PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A VII

Pm. 46

Rugăciune pentru pace

Revarsă, Doamne, pace peste toate popoarele pământului. Minunat ești Doamne. Bună și blândă este inima Ta. Stăpân ești peste tot universul. Toate îți sunt supuse Ție și toate de glasul puterii Tale ascultă. Toate ale Tale sunt dragoste curată. În glas de bucurie și de veselie ai pus zidirea vieții noastre.

Fii, Doamne, pururi în mijlocul poporului meu, în neamul în care m-am născut. Păzește-i pacea și bucuria și liniștea viețuirii sale. Păzește-i Doamne Tu, hotarele ce-i aduc buna rânduială și înțelegerea și pacea cu toți vecinii săi. Ferește neamul meu de tulburarea și de vrajba ce naște dinlăuntrul său.

Dă, Doamne, înțelepciune mai marilor popoarelor, să se adune, să fie toți în pace și în bună rânduire. Că ai Tăi sunt toți puternicii pământului, și de puterea Ta ei toți atârnă. Doamne, dă gând de pace în inimile lor și pace dă zilelor noastre. Amin.

 

Pm. 47

Rugăciune pentru familie

Mare este, Doamne, puterea Ta în mijlocul poporului care Te cinstește!

Mare este puterea Ta, Doamne, în glasul și în fapta slujitorilor curați și binecuvântați, care slujesc în locașul Tău cel sfânt. Bine întemeiată spre pacea și bucuria întregului pământ este lucrarea Ta.

Binecuvântarea Ta în casele și în familiile celor ce Te ascultă se cunoaşte, ea este pacea și apărarea lor. Acolo unde Tu pășești pragul casei, acolo se odihnește armonia și înțelegerea și bucuria vieții, acolo este pace și iubire, acolo este binecuvântare, acolo este viață până în veac.

Puterile adâncului s-au adunat împreună împotriva lucrării Tale, s-au ridicat împotriva a ceea ce Tu ai unit și ai binecuvântat. Gând și faptă au pus ca în ascuns să tulbure, să lovească și să despartă pe cei ce în fața Ta destinul și-au unit. Dar au văzut puterea cea mare a lucrării Tale și s-au tulburat, și s-au cutremurat.

Cu glasul păcii Tale, Tu ai risipit lucrarea lor. Revarsă, Doamne, pacea și binecuvântarea Ta, în mijlocul familiei mele, să fie viața noastră în pace și în înțelegere.

Apără-mi, casa și familia în armonie, în dragoste curată și în împlinirea ei! Fă să se veselească în pace toate casele și toate familiile noastre, și să se bucură copiii și cei ce viețuiesc în ele, să se bucure de Înțelepciunea și de Binecuvântarea Ta! Ajută-ne să punem inimile noastre întru puterea Ta şi să străbatem casele în care este ascultat și împlinit Cuvântul Tău, ca să putem vedea și povesti tuturor, că Tu ești Domnul Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel binecuvântat care ne umple casele de pace și de armonie în veac şi în veacul veacului,

Amin.

 

Pm. 48

Păzește-mă de viața de huzur

Plecat-am urechea mea spre tainicele șoapte care se nasc suav din sfântă Înțelepciunea Ta, și eu cu drag am ascultat tot adevărul lor. Păzește, Doamne, a mea viață de frică și de ziua rea.

Păzește-mă de ceasul rău. Păzește-mă de cei nedrepți și de cei răi, de tot vrăjmașul care ar vrea să surpe pacea și viața mea. Păzește-mă de cei care se încred în bogăția lor şi pururi se fălesc doar cu averea trecătoare. Eu văd și știu că nimeni pe acest pământ nu poate să scape de moartea care sigur vine. Nimeni nu poate să plătească răscumpărare sau chezășie pentru viața sa.

Că prețul vieții este mare şi niciodată nu se va putea plăti cu bani și avuție. Fiecare vede că înţelepţii mor cum mor şi cei neînţelepţi, şi nebunii mor, şi lasă după ei toată agoniseala lor. Mormântul pentru trupul lor de îl zidesc precum o casă, ei cred că e chiar casa lor în veac, locaşul lor din neam în neam.

