PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A XV

Pm. 105

Dă-mi înțelepciunea vieții

Aliluia. Veniți să cinstim pe Domnul că este bun că în veac este mila Lui. Veniți să grăim puterile Domnului, și să facem auzite toate laudele Lui. Veniți să ascultăm Înțelepciunea lui Dumnezeu, că fericiți sunt cei care păzesc Adevărul Lui şi urmează pașii bunătății Sale în toată vremea. Adu-Ţi aminte de mine, Doamne! Întru bunăvoinţa inimii Tale cercetează-mă cu dragostea Ta cea părintească!

Iartă-mă, Doamne, pentru tot ce am greșit! Că și eu de atâtea ori am făcut cele rele precum părinţii mei, care în fața valurilor lumii trecătoare Te-au amărât prin rătăcirile lor. Dar pentru dragostea Ta, pe care ai avut-o pentru ei, Tu ai certat puterea valurilor care îi nimicea, și ai oprit vâltoarea lor și i-ai condus prin mijlocul adâncului în care ei s-au coborât, și nu ai lăsat să-i țină acolo închiși pe veșnicie. Atunci au crezut în cuvintele Tale, că au văzut puterea Ta, şi au cântat lauda Ta când au ieșit ei din necazul ce îi cuprindea. Dar degrabă au uitat de ajutorul Tău și au fost cuprinși de puterea dorințelor lor, și s-au depărtat de Tine și în loc de pustiire fără de viață au pus casa și sălașul lor. Şi i-ai lăsat să umble după poftele cele amăgitoare ale inimilor lor. Atunci ei au amărât pe cel curat cu inima şi au disprețuit pe cel ales al Tău. Cel drept era tulburat pentru ei.

El le-a arătat fărădelegile cele ascunse ale lor pe care ei nu au vrut să le vadă. Si au stăruit în fărădelegi și în răutăți până când pământul de sub ei s-a cutremurat și s-a tulburat şi i-ar fi fost înghițit de vii, dacă aleșii Tăi nu ar fi stat atunci înaintea feţei Tale, în rugăciuni stăruitoare rugându-Te, să oprești Tu Dumnezeule tulburarea pământului, să nu-i înghită de vii pe cei ce Te au nesocotit. Atunci, Tu ai ascultat glasul rugăciunii celui bun și drept și ai binecuvântat pământul și el s-a liniștit și iarăși și-a dat rodul său. Dar cel semeț și rău a dispreţuit pământul cel binecuvântat de Tine, şi n-a crezut în adevărul cuvântului Tău. Atunci ai ridicat mâna Ta care îi apăra și i-ai lăsat în puterea cerută de gândurile și de cugetările lor, și au căzut în amăgirea plăcerilor și dezmierdărilor și au ajuns să-și dea pe fiii lor şi pe fetele lor pierzării. Și au ucis pe pruncii lor înainte de a se naște, în pântecele mamei i-au ucis, și au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor şi al fetelor lor, pe care i-au jertfit plăcerilor trecătoare.

Și ei au invocat urâciunea pustiirii și au lăsat-o să ajungă prin puterea gândurilor și a faptelor lor în locul cel de cinste. Legile vieții le-au numit urâciune și cinstea au schimbat-o în dispreț și-n înjosire. Și s-a întinat pământul cu sânge nevinovat până când iarăși el a ridicat glasul său de strigare spre Tine, Doamne Dumnezeul nostru. Atunci s-a cutremurat cerul cu stihiile sale și marea cu adâncurile cele de nepătruns și pământul cu toate ale sale s-a clătinat și i-a cuprins molima și boli molipsitoare și suferințe s-au născut din întinarea și din sângele cel nevinovat care l-au vărsat ei pe acest pământ. Frumusețea trupurilor pline de desfătare s-a umplut de grea stricăciune, de boli fără de leac și fără nume, de putrezire și pieire mare. Și s-a aprins durerea ca focul ce arde pajiștea uscată și nimeni nu a mai putut să stea în fața ei. Descoperirile ce s-au făcut și marile spitale care s-au zidit nu au putut opri tăria bolilor în cei cuprinși de ele și așa s-au dus prin ușa morții în recele mormânt. Şi durerile i-au dat pe cei prinși în lațul lor în mâinile celor fără de suflet. Și aceștia i-au vlăguit mai tare și ceea ce ziceau că este leac nu era leac, nici mângâiere. Dar i-au stăpânit și i-au asuprit şi au fost nefericiţi sub mâinile lor și vindecare pentru rana lor cea grea nu s-a aflat.

