PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA   XV

C A T I S M A   XV

Psm. 105 – iertarea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru darul cel mare al iertării Tale. Bun ai fost din veac cu mine. Cum aș putea grăi cele tainice ale bunătății Tale? Fericiţi sunt cei ce caută binele şi fac voia Ta. În ei se sălășluiește viața și pașii lor sunt păziți în toată vremea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit printre valurile nestatornice ale acestei lumi. Greșit-am de multe ori ca și cei din vechime. Nelegiuit-am ca și ei, făcut-am multe rele pe acest pământ. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat și m-ai îndreptat. În clipa cea grea a robirii și a căderii inimii mele, nu am înţeles cuvintele Tale. Atunci nu mi-am adus aminte că în dar am primit viața și sănătatea de la Tine și le-am vândut fără de preț. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat și m-ai îndreptat și m-ai mântuit pe mine pentru Numele Tău. Făcutu-mi-ai cunoscută puterea și lucrarea Ta. Atins-ai apele cele adânci ale firii și ele mi-au făcut cărare și din necaz și din durere și din boala amară ai scos cu bine viața mea. Îți mulțumesc că m-ai iertat și m-ai îndreptat. Şi am crezut în cuvintele Tale şi mi-am pus viața mea atunci în mâna Ta. Dar degrabă am uitat binefacerile Tale şi m-am lăsat de sfatul Tău. Atunci am fost prins de poftele nestăpânite ale firii și m-au aruncat iar pe cărările cele pline de durere. În pustietatea cea mare a singurătății și a rătăcirii mele, Te-am ispitit pe Tine, Doamne. Şi Tu mi-ai împlinit cererea și ai lăsat să mă satur de toate cele amare ale dorințelor mele. Și am mâniat pe Sfinții Tăi și am supărat Puterile cele de viață făcătoare. Atunci s-a deschis pământul şi a înghițit ceea ce era rău și mi-a arătat mormântul ce aștepta să îmi primească trupul meu. Şi s-a aprins foc în sufletul meu și văpaie a ars în inima mea. Şi am fugit să cer ajutor dumnezeilor făcuți de mână de om și am căzut fără de puteri și fără de vlagă înaintea lor și nu m-au ajutat. Schimbat-am cuvântul Tău cel de viață dătător cu vorba cea fără de sens a celui neștiutor. Uitatu-Te-am de multe ori pe Tine, Doamne, Cel ce m-ai ajutat de atâtea ori. Dar Tu nu m-ai uitat și nu m-ai părăsit chiar dacă eu m-am depărtat de Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat și m-ai îndreptat. Adusu-Ți-ai atunci aminte de toți cei dragi și apropiați ai mei care s-au rugat cu lacrimi și durere pentru mine. Și pentru ruga lor și pentru dragostea Ta cea mare, Tu m-ai iertat și m-ai ajutat și m-ai ridicat și mi-ai mai dat o șansă. Ție îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai iertat și m-ai îndreptat. Dar firea mea era slabă și cugetul iar mi-a căzut și am disprețuit pământul cel din care am fost zidit și am început să nu mă iubesc pe mine însumi în astă lume și în al meu trup. Dorit-am un chip nou zidit de mintea mea, un trup cu altă frumusețe și iar am rătăcit și am căzut și greu m-am osândit. Atunci Tu, Doamne, ai ridicat mâna Ta care era deasupra mea și m-ai lăsat să văd cum e pustiul cel amar al dorințelor deșarte. M-ai lăsat să umblu după voia mea şi m-am doborât eu pe mine însumi, și m-am disprețuit și m-am strivit și m-am risipit în cele ce mă coborau în pulberea pământului. Și am jertfit sănătatea trupului meu și m-am coborât înspre tărâmurile cele întunecate ale morților. Dar iar s-au rugat cei dragi și apropiați ai mei și Te-au chemat cu stăruință în ajutorul lor și în ajutorul meu. Și m-ai iertat și m-ai cercetat și m-ai luminat și iar m-ai ajutat. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat și m-ai îndreptat. Tu m-ai văzut cum mă necăjeam în sinea mea și nu m-ai osândit. Relele ce eu le-am pomenit sau le-am făptuit sau le-am dorit, sau le-am scris sau le-am chemat, Tu nu mi le-ai socotit. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat și m-ai îndreptat și m-ai mântuit.