În litere adânci ei au lăsat scris ce au făcut spre nemurire, dar timpul și uitarea șterg fără de milă și numele și urma lor. În drumul lor, în cinste ei fiind, nu vor ca să priceapă că totul este trecător. Ca dobitoacele fără de minte distrug și huzuresc şi se coboară mai rău ca ele și ca lumea lor.

Ca cel fugar, fără odihnă, chiar în huzur și în avuție, în zbucium și în nemulțumire este trăită toată viața lor. În umbra grijilor, care-i doboară, îi hăituiește moartea cu puterea ei, şi ajutorul ce-l nădăjduiau din slavă și din avuție, se învechește sfărâmat în pulbere, în vânt și vis ce trece pe acest pământ.

Te rog pe Tine, Doamne Dumnezeul meu, să mă ferești de a minții grea cădere, să aperi Tu sufletul meu de setea cea stricată, arzătoare, a fugii după trecător huzur și avuție, să nu mă lași să cad în truda grijilor și în hăituirea lor sau în puterea morții ce vrea să mă doboare.

În moarte nici eu nu am să duc nimic, nici nu voi coborî cu trupul în mormânt mărirea mea, nici toată bogăția ce Tu mi-ai dat spre bucurie sau eu am adunat în tulburarea mea și în fuga mea pe acest pământ.

Ajută-mă, când sunt în cinste și în bine să fiu și priceput, să nu cad în huzur, să nu cad fără minte în rea și necinstită viețuire.

Ajută-mă să nu ajung ca dobitocul cel fără de minte, ce fuge hăituit și plin de frică spre a sa pieire fără să se poată opri. Ajută-mă să mă ridic cu a Ta înțelepciune și să mă bucur, bucurând pe toți semeni mei cu tot ce Tu, mi-ai dat.

Ajută-mă să nu duc viață de huzur și risipire. Ajută-mă să fiu mereu de Tine binecuvântat în viață și în împlinire. Amin.

Mărire…

 

Pm. 49

Ajută-mă să Te cunosc

Ajută-mă să Te cunosc, Doamne, că Tu ești Dumnezeul dumnezeilor, Domnul puterilor, Atotfăcătorul. Tu grăiești şi chemi pământul, și el Te ascultă și îți este supus de la răsăritul soarelui până la apus.

Locașul Tău este în frumusețea cea desăvârșită, Tu însuți ești lumină și în lumină Te arăți. Focul cel curățitor merge cu văpaie mare în jurul Tău și curăță cărarea Ta. De sus chemi cerurile și pământul și ele vin supuse înaintea Ta. Înaintea Ta sunt pururi făcătorii de pace, cei buni și milostivi, cei curați și drepți în inimile lor, fiii Tăi sunt ei.

Doamne, să nu mă mustri pe mine pentru obiceiurile mele în care eu mă aflu înțelenit, că iată, eu vreau să Te ascult și să aduc înainte Ta, cu toată a mea putere, darul și gândul și dorirea inimii mele.

Știu, Doamne, că nu ai trebuință de prinoasele ce le înalț spre Tine, că ale Tale sunt toate cele ale cerului și toate cele ale pământului, animalele câmpului, bogățiile munților și toate cele ale adâncului ale Tale sunt. Tu cunoști toate păsările cerului şi roadele și frumuseţea ţarinii ale Tale sunt.

De ai flămânzi, nu mi-ai spune mie celui atât de mic și neînsemnat pe acest pământ, că a Ta este lumea şi plinirea ei. Știu că nu ești ca fiara ce mănâncă carnea animalelor sau bea sângele lor. Știu că ești mai presus de toate cele ce stau în astă mică lume, că Tu ești Dumnezeul meu, Tu aștepți a mea recunoștință și mulțumirea mea. Tu aștepți a inimii trăire și bucuria ei care să risipească umbrirea și amenințarea mâhnirii și tot timpul său. Ajută-mă să-mi fie de folos când eu vorbesc de al Tău cuvânt, când pomenesc învățătura Ta, ajută-mă să se oglindească în fapte și în toată viața mea. Ajută-mă când văd un hoț să nu mă însoțesc cu el, să nu fiu nicidecum părtaș la fapta lui. De calea celui desfrânat ajută-mă să stau departe, să nu mă abat prin slăbiciune, să cad cumva în fapta lui cu osândire.

