PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA IV

C A T I S M A   IV

Psm. 24 – păcatele tinereții

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu cel bun. Spre Tine l-ai ridicat și nu m-ai rușinat și nu ai lăsat să râdă de mine vrăjmaşii mei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai arătat căile Tale şi lucrurile Tale m-ai învățat. Călăuzitu-m-ai spre adevărul Tău şi m-ai învățat, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine eu Te-am aștept. Adusu-Ți-ai aminte de mine, Doamne, în dragostea inimii Tale, că după chipul Tău Tu m-ai zidit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai pedepsit după păcatele tinereților mele şi nu m-ai osândit după fărădelegile pe care le-am făcut. Cu dragostea Ta m-ai primit și m-ai ajutat și m-ai îndreptat. Bun şi drept ești, Doamne! Pentru aceasta, Tu ai pus lege celor ce greșesc în viața lor. Lege ai pus pentru a lor mântuire și pentru a lor îndreptare. Toate căile Tale sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută rânduiala Ta. Omul cel ce Te cinstește ține Legea Ta, și ascultă de al Tău cuvânt în toată viața lui. Sufletul lui întru bunătăţi trăiește şi seminţia lui va moșteni pământul. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești tăria mea, Dumnezeul meu cel bun. Tu ești Cel Binecuvântat. Amin.

Psm. 25 – paza inimii

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai păzit inima mea de veninul răutății şi m-ai apărat de trăirile fărădelegii. Ajutatu-m-ai și nu m-ai părăsit. Pace ai așezat în inima mea. Curățatu-mi-ai rărunchii şi sănătatea în mine s-a întărit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că pacea Ta m-a îmbucurat și nu m-a lăsat să fiu părtaș cu cei mincinoși şi cu călcătorii de lege nu m-a lăsat să-mi pun în vreun chip partea mea. Departe m-a ținut de ei tot sfatul Tău și vreau să stau departe, de adunarea celor care viclenesc. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să nu mă plec spre sfatul celor ce nu Te cinstesc. De gândul lor m-ai despărțit și nu l-ai lăsat să-mi prindă mintea mea. Spălatu-mi-ai în cele nevinovate mâinile mele şi m-ai învrednicit să înconjur altarul Tău, Doamne, și să aud glasul cuvintelor Tale şi să spun: Mare ești, Doamne, Dumnezeul meu cel bun. Mulțumescu-Ți Ție, pentru toate minunile Tale. Frumusețea Ta și locul sălășluirii slavei Tale mi le-ai arătat. Scosu-m-ai cu bine din tot necazul meu şi ai rămas cu mine. Viața mea mi-ai aşezat-o în buna ei rânduială și în binecuvântarea Ta și de multe rele m-ai ferit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun. Tu ești Cel Binecuvântat. Amin.

Psm. 26 – îmbărbătarea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești lumina mea şi ajutorul meu. Tu ești Apărătorul vieţii mele. Tu ai fost și ești mereu cu mine și temerile și fricile și anxietățile și neliniștile care îmi dădeau târcoale le-ai depărtat de mine și în neantul lor Tu le-ai risipit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că nu i-ai lăsat să se apropie de mine pe cei ce au vrut să îmi facă rău şi n-ai lăsat să fiu atins de cei care au vrut să îmi strice viața mea și să mă necăjească. Puterea Ta, i-a risipit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ascuns în casa Ta cea tainică în ziua necazului meu, acolo m-ai acoperit în locul cel ascuns al viețuirii Tale. Pe piatră m-ai înălțat. Înălțat-ai capul meu peste fricile mele. Înconjurat-am lăcașul Tău şi m-am plecat în fața Ta cu toată inima mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai auzit glasul meu și nu Ţi-ai întors faţa Ta de la mine şi nu m-ai părăsit pentru fărădelegile și pentru păcatele mele. Bucuria mea ești Tu. Îți mulțumesc pentru că nu m-ai lăsat singur. Pe Tine Te cinstesc, Dumnezeul meu cel bun. Că Tu ești Tatăl nostru Cel binecuvântat din veac, îmbărbătarea şi întărirea inimii mele, și așteptarea mea. Îți mulțumesc, Doamne. Amin.

