PSALTIREA

C A T I S M A XX

Psalmul 143

 Binecuvântat este Dumnezeul meu, Cel ce învaţă mâinile mele la muncă şi dă degetelor mele pricepere. El e scăparea mea. El e sprijinitorul meu şi izbăvitorul meu. Apărătorul meu e Domnul. În El am nădăjduit. El este Cel ce supune pe potrivnicii mei sub mine cu puterea Sa. Doamne, ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că-l socoteşti pe el? Cu deşertăciunea se aseamănă zilele lui, ca umbra trec, și Tu rămâi. Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară spre a mea chemare, atinge-mă cu puterea Ta. Trimite slujitorii Tăi spre mine. Scoate-mă din vâltoarea necazurilor. Izbăveşte-mă din apele cele tulburi. Scoate-mă din mâna celor răi, că gura lor a grăit deşertăciune şi dreapta lor este în slujba nedreptăţii. Doamne, Dumnezeul meu, cântare nouă îţi voi cânta Ţie, în psaltire cu zece strune îţi voi cânta Ţie. Că Tu dai mântuire aleșilor Tăi. Izbăveşte-mi și sufletul meu din robia cea cumplită. Scoate-mă din mâna celor răi, că gura lor a grăit deşertăciune şi dreapta lor este în slujba nedreptăţii. Păzește-mă Tu, Doamne, cu puterea Ta și cu slujitorii Tăi mă înconjoară. Fericit este cel care Te cinstește pe Tine ca Domn și Dumnezeu al său. Amin.

Psalmul 144

Pe Tine Te cinstesc Dumnezeul meu, și Împăratul meu. Binecuvântat este Numele Tău acum și în tot veacul. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi preamări Numele Tău în veac şi în veacul veacului. Mare ești Doamne şi lăudat foarte şi măreţia Ta nu are sfârşit. Din neam în neam, cei buni, vor lăuda lucrurile Tale şi puterea Ta o vor vesti. Măreţia slavei sfințeniei Tale vor grăi şi minunile Tale ei vor istorisi. Şi puterea lucrurilor Tale ei vor spune şi slava Ta ei vor istorisi. Pomenirea mulțimii bunătăţii Tale ei vor vesti şi de dreptatea Ta cu toții se vor bucura. Îndurat şi milostiv ești Tu Doamne, îndelung răbdător şi mult milostiv ești. Bun ai fost și ești cu toţi şi îndurările Tale peste toate cele bune stau. Să Te laude pe Tine toate lucrurile Tale şi cuvioşii Tăi să Te binecuvinteze. Slava împărăției Tale vor spune şi de puterea Ta vor grăi. Ca să se facă cunoscută puterea Ta fiilor oamenilor şi slava împărăției Tale înaintea lor. Împărăţia Ta este împărăţie veșnică, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios ești Doamne în cuvintele Tale şi cuvios ești în toate lucrurile Tale. Doamne, sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei apăsați. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschide mâna Ta şi de bunăvoință satură pe toţi cei vii. Drept ești Doamne în toate căile Tale şi cuvios ești în toate lucrurile Tale. Aproape ești Doamne de toţi cei ce Te cheamă pe Tine, de toţi cei ce Te cheamă întru adevăr. Voia celor care Te cinstesc pe Tine, Doamne, o vei împlini şi rugăciunea lor o vei auzi şi-i vei mântui. Doamne păzeşte-i pe toţi cei care Te cinstesc pe Tine şi pe toţi cei răi risipește-i cu tot răul și cu toată viclenia lor. Lauda Ta este în gura mea şi tot trupul binecuvintează Numele cel sfânt al Tău, Doamne, în veac şi în veacul veacului. Amin.

Mărire…

Psalmul 145

     Aliluia. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu. Nu vă puneți nădejdea vieții în cei puternici ai pământului, în ei nu veți afla calea mântuirii. Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Fericit este cel ce are ajutor pe Dumnezeul cerului și al pământului. nădejdea lui, în Domnul Dumnezeul lui. El pe toate le-a făcut. El păzeşte adevărul în veac. El face judecată celor năpăstuiţi. El dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi. Domnul îndreaptă pe cei apăsați. Domnul înţelepţeşte orbii. Domnul iubeşte pe cei drepţi. Domnul îi păzeşte pe cei străini. Pe orfani şi pe văduvă El îi sprijină. El calea celor răi o risipește. Împărăţi-va Domnul în veac. El e Dumnezeul părinților noștri, din neam în neam.