Gura mea păzește-o, Doamne, să nu grăiască răutate, ci glas de bunătate așază Tu în ea. Limba pe care Tu mi-ai dat-o să nu urzească vicleşug, fugind de înțelepciunea Ta, ci doar în bine să rostească toate cuvintele ce ea le țese, despre ai mei frați apropiați, despre ai mei semeni și despre toate cele bune ale orânduirii Tale.

Să nu rămâi tăcut Părinte, Stăpân al binelui și al vieții mele, să nu rămâi tăcut vreodată în fața fărdelegii mele, să nu mă amăgesc cumva că sunt în bine când fac rele. Șterge Doamne, toate greșelile mele, și prin a Ta înțelepciune arată-mi calea de îndreptare și calea de a ieși din ele și de a nu mai săvârși vreun rău vreodată. Amin. Amin. Amin.

Pm. 50

Miluiește-mă, Dumnezeule

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fără-delegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Iar dacă nu îmi cunosc greșelile mele întru adevăr și nu știu și nu văd răul de mine săvârșit și nici lucrarea și apăsarea lui în viața mea și în viața semenilor mei, Doamne, descoperă-l priceperii mele acum cu îngăduință și ajută-mă să văd și să înțeleg și să mă îndrept cu ajutorul Tău. Ajută-mă să ies de sub greșeala și de sub răul care m-au robit în orice fel.

Ajută-mă să ies acum, prin iertarea și prin binecuvântarea Ta, de sub orice putere rea și de sub orice stăpânire potrivnică mie.

Scoate-mă, Doamne, acum, de sub povara datoriilor mele, care încă nu au fost șterse. Scoate-mă, Doamne, acum, de sub povara datoriilor neiertate ale părinților, ale moșilor, ale strămoșilor, ale neamului, ale numelui, ale viței și ale seminției mele. Ajută-mă să pot face tot ceea ce trebuie spre îndreptarea și spre ștergerea urmelor lor, spre risipirea tuturor semnelor și amintirilor lor.

Iar dacă eu, Ţie unuia am greşit de multe ori și dacă ceea ce este rău, înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea mea și înain-tea semenilor mei am făcut, ca orice om în trup pe acest pământ, Te rog, Părinte, iartă-mă. Ție, Doamne, și tuturor, acum, prin glasul acestei rugăciuni eu cer iertare după a mea putere, eu cer iertare și caut îndreptare. Căci numai Tu singur, Doamne, ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi de aceea biruitor ești când judeci Tu. Fără părtinire este judecata Ta și ea spre viață se săvârșește din totdeauna.

De aceea, Doamne, eu Te rog acum, apleacă-Te cu îngăduință și cu dragostea inimii Tale, spre mine cel ce Te invoc în glas de rugăciune. Că iată, ca orice om de pe acest pământ, eu întru fărădelegi am fost zămislit şi în păcate m-a născut mama mea, și Tu singur știi cu câtă ușurință inima mea din tinerețe, prin amăgire și slăbiciune, spre cele rele s-a plecat. Dar iată, Doamne, eu adevărul Tău am iubit și l-am căutat în taina sinceră a inimii mele, pe care numai Tu o vezi și numai Tu o cunoști așa cum e, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, Tu, la timpul bine potrivit mi le-ai arătat mie, și eu după puterea și priceperea mea am încercat să Te cunosc și să mă întorc spre Tine.

Stropește-mă Doamne, acum, cu isop şi mă curățește. Spală-mă, Tu Doamne, acum, şi mai vârtos decât zăpada mă albește și curat mă păzește. Apără-mă, Doamne, de cele ascunse ale inimii mele și de puterea și de stăpânirea lor Tu mă ferește. Apără-mă acum de toți dușmanii mei, văzuți și nevăzuți, numiți și nenumi-ți, știuți și neștiuți, reali sau imagi-nari, oricare ar fi ei, Tu, Doamne, scoate-mă de sub puterea și din stăpânirea lor. Auzului meu dă-i bucurie şi veselie ca să se bucure oasele mele cele smerite.

Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile și datoriile mele şterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă îndepărta de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la mine. Dă-mi, Doamne, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Ajută-mă să învăț pe toți căile Tale, şi cei necredincioşi, la auzul cuvintelor mele, la Tine să se întoarcă și pe Tine Tată să Te preamărească, atunci când vor privi spre lucrarea faptelor mele și nicidecum să le fiu lor vreodată piatră de poticnire sau de sminteală în cărarea vieții lor. Izbăvește-mă, Doamne, acum, de vina crimelor și a uciderilor știute sau neștiute, care au fost săvârșite vreodată în neamul și în seminția mea.

Izbăvește-mă, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, de vina sângelui vărsat vreodată de mine, de părinții mei sau de ai mei strămoși și de vărsare de sânge ferește toată viața mea. Dă-mi bucurie limbii și cuvintelor mele ca să vestesc bunătatea și dreptatea Ta. Doamne, buzele mele le deschide, și gura mea să vestească lauda, dragostea și bunătatea Ta. Că de ai fi voit jertfă sau dar, eu Ţi-aș fi dat, și orice Ți-aș fi închinat cu bucurie, dar Tu nu ai nevoie de nimic de la mine din cele ce am, că al Tău e Universul cel fără de margini, cerul și pământul ale Tale sunt.

Toate bunătățile, toate comorile, toate ființele, toată frumu-sețea câmpului și toată roada lui și toate cele ce sunt văzute și nevăzute, din Tine ființă și-au luat și s-au născut și în mâna Ta stau toate. Iar Jertfa plăcută Ție, Doamne, este a nu mai face rău înaintea ochilor Tăi, a învăţa să facem binele, a căuta dreptatea Ta, a ajuta pe cel apăsat, a face dreptate orfanului, a apăra pe văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe semenii noștri, a ierta și a săvârși binele din inimă, cu cinstire și iubire adevărată față de Tine, de semeni și față de tot ceea ce este.

Căci Tu, Doamne, nu cauți la chip și înfățișare, ci la inima mea, pe care Tu o vezi și o cunoști și în dragostea Ta curată o cercetezi, o păzești și niciodată nu o părăsești întru singu-rătate și întru pieire. Fă bine Doamne, întru bună voirea Ta Dumnezeule, să se zidească acum, zidurile cele tari de apărare ale ființei mele, ale duhului, ale sufletului, ale inimii, ale minții, ale trupului, ale căminului, ale familiei mele, a locului viețuirii mele, ale locului muncii mele și ale tuturor cărărilor paşilor mei. Fă, Doamne să se zidească acum zidurile cele întărite și păzite de Tine, zidurile cele tari de netrecut pentru dușmanii mei și pentru orice putere a răului, zidurile cele nevăzute de apărare, pe dinăuntru și pe dinafară, de Tine zidite și de Tine în veac păzite. Întărește-mă și mă înțelepțește întru puterea apărării și a călăuzirii Tale, ca să pot aduce înaintea Ta jertfa cea curată a dreptăţii, prinosul şi darul inimii mele. Cu ajutorul Tău fă să jertfesc, Atotputernice, vițeii cei din mine, care sunt: semeția, prostia, orgoliul, mândria, îngustimea minții mele, răutatea, mânia, supărarea, pizma și cerbicia mea.

Fă, Doamne, să le pot jertfi fără de șovăire, ca ardere de tot spre curățire adevărată, spre îndreptare, iertare, vindecare, pace, liniște, eliberare, întărire, izbăvire, apărare și binecuvântare a mea. Și astfel ajutat de Tine, Doamne Atotputernice, să pot intra în bucuria împlinirii mele, cu mulțumire și recunoștință, punând pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, darurile inimii mele cele din veac bine-plăcute Ție, Părinte, Tată al nostru și al meu. Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 51

Înțelepțește-mă când am putere

Ajută-mă să nu fiu biruit de fală și de răutate, când am puterea în mâna mea. Ajută-mă să nu mă amăgesc că sunt nepieritor când toate sunt sub mine, să văd că e doar vis plăcut și trecător, ce poate să devină vicleană amăgire.

