PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A XI

Pm. 77

Ajută-mă să Te cunosc

Ajută-mă să iau aminte, la Cuvântul Tău! Înțelepțește-mă să pot pleca urechea mea spre graiurile gurii Tale. Tu, înțelept, deschizi în pilde gura Ta. Urechilor ce vor să asculte, Tu le descoperi tainice învățături ce vin din timpul vremilor trecute. Tu îmi descoperi ce a fost dintru început, câte am auzit şi am cunoscut şi câte părinţii mei și învățătorii mei m-au învăţat.

Tu l-ai chemat pe Avram și Avraam a ascultat și a ieșit din pământul său, din neamul său și din casa tatălui său și Te-a urmat pe Tine, Doamne, într-un pământ necunoscut și niciodată de Tine nu s-a despărțit. Şi Tu l-ai binecuvântat pe Avraam și prin credința lui ai lăsat să fie în el binecuvântate toate neamurile lumii. Tu ai descoperit cuvântul adevărului Tău celor ce au mărturisit că îl vor împlini și îl vor asculta și ai ridicat mărturie în Iacob şi Lege ai pus în Israel. Și i-ai grăit zicând: Ascultă, poporul meu, Domnul Dumnezeul tău sunt Eu.

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta, iar pe aproapele tău să îl iubești ca și pe tine însuți. Cuvintele acestea, să le ai în inima ta şi în sufletul tău. Să le sădeşti în fiii tăi şi să vorbeşti de ele când şezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci şi când te scoli. Să le legi ca semn la mână şi să le ai ca pe o tăbliţă pe fruntea ta. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.

Și când te vor întreba în viitor copiii tăi şi vor zice: Ce înseamnă aceste cuvinte? Să le spui: Am fost robi sub stăpânire grea și apăsătoare la stăpâni nemiloși şi Domnul Dumnezeul nostru ne-a scos din legăturile robiei și ale suferinței noastre, cu mână tare şi cu braț înalt. Şi a făcut Domnul Dumnezeu semne şi minuni mari înaintea ochilor noștri şi ne-a scos de acolo, ne-a scos din locul silniciei și al fărdelegii și al nedreptății.

El ne-a ridicat și ne-a așezat la apa odihnei, la umbra aripilor Sale. Atunci ne-a poruncit Domnul să împlinim și să ascultăm cuvântul Lui, și să-L cinstim pe El, pe Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne fie bine și să avem mulțumire și pace în toate zilele pe care El ni le-a dăruit aici pe acest pământ. Că cei ce îl amărăsc pe Cel Preaînalt, prin a lor neascultare, în locul singurătății coboară și către fântâna adâncului își îndreaptă pașii lor. Ei Îl ispitesc pe Dumnezeu în inimile lor, cerând acolo în întuneric hrană sufletelor lor. Grăiesc împotriva Lui zicând: «Unde este Dumnezeu acum? Poate El oare, să gătească hrană sufletului meu, poate să dea sens vieții mele? Poate El face lumină în întunericul ce mă pătrunde și stăpânește cele dinlăuntru ale mele?» Domnul aude glasul cel de strigare ce se înălța din adâncurile suferinței și ale pieirii, chiar și atunci când este glas de rea sfidare și glas de durere, al celor ce nu cred în El, și nici nu așteaptă izbăvirea Lui, pentru că nu Îl cunosc.

El, Domnul, este bun și face norii să aducă ploaie peste cei buni și peste cei răi și soarele îl face să răsară la fel peste ei. El atinge întunericul din inimi și îl risipește în a Sa lumină. Numai El, Domnul, are această mare putere de a face lumină în inima ce e cuprinsă de întuneric și de durere. Pâine îngerească și dar de lumină și înțelepciune El dă celor rătăciți și înviforați în disperare, când ei nu se așteaptă. Ca un Părinte îndurător, îi curăță mereu de întinări şi de rele. El știe bine că trup sunt fiecare dintre cei muritori, suflare ce trece şi nu se mai întoarce. Doamne, dacă Te-am amărât și eu în a mea rătăcire, Tu nu mă părăsi. Apleacă-Te spre mine și fă să strălucească frumusețea măreției Tale peste întunericul necunoștinței, și risipește-i puterea lui.

