PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA XII

C A T I S M A   XII

Psm. 85 – ajutor

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai plecat urechea Ta spre mine și m-ai auzit. Păzitu-m-ai să nu ajung sărac şi necăjit între valurile acestei lumi. Sufletul meu l-ai îmbrăcat în lumina chipului Tău. Întăritu-mi-ai inima și nu m-ai părăsit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai mântuit de multe rele și m-ai scos cu bine din multe încercări. Bun şi blând eşti, Doamne. Tuturor celor ce Te cheamă în Duh și în Adevăr. Tu le dai putere și le dai al Tău ajutor. Ascultat-ai, Doamne, rugăciunea mea. Luat-ai aminte la glasul cererii mele. Din tot necazul m-ai scos cu bine. Tu ai fost cu mine, că nimeni nu este asemenea Ţie între dumnezei, şi nici fapte nu sunt ca și faptele Tale. Îți mulțumesc că m-ai făcut să văd cum toate neamurile pe care le-ai creat se închină înaintea Ta. Ele măresc Numele Tău, fiecare în limba sa și în felul său. Mare eşti Tu și minunate lucruri faci în sânul fiecărui popor. Tu eşti Dumnezeul cel binecuvântat. Îți mulțumesc că m-ai povățuit pe calea Ta şi m-ai pus să fiu mereu în adevărul Tău. Veselit-ai inima mea. Ajutatu-m-ai să văd și să cunosc Numele Tău așa cum este El în adevăr. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea. Cinstesc Numele Tău în veac. Mare este mila Ta spre mine. Îți mulțumesc Preabunule Părinte că ai scos de multe ori sufletul meu din iadul cel mai de jos și nu m-ai lăsat să mă prăpădesc întru adâncuri. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule, că nu ai lăsat călcătorii de lege să se ridice asupra mea. Adunarea celor ce îmi căutau sufletul Tu ai risipit-o. Tu, Doamne, ești Dumnezeu Îndurat. Bun ești și îndelung-Răbdător. Tu ești mult-Milostiv şi adevărat. Datu-mi-ai tăria Ta şi m-ai ridicat. Făcut-ai cu mine semn spre bine, să vadă și să priceapă cei ce mă urau. Opritu-i-ai să nu îmi poată face rău. Amin.

Psm. 86 – Cuvântul viu

Temelia omului bun este Cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, zidit de mic în inima lui. Îți mulțumesc Ție, că ai zidit în inimile celor dragi ai mei, al Tău Cuvânt viu și de viață făcător. Lucruri slăvite ai scris în inima lor. Adusu-mi-am aminte de Raav şi de Babilon, de cei de alt neam, Tirul şi poporul etiopienilor, aceştia acolo s-au născut. Mamă grăiește tot omul. Și om s-a născut din al Tău Cuvânt. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai dat putere celor smeriți să se nască din al Tău Cuvânt. În Tine Doamne, este locașul tuturor celor care fac binele. Îți mulțumesc, Doamne.

