PSALTIREA

C A T I S M A XI

Psalmul 77

Luaţi aminte, poporul meu la Legea Vieții, plecați urechile voastre înspre glasul învățăturii ei. Deschide-voi în pilde gura mea, spune-voi enigmele străvechilor timpuri, cum am auzit şi am cunoscut şi cum părinţii noştri ne-au învăţat. Puterile Domnului şi toate minunile pe care le-a făcut din neam în neam, nu s-au ascuns de noi. Prin Iacob ni s-a dat învățătură de viață şi lege a fost pusă în Israel. Și Domnul a poruncit părinţilor noştri ca să le facă pe toate cunoscute urmașilor lor. Fiii ce se vor naşte, de mici trebuie să cunoască ceea ce stă în adevăr, să știe să-şi pună nădejdea lor în Dumnezeu. Să nu uite binefacerile Lui şi să ţină poruncile celui Binecuvântat, ca să nu fie ca părinţii lor neam îndărătnic şi răzvrătit. Neam care inima sa nu și-a îndreptat-o şi nu şi-a încredinţat lui Dumnezeu sufletul său. Fiii lui Efraim întors-au spatele, n-au păzit legea lui Dumnezeu şi în legământul Lui n-au vrut să umble. Şi au uitat facerile Lui de bine şi minunile Lui, pe care le-a arătat lor, minunile pe care le-a făcut înaintea părinţilor lor, în pământul Egiptului, și în câmpia Taneos. Domnul a despicat marea şi i-a trecut pe ei, stătut-au apele ca un zid. Povăţuitu-i-a pe ei cu nor ziua, şi toată noaptea cu lumină de foc. Și a despicat piatra în pustie şi i-a adăpat pe ei cu bogăție de apă. Scos-a apă din piatră şi au curs apele ca nişte râuri. Dar ei încă au greşit înaintea Lui, amărât-au pe Cel Preaînalt, cu inima lor. Şi au ispitit pe Dumnezeu în sufletele lor, și au grăit împotriva lui Dumnezeu, şi au zis: «Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustie?» Și a lovit Moise piatra şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă vie. «Oare, va putea da şi pâine, sau va putea întinde masă poporului Său?» Și Domnul a auzit cârtirea lor şi a privit spre necredința lor. Căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în ajutorul Lui. Şi Domnul a poruncit norilor de deasupra lor şi uşile cerului le-a deschis şi a plouat peste ei mană de mâncare şi pâine cerească le-a dat lor. Și a mâncat tot omul pâine îngerească. Bucate le-a trimis lor din belșug. Poruncit-a El, din cer, vânt dinspre răsărit şi a adus cu puterea Lui vânt dinspre miazăzi. Şi a plouat peste ei precum pulberea, cărnuri şi ca și nisipul mării, păsări zburătoare. Şi au căzut în mijlocul taberi lor, împrejurul corturilor lor. Şi au mâncat şi s-au săturat foarte şi pofta lor şi-au împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau şi încă mâncarea o aveau în gura lor, când îmbuibarea lor s-a ridicat peste ei şi i-a ucis pe cei sătui ai lor şi pe cei măreți ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit şi n-au crezut în minunile Lui. Şi s-au stins întru deşertăciune zilele lor şi anii lor în deșert s-au irosit. Când moartea venea peste ei, îl căutau pe Dumnezeu şi se întorceau spre El. Își aduceau aminte că El este ajutorul lor şi El e Dumnezeul cel Preaînalt Izbăvitorul lor. Dar L-au înșelat pe El, cu gura lor, şi cu limba lor L-au mințit. În inima lor n-au fost drepţi cu El, nici n-au crezut în legământul Lui. Iar El este îndurător, le-a curățit păcatele şi nu i-a părăsit. Şi Domnul a știut că trup sunt ei, suflare ce trece şi nu se mai întoarce. De câte ori L-au amărât în pustie, L-au ispitit în pământ fără de apă? Şi s-au întors şi L-au supărat pe El şi pe Sfântul lui Israel L-au întărâtat. Nu şi-au adus aminte de braţul Lui, de ziua în care i-a scos pe ei din mâna asupritorului lor. Au uitat cum Domnul a făcut în Egipt semne mari și minuni mari în câmpia Taneos. Ridicat-a ca pe nişte oi pe poporul Său şi l-a dus ca pe o turmă, în pustie. Povăţuitu-i-a pe ei cu nădejde şi nu s-au înfricoșat şi pe vrăjmaşii lor i-a înghițit marea. Dusu-i-a pe ei la hotarul sfințeniei Lui, la muntele pe care l-a dobândit dreapta Sa, şi le-a dat lor prin sorţi pământul de moştenire. Şi a aşezat în corturile lor seminţiile lui Israel. Dar ei iar au ispitit şi au amărât pe Domnul cel Preaînalt şi poruncile Lui nu le-au păzit. Şi s-au întors şi iarăși au călcat legământul ca şi părinţii lor, întorsu-s-au ca un arc strâmb. Şi L-au mâniat pe El cu înălțimile lor, şi cu idolii lor L-au întărâtat pe El. Și Dumnezeu i-a părăsit pe ei, și a lepădat cortul Său din Şilo, locaşul Lui, în care a locuit printre oameni. Şi a părăsit tăria lor şi frumuseţea lor a căzut în mâinile vrăjmașului. Şi a căzut în suferință tot poporul şi de moştenirea Domnului nu s-a ținut seama. Pe tinerii lor i-a mistuit focul patimilor iar fecioarele lor și-au pierdut toată cinstea Preoţii și-au părăsit slujirea lor și toate s-au pângărit. Dar s-a ridicat Domnul şi a oprit cu putere mare toate aceste rele porniri ale lor și s-au risipit necazurile cele mari ce păreau a fi fără de sfârșit. Şi a lepădat Domnul, cortul lui Iosif şi seminţia lui Efraim n-a ales-o. Ci a ales seminţia lui Iuda, și muntele Sion, pe care l-a iubit El. Şi a zidit templul Său cel sfânt, ca înălţimea cerului, pe pământ l-a întemeiat pe el. Şi a ales pe David, unsul Său, şi l-a luat pe el de la turmele oilor lui. De lângă oile ce pasc l-a luat pe el, ca să pască pe Iacob, pe poporul Său, şi pe Israel, moştenirea Sa. Şi i-a păstorit pe ei întru nerăutatea inimii sale şi cu priceperea mâinilor lui i-a povăţuit pe ei ca un popor ales al lui Dumnezeu.

