PSALTIREA MULȚUMIRII

CATSMA XVI

C A T I S M A   XVI

Psm. 109 – cinstea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai așezat mereu în loc de cinste și m-ai îmbrăcat cu hainele bunului simț. Toiagul puterii Tale m-a păzit în tot binele și în dragostea celor apropiați mi-ai dat aripi și putere. Din cer Tu ai lăsat să vină binecuvântarea Ta și inima mea ai făcut să fie plină de viață la fel ca și o grădină roditoare. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut să fiu stăpân pe al meu sine, și cele dinlăuntrul meu le-ai rânduit să mă asculte și să rămână mereu în plină armonie. Cu Tine e sufletul meu în ziua împlinirii sale. În strălucirea Ta este împlinirea mea. Din suflul Tău mai înainte ca să fiu, Tu mi-ai dat viață și m-ai născut din sânul cel de nepătruns al veșniciei Tale. Juratu-Te-ai, Doamne, și nu Te-ai căit și așa ai rânduit grăind: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai fost mereu de-a dreapta mea. Bucuriile mi le-ai sporit. Necazurile mi le-ai risipit. Răutatea ai sfărâmat-o și cu buna Ta măsură, toate le-ai drămuit, ca să fie fiecare în parte la locul său și la timpul său cel potrivit. Din izvorul Vieții mi-ai dat să beau când Te-am ascultat și Te-am urmat.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Psm. 110 – cinstirea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai zidit inima mea și Te-ai sălășluit cu a Ta Lumină în ființa ei. În sfatul celor drepţi m-ai întărit şi în adunare mare cu cinste m-ai învrednicit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai făcut să fie așa de minunate toate lucrurile Tale. Potrivite sunt ele după buna voință a inimii Tale. Frumoasă este armonia ce se naște din bunătatea Ta. Milostivă şi plină de bunătate este inima Ta, Doamne. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai dat hrană celor care Te cinstesc pe Tine, celor care și-au adus aminte de Cuvântul Tău. Lucrurile mâinilor Tale, sunt adevăr şi bună rânduială. Adevărate sunt toate poruncile Tale, întărite sunt în veacul veacului, pentru că ele sunt făcute în adevăr şi în dreptate. Îți mulțumesc, Doamne, că ai înțelepțit sufletul meu și ai întărit inima mea în Duh și în Adevăr. Așezat-ai în cele din lăuntrul meu legământul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost și ai rămas mereu atât de bun cu mine și cu sufletul meu. Sfânt şi bun ești cu fiecare om de pe acest pământ ce are și iubește chipul Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai rânduit ca începutul înţelepciunii să se nască din cinstirea Ta. Aceasta este buna rânduială a vieții pe pământ. Amin.

Psm. 111 – sănătatea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai făcut fericit de multe ori pe acest pământ atât de schimbător. Cinste și lumină ai așezat în ochii sufletului meu. În hainele bucuriei ai îmbrăcat inima mea. Sănătatea ai făcut să fie vie și să înflorească înlăuntrul meu. Îți mulțumesc că m-ai învrednicit să gust și să mă bucur de roadele cele alese ale ei. Puternică este rânduiala sa. Pe pământ, omul care o are, este binecuvântat. Cinste şi bogăție el are în casa lui chiar dacă el nu știe să o prețuiască. Îți mulțumesc, Doamne, pentru darul sănătății mele. Iartă-mă dacă nu am știut să mă bucur mereu de roadele cele bune ale sale. Către tot omul ce stătea în întuneric Tu ai trimis lumina sănătății sale. Celor ce trăiau în latura şi în umbra morţii Tu le-ai trimis Lumina Vieții spre a lor călăuzire înspre însănătoșire. Gătit-ai inima lor spre a nădăjdui în Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că ai întărit inima mea cu putere vie. Sănătate ai pus în ființa mea. Întărită ai făcut să fie calea trecerii mele prin această lume. Risipit-ai răul și nu s-a legat de mine. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai umplut mereu de mulțumire și m-ai făcut să gust adevărata fericire.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

Psm. 112 – tinerețea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai veselit tinerețile mele și ai umplut de bunătăți inima mea. Binecuvântat e Numele Tău și plin de adevăr este al Tău Cuvânt. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este Numele Tău. El este peste toate neamurile. Peste ceruri este slava Ta. Tu locuiești în cele înalte şi spre cele smerite pleci ochii Tăi și pe toate le cercetezi pe acest pământ. Îți mulțumesc că m-ai zidit din pulberea pământului și m-ai ridicat peste amăgirile pieirii. Cu cei mari ai poporului m-ai pus și m-ai învățat ce înseamnă bună voirea inimii Tale. Îți mulțumesc! Amin.

