PSALTIREA

C A T I S M A XVIII

 

Psalmul 119

Către Tine Doamne am strigat, când m-am necăjit, şi m-ai auzit. Doamne, apără sufletul meu de buzele nedrepte şi de limba vicleană. Ce se va da ţie şi ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeţi ascuțite trase de cel potrivnic și cărbuni aprinşi. Scoate-mă acum din pribegia mea că prea mult s-a prelungit. Ajută-mă Doamne, să nu ajung să locuiesc în corturile celui părăsit, că mult a pribegit sufletul meu. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram, când grăiam lor, ei se luptau cu mine în zadar. Ajută-mă Doamne, și nu mă părăsi! Amin.

Psalmul 120

    Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pământul. Nu lăsa, Doamne, să se clatine piciorul meu, nici să fie adormit cel care îmi păzeşte sufletul meu. Doamne, Tu ești scutul meu, și acoperământul meu ești Tu, Domnul meu și Dumnezeul meu, Te rog să fii pururea de-a dreapta mea, și atunci ziua soarele nu mă va arde, nici luna noaptea nu mă va tulbura. Doamne păzește-mă de tot răul, păzește-mi Tu viața și sufletul meu. Păzește-mi intrarea mea şi ieşirea mea de acum şi până în veac. Amin.

Psalmul 121

 Veselitu-m-am de cei care mi-au zis mie: «În casa Domnului să mergem»! Stăteau picioarele noastre cu bucurie în curţile Tale, Doamne! Casa Ta este ca o cetate, ale cărei porţi sunt strâns unite. Acolo vin aleșii Tăi Doamne, după cuvântul Tău, ca să cinstească Numele cel sfânt al Tău. Rugatu-m-am acolo pentru pacea inimii mele şi pentru îndestularea celor buni. Să fie pace și bună înțelegere în tot locul viețuirii mele şi îndestulare în casa mea. Pentru fraţii mei şi pentru toți vecinii îți cer Doamne pace, spor și îndestulare. În casa Ta, Dumnezeul meu, mă rog pentru binele lor. Amin.

Psalmul 122

    Către Tine, Cel ce locuieşti în cer, eu am ridicat ochii mei. Iată, precum privesc ochii pruncilor către mâinile părinților lor, precum privesc ochii copiilor la mâinile mamelor lor, aşa te caută ochii mei pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu, până Te vei pleca cu dragoste spre mine. Miluieşte-mă Doamne, și mă ajută, că mult m-am săturat de defăimare, Că prea mult s-a săturat sufletul meu de ocara celor îndestulați şi de defăimarea celor răi și mândri. Ajută-mă! Amin.

Psalmul 123

    De nu ar fi fost Domnul cu noi, să spună cel ales al Său! De nu ar fi fost Domnul cu noi, când s-au ridicat cei răi împotriva noastră, de vii ne-ar fi înghițit pe noi, atunci când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înecat pe noi, șuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru, și am fi murit sub valuri înspăimântătoare. Dar, El, Domnul Cel Binecuvântat ne-a ajutat și El nu ne-a lăsat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat atunci ca o pasăre, așa am ieșit noi din cursa celor răi, cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am eliberat. Ajutorul nostru este în Numele Domnului, El a făcut cerul şi pământul. El este Domnul și Dumnezeul nostru cel Binecuvântat din veac în veac. Amin.  Mărire…

Psalmul 124

Cel care se încrede în Domnul este ca muntele Sionului. Nu se va clătina în veac cel ce locuieşte în Cuvântul Său. Munţi sunt împrejurul lui şi Domnul împrejurul celui drept al Său de acum şi până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătosului peste soarta celui drept, ca să nu-şi întindă dreptul întru fărădelege mâinile sale. Doamne, fă dreptate celor buni! Celor drepţi cu inima ajută-le și nu-i lăsa în cărările celor răufăcători. Pe cei ce umblă în căi nedrepte, întoarce-i, Doamne, cu putere înspre bine și înspre adevăr. Pacea să coboare peste al Tău popor și peste toate cărările mele! Amin.

Psalmul 125

     Când a întors Domnul robia celor chinuiți, ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie inima noastră şi sufletul nostru de veselie. Atunci se zicea între oameni: «Mari lucruri a făcut Domnul cu ei!» Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce Doamne, de la noi robia necazului nostru, așa cum Tu întorci înspre mare apa din orice izvor. Șterge ale noastre lacrimi și întoarce al nostru plâns în cânt de bucurie, în strigăt de izbândă și de cerească mântuire. Fii lângă noi și ne păzește, Doamne, pe drumul cel de pace și de mulțumire. Amin.

Psalmul 126

   De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel care o păzeşte. În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcați târziu dacă mâncaţi pâinea durerii. De la Domnul este somnul cel odihnitor pentru cei iubiți ai Săi. Iată, fiii sunt moştenirea Domnului. Pruncii sunt răsplata rodului pântecelui. Precum este puterea în mâna celui viteaz, aşa sunt copiii în casele părinţilor tineri. Fericit este omul care-şi va umplea casa de copii, el nu se va ruşina când va grăi cu vrăjmaşii săi în poartă, și se va bucura de ei în veci. Amin.