Mărire…

Psalmul 78

       Doamne, Dumnezeul păcii și al mângâierii noastre, să nu lași să intre cei străini de Tine în moştenirea Ta, nici să pângărească ei locaşul Tău cel sfânt în vreun chip. Nu le îngădui să facă din locașul păcii Tale o ruină. Oprește a lor ocară și rușine iar râsul lor cel batjocoritor nu îl lăsa să ajungă vreodată în locul cel sfânt al cinstirii Tale pe acest pământ. Fărădelegile și greșelile noastre cele de demult, Doamne, nu le pomeni. Urgia lor să nu o lași să vină peste noi, ci fă să ne întâmpine pe noi bunătatea inimii Tale, ca să nu pierim. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru și în Numele Tău, Doamne, izbăveşte-ne pe noi şi ne curăţeşte relele noastre, ca nu cumva să zică cei străini de Tine: «Unde este Dumnezeul lor?» Iartă-ne, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre. La Tine să ajungă suspinul celor tulburați și după a Ta bunătate scoate-i din chinul lor. Ocara cu care noi Te-am amărât pe Tine, Doamne, să nu se întoarcă de şapte ori, în sânul nostru. Că Tu ești ajutorul nostru, din neam în neam. Amin. Amin. Amin.

Psalmul 79

Doamne, ai grijă de poporul Tău și pe aleșii Tăi îi povățuiește cu a Ta Înțelepciune. Cel ce şezi pe heruvimi, arată-Te înaintea celor binecuvântați ai Tăi, deșteaptă puterea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi. Întoarce-ne pe cărarea cea bună şi ne arată faţa Ta şi ne scoate din nevoi! Doamne, Dumnezeul puterilor, nu Te îndepărta de noi, să nu ne hrănim cu pâine de lacrimi, nici să ne adăpăm cu lacrimi peste măsură. Ajuns-am în ceartă cu vecinii noştri şi vrăjmaşii noştri ne-au batjocorit. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi pe calea cea bună şi arată-ne faţa Ta, şi ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o, şi ai răsădit-o. Umbra ei şi mlădițele ei au acoperit cedrii cei mari. Întins-a vițele ei până la mare şi până la râu lăstărele ei. Să nu lași să se dărâme gardul viei Tale. Dumnezeul puterilor întoarce-Te, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta şi o desăvârșește pe ea, şi pe Fiul Omului pe care L-ai întărit Ţie. Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale şi peste Fiul Omului pe care L-ai întărit Ţie. Păzește-ne să nu ne îndepărtăm de Tine! Dăruiește-ne viaţă şi Numele Tău cel sfânt vom lăuda. Doamne, al puterilor, fii cu noi şi ne arată faţa Ta şi ne vom mântui.

Psalmul 80

 Bucuraţi-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru, strigaţi Dumnezeului celui viu și îl cinstiți pe Cel Binecuvântat din veac în veac! Cântaţi psalmi şi bateţi din timpane, cântaţi dulce din psaltire şi din alăută! Sunați din trâmbiță, la lună nouă, în ziua cea bine vestită a sărbătorii! Că poruncă este această zi şi orânduire a Dumnezeului părinților noștri. Lucruri mari a făcut El în Iosif în pământul Egiptului. Rob era și a auzit limba pe care nu o ştia. Luat-a Domnul sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri. Întru necaz când l-a chemat, El l-a auzit în mijlocul furtunii și l-a izbăvit, şi l-a cercetat la apa cercetării. Și a grăit Domnul: «Ascultă poporul Meu, şi-ţi voi mărturisi ţie: De Mă vei asculta pe Mine și nu vei avea alt dumnezeu, nici nu te vei închina la un dumnezeu străin, pentru că Eu sunt Domnul tău, Dumnezeul tău, Care te-am scos din pământul cel străin al robiei tale, vei deschide gura ta şi o voi umple pe ea. Dar n-a ascultat poporul Meu glasul Meu şi Israel n-a căutat la Mine. Şi i-am lăsat să umble după dorințele inimi lor şi au mers după cugetele lor. De M-ar fi ascultat poporul Meu, de ar fi umblat Israel în căile Mele, i-aş fi supus de tot pe dușmanii săi şi aş fi pus mâna Mea peste asupritorii lor și pe ei i-aș fi scos din toate nevoile lor. Vrăjmaşii poporului Meu se risipesc și pier, iar pe cei aleși ai Mei, Eu îi hrănesc din grâul cel mai ales şi cu miere din stâncă îi satur pe ei».

Mărire…

Psalmul 81

   Stat-a Dumnezeu în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor a judecat. Grăit-a cu a Sa putere: «Până când veţi judeca cu nedreptate şi la feţele celor răi veţi căuta? Judecați drept pe orfan şi pe sărman şi faceţi dreptate celui smerit și celui necăjit. Ajutați-l pe cel nedreptățit să iasă din mâna celui rău». Dar n-au cunoscut, nici n-au priceput cuvântul judecății Lui Dumnezeu ci în întuneric s-au ascuns și umblă stricând rânduielile pământului. Eu am zis: «Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt». Dar voi ca nişte oameni muriți şi ca unul din căpetenii cădeți. Doamne, apără pământul că toate ale Tale sunt.