Mărire…

Psm. 27 – m-ai auzit

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești Dumnezeul meu cel bun. Când am strigat spre Tine, Tu ai luat aminte la glasul chemării mele. Doar Tu m-ai auzit atunci când nimeni nu îmi auzea strigătul meu. Din valuri mari m-ai scos cu bine și de pe drumul ce mă pogora înspre mormânt, Tu m-ai întors înspre viață. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai ascultat glasul rugăciunii mele când am ridicat cu greu inima mea înspre Tine. Dintre cei păcătoși mi-ai scos sufletul meu, şi dintre cei care lucrează nedreptate m-ai scos cu bine și nu ai lăsat să-mi pun cugetul meu cu ei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit și m-ai înţelepţit să nu mă însoțesc în nici un chip cu cei care grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele cugetă în inimi și nedreptatea o urzesc mereu. Feritu-m-ai de plata fărădelegilor lor. Apăratu-m-ai de vicleșugul gândului lor. Scosu-mi-ai viața mea din lumea pieirii. Feritu-m-ai de lucrul mâinilor lor. Binecuvântat ești Doamne! Tu ești Ajutorul şi Apărătorul meu, în Tine a nădăjduit inima mea şi Tu m-ai ajutat. Înflorit-a sănătatea trupului meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru darul vieții mele, pentru pază și apărare. Pentru binecuvântarea Ta, Mulțumescu-Ți Ție, Doamne. Amin.

Psm. 28 – botezul

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu iarăși m-ai născut din apele zidirii și din Preasfântul Tău Duh. Tu m-ai reîntors la viață prin Cuvântul Tău, Iisus. Tu ai deschis a mea ființă să-L primesc în viața mea, și așa mi-ai dat putere să mă fac și eu unul dintre fiii Tăi, fiii Tatălui ceresc, fiu al lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru glasul Tău cel sfânt. Glasul Tău este peste ape multe. Dumnezeul vieții ești Tu, Doamne, și nouă ne-ai grăit. Tu însuți Tată ne-ai descoperit pe Cel iubit al Tău în apa Iordanului. Glasul Tău ne-a descoperit: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit! Glasul Tău e adevăr, glasul Tău ne-a descoperit pe Cel trimis al Tău printre ai Săi. Glasul Tău varsă para focului. Glasul Tău ne-a trimis puterea Duhului. El a mișcat pustiul inimii şi ne-a mântuit. Glasul Tău ne-a descoperit al vieții noastre drum și al Vieții adevăr. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că în Tine m-ai născut, în Iisus m-ai îmbrăcat și în Duhul Tău cel Sfânt până acum m-ai apărat. În Tine m-ai împlinit. În Cuvântul Tău m-ai fericit și în Duhul Vieții m-ai păzit. Îți mulțumesc. Doamne! Amin.

Psm. 29 – fricile

Îți mulțumesc, Doamne, că Tu m-ai ridicat şi nu m-ai lăsat să mă cobor de viu în umbra recelui mormânt. Cu toată inima Te cinstesc pentru că Tu m-ai scos de sub puterea fricilor ce împotriva mea lucrau și toate cele dinlăuntrul meu le secătuiau cu al lor mare vicleșug. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun, că m-ai cercetat, m-ai ajutat și m-ai vindecat. Din iadul fricilor mi-ai scos sufletul meu. Scosu-m-ai dintre cei ce se coborau în mormânt. Seara mi-ai alinat plângerea mea, iar dimineața mi-ai adus bucuria. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai osândit în amarul neîmplinirilor mele. Cu voia Ta mi-ai dat frumuseții mele putere. Plecatu-Te-ai spre mine și fața mea s-a luminat. Atinsu-m-ai și toate cele dinlăuntrul meu s-au deșteptat și la viață s-au întors. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai auzit şi nu m-ai părăsit. Risipit-ai slăbiciunea mea și frica s-a topit. Întăritu-m-ai și m-ai ridicat și în nepricepere nu m-ai lăsat să mă sting. Schimbat-ai tânguirea mea întru bucurie. Ruptu-mi-ai haina întristării mele și de mâhnirea mea m-ai despărțit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai întors inima spre Tine și toate s-au întors în armonie.