Risipește în pace, puterile amăgitoare, și ridică-mă din locul smereniei mele. Ajută-mă, Doamne, să ies din hăurile și din adâncurile oricărui întuneric. Ajută-mă să nu mai sufăr și să ajung la limanul păcii și al mângâierii Tale. Ajută-mă să Te cunosc în adevăr, Părinte bun și Tată al nostru. Amin.

Mărire…

 

Pm. 78

Rugăciune în depresie

Păzește-mă, Doamne Dumnezeule, să nu intre gând rău în mintea mea. Să nu intre gând de tulburare pe poarta inimii mele. Gând greu de nestăpânit să nu intre, Doamne, în casa inimii, a sufletului și a minții mele. Oprește lucrarea cea rea, cea greu tulburătoare să nu dărâme trupul meu de pe picioare. Să nu dărâme locaşul inimii mele și nici să-mi facă sufletul o ruină fără sclipire de viață în el.

Păzește-mi, Doamne, bucuriile vieții mele, să nu se împrăștie sub ochii mei ca și praful în fața vântului. Păzește-mi împlinirile vieții mele să nu se clatine, să nu ajungă în țărână precum este pulberea pământului. O neputință vrea să mă cuprindă și cele ale mele le văd că nu mai sunt. Ca apa intră în pământ și vor să cad și eu pătruns de a lor durere. Ajută-mă, că numai Tu, Atotputernice, mai poți să le aduni și iar să mă ridici cu ele. Risipește-mi, Doamne, tristețea cea adâncă ce vrea să mă cuprindă. Nu o lăsa, că e ca pânza de păianjen, ajută-mă să nu mă prindă, nici să mă lege precum păianjenul își leagă prada sa, fără să-i lase cale de scăpare. În lațul ei se risipește pacea sufletului meu, lumina visurilor mele se topește în frica rece care mă atinge.

Ajută-mă, Doamne, Dumnezeule! Sufletul meu se chinuie fără putere, fără să vadă cale de ieșire și nimic nu mai poate gusta cu bucurie pe acest pământ. Ajută-mă, Părinte, să nu-mi pierd ultima putere, să nu-mi pierd ultima speranță, să nu-mi pierd calea de ieșire din temnița cea tristă, rece și amară în care e prins sufletul meu. Că totul pare a fi în apăsare, în apă tulbure, în mlaștină tulburătoare, o lume care mă împresoară, o mână ne-văzută ce mă prinde și mă ține, și-mi ia orice putere și încet mă tot afundă. Dă-mi, Doamne, înțelepciune, să nu mă zbat ca un nebun fără putere în locurile vlăguirii mele.

Ajută-mă să nu mă învârt fără de rost în cercul vicios, în bucla logică a minții mele, acolo unde pas cu pas și pic cu pic se irosește viața mea într-un non sens ce-mi spulberă orice speranță. Ajută-mă să-mi regăsesc odihna cea firească a trupului, a ochilor, a minții și a sufletului meu. Ajută-mă să nu mă sting în tulburarea, ce face ca nimic să nu mai fie pentru mine cu rost pe acest pământ, nici bucurie, nici trăire, nici rude, nici semeni, nici prieteni, nici apropiați, nici o valoare a trăirii, nici mângâiere, nici cale de ieșire, decât obsesia cea plină de frică și cutremur, ce cheamă în mintea și în ființa mea, puteri ce nu au chip și nume, și vor să-mi dea fiorii înspăimântători și vor să așeze totul în mormânt. Ridică-mă, cu a Ta putere din iadul suferinței la care nu-i mai văd hotarul.

Pune, Doamne, lumina vieții peste întunericul țesut în mine. Apără-mă de toate puterile întunecate, care vor să mă țină rob în lumile lor, unde văd în fiecare clipă cum se pustiește toată viața mea. Te rog, Doamne, scoate-mă din lumea de durere. Vindecă rănile sufletului meu și dă-i, Părinte, lumină și putere. Păzeşte-mă să nu fiu omorât de puteri care vor să mă țină rob în rătăcirea minții, și în puterea fricilor mele. Ridică-mă din suferință. Sfințește-mă de şapte ori. În sânul meu pune odihnă. Lumină pune în ochii mei și fii cu mine, Dumnezeul meu. Că eu în fața Ta pun toată neputința și toată durerea mea, toată întristarea și tot chinul sufletului meu.