Psm 87 – protecție mare

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai auzit când am strigat ziua şi toată noaptea înaintea Ta. Dumnezeul Cel viu ești Tu. Dumnezeul mântuirii și al izbăvirii mele ești. Îți mulțumesc. Ziua Te-am rugat și m-ai ascultat. Plecat-ai urechea Ta spre ruga mea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că nu ai lăsat să se umple de rele mintea și gândirea mea. Îți mulțumesc că nu ai lăsat să se apropie de iad sufletul și viaţa mea. Îți mulțumesc că Tu nu ai lăsat să fiu socotit printre cei care se coboară în groapă. Îți mulțumesc că ai rânduit să fiu în viață până acum. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit viu și nu ai îngăduit să ajung ca un om neajutorat, între cei morți. Îți mulțumesc pentru că m-ai făcut să fiu și să rămân om viu și nu ai lăsat să fiu lepădat ca un rănit care doarme în mormânt, de care nimeni nu își mai aduce aminte. Ridicatu-m-ai din groapa cea mai de jos. Îți mulțumesc. Scosu-m-ai dintru cele întunecate ale adâncurilor şi nu m-ai părăsit în umbra morţii. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai oprit valurile cele mari și nu ai lăsa urgia lor să vină peste mine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu ai lăsat pe cunoscuții mei să fie îndepărtați de mine prin lucrările cele pizmașe a vrăjmașilor. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai păzit să nu ajung eu urâciune înaintea lor. Închis am fost în lumi din care om cu a sa putere nu poate ieși și Tu m-ai scos cu bine din robia lor. Ochii mei au slăbit de atâta suferință, dar Tu i-ai întărit și nu s-a stins lumina lor. Îți mulțumesc. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua am întins către Tine mâinile mele și Tu m-ai auzit și m-ai cercetat. Îți mulțumesc, Doamne. Dintre cei morți m-ai scos și m-ai ridicat din nou la viață. Întru întuneric nu m-ai lepădat. Minunile Tale m-au însuflețit. Dreptatea Ta s-a făcut în pământul ce părea a fi de tot uitat. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lepădat sufletul meu şi faţa Ta nu ai întors-o de la mine. Sărac şi în osteneli nu m-ai lăsat să îmi trăiesc viața pe acest pământ. Iertatu-mi-ai păcatele neștiinței și toate căderile tinereților mele mi le-ai îndreptat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai înălțat și nu m-ai smerit. Mi-ai dat viață și putere și nu m-ai lăsat să fiu mâhnit și părăsit. Îți mulțumesc Ție. Peste mine au trecut multe și mari valuri înspăimântătoare dar puterea Ta m-a ocrotit și nu m-au strivit. În Tine m-am adăpostit şi înfricoșările cele grele nu m-au atins și nu m-au tulburat. Înconjuratu-m-au ca apa și Tu m-ai apărat. Îți mulțumesc Ție și Te cinstesc cu toată inima, cu toată puterea și cu toată priceperea mea. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu că m-ai ajutat neîncetat și m-ai dus cu bine și cu pace la limanul cel bun și binecuvântat al vieții mele pe acest pământ. Îți mulțumesc Ție că m-ai păzit și m-ai protejat. Tu nu ai lăsat să fie îndepărtat prietenul meu cel bun de mine prin deșarte vorbe și prin viclene amăgiri. Îți mulțumesc Ție, că m-ai ajutat să fiu în pace și în bună înțelegere cu vecinul meu, cu cunoscutul meu și cu trimisul Tău. Păzitu-m-ai până și de ticăloșia mea. Îți mulțumesc, Doamne. Amin.

