PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA XIII

C A T I S M A   XIII

Psm. 91 – bunătatea

Bine este pe acest pământ a Te cinsti pe Tine Doamne, Dumnezeul meu! Bine este a asculta de Cuvântul Tău. Bine este a cinsti și a trăi în Numele Tău. Fericit e cel ce gustă dimineața pacea Ta. Fericit este cel ce cunoaște adevărul Tău în întunecimea acestei lumi. Printre valurile cele trecătoare ale timpului Te laudă inima mea cu glas de bucurie. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai veselit cu lucrările Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai împlinit întru minunățiile zidirii mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Omul nepriceput nu le poate cunoaşte şi cel neînțelegător nu le poate accepta. Cei răi ca iarba se înmulțesc și lângă ei se ivesc și cresc și cei fărădelege. Ei se înalță dar repede cad și pier fără de urmă în veacul veacului. Iar Tu rămâi același: Stăpân al timpului și al vieții. Vrăjmaşii Tăi se risipesc în fața Ta şi pier toţi cei ce lucrează fărădelegea. Îți mulțumesc că mi-ai păzit puterea mea în zilele copilăriei și ale tinereții mele. Îți mulțumesc că m-ai înțelepțit și m-ai ajutat să-mi pun în Tine puterea, paza și tăria mea în zilele bătrâneților mele. Ridicatu-mi-ai spre Tine ochii mei și urechile mi le-ai deschis să Te aud în fiecare clipă a vieții mele pe acest pământ. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ai fost și ești atât de bun cu mine! Tu m-ai învățat să fiu bun și drept și ai făcut să înflorească viața mea în fața Ta. Răsăditu-m-ai în curțile Tale. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ai fost și ești așa de bun cu mine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai învățat să fiu bun și drept și ai făcut să înflorească viața mea în fața Ta. Întru bătrânețe bune se bucură cel ce este binecuvântat și apărat de Tine. În viața lui se vede cât de bun și cât de drept ești, Doamne. Nedreptate și răutate nu este întru Tine. Amin.

Psm. 92 – puterile

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai rânduit frumoasa armonie a lumilor ce mă înconjoară. Cu frumusețe le-ai îmbrăcat pe toate. Îmbrăcat ești cu Puterea ca și cu o haină. Tu ai întărit buna rânduială a lumilor care nu se va clinti. Din marea veșnicie eşti Tu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai stăpânit și stăpânești toate puterile adâncurilor. Ridicat-au vocea lor în valuri. Ridicat-au puterile glasul lor. Glasul lor în valuri s-a ridicat, mai mult decât glasul apelor clocotitoare. Mai mult decât zbuciumul mării s-au tulburat, dar Tu le-ai liniștit cu glasul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu stăpânești bunul mers al lumilor ce mă înconjoară. Minunat ești întru cele înalte. Dumnezeul cel adevărat ești Tu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru toate cuvintele cele pline de viață pe care le-au rostit în orice timp buzele Tale. Cuvintele gurii Tale s-au arătat a fi adevărate toate. Îți mulțumesc, Doamne, că ai grăit pe al meu înțeles și nu ai pus sub mare taină adevărurile lumilor care mă înconjoară. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toată dragostea Ta. Puterea lucrării Tale este Putere de viață făcătoare. Îți mulțumesc, și Te cinstesc. Întru lungime de zile m-ai binecuvântat. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 93 – apărare

Dumnezeul binecuvântării, Domnul, Dumnezeul binecuvântării mele, cu har m-ai binecuvântat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai înălțat și m-ai apărat. Apăratu-m-ai de mândria celor răi. Păzitu-m-ai să nu fiu atins de orgoliul inimii lor. Răsplătitu-le-ai fiecăruia după faptele lor. Opritu-i-ai pe cei răi. Risipit-ai fala și urgia lor. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu i-ai lăsat să grăiască nedreptate înaintea poporului Tău. Înțeles-au și cei nepricepuți din popor, până și cei nebuni, s-au înțelepțit prin Cuvântul Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai făcut să înțeleg că Tu ești Cel ce ai sădit urechea. Tu ești Cel ce ai zidit ochiul meu. Tu ești Cel ce ai pus sănătate și armonie în toate cele din lăuntrul meu. Înțelepciunea ai pus-o ca și o cunună peste mintea care vrea să fie în adevăr. Doamne, Dumnezeul meu, Tu ești cel ce știi și cercetezi toate trăirile mele. Ție îți mulțumesc pentru toate frumusețile vieții mele. Ție îți mulțumesc pentru că mi-ai dat știința și puterea vieții. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai păzit gândul meu. Tu singur îl știi și îl cunoști înainte de a se naște în mintea mea. Fericit e omul pe care îl cercetează și îl păzește bunătatea Ta. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai liniștit în zilele cele rele. Risipit-ai lucrarea celui rău. Știu că nu m-ai părăsit, chiar dacă eu Te-am părăsit de multe ori. Putere ai pus în inima mea. Ridicatu-Te-ai cu mine și ai stat împotriva celor ce viclenesc şi ei nu au putut lucra împotriva mea. Că de nu mi-ai fi ajutat mie Doamne, puțin îmi rămânea și s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Dar când am crezut că a sosit al meu sfârșit, atunci, mâna Ta Doamne, m-a ajutat, m-a ridicat și m-a întărit. Îți mulțumesc că nu ai lăsat să se înmulțească durerile mele în inima mea. Mângâierile Tale mi-au întărit sufletul și inima. Amin.