Amin. Amin. Amin. Mărire…

Psm. 106 – vindecarea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai scos de multe ori din drumul cel tulbure al neîmplinirilor. Apăsarea cea nevăzută ai luat-o de pe mine și m-ai întărit. Ajutatu-m-ai să văd cele bune ce mi le-ai făcut sufletului meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai scos din lumea pribegiei mele. În lumi străine mă înstrăinam de mine și de firea mea. Chematu-m-ai și ai venit în lumea însingurării mele și ai grăit inimii în așa fel încât să poată auzi și înțelege glasul Tău. Rătăcit în pustiul singurătății nu m-ai părăsit, și în amarul însingurării nu ai lăsat să mi se stingă inima, sufletul și trupul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai dat hrana cea vie pe care o căuta sufletul. Mi-ai dat sensul vieții pe care îl căuta inima. Mi-ai dat vlagă și putere în trupul cel secătuit. M-ai auzit și Te-ai făcut auzit. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele Ție eu îți mulțumesc. Tu m-ai izbăvit şi m-ai povățuit pe calea cea bună a vieții. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai pus în pământul celor vii și acolo m-ai odihnit. Recunoscător mă plec în fața Ta, Doamne. Pentru bunătatea Ta, pentru faptele Tale, pe care le-ai făcut, pentru binele revărsat peste toată viața mea, îți mulțumesc. Mi-ai săturat sufletul însetat de adevăr, și mi-ai umplut inima de cereștile Tale bunătăţi. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai lăsat să șed în întunericul necunoștinței și în non sensul vieții care mă ademeneau. Îți mulțumesc că m-ai scos din latura și din umbra morții celei mari. Îți mulțumesc că ai rupt lanțurile cele nevăzute care mă țineau în lumea însingurării și în hotarele neîmplinirilor. Cuvântul Tău m-a trezit. Glasul Tău m-a chemat. Mâna Ta m-a dezlegat. Suflul Tău mi-a dat putere. Înțelepciunea Ta m-a călăuzit pe drumurile cele bune ale vieții mele pe acest pământ. Ție îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule. Tu mi-ai scos cu bine inima mea din multe osteneli. Tu mi-ai dat putere și izvorul vieții s-a întărit iar în pieptul meu. Îți mulțumesc că m-ai ajutat. Când Te-am chemat m-ai auzit și valurile cele mari nu Te-au oprit și ai venit la mine și m-ai mântuit. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai scos din întuneric şi din umbra morţii şi legăturile lor le-ai rupt. Sfărâmat-ai relele legături. Zdrobit-ai zăvoarele cele bine închise. Frânt-ai cele puse peste ființa mea. Scosu-m-ai cu bine din toate cursele. Calea fărădelegii ai închis-o și pe făuritorii ei i-ai oprit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai ridicat apăsarea sufletului meu și mi-ai dat ajutorul cel dorit. Aplecatu-Te-ai spre glasul inimii mele și mi-ai trimis Cuvântul Tău cel de viață dătător și m-ai deșteptat și toate în mine s-au vindecat. Îți mulțumesc că m-ai scos cu bine din relele care mă împresurau. Pe valurile nestatornice ale vieții m-ai păzit și mi-ai arătat puterea și lucrarea Ta întru adâncuri. Văzut-au ochii mei cum s-au pornit furtuni şi cum s-au înălțat valuri iar mintea mi-a încremenit în fața lor. Ca un om beat am fost de multe ori fără putere şi toată priceperea mea în fața Puterilor Tale s-a topit. Dar Te-ai plecat spre mine și ai poruncit, şi toate s-au liniştit, şi au tăcut valurile, și s-a veselit inima mea, și în pace m-ai povățuit la limanul cel dorit de sufletul meu. Prefăcutu-s-au râurile în pământ pustiu și toate izvoarele de apă în pământ însetat şi pământul cel roditor în pământ sărat din cauza celor ce locuiesc pe el. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ai schimbat pustiul cel uscat și pământul cel fără de apă în grădini roditoare, şi m-ai aşezat acolo în pace și toate ale mele le-ai păzit și le-ai făcut să fie spre a mea împlinire și ai rânduit ca pentru cei răi să fiu de neatins. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru toată lucrarea bunătății Tale, pe care ai săvârșit-o în mine și în toți semenii mei. Amin.