Mărire…

Psm. 88 – legământul Domnului

Bunătatea Ta, Doamne, o cânt și din neam în neam inima mea vestește cu bucurie adevărul Tău. Că pe veci Tu ai întemeiat bunătatea şi ai aşezat în tainele cerurilor adevărul firii. Ție îți mulțumesc, Doamne, că Te-ai plecat spre cei aleși de pe acest pământ și ai făcut legământ viu. Datu-Ți-ai al Tău cuvânt înaintea celui drept și în fața cerurilor l-ai făcut de neclintit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai pus cerurile să păzească tainele Tale şi Adevărul cel veșnic. Cinstit este în adunarea sfinților. Că cine este ca și Tine, Doamne, în ceruri şi cine se va asemăna cu Tine, Atotputernice, între fiii lui Dumnezeu? Preaslăvit ești, Doamne, în sfatul sfinților. Tu ești peste toți cei dimprejurul Tău. Tu ești Dumnezeul Puterilor, și cine este asemenea Ţie? Puternic eşti, şi Adevărul întru Tine este. Tu cunoști și stăpânești puterile firii şi mișcările valurilor lor Tu le potolești și le pui în măsura cea bună a pasului lor. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu smerești ca și pe un rănit pe cel mândru, și cu braţul puterii Tale, Tu risipești pe toți cei potrivnici bunelor rânduieli. Ale Tale sunt cerurile şi al Tău este tot pământul. Lumea şi plinirea ei Tu le-ai întemeiat pe tăria rânduielilor lor. Miazănoapte şi miazăzi Tu ai zidit. Braţul Tău este nebiruit și în el este Puterea. Dreptatea şi bunătatea sunt temelia rânduielilor Tale. Pacea şi adevărul merg înaintea feţei Tale. Fericit este omul care Te cunoaște pe Tine. El în Numele Tău se bucură toată ziua şi în lumina feţei Tale el e viu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ridicat din pulbere și m-ai zidit după chipul Tău și m-ai înălțat. Tu eşti tăria vieții mele, din Tine eu primesc puterea și seva însănătoșirii mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi şi le-ai zis: Dat-am ajutor celui blând și smerit, înălțat-am pe cel ce era făcător de pace în poporul Meu. Cunoscutu-l-am pe cel drept. Alesul Meu este cel bun la inimă, el nu are urmă de ură înăuntrul său. Peste el este mereu mâna Mea şi braţul Meu îl întărește. Nici un vrăjmaș nu va putea izbuti împotriva lui şi tot fiul fărădelegii nu-i va putea face rău. Şi voi stârpi pe vrăjmaşii săi de la faţa lui şi pe cei care-l urăsc pe el, Eu îi voi înfrânge. Adevărul Meu şi pacea Mea cu el vor fi şi în Numele Meu se va înălța puterea lui. Şi îi voi pune dreapta lui peste toate, și el Mă va chema zicând: Tatăl meu eşti Tu, Dumnezeul meu şi sprijinitorul meu, Dumnezeul mântuirii mele. Şi îl voi face întâi-născut, mai înalt decât cei puternici ai pământului. În veac îi voi păstra dragostea Mea şi cuvântul Meu înaintea lui va fi. De vor părăsi fiii lui legea Mea şi după rânduielile Mele nu vor umbla, de vor nesocoti cuvintele Mele şi poruncile Mele nu le vor păzi, atunci, cu toiag voi risipi fărădelegile lor, şi cu mustrări le voi îndrepta greșelile lor. Iar mila Mea nu o voi depărta de la ei, nici nu voi rupe legământul Meu şi cele ce ies din buzele Mele, nu le voi schimba vreodată. Pentru că o dată Eu M-am jurat pe sfințenia Mea și cuvântul dat în veac nu îl voi uita. Oare, voi minți Eu pe cel drept? Seminţia lui în veac va rămâne înaintea Mea şi numele lui și moștenirea sa va fi ca și soarele înaintea Mea şi ca luna va rămâne și va trece prin orice timp şi nu va fi înghițit de întunecimi. În cer Mă va avea martor credincios și pe pământ va fi păzit de Adevărul cel veșnic, ce nu are început și în veac nu va avea știrbire sau sfârșit. Amin. Îți mulțumesc Ție, Doamne, Tu ești cel ce ai pus în mine începuturile vieții și Adevărul împlinirii mele. Adusu-Ţi-ai aminte de mine și de toți cei dragi și apropiați ai mei și în toate cele bune ale viețuirii noastre ne-ai păzit și ne-ai împlinit. Îți mulțumesc. Binecuvântat ești Tu în veac. Amin.

