PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA XI

C A T I S M A   XI

Psm. 77 – poporul ales

Binecuvântat ești, Doamne. Tu ești Domnul Dumnezeul părinților noștri. Deschis-ai în pilde gura Ta, spusu-ne-ai nouă tainele străvechilor timpuri. Așa am auzit şi am cunoscut şi ne-ai înţelepţit precum i-ai înţelepţit pe cei aleși dintre părinții noștri. Puterile Tale şi toate minunile pe care le-ai făcut din neam în neam, acestea nu le-ai ascuns de noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Tu prin Iacob ne-ai dat lege și învățătură de viață ai pus în Israel. Și ai poruncit părinţilor noştri ca să le facă pe toate cunoscute urmașilor lor. Fiii cei mici și cei mari să știe și să cunoască ceea ce stă în adevăr. Să știe să-şi pună nădejdea lor în Tine și să nu uite binefacerile Tale. Să țină poruncile vieții. Să nu fie îndărătnici şi răzvrătiți. Să nu fie ca neamul care inima sa nu și-a încredințat-o Ție. Binecuvântat ești, Doamne. Tu ești Domnul Dumnezeul părinților noștri. Îți mulțumesc, Preabunule Părinte că m-ai ajutat să nu uit facerile Tale de bine. Minunile Tale, le-ai arătat inimii mele și m-au întărit în adevăr. Tu ai despicat marea şi i-ai trecut pe cei aleși prin mijlocul ei ca pe uscat. Stătut-au apele ca un zid și nu au venit peste ei. Povăţuitu-i-ai cu nor ziua, şi toată noaptea lumină de foc ai pus să strălucească înaintea lor. Despicat-ai piatra în pustie şi i-ai adăpat pe ei cu bogăție de apă. Scos-ai apă din piatră şi au curs apele ca niște râuri. Dar ei au greşit înaintea Ta. Amărâtu-Te-au cu inima lor. Şi Te-au ispitit în sufletele lor, și ei au grăit împotriva Ta şi au zis: Putea-va oare, Dumnezeu să ne gătească masă în pustie? Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preamărit este Numele Tău pe acest pământ. Tu ai poruncit lui Moise și el a lovit piatra în pustiu şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă vie. Şi ai poruncit norilor şi ușile cerului le-ai deschis şi a plouat peste ei mană de mâncare şi pâine cerească le-ai dat lor. Și a mâncat tot omul pâine îngerească. Bucate le-ai trimis lor din belșug. Poruncit-ai din cer, vânt dinspre răsărit şi ai adus cu puterea Ta vânt dinspre miazăzi. Şi a plouat peste ei precum pulberea, cărnuri şi ca și nisipul mării, păsări zburătoare. Şi au căzut în mijlocul taberii lor, împrejurul corturilor lor. Şi au mâncat şi s-au săturat foarte şi pofta lor şi-au împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau şi încă mâncarea o aveau în gura lor, când îmbuibarea lor s-a ridicat peste ei şi i-a ucis pe cei sătui ai lor şi pe cei măreți ai lui Israel i-a doborât în praf și în pulberea pământului i-a risipit. Cu toate acestea încă au mai păcătuit şi n-au crezut în minunile Tale. Şi s-au stins întru deșertăciune zilele lor şi anii lor în deșert s-au irosit. Când moartea venea peste ei, Te căutau pe Tine şi se întorceau spre Legea Ta. Își aduceau aminte că doar Tu ești ajutorul lor şi Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt, Izbăvitorul lor. Dar Te-au înșelat cu gura lor, şi cu limba lor Te-au mințit. În inima lor n-au fost drepţi cu Tine, nici n-au crezut în legământul Tău. Iar Tu ai fost mereu îndurător cu ei, le-ai curățit păcatele şi nu i-ai părăsit. Tu, Doamne, ai știut că trup sunt ei, suflare ce trece şi nu se mai întoarce. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru. Tu ești Cel Bun și mult îndurător. De multe ori Te-a amărât poporul în pustie, Te-a ispitit în pământ fără de apă, Te-a supărat, Te-a întărâtat și a uitat de ziua în care i-ai scos pe ei din mâna asupritorului lor. Au uitat cum ai făcut în Egipt multe semne mari și minuni în câmpia Taneos. Ridicatu-i-ai ca pe niște oi şi i-ai dus ca pe o turmă, în pustie. Povăţuitu-i-ai pe ei cu nădejde. Dusu-i-a pe ei la hotarul sfințeniei Tale, la muntele pe care l-a dobândit dreapta Ta, şi le-ai dat lor prin sorți pământul spre moștenire. Dar ei iar Te-au ispitit şi poruncile Tale nu le-au păzit. Şi s-au întors şi iarăși au nesocotit cuvântul Tău. Şi Te-au mâhnit cu înălțimile lor, şi cu idolii lor Te-au întărâtat. Și i-ai lăsat cu idolii lor și i-ai părăsit pe ei. Și ai lepădat cortul Tău din Şilo, locașul Tău, în care ai locuit printre oameni. Şi ai părăsit tăria lor şi frumusețea lor a căzut în mâinile vrăjmașului. Şi a căzut în suferință tot poporul. Pe tinerii lor i-a mistuit focul patimilor iar fecioarele lor și-au pierdut toată cinstea. Preoţii au părăsit slujirea Ta și toate s-au pângărit. Dar Tu Te-ai ridicat iar cu milostivire şi ai oprit cu putere mare toate aceste rele porniri ale lor și s-au risipit necazurile cele mari ce păreau a fi fără de sfârșit. Şi l-ai ales pe David, unsul Tău, şi l-ai luat pe el de la turmele oilor lui. De lângă oile ce pasc l-ai luat pe el, ca să pască pe Iacob, pe poporul Tău, şi pe Israel, moștenirea Ta. Şi ai făcut să îi păstorească pe ei cu bunătate. După bunătatea inimii Tale le-ai dat lor iarăși cale de îndreptare și viața lor le-ai păzit-o și nu s-au risipit. Și i-ai binecuvântat cu binecuvântare părintească. Cu pricepere i-ai dus pe calea mântuirii lor. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Binecuvântat ești în veac.

