PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A XX

Pm. 143

Binecuvântarea familiei

Binecuvintează-mi, Doamne, casa și căminul și toată familia mea! Dă-ne, Doamne, pace și înțelegere și multă armonie între noi. Îndeletnicirea să aducă spor în mâinile noastre şi bună pricepere în lucrarea degetelor mele. Binecuvântarea Ta să se odihnească pururea peste noi și peste toate cele ale noastre. Că Tu ești Ocrotitorul nostru, Tu ești scăparea noastră, Tu ești sprijinitorul nostru şi izbăvitorul nostru.

Tu ești apărătorul nostru, și bucuria vieții noastre. În Tine noi ne-am pus nădejdea, și gândul și toată dorirea noastră, în mâna Ta le-am pus pe toate, casa și familia, sporul, bunurile și viața noastră. Doamne, Dumnezeule, Tu, ai plecat cerurile şi Te-ai pogorât spre noi și nu ai disprețuit micimea noastră. Tu ai trimis puterea Ta și s-au risipit toți cei ce s-au ridicat împotriva noastră, și ne-ai izbăvit. Și ne-ai scos din mâna străinilor și din gheara celui rău și ne-ai ocrotit în umbra aripilor Tale. Doamne, Dumnezeul nostru, cântare nouă îţi cânt Ţie în cânt de mulțumire și de bucurie. Apără-ne şi ne ferește de mâna străinilor, a căror gură grăiește deşertăciune şi a căror mână dreaptă e dreapta nedreptăţii. Binecuvântează-mi soția și copiii și fă-i ca nişte odrasle tinere de măslin, crescute în lumina Ta spre bucurie și împlinire. Binecuvântează fața lor cu frumusețe, sănătate, pricepere, ascultare și lumină precum sunt îngerii cei sfinți ai Tăi. Cărarea vieții lor o apără și umple-le cămările lor cu bună măsură cu veșnicele Tale bunătăți.

Păzește înțelegerea, pacea, armonia și liniștea firească ce vine de la Tine și pururi o întărește între noi. Binecuvântează-ne sporul și belșugul și bunăstarea noastră și dă-ne inimă înțeleaptă să putem da și ajuta spre bine pe cel ce este nevoiaș. Păzește-ne locul muncii noastre și îl fă să fie plin de binecuvântare și de spor.

Apără-ne, casa și toate cărările și locurile viețuirii noastre. Păzește-ne în pace hotarele sălășluirii și toate ale noastre. Cu fericire ne încunu-nează. Cu sănătate ne împodobește. Cu puterea de a umbla pe picioarele noastre până la ultima răsuflare, ne binecuvintează și fii cu noi ca Domn și Dumnezeu, apărător și ocrotitor al nostru. Amin.

 

Pm. 144

Te preamăresc pe Tine, Doamne

Te preamăresc pe Tine, Doamne, Atotputernice, Părinte, Dumnezeul meu. Binecuvântat este Numele Tău în veac şi în veacul veacului. Mare ești Doamne şi lăudat foarte şi măreţia Ta nu are sfârşit. Un neam mărturisește celuilalt neam măreția lucrurilor Tale și atotputernicia Ta o preamăresc și o cinstesc. Ei cântă măreția și puterea lucrurilor Tale pe care le-ai întemeiat întru înțelepciune și frumusețea lor o laudă în limba și în felul lor și o istorisesc în bucurie. Tu ești Cel blând și plin de îndurare, îndelung răbdător şi mult milostiv.

Nespus de bun ești Doamne pentru toți și pentru toate făpturile Tale. Pe Tine Te laudă, Doamne, toate și în fața Ta se pleacă tot genunchiul. Toate arată prin fapte și cuvânt puterea bunătății Tale şi în cânt de mulțumire cinstesc puterea Ta. Că Tu ești Domnul veșniciei, Tu pe cei căzuți ridici și pe istoviți îi întărești. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor cele cuvenite.

