nostru. Ca să nu se piardă în pulbere sufletul nostru, nici să se coboare în mormânt trupul nostru. Vino, Doamne, ajută-ne, fii cu noi şi ne izbăveşte, pentru sfânt Numele Tău. Amin.

Psalmul 44

    Cuvânt bun răspuns-a inima mea, grăi-voi cântarea mea înaintea celui binecuvântat. Limba mea este trestie de scriitor ce scrie iscusit. Domnul te-a împodobit cu frumusețe mai mult decât fiii oamenilor. Revărsat-a har pe buzele tale. Pentru că inima ta este plină de bunătate, Dumnezeu te-a binecuvântat pe tine cu adevăr, cu blândețe şi cu dreptate, şi te va povăţui dreapta Celui Atotputernic. Puterea binecuvântării Sale risipește relele plăsmuite cu viclenie de inima duşmanilor tăi. Binecuvântarea este a Domnului Dumnezeului nostru în veacul veacului, toiag tare de dreptate este toiagul împărăției Sale. Iubit-ai tu dreptatea şi ai urât fărădelegea, pentru aceasta ai fost uns de Însuși, Dumnezeul Tău, cu untdelemn cu har și bucurie. Uns ai fost mai mult decât părtașii tăi cei buni. Smirna şi aloea îmbălsămează veșmintele bucuriei viețuirii tale. Stătut-a Înțelepciunea de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumusețată. Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a dorit cel binecuvântat și bun frumuseţea ta, că el este Domnul Tău. Pomenit va fi numele tău și bunătatea ta din neam în neam, pentru aceasta popoarele te vor asculta cu bucurie.

Psalmul 45

   Dumnezeu este izbăvire şi putere, ajutor grabnic în necazurile care ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul şi se vor muta munţii în inima mării. Venit-au şi s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au toți munţii de tăria Lui. Apele vieții veselesc zidirea lui Dumnezeu. Cel Preaînalt, a sfinţit locaşul Lui. Dumnezeu e în mijlocul celor aleși ai Săi, nu se vor clătina, îi va ajuta Dumnezeu. Tulburatu-s-au cei răi, plecatu-s-au toți fără de putere înaintea Domnului. Grăit-a El și s-au cutremurat temeliile pământului. Domnul puterilor este cu noi! El este sprijinitorul nostru! Dumnezeul cel binecuvântat din veac este El! Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. El pune capăt războaielor. El frânge armele răutății în focul cel mistuitor, zicand: Opriți-vă și aflați că EU SUNT Dumnezeu și lucrez cu putere în mijlocul popoarelor, în tot cerul și în tot pământul! Domnul Puterilor, El este cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul părinților noștri.

Mărire…

 

Cuvânt din Evanghelia lui Ioan

În vremea aceea, Iisus a zis ucenicilor Săi: Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine, va fi iubit de către Tatăl Meu, și-L voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui. Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi, și vom veni la el și ne vom face locaș la el. Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veți cere de la Tatăl în Numele Meu vă va da vouă. Căci însuși Tatăl vă iubește pe voi, fiind că voi M-ați iubit pe Mine și ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Dar iată vine ceasul, și a și venit, să vă risipiți fiecare la ale sale, și pe Mine să Mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine. Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți căci: Eu am biruit lumea.