PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A XII

Pm. 85

Rugăciune în vreme de durere

Pleacă, Doamne, urechea Ta spre mine şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu fără de Tine. Păzeşte sufletul meu, mântuieşte-mă, Doamne, că în Tine eu am toată nădejdea mea. Fie-Ți milă de mine, Doamne, că pe Tine Te aștept în pustiul zilelor grele și în singurătatea amară a inimii mele.

Scoate-mă, Doamne, din întristarea ce vrea să mă strivească. Veselește sufletul meu și îl scoate din lumea mâhnirilor sale. Că Tu, Doamne, ești bun şi blând şi mult-Milostiv, cu cel care Te cheamă pe Tine în ceasul durerii sale. Ascultă rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele.

În ziua necazului meu am strigat către Tine, și Tu m-ai auzit și m-ai ajutat de atâtea ori. Nu este asemenea Ţie între dumnezei, Doamne, şi nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut se închină înaintea Ta şi preamăresc Numele Tău în limba și în felul lor. Tu ești Cel ce faci minuni mari și de negrăit în mijlocul lor, Tu eşti Cel Binecuvântat din veac. Povăţuieşte-mă pe calea Ta şi ajută-mă să fiu în adevărul Tău.

Pe buzele mele așază în fiecare clipă frumusețea cuvintelor Tale. Mare este mila Ta spre mine, Tu ai scos sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, umbrele suferințelor vor să se ridice asupra mea cu putere şi mulțimea păcatelor mele căută sufletul meu. Dar eu Te-am pus pe Tine înaintea lor și s-a luminat viața mea. Caută spre mine, dă-mi tăria Ta şi mântuieşte-mă de puținătatea sufletului meu și de cele ascunse ale inimii mele apără-mă. Risipește clipele durerilor mele. Fii cu mine. Greșelile ajută-mă să le îndrept.

Mulțimea datoriilor mele șterge-le. Scoate sufletul meu din lațul durerilor, că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat. Amin.

Pm. 86

Învață-mă pacea

Temelia păcii mele este Dumnezeu. Fericiți sunt făcătorii de pace, ei fiii Celui Binecuvântat se vor chema. Pacea se odihnește în inima celor sfinți ai lui Dumnezeu și Domnul iubeşte inimile lor, mai mult decât toate comorile pământului. Lucruri mărite fac cei născuți din Dumnezeu.

Toate cele zidite de ei stau fără clintire pe temelia binecuvântării Sale. Adu-Ți aminte, Doamne, de sufletul meu și inima fă-o să fie izvor viu, plin de pace și binecuvântare. Învață-mă pacea și îndreptările sale. Că până și cei de alt neam, străin și îndepărtat, au auzit de frumusețea păcii și a binecuvântării Tale. Toți Te caută și Te cinstesc, pentru că toți din Tine s-au născut. Tată îți zice Ție tot omul, şi pacea este calea Ta.

Pacea izvorăște din bunătatea inimii Tale și în cei născuți din Tine ea se odihnește. Păzește-mă, Doamne, în locașurile binecuvântării și ale păcii Tale. În pace este locaşul și viața tuturor celor ce se veselesc și trăiesc la umbra aripilor Tale. Amin.

 

Pm. 87

Rugăciune în depresie grea

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua către Tine strig, iar noaptea de durere gem în fața Ta. Fă să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Pleacă urechea Ta spre glasul meu cel stins, ajută-mă că îmi pierd orice putere. Sufletul meu este mâhnit și gânduri triste îl doboară. Răpus de gânduri rele nu vede cale de înălțare şi viaţa mea e ca un iad fără sfârșit. Ajută, Doamne, neputinței mele! Eu văd cum zac între cei vii, precum aș fi legat într-un mormânt și nu-i găsesc pe cei ce pot să mă înțeleagă.

Ajută, Doamne, neputinței mele! Că eu mă văd neajutorat și istovit de vlagă. Nici viu nici mort nu sunt. Sunt viu între cei morţi, între cei părăsiți îmi văd sălașul meu, și nu știu unde merge cărarea vieții mele și nu mai sunt stăpân pe ea. Ajută-mă, Doamne, că sunt ca cel rănit. Privesc ca omul amorțit, și văd cum vlaga vieții mele o pierd încet, încet, și mă apropiu tot mai mult de cei ce dorm uitați în umbra tristului mormânt. Privește, Doamne, înspre chinul meu și de durerea mea acum Tu mă desparte.