Drept ești Doamne în toate căile Tale şi minunat ești în toate lucrurile ce le săvârșești. Aproape ești de toţi cei ce Te cheamă pe Tine, Doamne, de toţi cei ce Te cheamă pe Tine în duh și în adevăr. Tu împlinești dorința bună și gândul celor care Te iubesc și rugăciunea lor Tu, o asculți și de toată primejdia îi ferești. Amin.

Mărire…

Pm. 145

Ajută-mă să mă încred în Tine

Aliluia. Laudă, suflete al meu, pe Domnul și pune-ți toată încrederea în El. Pe Tine Te laud, Doamne, și Te chem în ajutorul meu cât voi trăi. Ajută-mă, Doamne, să nu-mi pun nădejdea mea în cei puternici ai pământului, în cei ce nu pot mântui, căci toți sunt doar țărână care se sfărâmă în timp și se întorc în lutul din care au fost luați, ca orice muritor de rând. O umbră trecătoare, așa e toată viața lor și un vis amăgitor este puterea pe care Tu ai lăsat să o aibă o clipită în gânduri și în mâna lor. Când iese suflul lor, în ziua aceea piere cu ei toată puterea și gândurile și toate urzelile lor. Ajută-mă să mă încred în Tine și fericirea mea în Tine să o așez mereu.

Că Tu ești Dumnezeul cel viu și adevărat al meu. Tu ai făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele din ele. Tu ești Adevărul care rămâne în veac. Tu ești Cel care ai făcut și faci dreptate celor năpăstuiţi. Tu ești Cel care dai hrană celor flămânzi. Tu ești Cel care dezlegi pe cei legați în obezi. Tu ești Cel care ai ridicat și îi ridici pe cei căzuți. Tu ești Cel care înţelepţeşti pe cei nepricepuți. Tu ești Cel care iubeşti pe cei drepţi. Tu ești Cel care păzeşti pe cei străini. Tu ești Cel care sprijini pe orfani şi pe văduve şi pururea păzești calea lor și tăria celor nedrepți o risipești.

Tu, Doamne, ești Stăpânul vieții și al veșniciei, Dumnezeul celor vii în neam şi în neam. Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin. Aliluia.

 

Pm. 146

Doamne zidește-mă că sunt strivit

Aliluia. Lauda mea aș vrea să o înalț spre Tine, Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu, dar sunt strivit și am nevoie de grabnic ajutor. Te rog, Atotputernice, zidește din nou tot ceea ce Tu vezi și știi că e strivit și greu rănit în mine. Vindecă, Doamne, cu putere zdrobirea inimii, şi rana mea cea sângerândă o tămăduiește cu sfântă mâna Ta. Tu mă cunoști, și știi a mea cădere, și vezi ceea ce rău mă doare și mă apasă în mine.

Tu singur poți să-mi dai iertare, să lași ce eu rău am ținut. Eu știu că de la Tine vine a mea vindecare. Te rog, refă ceea ce eu prin grea cădere și prin amăgire am pângărit, strivit sau am distrus. Tu știi mulţimea stelelor şi le dai numele și calea lor. Tu poți să mă zidești din nou cu toate cele ce sunt acum strivite și greu rănite în mine, și să îmi dai iarăși sănătate, viață, putere și ajutor. Puterea Ta este mare şi priceperea Ta nu are hotar. Tu singur poți să mă înalți și să mă însănătoșești. Tu îmbraci cerul cel nemărginit cu soare, stele și cu nori. Tu poți să mă îmbraci din nou în sănătate și putere în binecuvântare și în bucurie. Ridică-mă Te rog, să nu pier în a mea strivire.

Caută spre inima mea și revarsă peste ea lumină și tărie și grabnică însănătoșire. Fii, Doamne, acuma iar cu mine și mă păzește sub paza aripilor Tale. Te rog, atinge-mă cu a Ta putere și nu lăsa în mine rană și durere. În a Ta mare bunătate, mă ocrotește și din acest necaz al meu Te rog acum mă izbăvește, că Tu ești, Tată, Domnul Dumnezeul meu. Amin. Amin. Amin.