Psm. 113 – pământul și idolii

Binecuvântat ești, Doamne, Tată al vieții și Dumnezeul mântuirii mele. La ieșirea sufletului meu din lumile cele greu robitoare, ajuns-a inima și mintea mea să se plece în Duh și în Adevăr în fața măreției Tale. Toate cele nestatornice au văzut și au fugit și s-au întors înapoi în cărările cele tainice ale bunelor rânduieli ale firii și ale zidirii Tale. În faţa Ta se pleacă cerurile și tot pământul. Tu ai fost și ești Domnul Dumnezeul părinților noștri, Cel Bun și Binecuvântat din veac în veac. Ție îți mulțumesc că m-ai creat și m-ai zidit, și cu aleasă măiestrie m-ai făurit după al Tău chip și după a Ta asemănare. Părinte al vieții și Tată al ființei mele, Ție îți mulțumesc și vreau să Te cinstesc în Duh și în Adevăr. Tu ai făcut în viața mea minuni de negrăit. Tu ai păzit ființa mea de multe alunecări și m-ai călăuzit ca un Părinte pe cărările cele bune ale vieții pământești. Nu mie, Doamne, nu mie, ci Numelui Tău i se cuvine slavă și cinstire. Dragostea Ta şi bunătatea Ta au fost mereu cu mine. Îți mulțumesc Ție că Tu ai fost și Tu ești Dumnezeul meu. Tu ești în ceruri, în cer şi pe pământ, și toate câte ai voit Tu ai făcut. Idolii omului sunt chipuri fără suflu și fără de putere vie pe acest pământ. Gură au şi nu pot grăi, ochi au şi ei nu pot vedea, urechi au şi nu pot auzi, nări au şi ei nu pot mirosi, mâini au şi nu pot pipăi, picioare au şi nicidecum nu pot umbla, și nu pot glăsui cu nici un om. Se înalță și domnesc prin cei ce i-au făcut. Robesc în amăgirea lor pe cei ce se încred în ei. Se sting și duc pe cei nepricepuți în prăbușirea lor. Casa celui bun zidește adevăr, și ea în Tine, Doamne, are ajutor şi are apărare. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai înțelepțit și m-ai păzit de toată calea lor cea plină de pierzare. Tu ești Ajutorul cel bun şi Apărătorul vieții mele. Adusu-Ți-ai aminte de mine şi m-ai binecuvântat. Adusu-Ți-ai aminte de mine și de toți cei dragi și apropiați ai mei și pe toți ne-ai binecuvântat, pe cei mici și pe cei mari. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat spor în toate cele bune. M-ai binecuvântat cu pace și cu mult bine pe acest pământ. Îți mulțumesc și mă plec în fața Ta cu recunoștință și cu aleasă cinstire și cu negrăită prețuire. Tu ai făcut cerul şi pământul. Cerul și toate cerurile sunt ale Tale, iar pământul l-ai dat omului spre a sa bună viețuire. Pământul l-ai dat celor vii. Fericiți sunt cei blânzi și buni, ei cinstesc și sfințesc pământul. Ei îl binecuvintează cu drag. În cele bune ale sale trăiesc și îl stăpânesc. Amin.

Psm. 114 – paza prunciei

Iubit-am, Doamne, dumnezeirea Ta. Tu ai auzit glasul rugăciunii mele. Plecat-ai urechea Ta spre mine şi în viața mea Te-ai făcut viu. Cuprinsu-m-a puterea Ta și din durerile morţii și din primejdiile iadului m-ai scos și m-ai mântuit. Doamne, Dumnezeul prunciei mele, Tu ești Cel care m-ai păzit neîncetat. Îți mulțumesc Ție că m-ai fericit și m-ai împlinit. Întors-ai sufletul meu la odihna sa. Tu ești Cel ce mi-ai făcut mult bine fără ca eu să știu de multe ori. Bine plăcută ai făcut să fie viața mea înaintea Ta, aici pe acest pământ. Îți mulțumesc,