Mărire…

Psm. 78 – îndreptarea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Bun Făuritor al vieții, Dumnezeu al păcii și Părinte al mângâierii mele. Tu nu i-ai lăsat să intre pe cei fărădelege în inima mea. Opritu-i-ai pe ei și nu i-ai lăsat să pângărească locașul Tău în sufletul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu le-ai îngăduit să facă din pacea inimii mele o ruină. Oprit-ai ocara și nerușinarea lor. Râsul lor cel batjocoritor nu l-ai lăsat să ajungă în locul cel sfânt al cinstirii Tale pe acest pământ. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că fărădelegile și greșelile mele nu mi le-ai pomenit. Urgia lor nu ai lăsat-o să vină peste mine. În pace m-ai așezat și m-ai iertat. Răul săvârșit m-ai ajutat să îl îndrept și m-ai întâmpinat cu bunătatea Ta. Așa m-ai învățat să mă desprind de tot ce este rău și binele să îl urmez în toate. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că în Numele Tău m-ai scos cu bine din toate relele. Iertatu-m-ai și m-ai dus pe calea ce bună a îndreptării mele. Ocara cu care eu Te-am amărât nu ai lăsat-o să se întoarcă de şapte ori, în sânul meu. Îți mulțumesc că Tu ești Îndreptătorul meu, Dumnezeul meu, și Mângâietorul meu. Îți mulțumesc pentru răbdarea Ta. Îți mulțumesc Ție, Doamne, și cu recunoștință mă plec în fața Ta. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 79 – îndreptarea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai avut grijă de viața mea și sufletul meu l-ai povățuit cu înțelepciune. Cel ce șezi pe heruvimi, Te-ai arătat inimii mele înaintea celor binecuvântați ai Tăi. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai întors pe cărarea cea bună şi mi-ai îndreptat toată viața mea. Cu bine m-ai scos din nevoile inimii și din cumpenele cele mari ale minții. Doamne, Dumnezeul puterilor, Ție îți mulțumesc că nu m-ai părăsit în valea plângerii și în locul durerilor. Tu nu Te-ai îndepărtat de mine și nu m-ai lăsat să mă hrănesc cu pâinea ce a fost udată în lacrimi. Tu ai șters neîmpăcările mele. Adusu-mi-ai pace și bună înțelegere în viața mea. Pace ai pus la hotarele vecinilor mei. Pace ai pus în toate cele bune și m-ai păzit în lucrarea lor. Doamne, Dumnezeul puterilor, Ție îți mulțumesc pentru că Tu m-ai întors mereu pe calea cea bună a vieții mele pe acest pământ. Arătatu-mi-ai lumina și adevărul şi m-ai mântuit. Dumnezeul Puterilor ești Tu. Întorsu-Te-ai cu dragoste spre mine şi m-ai cercetat. Mâna Ta a fost cu putere peste soarta mea și m-a protejat. Păzitu-m-ai să nu mă îndepărtez de ceea ce e bine. Datu-mi-ai viaţă în Numele Tău cel sfânt. Doamne, al puterilor, îți mulțumesc.

Psm. 80 – zidirea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai bucurat în adevăr și m-ai ajutat să mă desprind de tot ceea ce este rău. Cinstescu-Te pe Tine. Binecuvântat ești Tu din veac în veac. Lucruri mari ai făcut în viața mea. Trupul l-ai zidit și cu sănătate și putere l-ai împodobit. Din pământ l-ai împletit și cu frumoasă armonie l-ai întărit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai binecuvântat și ai luat povara cea străină de firea mea de pe umerii mei. Mâinile mi le-ai întărit. Când Te-am chemat m-ai auzit. Cu mine ai fost în mijlocul furtunii și m-ai izbăvit. Tu ești Dumnezeul meu. Tu m-ai scos din multe necazuri și m-ai păzit de multe rele și nenorociri. Cu binecuvântarea Ta m-ai îmbrăcat ca și cu un veșmânt. Dorințele cele bune ale inimii mi le-ai întărit și în pace mi le-ai împlinit. Cugetele cele rele nu le-ai lăsat să se nască în mine și rătăcirea firii lor nu ai lăsat-o să îmi stăpânească viața și destinul meu. Dar de pace ai pus în toate cele ale zidirii mele. Îți mulțumesc că m-ai întărit și m-ai păzit în toate cele bune ale vieții pe acest pământ. Bucuratu-m-ai în pace și în adevăr. Ajutatu-m-ai să mă desprind de ceea ce este rău. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