Înțelepțește-mă când am puterea în mână și nu lăsa fărădelegea să mă însoțească în nici o zi din viața mea. Fă nedreptatea să nu mă atingă nici să întineze vreo vorbă de pe limba mea.

Îmbracă-mă în haina înțelepciunii și bunătatea fă să-mi fie sfetnic păzitor. Ajută-mă să nu iubesc vreodată răul nici să îl pun cumva să fie mai presus de bine, nici nedreptatea și minciuna să fie mai presus de adevăr în viața mea. Ajută-mă să fiu precum măslinul cel roditor în casa Ta, păzit de Tine Doamne, Dumnezeul meu.

Că eu mă încred în ajutorul Tău, în veac şi în veacul veacului. Înțeleaptă și plină de viață este cărare ascultării Tale. Amin. Amin. Amin.

Mărire…

 

Pm. 52

Rugăciune pentru conducători

Doamne, păzește zilele noastre de puterea celui nebun și de stăpânirea celui ce grăiește în inima sa că «nu este Dumnezeu!» Păzește zilele noastre de puterea celor corupți care vor toate să stăpânească și cele ale noastre în huzur vor să risipească. Păzește-ne, Doamne, de cei care săvârșesc orori de negrăit, de cei care caută doar putere și nume, dar în a lor inimi și în a lor viață nu au nici valori, nici rânduială și nu au făcut până acuma nimic.

Păzește, Părinte, zilele noastre de omul stricat, urâţit, înrăit, de omul fără bun simț și fără rușine. Păzește-ne de cel parvenit care a uitat de unde a pornit în a sa viață. Păzește-ne de cel ce nu ascultă a Ta povață. Doamne, din ceruri pleacă-Te acuma spre noi și spre cei care vor să aibă putere și stăpânire.

Cercetează-i, Doamne, de au înțelegere și înțelepciune și dacă sunt rânduiți de la Tine. Ajută-i de la rău să se abată, umple-i de tot ce e bun și e bine, și întoarce a lor viață și a lor gândire înspre faptele bune. Ajută-i să nu rătăcească în răutate, și netrebnici unul pe altul să nu se facă. Învață-i, Doamne să facă doar bine. În poporul Tău să fie semn de pace și de bunăstare, pe Tine, Doamne, să Te aibă sfetnic în orice cumpănă, în tot ce hotărăsc în zilele bune sau în zilele de încercare.

Ajută-i pe cei ce i-ai rânduit să conducă să nu se teamă acolo unde nu este frică. Fiecare să aibă putere de pace, putere de înțelegere ziditoare, să fie cumpătați să nu risipească darul ce e de la Tine, nici toate cele primite ce trebuie prin lege să le stăpânească. Rușinea să nu fie a lor parte în slujba puterii și urgia să nu atingă partea paharului lor.

Că Tu ești Dumnezeu care scoți de sub jugul nedreptății pe poporul Tău. Tu îl aperi ca pe lumina ochilor, și pe cărări tainice doar de Tine știute călăuzești pașii lui. Bucurie ești, Doamne, omului bun și drept şi veselie fără hotar ești poporului Tău. Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 53

Ferește-mă de cel fără rușine

Doamne Dumnezeul meu, ajută-mă, întru puterea Ta păzește viața mea de omul cel fără rușine și mă ferește de cel ce de Tine seamă nu ține. Păzește-mă de cei care batjocoresc învățătura Ta. Fii, Doamne, scut și apărător al meu şi risipește toate planurile cele rele ale celui fără de rușine, și cu adevărul Tău spulberă uneltirile minciunilor sale. Ridică-mă din tot necazul meu și mă scoate, Doamne, din tot răul care vrea să mă tulbure.

De cel ce de oameni nu se rușinează și de Tine nu se teme, ferește-mă și nu-l lăsa să se apropie cumva de mine și de viața mea. Cu strășnicie fă, Părinte, să se risipească urma lui din fața mea și în veci să nu mai fie lângă mine, nici omul cel fără rușine, nici fapta sa. Amin.

Pm. 54

Când dușmanul este cel apropiat

Auzi, Părinte, rugăciunea mea, şi mă scoate din tristețea în care rătăcesc, și mă ridică din neliniștea ce vrea să-mi chinuie a mele zile aici pe acest pământ.