Atunci Tu ai văzut necazul care îi strivea, și ai auzit strigarea și amarul durerii, şi Te-ai plecat spre cei robiți de însăși nebunia cugetării lor, şi le-ai dat gând de înțelepciune să găsească poartă de ieșire și drum de izbăvire din locul durerii și al morții, din locul robiei faptelor lor. Și ai pus pocăința spre iertare și îndreptare, și lumină a răsărit celor ce ședeau în întuneric, în latura și în umbra morții. Degetul Tău cel puternic a atins rana cea nevindecată și ea s-a oprit din sânge-rarea ei și împărăția Ta s-a apropiat de viața și de locașurile celor ce Te-au nesocotit, arătându-le bunătatea Ta și calea care duce spre tămăduire.

Iartă-mă, Doamne Dumnezeul meu, şi mă ajută să iau aminte la Cuvântul Înțelepciunii Tale, şi fă să mă pot îndrepta prin el. Ajută-mă să nu mă sting fugind după dorințele cele ascunse ale mele, hăituit de puterea celui rău! Ajută-mă să mă bucur de viața pe care am primit-o de la Tine.

Dă-mi, Doamne, înțelepciunea vieții celei fericite și împlinite pe acest pământ, să nu ajung vreodată în lumi și locuri de durere. Ajută-mă să fiu mereu în cele bune ale Tale, în călăuzirea și în înţelepciunea Ta. Că Binecuvântat ești Tu Dumnezeul meu, din veac şi până în veac. Amin.

Mărire…

Pm. 106

Rugăciune în însingurare

Aliluia. Glasul meu, Doamne, se înalță către Tine, Dumnezeul meu. Inima mea Te cinstește și din pustiul singurătății sale invocă ajutor în Numele Tău. Cu putere, Te rog, să mă scoți din mâna dușmanilor și din locul durerii. Oprește și secătuiește al suferinței izvor, să nu înece inima mea. Păzește-mă, Doamne, să nu mă clatin, nici să mă rătăcesc pe cărările nefericirii. Adu-mi ploaia iertării în pustietatea sufletului meu și în roua darurilor Tale spală-mi amarul inimii mele. Te rog, ajută-mă să nu mă pierd însingurat, sfârșindu-mi sufletul din mine pe căi fără speranță. Că eu spre Tine Doamne strig când văd orice necaz că se apropie de mine, şi Îți cer a Ta povățuire și al Tău ajutor.

Glasul meu, Doamne, se înalță către Tine, Dumnezeul meu. Inima mea Te cinstește și din pustiul singurătății sale invocă ajutor în Numele Tău. Mângâie, Doamne, sufletul meu să nu fie vreodată întristat şi însingurat, și nici îndepărtat de lumina bunătății inimii Tale. În întuneric ajută-l să nu șadă şi în umbra morţii să nu fie legat în durere şi în lanț greu, pentru că nu a cunoscut glasul cuvintelor inimii Tale, şi sfatul Tău nu l-a auzit fiind îngropat în singurătate și mâhnire. Ridică-l din orice durere și umple-l, Doamne, acum, de viață și lumină! Ferește-mi inima de umilire grea, de ostenire, de slăbire și de a sa pieire. Glasul meu, Doamne, se înalță către Tine, Dumnezeul meu. Inima mea Te cinstește și din pustiul singurătății sale invocă ajutor în Numele Tău.

Sfărâmă Doamne, porțile închise ce vor să zăvorască în adânc, lumina sufletului meu. Frânge acum orice putere ce ar vrea să-l țină greu legat, robit, fără putere după voința celui rău. Porțile morții le închide, să nu-și deschidă largul lor spre sufletul ce Tu ai pus în mine și nici să-l tulbure vreodată cu umbra și chemarea lor. Trimite acum Cuvântul Tău şi mă ridică și mă scoate din orice legături de stricăciune ce numai Tu le vezi și numai Tu le poți desface fără urmă. Glasul meu, Doamne, se înalță către Tine, Dumnezeul meu. Inima mea Te cinstește și din pustiul singurătății sale invocă ajutor în Numele Tău. Păzește-mi pasul meu să nu coboare înspre lăcașurile pline de durere ale ființelor care stau prinse în amar, fără putere, în valurile însingurării lor. Ajută-mă să nu ajung să mă afund în puterea întunericului și în tristețea însingurării. Deschide ochii mei să văd și să pricep și să urmez lucrarea puterilor Tale, pentru a ieși dintru adâncul suferinței și al singurătății mele. Că numai Tu Părinte, rămâi cu mine când valurile adâncului se nasc din orice împrejurare și se ridică și vor să mă coboare legat în haina grea a însingurării și a mâhnirii mele, în hăul și în abisurile lor. Doar Tu ești lângă mine în lumea sufletului meu.