Mărire…

Psm. 30 – ieșire din necaz

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne. Eu în Tine, am nădejdea mea. În puterea Ta este ajutorul meu și ieșirea mea cu bine din orice necaz. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Te-ai aplecat cu dragoste spre mine și nu m-ai lăsat să mă topesc în răul care a venit ca fulgerul asupra mea. Opritu-l-ai și l-ai risipit. Ridicatu-m-ai și m-ai întărit. Dumnezeu viu, apărător, casă tare și poartă de scăpare, ești, Tu, Doamne, Mântuitorul meu. Tu ai fost și Tu ești puterea mea. Tu mi-ai fost și Tu ești scăparea mea. Puterea Numelui Tău îmi dă viață și tot ea mă povățuiește. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai scos din cursa pe care mi-au pus-o în cărarea vieții mele. Tu ai fost și Tu eşti Apărătorul meu. În mâinile Tale mi-am încredințat sufletul meu. Scăpatu-m-ai, Doamne, Dumnezeul părinților mei, de cei ce sunt urâți în fața Ta, de cei ce zămislesc minciuni și vorbe pline de amar, de cei ce sunt plini de ură și de violență, de cei ce sunt cămătari și răi prigonitori, de cei pe care moartea îi stăpânește și iadul e soarta lor, de cei căzuți din harul Tău, de cei ce pustiirea-i paște, și au pieirea partea moștenirii lor. Opritu-le-ai cărarea lor spre mine. Pusu-le-ai lor hotar să nu mă poată atinge. Cu mine ai fost și viața mea este în Tine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai bucurat şi m-ai veselit în pacea Ta. Ridicatu-m-ai din neputință și m-ai mântuit. Scos-ai din nevoi sufletul meu și l-ai înălțat spre Tine și m-ai pus să fiu în a Ta lumină. Pusu-mi-ai în loc bine păzit picioarele mele și m-ai acoperit cu binecuvântarea Ta. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit și nu ai lăsat să se tulbure sau să se mânie ochiul meu. Păzitu-m-ai cu puterea Ta. Sufletul meu şi inima mea le-ai îmbrăcat în Tine. Făcut-ai să nu se stingă în durere viaţa mea şi anii mei i-ai binecuvântat cu pace, și nu ai lăsat să se pustiască în gemete și în suspinări inima mea. Scosu-mi-ai din neputință sufletul și m-ai păzit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să ajung de ocară în fața nimănui. Frica nu ai lăsat-o să mă cuprindă. Gândul semenilor mei nu l-ai lăsat să mă tulbure. Păzitu-m-ai să nu ajung să fugă de mine cei care mă văd. Înțelepțitu-m-ai să nu mă las îndepărtat de cei dragi și de cei apropiați ai mei. Păzitu-mi-ai gândul cel bun în mintea mea ca să nu ajung vreodată ca un vas spart. De ocară și de râs nu m-ai lăsat să ajung. Pe cei care s-au adunat împreună împotriva mea, i-ai risipit și nu i-ai lăsat să îmi ia sufletul meu. Apăratu-m-ai de tot omul cel rău. Îți mulțumesc! Amin.

Psm. 31 – iertarea

Fericit am fost când mi-ai iertat ale mele mari fărădelegi. Fericit am fost când Tu mi-ai șters și mi-ai iertat tot păcatul meu cel greu. Fericit am fost când Tu mi-ai șters datoria mea cea grea și nu m-ai lăsat să mă sting în plata ei. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul vieții mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai iertat și m-ai ajutat și nu m-ai osândit chiar dacă după dreptatea pământească eu aș fi meritat osânda mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să fiu apăsat și copleșit de judecata celui muritor. În tăcere Tu m-ai ridicat. În a Ta mare taină Tu m-ai iertat. Viața mi-ai schimbat și gemetele disperării în fericire le-ai schimbat. Mare ești, Doamne, și minunat e Numele Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai scos cu bine din al meu necaz. Tu ai fost și ai rămas scăparea mea. Tu ai fost și ai rămas iertarea mea. Tu ai fost și ai rămas bucuria și împlinirea mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai înţelepţit şi m-ai călăuzit pe calea cea bună a vieții mele. Ajutatu-m-ai să nu fiu ca un cal sau un catâr, fără pricepere. Eliberatu-m-ai să nu ajung să am ca ei zăbală şi frâu în care să fiu strâns. Scosu-m-ai din calea robiei. Ție îți mulțumesc, Doamne!

Mărire…