RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma VIII – XIII

Rps. 51 – 100

  Oprește, Doamne, acum cu puterea Ta, pe toți cei plini de răutate și fă să piară pentru totdeauna lucrarea lor din calea mea, din casa mea și de pe fața întregului pământ. Îndepărtează de la mine pe tot omul care grăieşte nedreptăţi, el să nu poată sta înaintea ochilor mei, iar pe cel mândru să nu îl lași să poată păși peste pragul casei mele, nici să îmi tulbure inima mea. Cel bun să-mi fie mie ajutor. Ochii mei îndreaptă-i, Doamne, înspre cei drepți și buni la inimă, și ei să şadă împreună cu mine înaintea Ta. Cu cel mândru cu ochiul şi cu cel nesăţios cu inima, nu mă lăsa să mă însoțesc. Pe cel care clevetește în ascuns pe vecinul său, ține-l, Doamne, departe de mine. Nu lăsa să se lipească de mine inima îndărătnică, și pe cel rău, îndepărtează-l de la mine. Ajută-mă să nu-mi tulbure viața mea! Ajută-mă să nu pun înaintea ochilor mei lucru nelegiuit și pe călcătorii de lege să nu-i urmez. Ajută-mă să umblu în legea Ta iar răutatea să nu se nască în mine nici să îmi cârmuiască inima și casa mea. Cercetează-mă și vino la mine, Părinte Atotputernice, vino și mă îmbracă în Tine, Doamne, și mă umple cu puterea dumnezeirii Tale. Înțelepțește-mă să fiu mereu în calea cea bună și binecuvântată a vieții mele. Mila şi judecata Ta să fie neîncetat în inima mea şi voi merge cu bucurie și cu cinstire înaintea Ta. Păzește-mă, Doamne, acum, aici și în toată viața mea! Amin.

 

Rps. 52 – 99

   Cânt și rugăciune înalță inima mea întru cinstirea și lauda Numelui Tău. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, bun ești și în veac va fi bunătatea Ta. Călăuzește-mă cu a Ta Înțelepciune ca să pot intra pe porţile Tale cu laudă şi în curţile Tale cu cântări de mare mulțumire. Ajută-mă să fiu al Tău, ca pruncul nou născut din apă și din Sfântul Duh. Tu m-ai zidit și m-ai făcut pe mine, nu eu nici mintea mea Te-a făurit pe Tine. Dumnezeul meu, Dumnezeul cerului și al pământului ești Tu. Ajută-mă să Te cunosc în adevăr. Ajută-mă să Te cinstesc în duh curat și fără șovăire. Ajută-mă să intru cu veselie în casa Ta și să mă plec înaintea Ta cu bucurie. Un cânt nou și rugăciune îți înalță inima mea spre cinstirea și lauda Numelui Tău. Ajută-mă să locuiesc lângă Tine în pământul celor vii! Amin.

 

Rps. 53 – 98

Sfânt ești Doamne, Dumnezeul meu și binecuvântat este Numele Tău în vecii vecilor! Auzi-mă, și pe mine cel ce înalț glasul meu către Tine, că Tu ești Domnul și Dumnezeul meu! În fața Ta mă închin și în locul cel sfânt al Tău, eu Te cinstesc cu mare bucurie. Doamne, Dumnezeul meu, Tu i-ai ascultat pe cei care Te-au chemat în ceasul bucuriei și în clipa necazului lor. Dumnezeule, Tu Te-ai milostivit de ei și ei au păzit legea Ta, şi poruncile pe care le-ai dat lor, ei le-au împlinit. Inimii lor Tu le-ai grăit cu multă înțelepciune și în stâlp de nor Te-ai arătat lor spre întărire. Chematu-Te-au și Tu i-ai auzit pe ei. Moise şi Aaron între preoţii Tăi, Ilie şi Elisei, Nathan și Samuel, între cei care au chemat Numele Tău. Cinstit ești Doamne Dumnezeul meu! Auzi-mă și pe mine cel ce mă închin acum așternutului picioarelor Tale, că bun și sfânt este Numele Tău! Întărește-mă și pe mine în bine și în adevăr că Tu ai întemeiat dreptatea și judecata cea dreaptă. Lăudat este Numele Tău cel mare, că sfânt și atotputernic este El peste toate popoarele lumii. Peste heruvimi și serafimi ai scaunul Tău și înaintea Ta se pleacă tot pământul. Înaintea Ta se pleacă toate popoarele. Tu domnești și împărățești în veac!