După puterea mea încerc să mai aud cât pot, măcar o șoaptă vie și glasul Tău și pasul Tău încerc să-l văd și să-l ascult și să-l urmez cu tot ce a mai rămas cu vlagă în mine. Cer ajutorul Tău! În veac să nu mă părăsești, chiar dacă eu Te-am părăsit și rătăcesc departe mult de Tine. Tu ești bucuria mea! Ajutorul Tău este mie spre viață și bucurie, spre izbăvirea mea, în veac.

Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 79

Povățuiește-mă cu a Ta iubire

Apleacă-Te spre mine, Părinte bun al meu! Povățuiește-mă cu a Ta iubire și binecuvintează-mi toată viața mea. Păzește-mă cu dreapta Ta. Arată-Te înaintea feței mele. Trezește puterea Ta, pe care ai sădit-o dintru început în mine, și mă întoarce de pe cărările pieirii.

Arată-mi binecuvântată faţa Ta şi mă voi lumina! Doamne, fii cu mine și ascultă ruga mea. Nu mă lăsa să mă hrănesc cu pâine de lacrimi, şi să mă adap cu lacrimi de durere în lumi de pieire. Păzește-mă de cele ascunse ale inimii și ale minții mele. Doamne, ridică-mă din întuneric, arată-mi faţa Ta, şi mă voi lumina. Ca o vie roditoare ai zidit ființa mea în pântecele mamei mele și cu multă măiestrie ai împletit toate cele ale ei. Cale bună ai făcut mereu să am în fața mea și rădăcina mea ai întărit-o în locul bun al înfloririi vieții mele.

Tu ai făcut gard de apărare în jurul sufletului meu, să nu pot fi atins de cei ce trec pe cale, să nu fiu tulburat de cel nepriceput, și cel sălbatic să nu-mi poată rupe mlădița fragedă a bucuriei vieții mele. Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează-mi viața aceasta, pe care am primit-o eu din dreapta Ta, şi o desăvârșește pe ea, şi mă binecuvântează și mă întărește și fii mereu cu mine.

Ferește-mă de focul cel mistuitor al părăsirii Tale, și nu lăsa să fiu pierdut în lumi de rătăcire. Păzește-mă de cei ce vor să ia din mine trăirea bucuriei vieții mele și vor să mă îndepărteze de frumusețea feței Tale. Ajută-mă să nu mă îndepărtez de Tine, că Tu ești Tatăl meu și eu acum, Numele Tău cel părintesc îl chem în ajutorul meu. Doamne, păzește toți pașii mei și întoarce-mă de pe cărările pieirii. Arată-mi, Părinte, faţa Ta şi mă voi lumina. Amin.

 

Pm. 80

În necaz ajută-mă

Bucurie mare are sufletul meu în fața ajutorului Tău, Doamne. Cu glas de bucurie și de mulțumire îți cânt Ție. În dulce cântec de psaltire mă rog și preamăresc Numele Tău! Cinstesc faptele Tale, și cânt Ție la lună nouă, în ziua cea bine vestită a sărbătorii Tale! Că Tu ești Dumnezeul meu, cel care ai făcut cerul și pământul și ai întărit rânduiala lor. Tu îl ridici pe cel slab, și îl scoți din pământul robiei și al silniciei. Doamne ia sarcina cea nevăzută de pe umerii mei, și mâinile mele le dezleagă de orice legătură a robiei.

Întru necaz apleacă-Te spre mine și spre ruga mea, și scoate-mă din toate cele ce mă apasă. Auzi, Părinte, glasul meu chiar dacă strig din mijlocul furtunii, și ajută-mă să ies la limanul liniștei și al odihnei mele. Să nu lași gândul meu să fugă după dumnezei străini și să aștepte al lor cuvânt sau să nădăjduiască în ajutorul lor, că Tu ești Dumnezeul meu, Cel care ai putere să mă scoți din legăturile robiei și prin sfatul și Cuvântul Tău să călăuzești viața mea.

Păzește-mă de dorințele inimi mele și ajută-mă să pot discerne ce este bine de ce este rău, ajută-mă să nu mă risipesc pe căi de rătăcire, în fapte ce sunt rele, în latura și în umbra morții, și nici să cad fără putere în mâna și în stăpânirea ei. Tu ești acoperământul și ocrotirea mea. Revarsă acum cu prisosință binecuvântarea Ta peste mine și bucuriile vieții mele le păzește cu dreapta Ta în veac. Amin.

