PSALTIREA

C A T I S M A   VII

 

Psalmul 46

   Toate popoarele bateți din palme și cântați lui Dumnezeu cu bucurie! Domnul e Preaînalt. Împărat bun și mare este peste tot pământul. Puterile potrivnice le-a supus sub picioarele noastre și ne-a ales ca moştenirea cea bineplăcută a Sa. El, Domnul, iubește frumuseţea inimii și o păzește cu drag în binecuvântarea Sa. Suitu-S-a întru strigare Dumnezeu, Domnul în glas de trâmbiță. Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi! Că Dumnezeu este Împărat peste tot pământul, cântaţi-I cu bucurie. Împărăţit-a Dumnezeu peste tot pământul. Dumnezeu şade pe tronul cel sfânt al Său. Mai marii pământului stau plecați împreună cu poporul înaintea lui Dumnezeu. Că ai lui Dumnezeu sunt toți puternicii pământului. Domnul i-a cumpătat.

Psalmul 47

Mare este Domnul şi lăudat foarte în locașul sălășluirii Sale. Binecuvântat este locul cel sfânt al Lui Dumnezeu și zidirea sa este făcută spre bucuria întregului pământ. Casa Domnului este locașul Împăratului celui mare. Dumnezeu în locașurile Sale este și El se cunoaşte când apără zidirea Sa. Că iată cei mari ai pământului s-au adunat împreună și văzând locașul Domnului s-au minunat. Mulți s-au plecat cu cinstire. Alții s-au tulburat și s-au cutremurat, cutremur i-a atins pe ei, dureri și cutremur ca ale celei ce naşte. În vânt s-au sfărâmat toate uneltirile lor și fără urmă au pierit în pulberea pământului. Binecuvântarea Domnului e pururi în mijlocul casei Sale. Doamne, lăudat este Numele Tău, până la marginile pământului. De dreptate plină este mâna Ta. Să se veselească locașul Domnului întru frumusețile Sale. Înconjurați locul cel sfânt şi îl cuprindeți pe el, povestiți de frumusețile sale. Puneți inimile voastre întru puterea Domnului şi străbateți locașurile sălășluirii Sale, și povestiți neamului ce vine, zicând: Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac şi în veacul veacului, El ne călăuzește pe noi în veci. Amin.

Psalmul 48

   Ascultați acestea toate neamurile, auziți toţi cei care locuiți pământul. Ascultați-mă toți pământenii şi toți fiii oamenilor, împreună să audă și bogatul şi săracul. Gura mea va grăi cuvântul înţelepciunii lui Dumnezeu şi cugetul inimii mele priceperea Sa. Pleca-voi spre pildă urechea mea, tâlcui-voi în sunet de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, de ce să mă tulbur când mă va înconjura răutatea dușmanilor mei? Ei toți, se încred în puterea lor şi cu mulţimea bogăției lor se laudă în fața mea. Ei uită că sunt trecători și nu pot să scape de la moarte viața lor. În fața pieirii, când vine la ei, atunci nu mai au preț de răscumpărare și nici ban nu au pentru a ține neatinsă viața lor. Răscumpărarea sufletului este prea scumpă. Prețul nu este în aur pământesc, pentru ca să rămână cineva pe totdeauna viu şi să nu vadă niciodată moartea. Toți vedem că înţelepţii mor cum mor şi cei neînţelepţi şi nebunii mor şi lasă altora bogăţia lor. Mormântul lor ei cred că va fi casa lor în veac, și îl zidesc locaş al lor din neam în neam. Cu numele lor ei numesc drumuri și pământuri și zidesc mari cetăți spre pomenirea lor. Dar omul în cinste fiind, nu a priceput de unde îi vine viața și puterea sa, și el s-a alăturat dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor şi celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca nişte oi în iad se pun, și moartea îi pândește pe ei. Şi-i vor stăpâni pe ei cei drepţi, şi ajutorul ce-l nădăjduiau din slava lor, ca pulberea se va învechi în iad. Doamne, Dumnezeul meu, izbăvește sufletul meu din mâna iadului, dacă va încerca să se ridice asupra mea. Să nu te temi suflete al meu când se îmbogățește omul pe acest pământ, nici când se înmulțește slava casei și a numelui lui. Că la moarte el nu va lua nimic cu el, nici nu va trece de mormânt slava sa cea pământească. Pe toate le va lăsa fără putere aici în pulberea pământului. Omul în cinste fiind, nu a priceput de unde îi vine viața și puterea lui, și el s-a alăturat dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor. Ajută-mă! Amin.