Ridică-mă și dă-mi putere! Ajută-mă să nu cobor în groapa cea de jos! Ridică-mă, și nu lăsa să mă topesc în chinul cel amar al depresiei celei întunecate. Scoate-mă Tu din umbra fricilor și din lumea lor cea plină de tristețe! Te rog, Părinte, nu mă lăsa să mor! Că asupra mea s-a întărâtat puterea cea bolnavă a minții mele și nu o mai pot stăpâni fără ajutorul Tău. Toate gândurile tulburi, cu frica lor se năpustesc asupra mea.

Oprește-le să nu mă omoare cu tristețea lor. Ajută-mă, Părinte, să nu fiu doborât de sabia lor! Sunt și bolnav și sănătos, mă văd legat fără putere, mă zbat și încerc să fiu iar om printre cei vii. Depărtat-am pe cunoscuții mei de la mine, și am ajuns să nu mai pot să stau în compania lor. Nu mai suport prezența și cuvântul lor. Mă tulbur și mă simt străin de tot. Pe chipul meu e doar tristețe. Amarul se citește clar în ochii mei. Ajută-mă să ies din labirintul trist al minții mele şi nu mă părăsi în neputința sufletului meu. Eu strig fără de putere către Tine: Doamne, ajută-mă! Ajută-mă că sunt fără de vlagă și greu îmi este să-mi întind și mâinile spre Tine și să Te chem în ajutorul meu.

Ca focul cel mocnit și nevăzut eu văd cum mă topește o forță nevăzută, eu nu o mai pot opri și îmi ia toată a mea putere. Ajută-mă să ies din stăpânirea ei! Ajută-mă să nu fiu ca un mort între cei vii. Ajută-mă să nu-mi văd viața stingându-se în fața mea. Ajută-mă să ies din întunericul ce vrea să mă cuprindă. Nu mă părăsi, Doamne, şi faţa Ta nu o întoarce de la sufletul meu. Chinuit sunt de fricile fără de chip care mă urmăresc din tinereţile mele și nimănui până acum, nu am avut curajul să le spun. Sunt urmărit de o frică rece fără chip, de o frică ce nu o cunosc și nu-i cunosc locașul zămislirii ei. Ajută-mă să mă feresc de el. Fior și teamă lasă când trece peste mine. Sufletul meu îl tulbură. Gura mea rămâne fără glas și trupul meu cutremurat îl lasă fără de putere.

Ajută-mă, Doamne, și apără-mă de puterea ei. Înconjoară-mă cu lumina puterii Tale. Pășește-mă cu îngerii Tăi cei luminați. Arhanghelii Tăi cei puternici să risipească umbra fricilor mele, să mă ridice, să întărească pașii mei, să mă ajute să mă bucur iar de strălucirea feței Tale, să fiu iar viu și luminat, să fie chipul meu ca soarele ce strălucește pe frumosul cer, că Tu ești ajutorul meu și Dumnezeul meu.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…

 

Pm. 88

Ridică-mă peste puterea lumii

Faptele Tale, Doamne, în veac le voi vesti. Adevărul Tău cu gura mea îl voi grăi. Din veșnicie vine calea Ta. Tu ai întemeiat adevărul și în calea noastră ai pus dreptatea Ta. Legământ ai făcut cu aleşii Tăi și ai întărit neamul celor buni și puterea lor nu se va clătina. Cerurile cântă măreția Ta. Sfinții se bucură în Adevărul Tău și în lumină ei cinstesc dreptatea Ta. Preamărit ești în sfatul sfinţilor, și cinstit ești de cei ce stau împrejurul Tău.

Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ţie? Mare eşti, Doamne, şi dreptatea Ta stăpânește toate cele ce sunt. Tu știi puterea mării și sălbăticia oceanelor Tu o potoleşti. Tu smerești ca pe un rănit pe cel mândru și cu braţul puterii Tale risipești pe vrăjmaşii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și toate cele ale lor. Al Tău este pământul și plinirea lui. Lumea şi cărarea ei din Tine s-au născut, Tu le-ai întemeiat. Răsăritul și apusul, ziua și noaptea, Tu le-ai zidit. Taborul şi Ermonul și toți munții cei înalți în Numele Tău se bucură.