Doar Tu îi dai putere între primejdii ce vor să îl doboare. Acolo unde el se oprește încremenit fără putere în fața lor, acolo Tu ești Cel ce îl ridici peste puterea lumii lor. Glasul meu, Doamne, se înalță către Tine, Dumnezeul meu. Inima mea Te cinstește și din pustiul singurătății sale invocă ajutor în Numele Tău. Ajută-mă să nu mă tulbur nici să mă clatin pe picioare precum cel beat și amețit. Dă-mi Tu înțelepciune și, fii Părinte, lumina, viața și călăuza mea. Poruncește răului să fugă de la mine! Poruncește întunericului să piară din mintea și din priceperea mea, din lumina ochilor mei și din tot locul cel cucerit de el în toată viața mea.

Poruncește valurilor adâncurilor să se retragă în lumea lor departe de cărările vieții mele. Revarsă lumina Ta peste mine și mă trezește din a mea rea amețire. Coșmarul durerilor îndepărtează-l de mine, de sufletul și de inima mea, și umple-mă de a Ta bucurie și veselie. Povățuiește-mă la limanul cel dorit, să pot ieși din a mea amară și dureroasă singurătate. Glasul meu, Doamne, se înalță către Tine, Dumnezeul meu. Inima mea Te cinstește și din pustiul singurătății sale invocă ajutor în Numele Tău. Ajută-mă, Doamne, ca faptele mele să nu aducă vreodată necaz și durere ce tulbură rânduiala cea bună a firii și prefac râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat şi pământul cel roditor în pământ sărat. Ci prefă, Doamne, pustiul în iezer de ape, pământul cel fără de apă în izvoare cu ape vii curgătoare, şi mă așază la apa odihnei împreună cu cei binecuvântați ai Tăi, să mă bucur de spor bun, de belşug de roade și de sănătate.

Binecuvintează-mă și mă apără cu puterea cuvântului Tău celui viu și nu lăsa să se abată în nici un chip asupra mea chin de apăsare sau necaz şi durere. De sărăcie mă izbăvește şi mă așază, Doamne, ca pe copiii cei binecuvântați ai Tăi în loc de pace și de cerească moştenire. Glasul meu, Doamne, se înalță către Tine, Dumnezeul meu. Inima mea Te cinstește și din pustiul singurătății sale invocă ajutor în Numele Tău. Ajută-mă și dă-mi înțelepciune și bun cuvânt și al Tău discernământ, să pot trăi mereu în bucurie. Amin.

Mărire…

Pm. 107

Îmbărbătează, Doamne, inima mea

Îmbărbătează, Doamne, inima mea, îmbărbătează Dumnezeule inima mea întru Tine, Dumnezeul meu. Că în rugăciunile ei, ea cântă laudele Tale. Sufletul meu se umple de viață în fața strălucirii Tale și inima mea e plină de bucurie. În zorii zilei mă deștept cu glas de mulțumire și frumusețea Ta o cânt între cei dragi inimii mele.

Printre popoare, Doamne, Te laud, și Ție îți cânt, Părinte, între neamuri, că mai mare decât cerurile este bună-tatea Ta şi veșnic este adevărul Tău. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul măreția Ta. Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Tu ești fără de început și fără de sfârșit. Tu ești Cel viu în vecii vecilor. Tu ești Cel care sfărâmi puterea morții și lanțurile robiei ei. Tu, Doamne, ești partea mea în pământul celor vii. Tu ești Povățuitorul și Ocrotitorul meu. Dă-mi ajutorul Tău! Ajută-mă să ies din tot necazul care mă împresoară!

Păzește-mă să nu cad în amăgirea ajutorului omenesc. Luminează-mi cugetul și mintea mea să nu ajung în locul cel de jos. Cu Tine Dumnezeul meu ajută-mă să fiu mereu! Inima mea o îmbărbătează! Îmbărbătează inima mea întru Tine, Dumnezeul meu. Amin. Amin. Amin.