Mărire…

Psalmul 49

Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a grăit şi El a chemat pământul, de la răsăritul soarelui până la apus. Din muntele cel sfânt răsare strălucirea frumuseţii Lui. Strălucitor ni se arată Dumnezeu, Dumnezeul nostru, şi El nu tace înaintea nimănui. Foc merge înaintea Lui. Foc mistuitor care arde tot răul şi împrejurul Lui vifor mare. Chema-va cerurile şi pământul, ca să judece pe poporul Său. Adunat-a El pe toți cuvioşii Lui, pe cei care au făcut legământ cu El. Şi cerurile au vestit dreptatea Lui, că Dumnezeu judecător bun este. «Ascultă, poporul Meu şi-ţi voi grăi Ţie! Eu azi îți zic: Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt Eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra. Nu voi primi din casa ta daruri, că ale Mele sunt toate. De voi flămânzi, nu-ţi voi spune ţie, că a Mea este lumea şi plinirea ei. Oare, carne de taur voi mânca, sau sânge de țapi voi bea? Jertfește-mi jertfă de laudă și împlinește-ți făgăduințele pe care le-ai făcut vreodată înaintea Mea. Apoi cheamă-mă în ziua necazului și Eu te voi izbăvi şi tu Mă vei preaslăvi». Iar omului aplecat înspre rău i-a zis Dumnezeu: «De ce folosești faptele Mele şi iei cuvântul Meu cu viclenie în gura ta? Că atunci când ai văzut furul, tu ai fugit și ai furat cu el iar cu cel desfrânat partea ta ai pus. Gura ta a înmulţit răutatea şi limba ta a împletit vicleşug. Împotriva fratelui tău tu ai clevetit şi împotriva fiului maicii tale ai pus sminteală. Acestea ai făcut şi Eu am tăcut, și tu ai cugetat fărădelegea, că Eu voi fi asemenea ţie. Mustra-te-voi şi voi pune înaintea feţei tale faptele tale! Înțelegeți dar acestea cei care uitați Legea Mea. Ca nu cumva să vă răpească cel rău şi să nu mai fie Cel care vă poate scoate din mâna lui. Fapta cea bună Mă va slăvi şi în pace este calea în care se arată mântuirea Mea».

Psalmul 50

    Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fără-delegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor ești când judeci Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul Tău eu am iubit, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelep-ciunii Tale, Tu mi-ai arătat mie. Stro-pește-mă cu isop, şi mă curăţeşte! Spală-mă, şi mai vârtos decât zăpada mă albește! Auzului meu dă-i bucurie şi veselie, și bucură oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă depărta de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întă-reşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule! Dumnezeul mântuirii mele, bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele le deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat, arderile de tot, Tu, nu le vei binevoi. Pentru că jertfa bineplăcută lui Dumnezeu este duhul umilit, inima înfrântă şi smerită pe care Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine Doamne, întru bună voirea Ta, Dumnezeule, să se zidească iarăși zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot, atunci voi pune pe altarul Tău, darul inimii mele cel bine plăcut Ție din veac. Amin.