 

Rps. 54 – 97

 Judecă, Doamne, lumea cu dreptate şi apără popoarele cu nepărtinire! Să tresalte marea şi plinirea ei, lumea şi cei care locuiesc în ea. Râurile să bată din palme, deodată, munții să se bucure de strălucirea Ta, că Tu vii să judeci tot pământul. Cântați acum Domnului cu alăută şi în sunet de psaltire, cu trâmbițe şi în sunet de corn, bucurați-vă înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Preamăriți pe Dumnezeu voi cei care locuiți acum pământul, cântaţi-i şi vă bucuraţi şi cântaţi. Toate marginile pământului au văzut puterea și mărirea Domnului Dumnezeului nostru. Dăruit-a mila Sa lui Iacob şi adevărul Său l-a pus în Fiul Său. Cunoscută e mântuirea Sa înaintea neamurilor și dreptatea Sa înaintea tuturor. Mântuiește-mă, Doamne, și pe mine, așa precum l-ai mântuit pe cel drept cu puterea Ta. Ridică-mă și pe mine, Doamne, așa cum l-ai ridicat pe cel drept cu braţul Tău cel sfânt. Fă, Doamne și în mine lucruri mari și minunate și sănătatea mea o binecuvintează să poată să înflorească în toată viața mea. Amin.

Mărire…

 

Rps. 55 – 96

Pomenirea sfințeniei Tale e din veac în veac. Întărește-mă, Doamne, și în dreptatea Ta rânduiește-mi simțul și dorirea mea. Cu măreția puterii Tale în bucurie umple-mi inima și toate trăirile vieții mele pe acest pământ. Lumină să răsară înaintea dreptului, şi peste cei drepți cu inima să vină mare bucurie. Doamne, păzeşte toate sufletele celor buni, și din mâna celui rău scoate-i pe ei. Cei care Te iubesc, Doamne, părăsesc tot răul și în pace săvârșesc faptele Tale. Înălțatu-Te-ai Doamne, Atotputernice, înălțatu-Te-ai mai presus decât toţi dumnezeii. În fața Ta, Doamne, Dumnezeul Cel Viu și Dumnezeul celor vii, în fața Ta, Doamne, se închină toţi îngerii Tăi și toate puterile care sunt și tot ceea ce este! Rușinați rămân cei care se închină idolilor fără de viață când văd deșertăciunea puterii lor. Vestit-au cerurile dreptatea Ta, Doamne, şi toate popoarele au văzut slava Ta. În faţa Ta, în faţa Dumnezeului cerului și a pământului, munţii s-au topit ca ceara și tot pământul a văzut slava Ta şi s-a cutremurat. Fulgerele Tale au luminat lumea și focul mistuitor înaintea Ta merge şi arde împrejurul Tău tot ceea ce este rău. Nor luminos şi negură e împrejurul Tău, dreptatea şi judecata este temelia puterii Tale. Se veselesc insulele cele multe și se bucură pământul înaintea Ta, că Tu ai putere și stăpânire în tot ceea ce e viu. Binecuvintează-mă, Doamne, și pe mine în rânduiala Ta cea bună și pune-mi bucurie în trăirile vieții mele aici pe acest pământ. Amin.