Pm. 147

Rugăciune pentru suflet

Aliluia. Te rog, Atotputernice, așază hotar tare, și zid de netrecut pentru dușmanii sufletului meu. Trimite, Doamne, cuvântul Tău și adu-mi sufletului mângâiere și raza înțelep-ciunii Tale coboară-o lin spre el și tainic îl înviorează. Ridică-l, Prea-puternice Părinte, acum din gerul suferinței și-l scoate cu tărie din negura necunoștinței. Trimite al Tău cuvânt și fă să se topească toată puterea nedreptății ce ar vrea să-l stăpânească și din cenușă de ar fi, Te rog ridică iar viața sa. Te rog să sufli iar în faţa mea, a Ta suflare, de viaţă dătătoare, să fiu ființă vie cu suflet de lumină, născut din nou din Tine. Sufletul meu în Tine să trăiască și nicidecum de Tine Tată, să nu se mai despartă.

Te laud pe Tine, Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu, Te laud cu mulțumire și recunoștință. Știu că Tu dai sufletului meu putere și-i aduci pace și binecuvântare. Sufletul meu, Te laudă, Doamne, cu mulțumire. Întărește-i mereu puterile sale. Păzește-i lumina sa neatinsă și nepătată.

Apără-l de puterile cele ascunse care îl vânează și îl pot ucide. Dă-i, Doamne, al Tău chip și a Ta splendoare și apărare. Amin.

Mărire…

Pm. 148

Toate Te laudă, Doamne

Aliluia. Toate puterile cerului Te laudă pe Tine Dumnezeul meu, toți cei din înălțime Te laudă pe Tine. Toți îngerii cei minunați ai Tăi și toate oștirile Tale Te preamăresc și împlinesc cuvântul Tău. Soarele, luna, toate stelele şi lumina Te laudă prin armonia lor și cântă măreția Ta. Cerurile cerurilor cu smerenie Ți se pleacă slujind cuvântul Tău. Apa și pământul, focul, vântul și văzduhul Te laudă, Doamne, și preamăresc Numele Tău, că Tu ai zis şi s-au făcut, Tu ai poruncit şi s-au zidit. Tu le-ai rânduit pe ele în veac şi în veacul veacului, și lege le-ai pus lor şi ele o păzesc cu strășnicie. Pe Tine Te laudă pământul cu tot ceea ce are într-însul. Adâncul stă smerit în fața Ta, îți slujește și Te laudă cu toate ale lui. Ploaia, fulgerul, grindina, zăpada, gheața, viforul și arșița, toate împlinesc cuvântul Tău.

Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori, toţi copacii, fiarele, toate animalele, târâtoarele, păsările cele zburătoare, cei puternici ai pământului şi toate popoarele, pruncii și părinții lor, tinerii și bătrânii Te laudă, Doamne, pe Tine și numele cel sfânt al Tău, că în crearea, în zidirea, în făurirea, în sfințirea, în păzirea și în împlinirea lor Numele Tău cel puternic s-a arătat și s-a înălţat. Lauda Ta Doamne, Dumnezeul meu, este pe pământ şi în cer și măreția Ta este mai presus de gândul celui muritor. Înalță, Doamne, și puterea mea să pot să-Ți cânt cu mulțumire și recunoștință, să Te cinstesc împreună cu tot universul cel ascultător de Tine și în mare și aleasă bucurie să Te laud în vecii vecilor. Amin.

 

Pm. 149

Aș vrea să-Ți cânt

Aliluia. Din inimă aș vrea să pot să-Ți cânt cântare nouă, în glas de bucurie și gând smerit de mulțumire și recunoștință. Laudă aș vrea să îți înalț Părinte din tot cugetul meu și din lumina sufletului meu. Inima mea se veselește în Tine, Doamne, Atotputernice Părinte, că Tu ai zidit puterea ei. Ajută-mă să fiu al Tău și să mă nasc din Adevăr. În bucurie lângă Tine, Te rog, fă, Doamne, să trăiesc, în dragostea și în bunătatea Ta cea părintească.