Mărire…

Psm. 107 – inima

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai gătit inima mea, Dumnezeule. Gătit-ai inima mea prin Cuvântul Tău cel dătător de viață, întăritu-ai cu al Tău Nume. Deșteptat-ai inima mea și ai umplut-o de viață cu a Ta putere. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai trezit din somnul neștiinței și ai pus lauda Ta în gura mea. Între popoare cânt binecuvântarea Ta. Între neamuri Te cinstesc. Mai mare decât cerurile este binecuvântarea Ta. În toate lucrează Adevărul Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Te-ai înălțat cu slavă peste a cerurilor stăpânire. Peste tot pământul este binecuvântarea slavei Tale. Ridicatu-m-ai din întunericul necunoștinței și m-ai așezat în calea cea bine rânduită a trecerii mele prin această lume. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai auzi și ai venit spre mine. Grăitu-mi-ai în locul cel sfânt și mi-ai arătat Puterile cele de viață dătătoare. Al Tău este pământul și cerurile cu toate cele ce sunt în ele. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai dus cu pace în cetatea cea întărită a inimii și a binecuvântării. Povăţuitu-m-ai mereu pe cărarea cea bună. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai zidit după chipul măreției Tale. Cu Tine Dumnezeul meu eu viețuiesc mereu. Îți mulțumesc. Amin. Amin. Amin.