Psalmul 51

    Nu te făli întru răutate, puternice! Că toată ziua, limba ta nedreptate a vorbit, și ca un brici ascuţit a tăiat în ceilalți cu vicleşug, și în fărădelegi s-a desfătat. Și ai iubit răutatea mai mult decât bunătatea, și nedreptatea mai mult decât dreptatea. Iubit-ai toate cuvintele pierzării, și le-ai grăit cu a ta limbă vicleană! Acestea te vor doborî până în sfârşit, te vor smulge şi te vor muta din locaşul tău şi vor scoate rădăcina ta din pământul celor vii. Iar drepţii vor vedea acestea şi vor zice: «Iată omul care nu şi-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci și-a pus nădejdea sa în fărădelegea sa și în mulţimea bogăției sale şi s-a întărit întru deşertăciuni». Așază-mă ca un măslin roditor în casa Ta, Doamne, că am nădăjduit în mila Ta, în veacul veacului. Mări-Te-voi în veac, că ai făcut aceasta şi voi aștepta Numele Tău, că bun și sfânt este El. Amin.

Mărire…

Psalmul 52

       Zis-a cel nebun întru inima sa: «Nu este Dumnezeu!» Stricatu-s-au şi urâți s-au făcut toți în fărădelegi. Nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege, sau cel care îl caută pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, și împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare, nu vor cunoaşte, toţi cei ce lucrează fărădelegea? Cei care mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea, pe Domnul nu L-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde frică nu era. Dar oasele celor ce plac oamenilor s-au risipit și nu mai sunt. Din muntele cel sfânt se arată mântuirea sufletului meu? Dezleagă-mi Doamne, legăturile cele grele ale robiei mele, și umple-mi de bucurie inima, trupul și sufletul meu. Amin.

Psalmul 53

       Dumnezeule, întru Numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă cercetează acum. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Ajută-mă, Doamne, și-mi fii mie sprijinitorul sufletului meu. Întoarce cele rele vrăjmaşilor mei, să guste și ei acum din amarul lor, să vadă și să nu mai facă vreun rău. Cu toată inima mea eu Te cinstesc și laud Numele Tău, Doamne, că bun este El. Din tot necazul meu m-ai scos şi m-ai ajutat să pot privi în ochi fără de frică pe vrăjmaşii mei, risipind în vânt toată răutatea lor. Amin.

Psalmul 54

Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine şi mă ascultă, că greu viețuiesc luptând cu tulburarea. Sufletul meu istovit, se tulbură când aude glasul vrăjmașului şi când vede necazul zămislit de el. Că a trimis asupra mea fărădelege şi întru mânie mult m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut peste mine. Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul. Şi am zis: «Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?» Că, m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustie. Iată, aşteptatu-Te-am pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu, să mă mântuieşti pe mine de puţinătatea sufletului şi de viforul cel dinlăuntru meu. Nimicește, Doamne, răutatea dușmanilor mei şi oprește-le graiul cel tulburător. Că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aş fi răbdat, şi dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aş fi ascuns de el. Dar tu, omule, care ai fost apropiatul meu, prietenul meu şi cunoscutul meu, tu cel care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncăruri bune și de veselie în casa mea, și în locașul lui Dumnezeu am umblat de atâtea ori în acelaşi gând! Cum ai putut uita tu cele bune și ai ridicat călcâiul tău asupra mea? Adu Doamne, cele bune iar la locul lor și nu ne lăsa în iadul neînțelegerilor. Către Tine Dumnezeul meu eu îmi ridic glasul rugăciunii mele, auzi-mă. Te rog, nu mă părăsi în fața celor răi. Seara şi dimineaţa şi la amiază eu ridic spre Tine glasul meu, ajută-mă. Nu mă părăsi, izbăvește-mi cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine cu răutate, și nu-i lăsa să stea vreodată cu gând rău împotriva mea. Doamne, smerește-i pe ei, că Tu ești mai înainte de veci. Că nu este în ei îndreptare şi nu Te cinstesc pe Tine, ca Domn și Dumnezeu al lor. Întins-au mâinile lor împotriva semenilor lor, întinat-au toate cu al lor cuvânt. Risipește, Doamne, faptele lor cele rele. Iar eu spre Tine Doamne, arunc grija mea și știu că mă vei ajuta. Tu nu vei da în veac clătinare celui drept. Cei răi și vărsători de sânge nu ajung la jumătatea zilelor lor. Ajută-mă, Doamne, că eu nădejdea mea o am în Tine, Dumnezeul meu. Amin.

Mărire…