Pm. 108

Dezlegare de blestem greu

Doamne, Atotputernice, Dumnezeul mântuirii mele, apleacă-Te spre mine și mă ajută și mă scoate cu mâna Ta cea tare de sub puterea relelor urări și a grelelor blesteme, care au fost trimise în orice chip spre mine și spre viața mea. Risipește, Doamne, cuvintele de blestem și de rea urare, de afurisire și de orice rău augur ce au fost trimise înspre mine, pe bună dreptate, că poate am greșit și am în mine vină! Iartă-mă și nu mă lăsa în urgia lor!

Risipește, Doamne, toate cuvintele de blestem și de rea urare, de afurisire și de orice rău augur ce au fost trimise înspre mine, fără să am vreo vină, pe nedrept, din răutate sau în orice chip ar fi fost trimise, Te rog, Doamne, Atotputernice, șterge-le și le fă cum nu ar fi fost rostite niciodată și risipește-le puterea și lucrarea lor. Dezleagă cele de ele legate și vindecă cele de ele rănite și lovite ale vieții și ale ființei mele, ale familiei mele, ale casei mele, ale locului muncii mele, ale pământului care stă sub mine și a oricărui lucru sau ființe care fac parte din cărarea vieții mele. Închide, Doamne, gura cea plină de blestem și rea urare și fă să nu se mai deschidă asupra mea vreodată.

Oprește Părinte, puterea urii și lucrarea ei să nu mă poată atinge, să nu mă poată înconjura în nici un chip. Lupta ei cu mine să-i fie în zadar oricât de mare și de tare ar fi ea și toate cele slujitoare ei. Că eu pe Tine Te invoc, Părinte al zidirii și al apărării mele. Dragostea inimii Tale eu o chem în ajutorul meu, să mă înconjoare cu al său scut de netrecut. Doamne, dacă am greșit la rândul meu și am pus împotriva cuiva rele în loc de bune şi ură în locul iubirii sale, îți cer Ție, Doamne, iertare și putere de îndreptare și de reparare a celor săvârșite de mine. Cer prin Tine Doamne, tuturor, iertare în acest ceas de rugăciune și de invocare a Ta Părinte, Dumnezeul meu. Te rog cu toată a mea putere să nu pui peste mine pe cel păcătos şi diavolul să nu îl lași să stea de-a dreapta mea, chiar dacă am greșit și i-am chemat prin a mea faptă. Te rog, Doamne, iartă-mă și mă desparte de puterea lor!

Dacă voi fi în judecată, Te rog să nu ies osândit, nici rugăciunea mea să se prefacă în păcat vreodată, oricine mi-ar fi dorit, și oricine mi-ar fi urat această soartă, chiar dacă ar fi din moși strămoși lăsată ca datorie și ca plată, ce a venit pe soarta mea, Te rog, Atotputernice, mă iartă și mă scoate de sub puterea și lucrarea sa. Zilele mele să nu fie puține și pline de durere, oricine ar fi dorit să mi le scurteze, cu orice gând, cu orice faptă rea a mea.

Te rog iartă-mă, Doamne, și dă-mi plinătatea zilelor mele așa cum Tu din veci ai rânduit-o în bine pentru mine și pentru toată casa mea. Locul cel firesc al meu în lume, loc de muncă, de slujire, de nume, de împlinire, de câștig și de zidire bună, nimeni și nimic să nu-l poată atinge, nici știrbi, nici tulbura, nici să mi-l poată lua vreodată prin puterea gre-șelilor mele sau prin blestemele cele grele ce s-au trimis înspre mine, prin cuvânt de rugăciune în psalmi, rostiți cu gând rău, de blestem și răzbunare pentru vreo faptă greșită a mea. Te rog, Doamne, Te rog cu toată a mea suflare să mă ierți, și să mă păzești sub mâna Ta cea tare, așa cum Tu ai rânduit ca firea mea și împlinirea mea să fie pe acest pământ.