Înțelepțește-mă să fiu printre cei buni și drepți și de tot răul pământesc, Te rog, cu mare stăruință, Părinte, mă ferește. Dacă greșesc, îndreaptă-mă cu dragoste și îngăduință. Învață-mă să Te cinstesc, să Te iubesc și să trăiesc în lauda și în binecuvântarea Ta. Amin.

Pm. 150

Te laud, Doamne

Aliluia. Te laud, Doamne, în locașul Tău cel sfânt. Te laud, Doamne, întru măreția puterii Tale. Te laud, Tată, în faptele Tale cele minunate. Te laud în necuprinsa Ta strălucire. Te laud în glas de bucurie, Te laud în psaltire şi în cântec de mărire. Te laud în locașul sălășluirii Tale cu glas de mulțumire și recunoștință.

Te laud în toate cărările mele și Te cinstesc în casa mea cu multă bucurie. Te laud în așternutul odihnei mele, Te laud în cânt și în rugăciune. Toată suflarea Te laudă pe Tine Domnul meu și Dumnezeul meu! Amin.   Mărire…

Pm. 151

Mic eram și m-ai ales

Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu. Lucruri smerite săvârșeam cu bucurie în fiecare zi și mă veseleam în fața Ta Doamne. Mâinile mele îți slujeau Ție şi degetele mele făceau lucruri cu măiestrie.

Tu ai fost și ești lumina bucuriei mele și gândul meu e pururi înspre Tine. Mic eram și neînsemnat între cei mulți și Tu ai trimis pe îngerul Tău şi m-ai luat din casa tatălui meu şi m-ai uns cu untde-lemnul ungerii Tale. Semenii mei erau buni şi mari și puterea era în brațele lor, dar Tu m-ai ales pe mine și m-ai chemat să fiu al Tău întru slujire. Și m-ai trimis în calea celui căzut și strivit cu untdelemnul cel binecuvântat al iertării, al vindecării și al mângâierii Tale. Binecuvântat ești Doamne Dumnezeul mântuirii mele din neam în neam și preamărit este Numele Tău în veac.

Puterea Ta cea vie să fie lucrătoare și acum în mine. Lumina Ta să mă călăuzească și binecuvântarea Ta să fie paza mea cerească. În Tine, ajută-mă să fiu și toate cele bune să le săvârșesc, spre împlinirea mea și a semenilor mei.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…

 

Rugăciune

Iisuse Bun, o rugă din inimă îți spun, și îți mulțumesc că m-ai păzit în viața până acum.

Iar dacă eu Te-am supărat, dacă am băut sau am fumat, dacă am căzut și m-am drogat, dacă am jucat și am risipit la jocul de hazard ce am avut agonisit, dacă am dorit ce nu e al meu sau am grăit ce este rău, dacă am lăsat cuvântul rău să tulbure semenii mei, dacă am pășit pe drum greșit, m-am supărat sau m-am mâhnit, am înjurat, m-am mâniat sau am jignit sau alte griji m-au copleșit, Te rog ajută-mă să mă îndrept, să mă ridic, să nu mă pierd. Tot răul, veșnic să-l feresc, în calea lui să nu pășesc.

În pacea Ta să fiu iertat, de Tine să fiu binecuvântat. Să stau aș vrea la pieptul Tău, în brațele Tatălui meu, în brațele lui Dumnezeu, cu îngerii în preajma mea, vegheat de Maica Sfântă, Mama Ta și Apărătoarea mea, cu gândul așezat în bine, să trăiesc veșnic lângă Tine, în pace și cu gând curat, iertat și binecuvântat, cu împlinire încununat, de al Tău cuvânt înţelepţit, în Tine eu să fiu păzit, Iisuse bun,

Iisuse al meu,

Atotputernic Dumnezeu.

Amin. Amin. Amin.