Psm. 108 – blestem greu

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai scos cu bine de sub blestemul cel greu și nu l-ai lăsat să mă strivească și să mă nenorocească. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai închis gura cea plină de grele urări și nu ai lăsat-o să se mai deschidă împotriva mea. Cei care au grăit împotriva mea cu limbă vicleană şi m-au înconjurat cu cuvinte de grea urare, au amuțit în fața puterii Tale. Lupta lor cu mine s-a dovedit a fi în zadar. Vorbele lor au pierit ca fumul dus de vânt. Ție îți mulțumesc, Doamne, că m-ai păzit de cei care în loc să mă iubească, mă cleveteau. Tu m-ai apărat de cei care au pus împotriva mea rele în loc de bune. Tu m-ai apărat de cei care au pus ura lor în locul iubirii mele. Ție îți mulțumesc, Doamne, că nu l-ai lăsat pe cel păcătos să se ridice peste soarta mea. Îți mulțumesc, Doamne, că așa ai rânduit ca diavolul să nu poată sta de-a dreapta mea în nici un chip. Întunecimea sfaturilor sale Tu ai risipit-o. Uneltirile lui le-ai vădit și din amăgirile lor m-ai scos cu bine. Îți mulțumesc, Doamne, și mă plec în fața Ta cu aleasă recunoștință. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să fiu târât prin săli de judecată nedreaptă și prin locuri de umilire și de osândire. Îți mulțumesc, Doamne, că ai ascultat rugăciunea inimii mele și nu ai lăsat-o să se prefacă în păcat după cum mi-au urat și mi-au dorit dușmanii mei. Păzitu-m-ai și nu mi-ai împuținat zilele mele aici pe acest pământ. Locul muncii mele, munca mea, sporul și bunurile mele, mi le-ai întărit și nu ai lăsat ca altul să mi le ia pe nedrept. Cinstea mea ai făcut să fie de neștirbit și de neatins. Omul rău s-a oprit în hotarul cel de Tine pus și nu m-a necăjit. Pentru toate îți mulțumesc și Te cinstesc. Tu ești Domnul Dumnezeul împlinirii mele. Îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să mă bucur de tot binele ce s-a născut din mine după rânduiala cea bună a firii. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ai fost mereu cu mine și nu m-ai lăsat să mă sting în pustiul cel amar al singurătății. Îți mulțumesc pentru că ai oprit puterea relelor urări și ai risipit blestemele cele grele și nu le-ai lăsat să mă strivească sau să mă ucidă cu urgia lor. Pe cei dragi și apropiați ai mei i-ai apărat. Cu multe frumuseți ne-ai îmbucurat. Păzitu-ne-ai să nu fim strămutați din pământul celor vii și binecuvântați. Păzitu-ne-ai să nu ajungem să cerșim milă sau dragoste sau îngăduință printre cei străini. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai păzit bucuriile și ne-ai întărit cu binecuvântare în curțile caselor noastre. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele. Păzitu-m-ai de gândul cămătăriei. Opritu-m-ai să nu fug după câștigul cel ce e nedrept. Păzitu-m-ai și nu ai lăsat să îmi smulgă cămătarii averea mea. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat pe cei străini să îmi răpească truda și rodul ostenelilor mele. Trimisu-mi-ai mereu sprijinitori şi pentru toți cei dragi și apropiați ai mei ai rânduit să întâlnească oameni binefăcători și i-ai păzit de multe rele și de multe amăgiri. Îți mulțumesc, Doamne, că ai binecuvântat viitorul meu și al lor. Fărădelegea părinţilor mei ai șters-o și nu ai lăsat să fie pomenită înaintea Ta. Îți mulțumesc, că ai șters puterea și lucrarea ei din moștenirea mea. Îți mulțumesc, Doamne, că ai oprit tot blestemul care poate să rămână din neam în neam. Tu i-ai risipit urma și lucrarea lui în viața și în soarta mea. Binecuvântat ești, Doamne. Tu m-ai scos cu bine de sub lucrarea păcatului strămoșilor mei. Tu ai oprit puterea sa. Tu m-ai îmbrăcat în binecuvântare și nu ai lăsat să se pomenească în fața Ta păcatul mamei mele. Ție îți mulțumesc, Doamne, pentru viața pe care mi-ai dăruit-o aici pe acest pământ. Iertatu-m-ai de nenumărate ori. Îndreptatu-m-ai de fiecare dată, chiar dacă eu mult am greșit şi nu mi-am adus aminte să fac binele. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ai fost mereu cu mine și nu m-ai lăsat să fac rău semenilor mei. Opritu-mi-ai pornirile și nu m-ai lăsat să judec și să prigonesc pe cel sărman. Opritu-mi-ai relele cugetări și nu m-ai lăsat să cad și să judec pe cel sărac şi pe cel smerit cu inima. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat și m-ai ajutat să mă îndrept neîncetat. Luminat-ai mintea mea iar gândul de ură și de moarte asupra mea l-ai spulberat. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai păzit și nu m-ai lăsat să doresc răul și să iubesc blestemul. Opritu-l-ai și nu s-a putut naște în inima mea. Opritu-l-ai și nu s-a putut naște în mintea mea. Opritu-l-ai și nu a putut ajunge pe buzele mele. Opritu-l-ai și nu m-a ademenit. Opritu-l-ai și nu l-ai lăsat să mă atingă în vreun chip. Ridicatu-l-ai, îndepărtatu-l-ai, dezlegatu-l-ai, ștersu-l-ai din mine și din neamul meu și l-ai risipit. Îți mulțumesc că ai vindecat tot ceea ce blestemul a atins și nu ai lăsat rănire în urma lui. Îți mulțumesc, Doamne, că și atunci când nu am voit binecuvântarea Ta, Tu nu m-ai osândit. Îți mulțumesc că m-ai iertat și m-ai așteptat și nu m-ai lepădat. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai osândit când am rătăcit pe cărări greșite. Primitu-m-ai şi nu m-ai umilit. Binecuvântatu-m-ai și nu m-ai rănit. Îmbrățișatu-m-ai ca și pe fiul cel risipitor. Dezbrăcatu-m-ai de hainele cele mohorâte ale relelor urări și nu ai lăsat să fiu îmbrăcat cu blestemul ca şi cu o haină. Opritu-l-ai să nu intre ca apa înlăuntrul meu. Opritu-l-ai să nu pătrundă cumva ca untdelemnul în oasele mele. Luatu-i-ai puterea sa și nu l-ai lăsat să mă lege ca un brâu stăpânitor. Iertatu-m-ai și nu ai lăsat să fiu răsplătit așa cum aș fi meritat. Îți mulțumesc și Te cinstesc, Doamne, după puterea și după priceperea mea. Înțelepțitu-m-ai să nu mai clevetesc pe nimeni înaintea Ta. Dat-ai pricepere minții mele să nu mai grăiesc de rău pe cineva. Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost mereu cu mine și m-ai ajutat să cuget și să rămân mereu în bine. Binecuvântatu-m-ai și binecuvântată ai făcut să fie toată viața mea. Tu nu l-ai lăsat pe cel rău să mă îmbrace în clevetire și în ocară. Rușinea Tu nu ai lăsat-o să îmi înroșească fața mea. Fost-ai, Doamne, de-a dreapta mea în ziua cea grea a necazului meu. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat și m-ai binecuvântat. Rezidit-ai de multe ori sănătatea ființei mele și m-ai păzit să rămân viu. Îți mulțumesc pentru toată binecuvântarea Ta!

Amin. Amin. Amin. Mărire…