Psalmul 146

Aliluia. Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta, Dumnezeului nostru, plăcută îi este cântarea. Când va zidi Domnul zidurile apărării, El va aduna şi pe cei risipiți ai Săi. El vindecă pe cei zdrobiți cu inima şi leagă rănile lor. El numără mulţimea stelelor şi dă tuturor numele lor. Mare este El, Domnul nostru şi mare este tăria Lui şi priceperea Lui nu are hotar. El îi înalţă pe cei blânzi şi smereşte pe cei răi până la pământ. Cântaţi Domnului în cânt de laudă, cântaţi Dumnezeului nostru în alăută. El îmbracă cerul cu nori. El găteşte pământului ploaie. El face să răsară în munţi iarbă şi verdeaţa spre nevoile oamenilor și El le dă hrana lor. Domnul nu se uită cu drag la cei ce se bizuie pe averile lor și vor să fie cu orice preț învingători. Domnul se bucură de inima curată a celor ce fac binele și îl ascultă pe El. Aceștia sunt cei binecuvântați ai Săi.

Psalmul 147

       Aliluia. Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul Tău, Sioane, că El a întărit stâlpii porților tale, și a binecuvântat pe fiii tăi, în tine, și a voit El să adune pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripile sale. Domnul a pus la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat. El a trimis Cuvântul Său în tine și apoi în tot pământul. Repede s-a răspândit la toți adevărul Lui. El dă zăpada ca lâna. Domnul presară negura ca cenușa. El aruncă gheața ca bucățelele de pâine, gerul Lui cine-l va suferi? El trimite Cuvântul Lui şi a suflat Duhul Lui şi au ieșit izvoare vii. El a trimis Cuvântul Său tuturor celor binecuvântați ai Săi. Amin.

Mărire…

Psalmul 148

    Aliluia. Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte ale Lui. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi toată lumina. Lăudaţi-L pe El voi cerurile cerurilor şi tot ceea ce e mai presus de ceruri să laude Numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit. Pus-a lor lege şi nu o vor trece. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ şi toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața și viforul, voi toate îndepliniți-i cuvântul Lui. Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii, toate ființele şi toate popoarele, toate căpeteniile şi toţi judecătorii pământului, tinerii şi bătrânii, să laude Numele Domnului. Că Numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui să fie în inima tuturor pe pământ şi în cer. Domnul înalță puterea poporului care cu cinstire se apropie de El și în pace îl păzește în veac. Amin.

Psalmul 149

   Aliluia. Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea drepților. Să se veselească cel drept de Cel ce l-a făcut pe el şi fiii păcii să se bucure de Împăratul lor. Să laude Numele Lui în horă, în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul pe tot poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va izbăvi. Se vor bucura toți cei drepți întru slavă şi se vor veseli în aşternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor şi puterea adevărului Său în mâinile lor, ca să vestească pacea la neamuri şi să lege pe cei făcători de rău în obezi şi pe cei vicleni în cătușe de fier, ca să facă între dânşii judecată dreaptă. Aceasta e judecata cea dreaptă, sfântă și binecuvântată a Atotputernicului Dumnezeu pentru cei drepți ai Săi. Amin.

Psalmul 150

     Aliluia. Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi pe Domnul întru puterile Lui, lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiță, lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L pe El în strune şi în chimvale bine răsunătoare, lăudaţi-L pe Domnul în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul!

Mărire…

 

Psalmul 151 (necanonic)

Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu, pășteam oile tatălui meu. Mâinile mele au făcut harfa şi degetele mele au întocmit psaltirea, și am cinstit puterea Domnului meu. Însuși Domnul, Însuși a văzut și m-a auzit. El a trimis pe îngerul Lui şi m-a luat de la oile tatălui meu şi m-a uns cu mirul ungerii Lui. Fraţii mei erau buni şi mari şi nu i-a chemat pe ei Domnul. Eu am ieşit cu puterea lui Dumnezeu întru întâmpinarea celui puternic. El mă blestema cu răutate, iar eu, smulgându-i sabia sa, i-am tăiat capul şi am ridicat ocara de pe fiii cei binecuvântați ai Tatălui meu.

Amin. Amin. Amin.