Plin de vigoare este brațul Tău, și puternică este mâna Ta. În puterea Ta stă dreptatea şi bunătatea, ele sunt temelia scaunului Tău. Mila şi adevărul merg pururea înaintea feţei Tale. Fericit este poporul care Te cunoaşte pe Tine. Fericiți sunt cei ce Te au ca Dumnezeu al lor. În Numele Tău se bucură. În lumina feţei Tale ei pășesc, şi întru dreptatea Ta ei se înalţă. Puterii mele, dă-i Doamne, strălucire și în bunătatea Ta păzește-mă. Că scutul meu ești Tu, Doamne, Dumnezeul meu. Revarsă peste mine bunătatea Ta. Zidește dreptatea Ta în mine. Îmbracă-mă în bunătatea Ta și mă întărește. Nici un dușman să nu lași să mă atingă și nici izbândă să nu aibă împotriva mea. Păzește-mă de fiul fărădelegii, nu îl lăsa să intre cu al său rău în calea și în viața mea.

Oprește-i pe toți vrăjmaşii mei și risipește-i pe toți cei care mă urăsc. Adevărul Tău şi mila Ta să fie mereu cu mine și în Numele Tău să se înalțe puterea mea. Dreptatea Ta să fie calea mea. Ridică-mă peste puterea acestei lumi și peste răutățile ce se urzesc în ea. Tu, Doamne, ești Tatăl meu, și Dumnezeul meu. În veac să nu mă părăsești. Binecuvintează-mi tot neamul și toată seminția mea. De vor părăsi ai mei legea Ta şi după rânduielile Tale nu vor mai umbla, de vor nesocoti dreptăţile Tale şi poruncile Tale nu vor mai păzi, cercetează-i cu toiag în fărădelegile lor, şi cu mustrări îi oprește și îi întoarce de la relele lor. Dar mila Ta nu o depărta de la ei, nici nu îi părăsi în osânda lor. Chemă-mă, Doamne, și mă binecuvintează şi mă ridică peste puterea cea deșartă a celor pământești. Întărește dreptatea Ta în inima mea. Păzește în bunătate viața mea. Întărește hotarele apărării mele, să fie de netrecut pentru potrivnici. Apără-mă de toţi cei ce trec pe cale, să nu mă tulbure în trecerea lor.

Fă, Doamne să fiu binecuvântare pentru cei dragi ai mei. Înalță dreptatea Ta, veselește lângă mine pe toţi cei care Te cunosc și Te cinstesc pe Tine. Întărește curăţenia mea şi viața mea la cer o înalță. Înmulțește zilele cele bune ale vieţii mele, și umple-mă de pace și împlinire. Păzește, Doamne, puterea mea să pot umbla în sănătate, purtându-mă pe picioarele mele până la ultima mea răsuflare.

Cu mâna tare mă păzește să nu cunosc cădere și neputință. Ajută-mă să nu ajung să zac fără speranță în loc de neputință. Ajută-mă să nu ajung să îmi doresc sau să cerșesc a lumii mângâiere. Fii, Doamne, Tu, mereu cu mine și nu mă părăsi. Revarsă peste mine bunătatea inimii Tale. Binecuvântat ești, Doamne, în veci. Amin.

Mărire…

 

Pm. 89

Păzește fugara mea viață

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Din veac şi până în veac eşti Tu, Dumnezeule. O mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut.

Nimic sunt anii noștri pe acest pământ. Un vis ce zorii dimineții îl destramă sunt. Ca iarba câmpului ce dimineața înflorește, se taie seara, și se veștejește așa sunt ei.

Tot omul trece și în grabă se sfârşește. În zadar se tulbură tot omul. Viața lui se stinge în pulberea pământului. Cele rele ne așază în țărână. Zilele noastre le împuținează şi înaintea Ta le sting fără de vreme. Anii noştri îi fac fragili la fel ca pânza de păianjen. Viața au coborât-o la şaptezeci de ani, iar pentru cei drepți și în putere, optzeci de ani și tot ce e mai mult și aproape toți sunt osteneală, durere și necaz.

