PSALTIREA MULȚUMIRII

C A T I S M A   XIV

C A T I S M A   XIV

Psm. 101 – însănătoșire

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai auzit rugăciunea mea. Chemarea mea la Tine a ajuns. Întors-ai faţa Ta spre mine. În ziua necazului Ți-ai aplecat urechea Ta spre ruga mea și Tu m-ai auzit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat să se stingă ca fumul zilele mele. Îți mulțumesc, Doamne, că ai întărit oasele mele și nu le-ai lăsat să se umple de durere și de uscăciune. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai vindecat rănile cele ascunse ale inimii. Putere i-ai dat și nu ai lăsat-o să se usuce ca iarba cea tăiată. Ție îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat să mănânc din Pâinea vieții. Pâinea cea coborâtă din cer mi-ai dat și toate ale mele s-au vindecat. Îți mulțumesc că ai auzit glasul suspinului meu și ai tămăduit oasele mele și trupul meu s-a însănătoșit. Îți mulțumesc, Ție că m-ai cercetat și nu m-ai lăsat să mă cufund în singurătatea cea amară și din pustiul însingurării m-ai izbăvit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai părăsit și nu m-ai lăsat să ajung ca și bufnița ascunsă printre dărâmături. Privegheat-am şi m-ai ajutat să ies cu bine din însingurare și durerea nu ai lăsat-o să mă biruiască. Toată ziua Tu ai fost cu mine și pe vrăjmași i-ai oprit și nu i-ai lăsat să îmi sporească durerea și necazul care mă apăsa. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai păzit să nu ajung să-mi fie cenușa hrana mea. Păzitu-m-ai să nu ajung să îmi amestec băutura mea cu lacrimi de durere și amar. Îți mulțumesc Ție, că ai oprit urgia grea şi necazul care ar fi venit asupra mea. Ridicându-mă m-ai întărit. Păzindu-mă, nu m-am surpat. Îți mulțumesc, Doamne, că ai păzit zilele mele și nu le-ai lăsat să se stingă ca umbra. Îți mulțumesc că în lumina vieții m-ai îmbrăcat și cu sănătate m-ai binecuvântat. Privit-ai înspre mine din locul Tău cel sfânt și m-ai îmbărbătat. Venit-ai și mi-ai dat puterea însănătoșirii mele. Ție îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai auzit suspinul sufletului meu și nu m-ai lăsat să fiu ferecat în boală și durere. Dezlegatu-m-ai de legătura cea rea. Întăritu-mi-ai sufletul meu. Păzitu-mi-ai cugetul să nu cad în disperare. Poruncit-ai să nu fiu luat de pe acest pământ la jumătatea zilelor mele. Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost și ești atât de bun cu mine. Anii Tăi sunt din neam în neam. Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai zidit, şi cerurile toate sunt lucrul mâinilor Tale. Acelea vor pieri, dar Tu rămâi în veac. Trupul nostru pământesc, se învechește ca și o haină folosită. Noi oameni cu toţi ne învechim și ne tot schimbăm și îmbătrânim. Toate se învechesc și toate se schimbă mereu până pier. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu sunt legați de timp și nu se sting ca anii noștri pe acest pământ. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai făcut părtaș al Vieții și al bucuriei însănătoșirii mele. Îți mulțumesc că m-ai făcut să fiu părtaș cu fiii celor binecuvântați. Îți mulțumesc Ție, că mi-ai dăruit însănătoșire și pace aici pe acest pământ atât de trecător. Îți mulțumesc Ție, că ai fost mereu cu mine în clipa cea grea a încercării și m-ai scos cu bine din tot necazul. Îți mulțumesc pentru tot binele pe care mi l-ai făcut. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 102 – binecuvântare