Oprește uneltirile celor care caută sufletul meu și fă ca niciodată ele să nu mă atingă. Necazul pe care ei îl trimit cu viclenie înspre mine să fie risipit de mâna Ta! Păzește-mă ca înverșunarea prigoanei lor să nu ajungă în veci la mine. Te rog să fii cu mine, să întărești inima mea atunci când drumul meu se întâlnește cu vrăjmași mei. Ajută-mă să nu cadă frică grea de moarte peste mine și eu să cad cumva în cursele și lațurile lor. Că eu sunt om și cad ușor, și-mi este teamă, Doamne, de răutatea lor și de greșeala mea.

Cutremur mă cuprinde când văd a lor privire, și întuneric se apropie de mine când sunt și stau în preajma lor. Dă-mi, Doamne, aripi îngerești, aripi de duh, să pot zbura, să mă ridic lin din lumea lor, să fug spre Tine, departe tot mai mult de ei. Că ziua şi noaptea cei răi mă înconjoară și vor să rupă hotarul apărării Tale. Cu fărădelegi vor să mă doboare, şi în osteneală vor să împingă viața mea.

Doamne, ascultă glasul chemării mele, că de m-ar fi ocărât dușmanul necunoscut, aş fi răbdat și aș fi fugit din calea lui, şi dacă cel ce mă urăște ar fi vreun străin, m-aş fi ascuns de el. Dar văd, Doamne, că dușmanul meu este cel apropiat, prietenul cel bun, vecinul meu, cel asemenea mie, rudenia mea din neamul meu şi cunoscutul meu, care împreună cu mine s-a îndulcit de mâncăruri, în casa mea, cu mine sub acoperișul meu, și eu însumi de multe ori am pășit cu bucurie pragul casei sale. De atâtea ori împreună am mers cu toții în zi de sărbătoare în casa Ta la rugăciune, și am umblat împreună și ne-am bucurat în acelaşi gând și nu am crezut vreodată că va ridica al său cuvânt sau a sa faptă împotriva mea sau împotriva casei mele.

Doamne, Dumnezeul meu, Te chem și Te invoc în ajutor, că inima îmi este în suferință și în tulburare mare: Păzește-mă de moartea și de răul ce au trimis spre mine și scoate-mă din iadul suferinței ce au adus cu vicleșug în viața mea. Că seara şi dimineața şi la amiază în gând mă tulbur cu amar. Te rog: Scoate-mă cu pace și fără chinuire din cursa aceasta pe care mi-au întins-o, cei cunoscuți și apropiați ai mei, și nu lăsa să pier în lațul lor. Oprește-i să nu-și mai ridice glasul și mâna lor cu răutate împotriva mea.

Graiul gurii lor mai moale decât untul și plin de răutate, cu tot veninul și otrava lor, să piară pe vecie și niciodată să nu poată să ajungă în casa și în viața mea. Stai cu tărie înaintea lor și fii cu mine și risipește-le lucrarea lor cea rea. Eu Ție îți încredințez toată viața mea, ai grijă de mine și nu îngăduii să se apropie sau să mă atingă în nici un fel. Te rog Părinte, auzi, rugăciunea mea, şi mă scoate din tristețea în care rătăcesc, și mă ridică din neliniștea ce vrea să-mi chinuie a mele zile aici pe acest pământ.

Oprește uneltirile celor care caută sufletul meu și fă ca niciodată ele să nu mă atingă. Necazul pe care ei îl trimit cu viclenie înspre mine să fie risipit de mâna Ta! Păzește-mă ca răutatea lor să nu ajungă în veci la mine. Te rog fii cu mine, să întărești inima mea atunci când drumul meu se întâlnește cu vrăjmași mei. Fă, să se risipească Doamne Dumnezeule, în abisurile pieirii tot răul cel trimis de ei spre mine, fără să fiu atins sau tulburat de el. Binecuvântează-mi viața și destinul.

Toate ale mele sunt puse în mâna Ta. Tu ești Dumnezeul meu. Înțelepciunea și pacea Ta să mă însoțească, să mă păzească și să mă întărească, acum și în veac.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…