Mărire…

Psm. 89 – nestatornicia

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Te-ai făcut nouă scăpare în neam şi în neam. Mai înainte de a fi munții şi pământul şi lumea, din veac şi până în veac eşti Tu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu l-ai întors pe om în pulberea pământului când s-a plecat spre cele pline de amară viclenie. Priceput-ai slăbiciunea lui. Pusu-i-ai hotar de netrecut prin timp. Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă a nopții. Dar anii noștri sunt puțini și ei sunt grabnic trecători pe acest pământ. Ca zorii dimineții se nasc și înfloresc. Pe nesimțite trec, și precum cade în fiecare zi seara, așa cad fiecare în parte și se sting, şi nu mai sunt. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ne-ai părăsit întru fărădelegile noastre. Chiar dacă răutățile inimii ne-au împuținat zilele şi ne-au adus mult amar, Tu nu ne-ai stins viața și firul ei nu ni l-ai frânt. Anii noştri sunt socotiți ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noştri sunt șaptezeci de ani, iar de vor fi în putere, optzeci de ani. Iar cei ce sunt peste aceştia, sunt plini de slăbiciune, de osteneală, și de necaz. Viaţa pe acest pământ, în orice chip ar fi, ea trece. Toți venim și plecăm din trup, la fel cum au venit și au plecat cei dinaintea noastră. Cine cunoaşte Puterile Tale, acela pricepe şi nestatornicia celor ce sunt supuse acestui timp. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai învățat să socotim bine zilele noastre. Îți mulțumesc că ne-ai dat putere să ne putem îndrepta inimile spre înțelepciunea vieții și spre frumusețea ei. Îți mulțumesc că ai umplut diminețile vieții mele cu lumina Ta. Îți mulțumesc că ai pus bucurie în inima mea. Îți mulțumesc că ai veselit sufletul meu pe acest pământ. Îți mulțumesc că m-ai trecut cu bine peste zilele în care eu am suferit. Îți mulțumesc pentru anii cei grei ai vieții mele. Păzitu-m-ai în vremea lor. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 90 – protecție

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să locuiesc în lumina Ta. Tu ești Cel Preaînalt. Tu ești Tatăl meu ceresc. Sub acoperământul Tău m-ai odihnit. Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului. Sub paza Ta m-ai așezat. În pacea Ta m-ai bucurat. Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost și ești mereu Sprijinitorul meu. Tu ai fost și eşti Binecuvântarea mea. Domnul meu și Dumnezeul meu ești. În Tine eu mi-am pus toată nădejdea și toată viața mea. Îți mulțumesc că m-ai scos cu putere din cursa vânătorilor şi de cuvântul cel tulburător mi-ai apărat inima. Cu puterea Ta m-ai umbrit. Sub aripile Tale m-ai ocrotit. În Tine m-ai îmbrăcat. Ca și cu o armă m-ai înconjurat cu Adevărul Tău. Ție îți mulțumesc că m-ai păzit de temerile mele. Ție îți mulțumesc că m-ai ferit de frica de noapte și de cele ce sunt în întuneric. Ție îți mulțumesc că m-ai îndepărtat de primejdia ce zboară ziua. Ție îți mulțumesc că m-ai păzit de lucrul ce umblă în întuneric. Ție îți mulțumesc că m-ai apărat de boli molipsitoare și de boli fără de leac ce bântuie întru amiaza mare. Chiar de au căzut dinspre latura mea o mie şi zece mii de-a dreapta mea, de mine, când am fost sub paza Ta, Doamne, nici un necaz nu s-a apropiat. Însă cu ochii mei am privit şi lucrarea celui rău am văzut, dar de ea nu am fost în nici un chip ademenit sau biruit. Îți mulțumesc, Doamne, că ai păzit în mâinile Tale viața, pacea, bucuria și sănătatea mea. Tu nu ai lăsat să vină peste mine rele şi bătaie nu ai lăsat să se apropie de casa mea. Ție îți mulțumesc, Doamne, Preaînalte, că ai poruncit îngerilor Tăi să mă apere în toate căile mele. Pe mâini m-au înălțat ca nu cumva să împiedic de piatră piciorul meu. Peste aspidă şi vasilisc de am pășit, de Puterile Tale am fost păzit. De am călcat peste leu şi peste balaur, de Puterile Tale am fost protejat și apărat să nu fiu atins de nici un rău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că înspre Tine a nădăjduit inima mea şi Tu m-ai apărat mereu. Acoperitu-m-ai cu Puterea Ta și mi-ai făcut cunoscut Numele cel sfânt al Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că atunci când am strigat către Tine, Tu, Preabunule, m-ai auzit și la mine ai venit și m-ai mântuit. Cu mine ai fost în bucurii și ele au sporit. Cu mine ai fost în necazuri și ele s-au risipit. Scosu-m-ai cu putere şi m-ai așezat sub ocrotirea Ta. Cu lungime de zile m-ai binecuvântat, şi mi-ai dat împlinirea vieții. Îți mulțumesc.

Amin. Amin. Amin.

Mărire..