Sufletul meu Te binecuvintează pe Tine, Doamne, și îți mulțumește Ție, Domnul meu și Dumnezeul meu! Te binecuvintează pe Tine toate cele dinlăuntrul meu. Toată a mea ființă binecuvintează Numele cel sfânt al Tău. Sufletul meu Te binecuvintează pe Tine, Doamne, și îți mulțumește pentru toate binefacerile Tale. Tu mi-ai curățit toate fărădelegile și m-ai scos cu bine din toate căderile mele. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai vindecat toate bolile și mi-ai alinat durerile. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai scos din stricăciune viaţa și m-ai încununat cu cinste şi cu pace. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai umplut de bunătăţi inima mea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai înnoit puterile și tinerețile mele. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai făcut mereu judecată dreaptă pentru mine și pentru toți cei dragi și apropiați ai mei. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că nu ai lăsat să mi se facă strâmbătate și nedreptate. Păzitu-m-ai cu Legea Ta. Cunoscute ai făcut inimii mele căile Tale. În Adevăr m-ai așezat. Îndurat şi milostiv ești Doamne. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai fost îndelung-răbdător și mult-milostiv cu mine până acum. Din căderile cele rele ale mele m-ai scos și m-ai îndreptat. Fărădelegile nu le-ai lăsat să mă biruiască și urgia lor nu ai lăsat-o să mă strivească. Cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Ta spre cei ce Te cinstesc pe Tine. Cât e de departe răsăritul de apus, așa ai depărtat de la noi toate necazurile noastre. În ce chip iubește tatăl pe fiii săi, aşa îi iubești și Tu pe cei ce Te cinstesc pe Tine. Doar Tu cunoști cu adevărat zidirea noastră. Tu știi că ţărână suntem. Omul este ca iarba. Zilele lui sunt ca și floarea câmpului. Se naște și înflorește, uită și îmbătrânește. Duhurile vieții țin în putere trupul său. Când iese sufletul din trup, acolo omul nu mai este şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său. Îți mulțumesc Ție, că m-ai îmbrăcat în haina vieții și în pacea Ta. Îți mulțumesc Ție, că mi-ai adus mereu aminte de cuvintele Tale, de cuvintele cele ziditoare de pace și de viață pe acest pământ. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai dat putere să le păzesc până acum și ai făcut să se împlinească în toate. Binecuvântat ești Doamne de îngerii Tăi cei puternici în slujire. Ei aud al Tău cuvânt şi împlinesc voința Ta. Sufletul meu Te binecuvintează pe Tine, Doamne, și îți mulțumește Ție, pentru toate binefacerile Tale. Amin.