Viaţa noastră trece şi plecăm fiecare la fel cum am venit pe lume, singuri și fără să putem lua ceva cu noi, din tot ce am adunat. Ajută-mă, Doamne, să pot cunoaşte taina vieții mele. Ajută-mă să pot vedea ceea ce este dincolo de hotarul morții mele. Greu îmi este să pricep această lege a firii. Învaţă-mă să-mi socotesc bine zilele mele. Înțelepțește-mă să îmi îndrept inima spre fapte bune și spre mulțumire. Întoarce-mă pe cărările binecuvântării Tale! Mângâie viața mea că scurtă și fugară este ea pe acest pământ!

Umple-mă dimineaţa de bucuria Ta. Înțelepțește-mă să văd zilele în care m-ai smerit. Ajută-mă să învăț din cele ce s-au petrecut în anii în care am văzut rele, să nu le mai repet. Caută spre mine şi spre toate cele ale mele şi ajuta-mă să îmi aflu locul și rostul cel bun al vieții aici pe acest pământ.

Revarsă peste mine lumina înțelepciunii Tale. Toate cele ale inimii și ale mâinilor mele să fie bune și spre folosul tuturor. Aici eu le-am aflat și aici ele rămân.

Nimic nu pot lua cu mine, decât doar roada lor, pe care, Te rog, Atotputernice Părinte să faci să fie bună în mine.

Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 90

Păzește-mă sub ocrotirea Ta

Păzește-mă sub ocrotirea Ta Părinte! Sub acoperământul Tău ajută-mă să locuiesc.

Sub aripile Dumnezeului cerului și al pământului eu vreau să mă sălășluiesc. Tu ești Sprijinitorul meu! Tu ești scăparea mea! Tu ești Dumnezeul meu cel bun!

Eu în Tine mă încred. zbăvește-mă din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător mă apără să nu pătrundă înlăuntrul meu. Cu spatele Tale mă umbrește şi sub aripile Tale așază nădejdea mea.

Ca o armă fă să mă înconjoare Adevărul Tău. Păzește-mă de frică, de teamă, de cutremur, de spaimele nopții, de îngrozire, și de primejdia ce zboară ziua mă ferește. Păzește-mă de lucrurile și de ființele ce umblă în întuneric. Apără-mă de răul și de boala molipsitoare ce bântuie în ziua mare.

Chiar dacă vor cădea dinspre latura mea o mie şi zece mii de-a dreapta mea, Tu Doamne, fii cu mine ca nici un rău de mine să nu se poată apropia. Revarsă a Ta lumină vie peste mine, să-mi umple inima și ochii mei. Înalță-mă să pot privi spre Tine, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu.

Tu ești nădejdea mea! Tu ești Cel Preaînalt, Cel Binecuvântat din veac în veac. Oprește orice rău să nu vină spre mine. Ferește de bătaie casa mea. Păzește-mă în bine cu ai Tăi îngeri. Arhangheli, Doamne, îmi trimite, să mă păzească în toate căile mele, să fie cu mine și să mă învețe să fac binele. Pe mâinile lor să mă înalțe, să mă întărească, și să mă însoțească în tot locul, să nu lase să se împiedice piciorul meu și să mă apere de orice rău. Peste toată puterea vrăjmașului, ridică-mi pasul meu și mă apără de toată răutatea sa.

Acoperă-mă, Doamne, cu puterea Numelui Tău și taina Lui descoper-o inimii mele. Împărăția Ta să se coboare în casa și în familia mea și degetul Tău cel plin de putere să fie și să lucreze acum în toți cei dragi ai mei. Voia Ta cea sfântă să fie și să se împlinească acum în mine și în toată viața mea. Că eu spre Tine vin și știu că Tu mă auzi și mă asculți. Păzește-mă sub ocrotirea Ta Părinte! Sub acoperământul Tău ajută-mă să locuiesc.

Sub scutul Dumnezeului cerului și al pământului eu vreau să mă sălășluiesc. Tu ești Sprijinitorul meu! Tu ești scăparea mea! Tu ești Dumnezeul meu cel bun! Eu în Tine mă încred. Scoate-mă cu bine din cursa celor răi şi de tot cuvântul cel tulburător apără-mi inima mea, să nu pătrundă înlăuntrul meu.

Cu mâna Ta mă întărește şi sub aripile Tale așază-mi casa și familia mea. Ca o armă fă să ne înconjoare Adevărul Tău. Fii, Doamne, acum cu noi și scoate-ne cu bine din tot necazul. Cu lungime de zile bune umple viața noastră și ajută-ne să locuim sub ocrotirea Ta, Părinte, în veci.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…