Mărire…

Psm. 94 – universul

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să mă bucur de iubirea Ta. Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să întâmpin faţa Ta cu laudă și bucurie. Mare ești Tu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tu ești Cel ce ții armonia firii în ceruri și în tot pământul. În mâna Ta, Tu ții viața universului și toate rânduielile mișcării lui. În mâna Ta sunt toate înălțimile cele de nepătruns, și toate adâncurile ale Tale sunt. Tu ai zidit materia cu toată viața și cu tot ceea ce stă în firea ei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai rânduit să pot ajunge să Te cunosc și să mă plec înaintea Ta. Domnul meu și Dumnezeul meu, în Tine eu am armonia și împlinirea vieții mele. Tu m-ai zidit pe mine și nu eu Te-am creat pe Tine. Tatăl meu ești Tu. Părintele zidirii mele ești din marea veșnicie. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să aud glasul cuvintelor Tale. Inima mea ai păzit-o și nu s-a învârtoșat. Ispita ai oprit-o și nu m-a biruit. Lucrurile și faptele Tale mi le-ai arătat și în ele eu m-am bucurat. Îți mulțumesc că mi-ai arătat căile cele bune ale vieții și nu m-ai lăsat să pribegesc fără de sens prin timp. Împlinitu-m-ai în tot ce este binecuvântat al Tău. Amin.

Psm. 95 – pământul

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai pus cântare nouă în inima mea. Tot pământul cântă măreția Ta. Cerurile binecuvintează Numele cel sfânt al Tău. Toate câte sunt cinstesc slava și puterea Ta. Mare ești Doamne. Mai presus decât toţi dumnezeii ești Tu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Îți mulțumesc Ție pentru frumusețea ce ai pus-o înaintea mea. Tu ai făcut cerurile și splendoarea lor. Laudă şi frumusețe, sfințenie şi măreție, toate sunt în locașul cel sfânt al Tău. Îți mulțumesc Ție, că m-ai învrednicit să îți aduc slavă şi cinste pe cărarea vieții mele. Slăvit este Numele Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să pot aduce daruri din darurile Tale în curtea cea sfântă a locașului sălășluirii Tale printre noi. Înaintea Ta stă plecat tot pământul cu toate cele ale sale. Tu îi dai viața și armonia lui. Cerurile se veselesc şi pământul se bucură în frumusețea Ta. Marea tresaltă şi toate cele ce sunt în sânul ei se bucură întru Tine. Țarinile şi toate cele ce sunt pe ele se umplu cu rod prin binecuvântarea Ta. Bucură-se de faţa Ta, Doamne, toţi copacii pădurii, și toți pomii cei roditori ai pământului. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să mă bucur și eu de frumusețea lor.

Psm. 96 – buna rânduială

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai pus bună rânduială în cursul lumii în care noi trăim. Se bucură pământul înaintea Ta, și se veselesc insulele cele multe. Nor şi negură împrejurul Puterilor Tale. Dreptatea şi bunătatea sunt temelia la toată rânduială cea bună. Foc mistuitor merge înaintea Ta şi arde împrejurul Tău tot ceea ce este rău. Luminat-a strălucirea Ta în toată lumea. Tot pământul a văzut slava Ta şi s-a cutremurat. Munții s-au topit ca ceara în faţa Puterilor Tale. Tu ești Domnul Dumnezeul cerului și al pământului. Vestit-au cerurile lucrarea Ta şi au văzut toate popoarele slava Celui Preaînalt. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai dat înțelepciune și pricepere să Te cunosc. Îți mulțumesc că m-ai păzit. Îți mulțumesc că nu m-ai lăsat să mă încred și să mă închin chipurilor ce sunt făcute de mințile omenești. Îți mulțumesc că m-ai păzit de amăgirea și de deșertăciunea lor. Înaintea Ta se închină toţi îngerii și toate puterile. Tu ești Domnul cel Preaînalt. Cei ce Te iubesc pe Tine, Doamne, aceia părăsesc răul. Tu păzești sufletele celor buni. Tu îi scoți pe ei din mâna celui rău. Pomenirea bunătății Tale este din veac în veac. Amin.