Psalmul 82

     Doamne, Dumnezeule, cine se va asemăna Ţie? Să nu rămâi tăcut, nici tainic și ascuns, Dumnezeule! Căci iată, vrăjmaşii Tăi s-au întărâtat şi cei care Te urăsc au ridicat capul lor. Împotriva celor aleși ai Tăi au lucrat cu vicleşug şi s-au sfătuit împotriva sfinţilor Tăi. Zis-au: «Veniţi acum să-i pierdem pe ei dintre neamuri şi să nu se mai pomenească numele lor». S-au sfătuit într-un gând împotriva lor. Împotriva Ta legământ au făcut și au zis: «Să moștenim noi altarul lui Dumnezeu». Dumnezeul meu: Te rog oprește-i ca o roată strânsă acum! Apleacă-i în fața Ta până în pulberea pământului! Precum focul care arde pădurea așa să ardă toate relele lor. Alungă răutatea lor și viforul Tău şi puterea Ta să-i spulbere și urma. Să se ruşineze şi să se plece înaintea Ta în veacul veacului şi să fie îndreptați, să nu piară în răutatea vicleniei lor. Să cunoască ei că Numele Tău este Domnul și Tu eşti Dumnezeul Cel Preaînalt peste tot pământul. Amin.

Psalmul 83

    Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! Doreşte sufletul meu curţile Tale Doamne! Inima mea şi tot trupul meu se bucură de Tine, Dumnezeul meu cel viu. Că pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, sub acoperișul Tău, acolo și-au pus puii lor. Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor toți Te vor lăuda. Fericit e omul care are ajutor de la Tine, Doamne, acela din valea plângerii își va ridica inima sa. Că binecuvântarea se va coborî peste el de la Cel care pune lege. Merge-va el din bine în bine, iar Dumnezeul dumnezeilor se va arăta lui în locul cel sfânt al Său. Doamne, Dumnezeul Puterilor, auzi această rugăciune a mea! Dumnezeul părinților noștri fii cu mine! Caută spre faţa mea și mă apără. Ajută-mă! Că mai bună este o zi în curţile Tale decât mii în altă parte. Ales-am a sta la pragul casei Tale, la umbra Ta, mai bine decât a locui în locaşurile celor răi. Că pacea Ta şi adevărul Tău eu le doresc. Te rog dă-mi acum har şi putere de la Tine, Doamne, Dumnezeul meu să nu mă risipesc. Revarsă bunătăţile Tale peste toți cei care umblă întru nerăutate. Stăpân al Puterilor ești Tu, Dumnezeule, fericit este omul cel ce nădăjduieşte întru Tine. Amin.

Psalmul 84

    Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, întors-ai robimea drepților Tăi. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai păcatele lor. Întoarce-ne, acum, Dumnezeul mântuirii noastre și ne învață să facem binele și nu ne lăsa pe noi în pustiu. Dumnezeule, întoarce-Te spre noi și ne dă viaţă şi poporului Tău dă-i veselie. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta dă-ne-o nouă. Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeul meu, că va grăi pace peste poporul Său şi peste cuvioşii Săi şi peste cei care îşi întorc inima lor înspre El. Mântuirea Lui este aproape de cei care îl iubesc și îl cinstesc pe El. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a coborât. Domnul binecuvintează tot pământul și el ne dă roadele sale, iar dreptatea merge pururi înainte Lui Dumnezeu. Ea pune pe calea cea bună paşii celor ce ascultă de cuvântul său.

Mărire…

 

      Doamne, Dumnezeul meu, Tu ești Cel ce mă cercetezi și mă cunoști. Tu ești Cel care pricepi gândurile mele de departe. Cărarea mea şi firul vieţii mele Tu singur le cunoști mai dinainte, și le vezi. Apleacă-Te acum spre glasul rugăciunii mele și nu mă părăsi. Ajută-mă să mă ridic din umbra fricilor fără de chip, că mă urmăresc fără încetare. Păzește-mă de frica ce-mi dă fior rece, de frica ce nu o cunosc, de teama care îmi este greu să o numesc, de umbra cea fără de loc, de teama cea fără de timp, de tot ce e în întuneric sau în loc închis, de frica care apare și greu se risipește, și tulbură ființa mea. Orice ar fi, ființă vie sau o închipuire a mea, păzește-mă și apără-mă Atotputernice de ea. Tu singur poți să o cunoști și să o risipești acum, ajută-mă și fii cu mine. Înconjoară-mă Doamne, cu lumina Ta. Ridică-mă cu brațul Tău peste lumile cele tulburătoare ale fricilor mele și ale temerilor mele, ridică-mă, Doamne, și întărește pașii mei, să mă bucur iar de strălucirea luminii feței Tale, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Amin.