Mărire…

Psm. 103 – armonia zidirii

Sufletul meu Te binecuvintează pe Tine și îți mulțumește Ție, Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu! Tu ești cârmuitorul Cel bun al cerului și al pământului! Din Tine este viața şi în Tine se împlinește frumusețea ei din veac în veac în orice univers și aici, acum, pe acest pământ. Lumină din lumina Ta este viața noastră, iar cerurile cele nevăzute sunt locurile tainice ale sălășluirii Tale în noi și printre noi. Îți mulțumesc, Doamne, că Te-ai descoperit nouă Tu însuți ca și Cuvântul vieții prin care toate s-au făcut. Din Tine este viaţa noastră şi viaţa este lumina oricărui om pe acest pământ. Tu pentru binele nostru ai rânduit ca lumina să lumineze în întuneric şi întunericul să nu aibă putere asupra ei. Mai presus de orice frumusețe omenească e frumusețea chipului Tău, și suflarea Cuvântului Tău pe toate la viață le-a adus și le aduce neîncetat. Îți mulțumesc Ție, Celui ce ai înveșmântat pământul în raze de lumină, iar norii plini de apă i-ai pus ca să aducă ploaie de rod asupra lui. Îți mulțumesc Ție, Celui ce cu gingășie pășești peste aripile vânturilor. Îți mulțumesc Ție, Celui ce din suflu faci pe ai Tăi crainici şi din văpăi de fulger, Tu făurești pe slujitorii Tăi pară de foc. Cinstire și mulțumire îți aduc Ție, Doamne. Tu pe temelii ascunse, ai pus pământul și toată frumusețea lui. Cu apa l-ai înveșmântat ca într-o haină albăstrie, iar aurora dimineții i-ai pus-o drept podoabă și cunună. Adâncul este ca îmbrăcămintea Ta, și toate abisurile lui, smerite ascultă glasul Tău. Îți mulțumesc Ție Celui ce ai făcut să iasă din înălțimea munților izvoare limpezi cu apă vie, cristalină, care dă viață și învie toate cele ce Tu ai sădit pe fața întregului pământ. Cinstire și mulțumire îți aduc Ție, Doamne. De glasul Tău ascultă fiecare în parte, și stau în locul și în făgașul lor. Munții s-au ridicat după porunca Ta. Marea s-a adâncit acolo unde Tu i-ai așezat locașul ei. Hotar i-ai pus, pe care nu îl va trece, și nu se va întoarce să acopere pământul cu valurile și cu tumultul ei. Îți mulțumesc Ție Celui ce ai rânduit să răsară iarbă pentru toate animalele câmpului. Tu hrana omului ai rânduit să fie iarba ce face sămânţă şi tot pomul cel bun și bine roditor. Vinul cu bună măsură spre veselia inimii l-ai dat și untdelemnul spre strălucirea feței iar pâinea spre întărirea inimii lui. Sufletul meu Te binecuvintează pe Tine, Cel ce ai făcut să fie plini de sevă toți pomii pământului pe care i-ai zidit ca să aducă rod spre bucuria tuturor celor vii. Acolo între ramurile lor păsările cerului îşi fac cuib și adăpost. Ție îți mulțumesc, Doamne. Tu ai făcut luna să ne arate timpurile, și soarele spre a încălzi pământul. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte spre buna odihnă a tuturor. Răsărit-a soarele şi omul a ieșit la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut! Pământul se îmbracă în binecuvântarea Ta. În mări și oceane ai așezat ființe, cărora numai Tu le cunoști numele și numărul lor, ființe mici şi mari. Ele de la Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Când Tu le dai, ele primesc, când Tu îți deschizi mâna Ta, toate se umplu de bunătăți, iar dacă îți ascunzi Tu faţa Ta, ele se tulbură și în pulberea pământului fără de urmă se topesc. Când Duhul Tău cel viu, Tu îl trimiți asupra lor, ele sunt vii. Pământul tot se reînnoiește. Mărirea Ta e în veac! Sufletul meu Te binecuvintează pe Tine, Doamne, și îți mulțumește Ție, Domnul meu și Dumnezeul meu! Încununatu-ne-ai cu Înțelepciune. În inimi pusu-ne-ai aleasă și vie bucurie. Împlinirea vieții și mulțumirea Tu ai făcut să fie partea noastră aici pe acest pământ! Îți mulțumim!

Amin. Amin. Amin.