Rps. 56 – 95

Adevărul Tău, Doamne, este bucuria mea și judecata Ta cea dreaptă este călăuza celui fără părtinire. De fața Ta se bucură copacii pădurilor, că Tu ești Cel ce vii să judeci fără părtinire ființele pământului. Cerurile pline de veselie acoperă pământul și toate se umple de bucurie. Se bucură marea şi toate cele ce sunt în sânul ei, se bucură câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele. Revarsă Doamne, cereasca Ta bucurie și lumea se va întări în pace și în buna rânduială, și nu se va clinti. Doamne, judecă pe tot omul cu a Ta dreptate și fără părtinire. Mă închin în fața Ta, Părinte, în curtea casei Tale, că înaintea Ta, plecat stă tot pământul cu toate cele ale sale. Cu gând de mare mulțumire și de aleasă cinstire, pășesc în curtea casei Tale și aduc laudă și slavă Numelui Tău. Că frumusețe multă este înaintea Ta, și sfințenie şi măreție e în locașul cel sfânt al Tău. Tu ai făcut cerurile și pământul și toată buna rânduială a lor. Mai presus decât toţi dumnezeii ești, Doamne, Dumnezeul meu. Mare ești, Doamne, și lăudat este Numele Tău între toate popoarele pământului. Cântare nouă îți aduc Ție din inimă cu mare mulțumire. Binecuvântat e Numele Tău, Doamne, și cinstit e din zi în zi spre a mea bucurie. Amin.

Rps. 57 – 94

Păzește-mă, Doamne, și mă întărește în binecuvântarea Ta și nu mă lăsa să mă pierd, umblând după cugetele cele rele ale trecătoarelor doriri. Dă-mi, Doamne, înțelepciune să cunosc în adevăr căile Tale. Păzește-mă să nu rătăcesc și eu cu inima, cum au făcut cei din vechime, care patruzeci de ani au pribegit prin pustie și Te-au ispitit şi au văzut lucrurile Tale. Ajută-mă, Părinte, să îți aud glasul și să îți pricep grăirea. Înțelepțește-mă să nu îmi învârtoșez inima mea. Ajută-mă să primesc Cuvântul Tău și să mă nasc din nou prin El. Că Tu ești, Tatăl meu și Tatăl nostru şi noi suntem poporul Tău cel nou ales şi fiii seminției Tale. Tu ne-ai născut pe noi din sânurile Tale și noi pe Tine Te cinstim cu bucurie. În fața Ta mă plec și mă închin că Tu ești Domnul Dumnezeul mântuirii mele. A Ta este marea şi Tu ai făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Tale l-au zidit. În mâna Ta sunt toate înălțimile cele de nepătruns și toate adâncurile, ale Tale sunt. În mâna Ta este tot mersul universului și toate rânduielile cele tainice ale mișcării și ale vieții lui. Tu ești Împăratul cel mare, Care în bună armonie ții tot ceea ce este, ce a fost și ce va fi. Ajută-mă, în laudă să îți întâmpin fața Ta și în psalmi să-Ți cânt cu bucurie. Mare ești Doamne și mari sunt lucrurile Tale, Tu ești Domnul Dumnezeul meu cel Bun și Binecuvântat din veac în veac. Amin.

Mărire…

 

