RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma I – XX

Rps. 1 – 150

Toată suflarea să laude pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul în chimvale de strigare! Lăudaţi-L pe El în strune şi în chimvale bine răsunătoare! Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă! Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută! Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiță! Lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui! Lăudaţi-L pe Domnul întru puterile Lui! Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui! Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui!

Aliluia

 

Rps. 2 – 149

Fă, Doamne, judecata cea dreaptă, fă judecata cea sfântă și binecuvântată a Atotputernicului Dumnezeu pentru cei drepți ai Tăi. Amin. Judecată dreaptă fă acum între dânșii! În obezi și în cătușe de fier leagă-i, Doamne pe cei vicleni și pe cei făcători de rău. Ca să se vestească pacea la neamuri, laudele Tale Doamne în gura lor şi puterea adevărului Tău în mâinile lor. În așternuturile lor fă, Doamne, să se veselească toți cei drepți și să se bucure întru slava Ta. Izbăvește-i pe cei blânzi și îi înalță acum în pace peste tot poporul cel iubit al Tău. În psaltire îți va cânta Ție dreptul și în horă va cinsti cu laudă Numele Tău. Fiii păcii înaintea Ta se bucură, că din veac ai fost și ești Împăratul lor. Cel drept se veselește în Tine, și se închină înaintea Ta, că Tu ești Cel ce l-ai făcut pe el. Lauda Ta este în adunarea drepților. Cântaţi Domnului cântare nouă! Aliluia.

 

Rps. 3 – 148

Înalță, Doamne, puterea poporului care cu cinstire și în cânt de laudă se apropie de Tine! Lauda Ta fă să fie în inima oricui pe acest pământ şi în cer. Amin! Numele Tău să fie înălțat! Numele Tău, Doamne, să fie lăudat acum! Bătrânii și tinerii, judecătorii pământului cu toții, toate căpeteniile și toate popoarele, toate ființele cele vii, toți copacii și toți pomii cei de rod, toate dealurile și toți munții, focul, grindina, zăpada, gheața și viforul, voi toate, îndepliniți acum, aici, cuvântul Domnului! Adâncurile toate și toţi cei de pe pământ lăudaţi acum pe Domnul! Pus-a Domnul vouă lege şi nu o veți trece! Domnul a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit toate. Lăudați acum Numele Domnului voi cei ce ați fost puși să fiți mai presus de ceruri. Lăudaţi-L pe El voi cerurile cerurilor! Toată lumina și toate stelele, lăudați acum pe Domnul! Luna și soarele, lăudați acum pe Domnul! Toate puterile Lui lăudați acum pe Domnul! Toți îngerii Lui lăudați acum pe Domnul! Toate cele sfinte și înalte lăudați acum pe Domnul! Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri!   Aliluia.

Mărire…

 

Rps. 4 – 147

     Domnul a trimis Cuvântul Său tuturor celor binecuvântați ai Săi. Și a suflat Duhul Lui şi au ieșit izvoare vii. Domnul trimite Cuvântul Lui. El dă zăpada ca lâna, El aruncă gheața ca bucățelele de pâine, gerul Lui cine-l va suferi? Domnul presară negura ca cenușa. Adevărul Lui se răspândește repede la toți și în tot pământul. El a trimis Cuvântul Său spre noi. Cu hrană vie El ne-a întărit şi pacea a pus-o Domnul la hotarele cele tainice ale inimilor noastre. Și precum adună pasărea puii săi sub aripile sale, așa a voit El să adune pe toți fiii Săi, sub protecția dumnezeirii Sale. Și i-a binecuvântat Domnul pe toți fiii și pe toate fiicele Sale. Fii, Doamne, cu noi și ne întărește stâlpii porților intrărilor și ieșirilor noastre. Laudă fie mereu în toate lăcașurile Tale. Cinstire să fie în locul cel tainic al păcii și al sălășluirii Tale întru noi. Îmbracă-ne și acum în Tine, Doamne, Dumnezeul nostru. Aliluia.

Rps. 5 – 146

Domnul este mântuirea celor care nădăjduiesc în El și bunăvoința Lui este în cei care îl cinstesc cu inima lor. Nu în cel iute la picior este bună voința Lui precum nu este în puterea calului voia sa. Domnul dă hrană la toată ființa, hrana cea vie e pentru nevoile oamenilor. El face să răsară iarba, El găteşte pământului ploaie și El îmbracă cerul cu nori. Cântaţi Domnului în alăută, cântaţi-i Lui în cânt de laudă. Domnul smereşte pe cei răi până la pământ și El îi înalţă pe cei blânzi. Priceperea Domnului nu are hotar, mare este El, Domnul nostru şi mare este tăria Lui. El dă nume tuturor stelelor și doar El știe numărul lor. Domnul tămăduiește rănile cele fără de leac omenesc și El vindecă pe cei zdrobiți cu inima. El îi adună pe cei risipiți ai Săi și zidește zidurile cele tari ale apărării lor. Fii, Doamne, cu noi și ne apără de tot ce este rău! Plăcută să fie înaintea Ta rugăciunea mea și lauda buzelor mele să aducă slavă Numelui Tău. Aliluia.