Psalmul 127

   Fericiţi sunt toţi cei care îl cinstesc pe Domnul, care umblă în căile Lui. Din rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit eşti și bine îţi va fi! Femeia ta, va fi ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi vor fi ca și vlăstare tinere de măslin, împrejurul mesei tale. Iată, aşa se va binecuvânta omul, cel care îl cinstește pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din locul cel sfânt al Său şi cu bucurie tu vei vedea bunătăţile Sale curgând peste tine, în toate zilele vieţii tale. Şi vei vedea pe toți fiii fiilor tăi crescând înaintea ta până la adânci bătrânețe și pacea peste tine se va odihni! Amin.

Psalmul 128

      De multe ori s-au luptat cu mine din tinereţile mele, să spună cei aleși ai Tăi! De multe ori s-au luptat cu mine cei răi. Din tinereţile mele, m-au urmărit şi nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit pe furiș. Aruncat-au răul lor spre mine, dar Tu le-ai tăiat calea lor și s-au risipit. Întorsu-s-au înapoi striviți de răutatea lor. Ca iarba de pe acoperișuri, care, mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, așa au pierit și ei și nu mai este urma lor. Iar eu am zis: «Binecuvântarea Domnului fie peste noi toți! Binecuvântați să fim întru Numele Domnului!». Amin.

Mărire…

Psalmul 129

       Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu! Fie acum urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este milostivirea. Pentru Numele Tău Te-am aşteptat, Doamne. Aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul vieții mele. Din zorii dimineţii până în noapte, din zorii dimineţii până în seară, nădejdea mea este în Domnul. Că în El este viața şi mântuirea mea, și El va scoate cu bine sufletul meu din toate necazurile sale. Amin.

Psalmul 130

Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălţat ochii mei, nici nu am umblat eu după lucruri mari, nici după lucruri mai presus decât mine. Dimpotrivă, mi-am smerit şi mi-am domolit eu sufletul meu, ca un prunc înțărcat de mama sa. Ajută-mă să fiu în adevăr. Ajută-mă să fiu în buna rânduială a firii mele și îmbracă-mă în Tine, Dumnezeul meu. Amin.

Psalmul 131

 Adu-Ţi aminte, Doamne, de cel bun şi de toată blândețea lui. Că el s-a jurat Domnului şi a făgăduit Dumnezeului cerului și al pământului: Nu voi intra în locaşul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, somn nu voi da ochilor mei şi nici genelor mele dormitare sau odihnă tâmplelor mele, până când nu voi afla loc Domnului Dumnezeului meu, locaş de cinstire al Numelui Său printre noi. Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu şi chivotul sfinţirii Tale. Pe preoţii Tăi îmbracă-i acum cu har și dreptate şi toți cei cuvioși ai Tăi în Tine se vor bucura. Juratu-S-a Domnul înaintea celui drept şi nu îl va uita: «Din rodul pântecelui tău se va naște moștenirea ta. Dacă vor păzi fiii tăi legământul Meu şi adevărurile acestea pe care le arăt Eu lor, atunci și fiii fiilor lor se vor bucura în binecuvântarea ta». Că ai ales Doamne pe cel drept la inimă, şi l-ai ales ca locuință a Ta. «Aceasta este odihna Mea în veacul veacului. Aici voi locui, că Eu l-am ales pe el. Roadele lui Eu le voi binecuvânta și pe toți ai săi cu pâinea cea cerească îi voi sătura. Peste preoţii lui voi pune har de viață și putere de vindecare şi cuvioşii lui cu bucurie se vor bucura. Gătit-am Cuvântul vieții să fie făclie unsului Meu. Vrăjmaşii lui vor cădea și se vor rușina, iar în cel drept va înflori puterea Mea». Amin.

Psalmul 132

      Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună! Aceasta este ca mirul pe cap, care se coboară lin pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară lin pe marginea veşmintelor lui. Aceasta este ca roua Ermonului, ce se coboară pe munţii Sionului, că unde este unire acolo a poruncit El, Domnul, să fie binecuvântarea şi viaţa, până în veac.

Psalmul 133

Iată acum binecuvântaţi pe Domnul toți slujitorii Domnului, care staţi în casa Domnului, în curţile Domnului Dumnezeului nostru. Noaptea ridicaţi mâinile voastre spre cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul vieții. Și vă va binecuvânta Domnul, Cel care a făcut cerul şi pământul. Amin.

Mărire…

    Doamne, Dumnezeul nostru, Tu mai înainte ca noi să fim ne-ai cunoscut și ne-ai chemat pe nume, Tu stăpânești tot ceea ce este viu și Dumnezeul celor vii Te-ai arătat și Te-ai descoperit a fi. Doamne, Părinte al îndurărilor, Tată al nostru, Tu însuți, Doamne, cheamă și acum cu glasul Tău cel sfânt, cheamă și acum la Tine, pe toți cei care din Tine ființă și-au luat, și iartă-le păcatele și greșelile, oricât ar fi de multe și oricât ar fi de mare sarcina și povara lor, Tu iartă-i și-i eliberează de orice datorie și de orice neîmplinire, și fă, Doamne, ca să se aşeze fiecare în parte în locașurile vieții celei adevărate, care sunt de Tine zidite și făurite pentru noi, acum, aici pe acest pământ și pururea în marea și binecuvântata Ta veșnicie.

Amin. Amin. Amin.