Rps. 58 – 93

   Tu, Doamne, ești scăparea mea şi Dumnezeul meu, Tu ești ajutorul și puterea nădejdii mele. Oprește-i pe cei răi şi dă-le a lor răsplată după a lor fărădelege, şi după răutatea lor mustră-i cu puterea Ta, să înțeleagă și să se îndrepteze acum, că Tu ești Domnul Dumnezeul apărării mele, Cel Binecuvântat din veac în veac. Că ei vor să prindă în cursă sufletul meu nevinovat fiind, şi sângele meu vor să îl osândească. Putea-va oare să stea înaintea Ta judecata făcută în scaunul pierzătorilor? Lăsa-vei oare hotărârea celor ce uneltesc nelegiuiri să stea împotriva legii Tale? Ajută-mă, Doamne, să nu se înmulțească durerile mele în inima mea. Apără-mi sufletul meu cu mângâierile Tale. Că de nu mi-ai fi ajutat mie, puțin îmi rămânea și s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Iar când am zis: «S-a clătinat piciorul meu», mâna Ta mi-a ajutat mie. Ridică-Te, Doamne, cu mine împotriva celor ce viclenesc şi fii împreună cu mine împotriva celor ce lucrează răutate. Păzește-mi inima curată și nu mă lepăda printre cei răi. Moștenirea Ta nu o părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la locul ei, împreună cu toţi cei care împlinesc lucrarea sa. Fericit este omul pe care îl vei cerceta, Doamne, şi din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zilele cele rele, până se va risipi lucrarea celui rău. Tu cunoști gândul omului înainte de a se naște în mintea lui și știi că toate sunt doar o umbră și un vis ce trece fără urmă. Învață-mă știința Ta, Doamne! Fii cu mine și mă cercetează să nu fie în mine gând de ură și cuget răufăcător, că Tu cunoști toate cele dinlăuntrul meu. Tu ești Cel care ai zidit ochiul meu, oare ce nu ai putea vedea? Tu ești Cel care ai sădit urechea mea, oare ce nu ai putea Tu auzi? Ajută-mă să Te înțeleg, să nu mă sting în nepricepere. Înțelepțește-mă să nu fiu ca și cel nebun închis în cercul vicios al gândurilor sale. Dă-mi har să pot să ajut pe văduvă şi pe sărac să nu-i ucid cu gândul cel îngust, nici să-l omor pe orfanul fără de ajutor, prin judecata cea rea a minții mele. Te rog, Doamne, nu mă lăsa să fiu fără de milă, nici să asupresc sau să nedreptățesc pe cineva. Înaintea Ta și a semenilor mei, ajută-mă să fiu în bine și în adevăr. Mândria și fala cea nebună să nu o lași să mă atingă, nici să îmi stăpânească gândul meu. Te rog înalță-mă peste amăgirea acestui veac și nu lăsa să am ceva în comun cu principele acestei lumi. Doamne, Părinte, Dumnezeul vieții, Domnul meu și Dumnezeul meu, fii cu mine și mă binecuvintează cu har și mă ridică peste închipuirile acestei lumi și ajută-mă să fiu al Tău. Amin.

 

Rps. 59 – 92

 Casei Tale se cuvine sfințenie întru lungime de zile. Cuvintele gurii Tale, Doamne, s-au arătat a fi adevărate toate. Minunat ești întru cele înalte! Domnul meu și Dumnezeul meu, Te rog ajută-mă să fiu al Tău! Ridicat-au râurile vocea lor, ridicat-au apele glasurile lor, ridicat-au ele valurile lor, glasul apelor clocotitoare, mai mult decât zbuciumul mării s-au tulburat, și Tu, Doamne, le-ai liniștit cu glasul Tău. Liniștește, Doamne, și apele cele tulburi care vor să se ridice împrejurul meu. Ele ascultă fără șovăire de puterea glasului Tău, că Tu, de atunci, din veac eşti întru putere încins și îmbrăcat în marea-Ți strălucire. Întărește-mi, Doamne, tot binele din viața mea și el nu se va clinti în veac. Amin.

 

Rps. 60 – 91

Bun și drept ești Doamne Dumnezeul meu şi nu este răutate nici nedreptate în inima Ta. Ajută-mă să îmi trăiesc bine viața pe care Tu mi-ai dăruit-o. Înțelepțește-mă să-mi drămuiesc bine toate puterile mele, să ajung până la adânci bătrânețe cu mintea limpede, purtându-mă pe picioarele mele fără mâhnire și fără durere. Precum cea mai frumoasă floare, așa fă Doamne, să înflorească sănătatea mea până la ultima mea răsuflare. Ridică-mi în spre Tine ochii mei și urechea mi-o deschide să Te aud în fiecare clipă a vieții mele pe acest pământ. Păzește-mi, Doamne, viața, și la bătrânețile mele nu mă părăsi în pustiul amar al singurătății și al neputințelor fără de nădejde. Că Tu, Părinte, același ești în veac. Cei răi ca iarba se ivesc, cei care fac fărădelegea se înalță toți și apoi cad și pier în fața Ta. Păzește-mă de viața și de soarta lor cea rea. Omul nepriceput nu poate cunoaşte şi cel neînțelegător nu va înțelege ce este viața sa. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale! Veselește-mă întru făpturile Tale şi în lucrurile mâinilor Tale împlinește-mi soarta mea. Bine este a Te lăuda pe Tine Doamne, Dumnezeul meu. Bine este a cânta Numele Tău, Preaînalte, și a vesti dragostea Ta şi adevărul Tău în toată viața mea. Amin.

Mărire…