 

Rps. 6 – 145

  Domnul este Dumnezeul părinților noștri, în neam şi în neam. Împărăţi-va Domnul în veac! El risipește calea celor răi și pe orfani şi pe văduvă El îi sprijină. Domnul îi păzeşte pe cei străini. Domnul iubeşte pe cei drepţi. Domnul înţelepţeşte orbii. Domnul dezleagă pe cei greu legați. Domnul eliberează pe cei ferecaţi în obezi. El dă hrană celor flămânzi, El face judecată celor năpăstuiţi. Domnul păzeşte adevărul în veac, că El pe toate bine le-a făcut. Fericit este cel ce are ajutor pe Dumnezeul cerului și al pământului. Fericit este cel care are nădejdea sa în Dumnezeu. Toate gândurile omului se sting și pier în ziua în care iese duhul lui din trup, atunci tăria trupului se reîntoarce în pământ. Ajută-mă să nu mă încred în cei puternici ai pământului, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire. Pune, Doamne, lauda Ta în inima mea și cântarea Ta în glasul meu. Și inima mea și sufletul meu va lăuda mereu Numele cel sfânt al Tău.

Aliluia.

Mărire…

 

Rps. 7 – 144

   Așază, Doamne, lauda Ta în gura mea şi trupul meu să binecuvânteze acum Numele cel sfânt al Tău, în veac şi în veacul veacului. Risipește viclenia celor răi și tot răul nu îl lăsa să mă atingă. Îndepărtează cărările celor răi de cărările vieții mele și mă păzește împreună cu toţi cei care Te cinstesc pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și o împlinește dacă este îndreptată înspre al meu bine și mă mântuiește, împreună cu toți cei care Te cinstesc pe Tine. Aproape fii, Doamne, de mine și de toţi cei ce Te cheamă pe Tine, de toţi cei care Te cheamă întru adevăr. Minunat ești în toate lucrurile Tale și drept ești în toate căile Tale. Deschide mâna Ta şi mă binecuvintează și fă-mă să fiu viu printre cei vii. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor cele de trebuință la bună vreme. Ajută-mă, Doamne, atunci când cad şi mă ridică să nu fiu apăsat. Minunat ești în toate lucrurile Tale și drept ești, Doamne, în cuvintele Tale. Din neam în neam e stăpânirea Ta și veșnică e Împărăţia Ta. Slava împărăției Tale este înaintea tuturor, cunoscută este puterea Ta înaintea fiilor oamenilor. Toți grăiesc despre puterea Ta și se minunează înaintea slavei împărăției Tale. În Tine se binecuvintează toți cei ce Te cunosc, și Te laudă pe Tine în toate lucrurile Tale. Dragostea Ta stă peste toate cele bune. Bun ai fost și ești cu toţi. Îndelung răbdător şi mult milostiv ești. Îndurat ești Tu Doamne. Cei drepți se bucură în Tine și vestesc dreptatea Ta. Pomenită este în viața lor măreția bunătății Tale. Ei văd mărirea slavei Tale și cu drag istorisesc puterea lucrurilor Tale. Și vor istorisi minunile Tale și măreția slavei sfințeniei Tale vor grăi. Cei buni, vor lăuda mereu lucrurile Tale şi puterea Ta o vor vesti din neam în neam. Măreția Ta nu are sfârșit! Mare ești Doamne şi lăudat este Numele Tău cel sfânt. Voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. În toate zilele Te voi binecuvânta, pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pe Tine Te cinstesc Dumnezeul meu, și Împăratul meu, acum și în veacul veacului. Ajută-mă să fiu mereu al Tău și fă-mă viu printre cei vii, că în Tine am nădejdea mea și bucuria mea și tot sprijinul meu.

Amin. Amin. Amin.

Rps. 8 – 143

   Fericit este cel care Te cinstește pe Tine ca Domn și Dumnezeu al său. Înconjoară-mă și pe mine acum cu slujitorii Tăi cei buni și mă păzește Tu, Doamne, cu puterea Ta. Că gura celor răi e plină de deșertăciune şi dreapta lor este în slujba nedreptății. Scoate-mă din mâna lor și nu-mi lăsa sufletul meu în robia lor cea grea. Mântuiește-mă împreună cu aleșii Tăi. Din inimă aș vrea să îți cânt Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, un cânt nou de mulțumire aș vrea să se înalțe către Tine din inima mea. Inima celor răi e plină de deșertăciune şi dreapta lor este în slujba nedreptății. Scoate-mă din ura și din cursa lor! Scoate-mă din apele lor cele tulburi! Scoate-mă acum din vâltoarea necazurilor! Trimite spre mine pe ai Tăi slujitorii să mă scoată acum cu bine din tot necazul meu. Atinge-mă cu puterea Ta! Pleacă, Doamne, cerurile şi Te pogoară spre chemarea și spre ruga mea. Deșertăciune sunt zilele omului pe acest pământ, ca umbra trec, doar Tu rămâi. Doamne, ajută-mă să pot să înțeleg ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că-l socotești pe el? Doamne, Tu mi-ai supus pe potrivnicii mei sub mine cu puterea Ta și nu i-ai lăsat să plece în țărână viața mea. Apărătorul meu ești Tu, Doamne, în Tine am nădejdea mea. Tu ești sprijinitorul meu cel de nebiruit şi izbăvitorul meu. Tu mi-ai învățat degetele mele la pricepere şi mâinile mele le-ai întărit în muncă. Binecuvântat ești Dumnezeul meu!

Mărire…