Psm. 81 – Dumnezei sunteți

Binecuvântat ești Dumnezeul meu. Tu ai stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor ai judecat. Grăit-ai cu a Ta putere: «Până când veţi judeca cu nedreptate şi la fețele celor răi veţi căuta? Judecați drept pe orfan şi pe sărman şi faceţi dreptate celui smerit și celui necăjit. Ajutați-l pe cel nedreptățit să iasă din mâna celui rău». Binecuvântat ești, Cel ce ne-ai grăit zicând: «Dumnezei sunteţi şi toţi sunteți fii ai Celui Preaînalt». Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ne-ai înțelepțit și ne-ai trezit și nu ne-ai lăsat să murim ca cele ce sunt doar zidiri din lut. Îți mulțumim. Amin.

Psm. 82 – ajutor

Binecuvântat ești Dumnezeul meu. Tu m-ai zidit în sânul mamei mele. Îți mulțumesc că nu ai rămas tăcut și ascuns în lumi de nepătruns inimii și priceperii mele. Îți mulțumesc că ne-ai dăruit cuvântul vieții și mi-ai dat putere să răzbesc și să trec cu bine prin toate până acum. Îți mulțumesc pentru că ai risipit răutățile care au vrut să mă doboare și nu le-ai lăsat să mă despartă de Cuvântul Vieții și de Binecuvântarea Ta. Numele Tău este preasfânt. Părintele Vieții ești și Tatăl nostru cel bun ai fost din veac în veac. Îți mulțumesc și Te cinstesc. Îți mulțumesc. Amin. Amin. Amin.

Psm. 83 – în casa Domnului

Binecuvântat ești Doamne! Tu ești Domn și Dumnezeu al Puterilor! Tu ești Dumnezeul vieții. Tu ești cel ce ai zidit duhul, sufletul și trupul meu. Sufletul și inima doresc curțile Tale, Doamne. Duhul și cele din lăuntrul meu se bucură de Tine, Dumnezeul meu cel viu. Că vrăbiuța şi-a aflat casă şi turtureaua și-a făcut cuib sub acoperișul Tău. Acolo și-au pus puii lor. Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa Ta. În vecii vecilor toți Te vor lăuda. Fericit e omul care are ajutor de la Tine, Doamne. Acela din valea plângerii își ridică înspre Tine inima sa. Că binecuvântarea se coboară ca roua peste el. Cu mulțumire merge din bine în bine, iar Tu, Dumnezeul dumnezeilor Te arăți lui în locul cel sfânt al Tău. Îți mulțumesc Ție și mă plec în fața măreției Tale. Doamne, Dumnezeul Puterilor, îți mulțumesc că ai auzit rugăciunea mea. Tu ai căutat spre faţa mea și m-ai apărat. Ajutatu-m-ai. Binecuvântatu-m-ai și ai fost mereu cu mine. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii în altă parte. Ales-am a sta la pragul casei Tale. Ales-am a sta la umbra Ta, mai bine decât a locui în casa celor răi. Că pacea Ta şi adevărul Tău sunt puterea vieții mele aici pe acest pământ. Îți mulțumesc pentru că Tu mi-ai dat har şi putere de la Tine, Doamne, Dumnezeul meu și nu m-ai lăsat să mă risipesc. Revărsat-ai bunătăţile Tale peste toți cei care umblă întru nerăutate. Îți mulțumesc și Te cinstesc. Mă plec în casa Ta cu gând curat de mulțumire și de aleasă cinstire și recunoștință. Stăpâne al Puterilor, îți mulțumesc. Tu ești Cel ce m-ai ridicat peste toate nevoile și peste toate cumpenele cele mari ale vieții mele. Îți mulțumesc, Doamne. Tu, ești Dumnezeul împlinirii vieții mele. Îți mulțumesc. Fericit este cel ce nădăjduiește întru Tine. Fericit e omul care Te are pe Tine ca și Părinte Bun al său. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 84 – pacea

Binecuvântat este tot pământul Tău, Doamne. Binecuvântați sunt cei ce se bucură de glasul Tău. Auzit-am glasul Tău ce a grăi întru mine. Tu ai grăit cuvânt de pace în sufletul meu. Îți mulțumesc, Doamne. Peste inima mea ai pus pace și ai întărit-o întru al său bine. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a coborât. Bunătatea merge pururi în fața Ta. Ea a pus pe calea cea bună pașii mei. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot cuvântul Tău. Îți mulțumesc. Amin.

Mărire…