Mărire…

Psm. 97 – bunătatea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai făcut lucruri minunate pentru viața și pentru împlinirea mea. Scosu-m-ai cu bine din toate nedreptățile. Cu mine ai fost și nu m-au răpus. Drept ești, Doamne, și mare este bunătatea inimii Tale. Cunoscută este bunătatea inimii Tale înaintea tuturor ființelor. Dreptatea Ta stă înaintea tuturor. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai arătat mila Ta lui Iacob şi adevărul Tău lui Israel. Văzut-au toate ființele darul mântuirii Tale. Plecatu-s-au în fața Ta toți cei ce locuiesc pământul. Îți mulțumesc, Doamne, că ai bucurat inima mea. Așezatu-m-ai în al Tău Duh. Îmbrăcatu-m-ai în Adevăr. Îți mulțumesc, Doamne, și Te cinstesc cu toată ființa și cu toată priceperea mea. Plecat vin înaintea Ta, pentru că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Tresaltă tot ceea ce este viu în fața Ta. Tresaltă plinătatea firii și toți cei ce locuiesc în ea se bucură de Tine. Cursul vieții se bucură și se așază lin pe cărarea binecuvântării. În fața Ta se împlinește frumusețea ei. Fericit este cel ce trăiește întru bună voința inimii Tale. Nimic nu îi va lipsi în veac. Neamul său se va binecuvânta și moștenirea sa mereu va prospera. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate binecuvântările bunătății Tale.

Psm. 98 – descoperirea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai pus bună rânduială în toate cele ce sunt în ceruri și pe acest pământ. Înaintea Ta se pleacă toate popoarele. Fiecare Te cinstește în felul său și în limba sa. Tu Te descoperi celor ce au inima curată. Acelora Tu le arăți chipul Tău. Binecuvântat ești întru toate. Tu șezi pe heruvimi și înaintea Ta se pleacă tot pământul. În inima celui bun și drept Tu lucrezi cu putere mare. Lăudat e Numele Tău. Sfânt și atotputernic este El. Tu ai întemeiat dreptatea și judecata cea dreaptă, a Ta este. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai descoperit lucrarea Ta în aleșii Tăi. Moise şi Aaron între preoţii bună voirii inimii Tale. Samuel între cei care au chemat Numele Tău. Ei Te-au chemat și Tu i-ai ascultat. În stâlp de nor ai grăit către ei, că au păzit Legea Ta şi poruncile pe care le-ai dat lor, ei le-au împlinit. Tu i-ai ascultat pe ei și ai făcut multe și mari minuni înaintea ochilor lor. Îți mulțumesc, Doamne, că Te-ai făcut cunoscut nouă prin cuvântul cel dat lor. Auzitu-m-ai când mi-am înălțat glasul meu spre Tine. Văzutu-m-ai și m-ai cercetat când m-am închinat în locul cel sfânt al Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai pus adevăr și putere în inima mea. Amin.

Psm. 99 – renașterea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai pus cânt de bucurie în inima mea. În toți cei care locuiesc pământul pus-ai izvor de viață și dar de nemurire. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să Te cunosc. Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului. Tu ne-ai făcut pe noi şi nu noi Te-am făcut pe Tine. Noi suntem fiii binecuvântării Tale. Fiii nou născuți din apă și din Sfântul Duh. Pe Calea cea bună ne-ai călăuzit. În Adevăr ne-ai îmbrăcat. În curțile cele tainice ale Vieții ne-ai așezat. Bun ai fost și ești mereu cu noi, cei călători prin timp. Îți mulțumesc, Doamne, că ai rânduit să Te întâlnesc în calea vieții mele. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai înțelepțit să primesc Adevărul cel de viață dătător. Îți mulțumesc pentru că mi-ai spus cele pământești şi mi-ai arătat cele cerești și nu m-ai lăsat să mă îndoiesc înaintea lor. Tu m-ai ajutat să cred în Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi precum Moise a înălțat șarpele în pustie, aşa s-a înălțat și Iisus, Fiul Omului, pe a Sa cruce ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică. Că aşa ai iubit lumea, încât pe Fiul Tău Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică. Amin.

Psm. 100 – paza Domnului

Cinstire aduc bunătății Tale, Părinte. Mulțumire și recunoștință îți aduce inima mea. Tu m-ai ajutat să merg cu pricepere pe calea cea bună a vieții. Îți mulțumesc că m-ai cercetat și ai venit la mine. Atotputernice Părinte, întăritu-m-ai cu puterea Ta. Ajutatu-m-ai să umblu în nerăutatea inimii în fața Ta. Îți mulțumesc că m-ai păzit să nu pun înaintea ochilor mei lucru nelegiuit. Îți mulțumesc că mi-ai dat discernământ curat și m-ai ajutat să nu-i urmez pe cei răi. Pe călcătorii de lege i-ai îndepărtat de calea mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu ai lăsa să se lipească de mine inima îndărătnică. Pe cel ce clevetește în ascuns pe vecinul său, Tu l-ai ținut departe de viața mea. Îți mulțumesc că nu m-ai lăsat să mă însoțesc cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima. Ochii mei i-ai îndreptat spre cei drepți și buni la inimă. Pe cel bun l-ai trimis să-mi fie mie de ajutor. Îți mulțumesc, Doamne, că l-ai oprit pe cel mândru și pe cel nedrept și nu i-ai lăsat să pășească pragul casei mele. Opritu-i-ai pe cei plini de răutate și nu i-ai lăsa să mă atingă în vreun chip. Păzitu-m-ai împreună cu toți cei dragi și apropiați ai mei neîncetat. Îți mulțumesc. Amin. Amin. Amin.

Mărire…