Copiii mei și odraslele mele să nu ajungă să fie orfani, nici soția mea văduvă, chiar dacă faptele mele s-au întinat în rele și au chemat ele acum această pustiitoare putere, Te rog, Doamne, iartă-mă și dă-mi cale și putere de îndreptare și de izbăvire de această ucigătoare nenorocire și blestem. Fii Tu Tată al meu și al nostru. Fii Tu mereu în casa mea cu mine și cu ai mei pe veșnicie. Fă, Doamne, să nu ajungă vreodată să-mi fie strămutați copiii mei din a lor curți și a lor case, nici să ajungă să cerșească, nici să le smulgă cămătarul toată averea lor, nici să le răpească străinii ostenelile lor, nici să rămână fără sprijinitor, nici să ajungă orfani fără miluitor, nici să piară sau într-un neam să se stingă numele meu și al lor, chiar dacă am căzut sub blestem greu și păcate de moarte au fost săvârșite și ele cer acuma dreptate și preț mare. Te rog, Doamne, iartă-mă și arată-mi calea îndreptării și a reparării celor săvârșite, fără acest preț așa de mare și fără ca să pier eu, copiii, și numele meu, sub aceste grele poveri și blesteme, trimise sau căzute pe mine sau săvârșite de mine sau de strămoșii mei.

Tu singur poți dezlega și risipi acest nimicitor blestem și a sa pustiitoare lucrare. Oricine ar fi rostit și în orice chip ar fi dorit să se pomenească fărădelegea părinţilor mei înaintea Ta, Doamne, pentru a mea pedepsire, şi păcatul mamei mele să nu se şteargă pentru a putea cădea pe mine, și să fie înaintea Ta pururea, ca eu să pier de pe pământ cu pomenirea mea, pentru că nu mi-am adus aminte să fac milă și am greșit și poate în căderea mea și în rătăcirea mea eu sau altcineva din neamul meu am prigonit pe cel sărman, pe cel sărac şi pe cel smerit cu inima, ca să moară, sau am iubit blestemul şi l-am rostit și acesta s-a întors asupra mea, Te rog, Doamne, iartă-mă și arată-mi calea îndreptării mele și arată-mi, Părinte, faptele pe care trebuie să le fac pentru schim-barea în bine a răului săvârșit, pentru ștergerea datoriilor celor mari și pentru iertarea păcatelor care au venit în orice chip asupra mea.

Iar dacă am greșit atât de mult, încât am ajuns clipe în care nu am voit bine-cuvântarea şi ea s-a îndepărtat de la mine, și fără să știu, sau prin grea alunecare și amăgire, cu știință m-am îmbrăcat cu blestemul ca şi cu o haină, şi el a intrat ca apa înăuntrul meu şi ca untdelemnul în oasele mele, și mi s-a făcut ca o haină cu care m-am îmbrăcat şi ca un brâu cu care m-am încins, Te rog, Doamne, dezbracă-mă de puterea lui, scoate-l din viața mea și îmbracă-mă în bine-cuvântarea Ta. Aceasta să fie acum și aici lucrarea Ta cea vindecătoare în mine. Aceasta să fie calea iertării și a îndreptării mele. Aceasta să fie dezlegarea și eliberarea sufletului meu din grelele cazne ale blestemu-lui, oricare ar fi el și orice putere el ar avea asupra mea Tu, Doamne, Dumnezeul meu, fă să se destrame și să se risipească, în această clipă, prin milă Ta cea mare, și prin lucrarea cea tainică dar văzut lucrătoare în mine și în toate cele ale mele, pentru Numele Tău cel sfânt. Izbăveşte-mă, întărește-mă, sfințește-mă și mă păzește cu puterea Ta, că eu fără de Tine sunt mai sărac decât săracii şi mai sărman decât sărmanii şi inima mea fără puterea Ta e fără vlagă în grele tulburări înlăuntru meu.

Ca umbra ce se înclină eu pier fără de Tine, ca bătaia de aripi a lăcustelor eu tremur fără de puterea Ta. Ajută-mă, Doamne, mântuieşte-mă, după mila Ta şi fă să cunoască toți că mâna Ta este asupra mea, scut și apărare și hotar de netrecut pentru orice rea lucrare, urare, afurisire, osândă sau blestem. Oricine m-ar blestema în orice chip, chiar de ar fi mama mea sau tatăl meu, cei ce m-au blestemat în ceas rău, cu limbă de moarte, în grea cădere sau durere, din vina mea sau a lor, Te rog, Doamne, iartă-mă și mă dezleagă și mă ajută să mă îndrept să nu mă sting sub această povară grea pe care numai Tu o poți ridica de pe soarta mea.

Binecuvintează-mă și eu voi fi în binecuvântarea Ta și tot blestemul se va risipi. Tu, Părinte, ești puterea mea. Te rog, Doamne, oricât eu Ți-aș greși, îndreaptă-mă, ajută-mă și nu mă părăsi. Amin. Amin. Amin.

Mărire…