Doamne! Amin. Mărire…

Psm. 115 – botezul

Crezut-am, pentru aceea am grăit: Minunat ești, Doamne, Dumnezeul meu. Tot omul este trecător și el în neadevăr se pierde ca o umbră pe acest pământ. Îți mulțumesc, pentru toate câte mi-a dat mie până acum. Paharul mântuirii am luat şi Numele Tău m-a întărit și m-a binecuvântat. Făgăduinţele mele, cu drag eu mi le împlinesc înaintea Ta. Mare preț are viața mea înaintea ochilor Tăi. Ție, Doamne, eu îți mulțumesc. Al Tău sunt eu. Eu sunt al Tău. În clipa în care am crezut și l-am primit în mine pe Iisus, Tu m-ai născut din nou din apă și din Sfântul Duh. Îți mulțumesc și Te iubesc. Ruptu-mi-ai legăturile robiei mele. Născutu-m-ai în Duh și în Adevăr. Îți mulțumesc, Doamne, și îți aduc cinstire și cred în Numele Tău cel Sfânt. Tu ești Dumnezeul vieții mele! Îți mulțumesc! Amin.

 

Psm. 116 – Adevărul

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai. întărit dragostea Ta peste mine și peste cei dragi și apropiați ai mei. Pus-ai pace și bună înțelegere peste timpul vremelniciei noastre. Cu noi ai fost şi Adevărul Tău l-ai așezat să fie viu și lucrător în noi. El rămâne în veac. Binecuvântat este cel ce are frumusețea și puterea Lui Iisus.

Amin. Amin. Amin.

Psm. 117 – ajutor

Aliluia. Binecuvântat ești, Doamne. Bun și Binecuvântat ai fost cu noi din veac în veac. Toţi cei care Te-au cunoscut, toți s-au bucurat de bună voirea inimii Tale. Îți mulțumesc și Te cinstesc, Doamne. În necaz am chemat Numele Tău şi m-ai auzit şi m-ai scos cu bine din apăsarea mea. Îți mulțumesc, Doamne, că ai venit mereu în ajutorul meu. Întăritu-m-ai să nu mă tem de ce-mi va face mie omul cel zidit din lut. Tu ești ajutorul meu şi eu prin Tine pot privi în ochi, cu pace, pe oricine. Bine este a avea încrederea în Tine, Doamne. Greu îi este celui ce se încrede în omul cel zidit din lut. Bine este a nădăjdui în Tine, Doamne. Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului. Greu le este celor ce se încred și își pun nădejdea lor în cei puternici ai pământului. Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost cu mine atunci când mulțimea celor răi m-au înconjurat. Înconjurând m-au înconjurat dar în Numele Tău mi-ai dat putere și i-am înfrânt pe ei și am ieșit cu bine din lumea cea îngustă a lor. Înconjuratu-m-au cei făcuți din lut. Înconjuratu-m-au ca și albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini şi în Numele Tău i-am înfrânt și m-am desprins cu bine de lumea și de tulburarea lor. Împingându-mă, m-au împins să cad, dar Tu ai fost cu mine și m-ai sprijinit. Tăria mea şi lauda mea ești Tu Doamne şi mi-ai fost mie mereu în ajutor. Mulțumire îți aduce inima și sufletul meu. Glas de bucurie şi de mântuire este în gura mea. Dreapta Ta m-a înălțat și m-a scos din grea încercare. Dreapta Ta a fost cu mine și m-a întărit. Nu voi muri, ci voi fi viu în Tine, şi eu voi povesti lucrurile Tale. Certând m-ai certat când am greșit, dar morţii nu m-ai dat. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai deschis porţile dreptăţii, și m-ai ajutat să pot intra prin ele. Iisus Hristos e poarta vieții. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai învrednicit să Îl cunosc, să Îl primesc, să Îl ascult și în pace să Îl urmez. Piatra pe care nu au băgat-o în seamă ziditorii a ajuns în capul unghiului. De la Tine s-a făcut aceasta şi este minunată întru ochii noştri. Aceasta este ziua pe care ai făcut-o, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. Binecuvântat este cel care vine în Numele Tău. Binecuvântatu-ne-ai pe noi, din casa vieții. Tu ești Dumnezeul nostru şi Te-ai arătat nouă. Dumnezeul meu eşti Tu şi Te iubesc cu toată inima mea. Dumnezeul meu eşti Tu şi Te cinstesc cu bucurie. Te iubesc și Te cinstesc. Îți mulțumesc Ție! Amin.

Mărire…