Mărire…

Psm. 104 – Iisus

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învățat să cinstesc Numele Tău în viața mea. Tatăl meu ești Tu. Tatăl nostru este Numele Tău cel adevărat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să văd minunile Tale. Cinstit și Bun ești, Doamne. Numele cel sfânt al Tău, bucură inimile celor ce Te caută în Duh și în Adevăr. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut să strălucească în noi lumina feței Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai înțelepțit și m-ai ajutat să îmi aduc mereu aminte de minunile cele mari și de cuvintele cele pline de viață ce au ieșit din gura Ta. Tu ești Domnul Dumnezeul nostru și în tot pământul ai pus să fie bună rânduială din veac în veac. Adusu-Ți-ai mereu aminte de legământul Tău și de cuvântul pe care L-ai poruncit Tu într-o mie de neamuri. Cuvânt pe care l-ai dat lui Avraam şi jurământul Tău făcut lui Isaac. Şi ai lăsat poruncă lui Iacob, şi lui Israel legătură veșnică și așa ai rânduit ca mântuirea să ne vină din iudei și noi să te cunoaștem pe Tine ca și Tată al nostru și Dumnezeu a tot ceea ce este. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să pricep că nu sunt un străin pribeag pe acest pământ. Din sânul Tău prin suflu m-ai născut și Tu m-ai cunoscut mai înainte ca eu să fiu și m-ai chemat cu al meu nume. Îți mulțumesc că m-ai înțelepțit să-mi aflu locul meu, și al meu rost pe acest pământ. Tu m-ai păzit neîncetat și nu ai lăsat vreun om să-mi facă strâmbătate şi ai certat pentru mine pe cei puternici și nu i-ai lăsat să mă atingă. Îți mulțumesc că m-ai păzit de foamete și de urgii. Îți mulțumesc că m-ai păzit și m-ai trecut cu bine prin boli, prin grele cumpene prin multe încercări, și Tu așa ai rânduit să pot răzbi și să fiu viu. Îți mulțumesc că Tu m-ai ridicat pe mine prin al Tău Cuvânt. Întăritu-m-ai și m-ai scos mereu din lanțurile cele nevăzute ale robiei. Scosu-m-ai din temnițele cele fără de uși și fără de ferestre ale inimii. Rupt-ai cercul vicios al minții și m-ai scos cu bine din bucla logică a cugetului tulburat. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai pus de atâtea ori în buna rânduială a firii mele și toate le-ai adus în mine în armonie, în sănătate, în bunul lor mers și în buna lor funcționare. Ție îți mulțumesc, Doamne, și mă plec în fața Ta cu aleasă recunoștință și Te cinstesc Preabunule Părinte. Îți mulțumesc Ție că la plinirea vremii l-ai trimis pe Arhanghelul Gavriil către Fecioara Maria ca să ne aducă vestea cea bună a nașterii pe acest pământ a Fiului Tău iubit Iisus. El e Cel din veacuri rânduit să ne aducă în lume Calea mântuirii, Adevărul și Viața, şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că prin El ne-ai dăruit cuvintele vieții și semnele marilor însănătoșiri. Lui și Ție Părinte se cuvine laudă, cinste și mărire. Îți mulțumesc, Doamne, că prin Iisus, ne-ai scos din latura și din umbra morții și din întunericul necunoștinței. Îți mulțumesc Ție că prin Iisus ai sfințit firea apelor și Te-ai pogorât la Iordan împreună cu Duhul cel Sfânt și ne-ai adeverit prin viu grai zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit, pe El să îl ascultați. Îți mulțumesc Ție că prin Iisus ai sfințit pământul din noi și pământul pe care îl călcăm și ne-ai însănătoșit și ne-ai curățit de toate contaminările cele trimise spre noi pe diverse căi. Îți mulțumim că prin Iisus ai sfințit aerul și mișcarea lui și ai liniștit stihiile văzduhului și ne-ai păzit de puterile supuse lor. Îți mulțumim Părinte, că prin Iisus ne-ai dăruit Lumina Vieții și prin El a venit focul cel curățitor al Duhului Tău Sfânt și a deschis vistieria cea închisă a bunătăților și ne-a dăruit iar putere de viață, mângâiere, pace, cerească armonie și bună înțelegere.

Îți mulțumim Ție, Doamne, că ne-ai dăruit prin Iisus darul nașterii celei de a doua din apă și din Duhul Sfânt. Și astfel îngerul morții a fost oprit și semnul vieții a fost pus în cei ce au primit al Tău Cuvânt. Prin taina cea mare a Sfântului Botez ne-ai îmbrăcat în Iisus cel viu și înviat și ne-ai făcut să fim și noi vii printre cei vii. Și ne-ai ajutat să ieșim din mormintele pe care le-am zidit prin necunoaștere, și ne-ai învrednicit de iubirea Ta cea părintească și așa ai rânduit, că, dacă cineva îl iubește pe Iisus și păzește cuvântul Său, şi Tu Părinte îl vei iubi pe el şi împreună cu Iisus vei veni la el şi vei face locaș plin de viață și de lumină în inima și în casa lui. Amin.

Mărire…