Mărire…

Pm. 81

Ajută-mă să fiu în dreptatea Ta

Doamne, Dumnezeule, Tu stai drept în dumnezeiască adunare şi judeci în mijlocul dumnezeilor cu nepărtinire. Cei care Te ascultă, la rândul lor, ei judecă cu bunătate și dreptate. La fețele celor plini de viclenie și de răutate, ale căror mâini sunt pline de daruri nedrepte, ei nu căuta cu părtinire și nici nu se ating de darurile lor.

Ei fac dreptate celui orfan, că foc mistuitor este nedreptatea făcută lui. Ei apără dreptul săracului și nu așteaptă de la el vreun dar. Pe cel nevoiaș și sărman îl scot din mâna celor nelegiuiți. Aceștia sunt drepții Tăi, Doamne. Ei cunosc adevărul. Ei știu că măsura folosită, cu vârf și îndesat se întoarce în sânul celui ce o folosește.

Ajută-mă, Doamne, să Te cunosc în adevăr, în bunătatea și în dreptatea Ta. Ajută-mă să nu mai rătăcesc fără pricepere în întuneric. Ajută-mă să nu numesc întunericul lumină, zicând că aceasta este voia Ta. Ferește-mă de amăgirea ce mă împinge să tulbur și să stric pacea adâncului, pacea zidită și rânduită de Tine prin legile firii.

Că Tu ai grăit zicând: «Voi, dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt». Înalță-Te și apără-mă, Doamne, din veac în veac și în veci. Amin.

Pm. 82

Păzește-mă de locurile pustiirii

Doamne Dumnezeul meu, nimeni nu este ca Tine în tot universul de noi cunoscut și nimeni nu are putere și măreție ca și puterea și măreția Ta. De aceea, Doamne, eu cer al Tău puternic ajutor și invoc a Ta mare putere. Ajută-mă că iată, dușmanii Tăi s-au întărâtat şi cei care urăsc binele, au ridicat cerbicia lor cu fală și cu mândrie.

Împotriva celui slab urzesc viclenie şi împotriva celor drepți și a celor mai mici ai Tăi gătesc a lor pieire. Zis-au: «Veniţi să-i pierdem pe cei drepți dintre neamuri şi să nu se mai pomenească numele lor pe pământ». S-au sfătuit într-un gând împotriva celor care Te ascultă și Te cinstesc pe Tine. S-au sfătuit să îi corupă și să îi ducă în ale dependențelor grele patimi. Au zidit localuri de sărbătoare și prăznuire în care hulesc și înjură și aduc mereu disprețuire pentru a Ta casă, pentru a Ta învățătură, pentru a Ta ascultare, pentru a Ta lucrare și pentru toată a Ta mărită cinstire. Localurile lor, așa le-au zidit ca ele să fie ademenitoare și mereu pline.

Ele sunt puse în orice cărare, să poată chema și opri pe cei înstăriți sau pe cei ce nu îi cunoaște nimeni, pe cei ce caută mâncare sau alinare sau un moment de odihnire, pe cei ce caută liniște sau caută o companie sau un repaus în a lor muncă sau în a lor cărare. Ele sunt zilnic pline de băuturi amețitoare, și nimeni, nimeni nu vede nici nu are îngrijorare pentru ceea ce aduc acestea în familii, în case, în inimi, în pușcării și în spitale. În ele stă templul și școala celor ce înjură, în ele e școala celor ce duc în a lor case și familii disprețul, agresiunea cu a ei violență și rănire și nimeni nu vede nici nu are îngrijorare pentru ceea ce aduc acestea în familii, în case, în atâtea inimi, în pușcării și în spitale. Acolo se nasc uneltirile ce ucid și distrug case întregi, neamuri, prietenii și familii, copii și copilării și atâtea chinuite destine, și nimeni nu vede nici nu are îngrijorare pentru ceea ce aduc acestea în viață, în familii, în case, în atâtea inimi, în pușcării și în spitale. Ajută-ne, Doamne, și oprește lucrarea acestor noi temple ale pustiirii și îndreaptă lucrarea lor.

Curăță, Tu, Doamne, gunoiul, mizeria, putregaiul, vrajba și violența ce le aruncă între noi! Arată-le sfârșitul ziditorilor lor și fă-i să înțeleagă pe cine slujesc și ce își aduc în al lor casă prin banii adunați din durerea și tulburarea distrugerii semenilor lor. Asemenea sunt ei frunzelor luate de vârtej, ce cad și mor sub pomul în care au crescut. Ca trestia în faţa vântului e statul lor. Ca focul ce arde pădurea li se topește viața și neamul. Ca văpaia care arde munţii se mistuie zilele lor. Aşa se topesc cei care își distrug semenii în viforul şi în urgia rătăcirii lor. Dar feţele multora sunt pline de ocară, şi nu văd frumusețea și nici nu căuta faţa Ta, Doamne. Tulbure este partea paharului vieții lor, în veacul veacului. Înfruntaţi sunt de uneltirile lor şi răpuși sunt de ele în floarea vârstei lor.

Doamne, nimeni nu este ca Tine în tot universul de noi cunoscut și nimeni nu are putere și măreție ca și puterea și măreția Ta. De aceea, Doamne, eu Te rog, Te chem și invoc a Ta mare putere să vină, să mă păzească de lucrările care se petrec în localurile pustiirii. Puterea Ta să pună oprire în fața acestor semeni și în fața acestor temple ale distrugerii zilele noastre. Să fie, Doamne a Ta putere al nostru scut și al nostru înțelept ajutor, să nu pornim niciodată în viață pe drumul cel lent amăgitor al dependențelor. Fii, Doamne, mereu lângă mine, și apără a mea viață de tot ce e rău.

Dă-mi a Ta aleasă înțelepciune să pot să trăiesc în lumină, în bine și în pace. Binecuvintează-mi viața și bucuriile cele adevărate ale ei. Amin.

Pm. 83

Iubite sunt locașurile Tale

Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! De dor se umple sufletul meu, de dor după curţile sălășluirii Tale. Inima mea şi trupul meu tresaltă cu bucurie în casa Ta, în casa Dumnezeului celui viu.

Că pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, unde îşi pune puii săi. Iar eu mi-am aflat pacea la izvoarele Altarelor Tale, Împăratul puterilor şi Dumnezeul meu. Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta. Fericit este omul al cărui ajutor ești Tu, Doamne. El are în inimă cărarea ce urcă înspre Tine.

Pe drumul Tău, puterea îi sporește. Ascultă, Doamne, și glasul meu! Tu ești Apărătorul vieții mele, caută spre fața mea. Că mai bună este o zi în curţile Tale decât mii de zile în rătăcire. Ales-am a sta la porțile casei Tale, mai bine decât a locui în locaşurile celor răi. Că mila şi adevărul sunt podoabele casei Tale, și eu acestea caut de când mă știu pe acest pământ. Doamne Dumnezeul meu nu mă lipsi de nici o bunătate.

Ajută-mă să intru cu drag în casa Ta și în lumina feței Tale. Doamne al puterilor, fericește viața mea cu lumina strălucirii Tale. Fericit este omul care nădăjduieşte și viețuiește în Tine. Amin.

Pm. 84

Iartă-mă, că mult am greșit

Fie-Ți milă de mie, Doamne, că mult eu am greșit și în multe rele am intrat în drumul vieții mele. Milostiv fii mie, Doamne, că Ție acum îți cer iertare. Ridică-mi sarcina cea grea ce umerii-mi apasă prin greșeala mea, să nu mă gârbovească și nici să mă doboare sub povara sa. Iartă-mă și ajută-mă să mă îndrept. Potolește focul fărădelegilor mele, să nu cad în mistuirea flăcărilor lor.

Stinge toată mânia cea rea care a aprins cele dinlăuntru ale mele. Întoarce-mă, din calea greșelilor săvârșite. Iartă-mă Doamne, și dăruiește-mi viaţă.

Arată-mi, Doamne, mila Ta şi de mântuirea Ta nu mă îndepărta. Am auzit glasul Tău întru mine, Doamne Dumnezeul meu, glas liniștitor, glas de iertare și sfetnic îndreptător. În glasul Tău, mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. Dreptatea și bunătatea, cu pacea și iertarea merg pururea înaintea Ta și calea paşilor Tăi o deschid.

Iartă-mă Doamne. Iartă-mă și mă îndreaptă cu dragostea și cu Înțelepciunea Ta. Dăruiește-mi viaţă, şi inima mea așază-o în binecuvântarea Ta. Amin.

Mărire…