PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA XVIII

C A T I S M A   XVIII

Psm. 119 – singurătatea

Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai auzit când am strigat către Tine. Apăratu-mi-ai sufletul de buzele cele nedrepte şi de limba vicleană ai păzit inima mea. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ferit de săgețile cele ascuțite și m-ai păzit de ura celui potrivnic și de răutatea sa. Scosu-m-ai cu bine din pribegia mea. Păzitu-m-ai să nu mă înstrăinez de mine însumi. Păzitu-m-ai să nu ajung în singurătatea celui părăsit. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace m-ai făcut. Când grăiam lor, ei se luptau cu mine în zadar. Ție îți mulțumesc că nu m-ai părăsi! Amin.

Psm. 120 – paza

Ridicat-ai ochii mei spre ceruri. De acolo a venit ajutorul meu. Ajutorul meu de la Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Tu ai făcut cerul şi pământul. Îți mulțumesc Ție că nu ai lăsat să se clatine piciorul meu. Îți mulțumesc Ție că mi-ai păzit sufletul și ai întărit sănătatea trupului meu. Doamne, Tu ești acoperământul meu. Pururea de-a dreapta mea ai fost. Păzitu-m-ai de tot răul. Soarele m-a încălzit și m-a luminat. Luna m-a trezit și eu Ție m-am rugat. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai păzit intrarea şi ieșirea mea în fiecare ceas. Păzitu-m-ai și nu m-ai uitat. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Psm. 121 – casa Domnului

Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să văd binecuvântările și frumusețile ce izvorăsc din altarul cel sfânt al casei Tale. În casa Ta au stat cu bucurie picioarele mele. Casa Ta este locaș de pace. Acolo vin aleșii Tăi, Doamne, după cuvântul Tău să Te cinstească prin rugă și prin cânt. Rugatu-m-am și eu acolo să fie pace și bună înțelegere între oameni pe acest pământ. Pentru toți cei dragi și apropiați ai mei am cerut pace, spor, sănătate și îndestulare. În casa Ta, Doamne, Dumnezeul meu, mă rog Ție pentru binele meu și pentru binele lor. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Psm. 122 – mulțumire

Către Tine, Cel ce locuiești în cer, eu am ridicat ochii mei. Mulțumirea și lumina recunoștinței o înalț prin ei spre Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Iată, precum privesc ochii pruncilor cu bucurie către mâinile părinților lor, aşa privesc și ochi mei spre Tine Dumnezeul meu. Îți mulțumesc Ție că Te-ai aplecat cu a Ta dragoste spre mine. Cercetatu-m-ai cu bunătate și m-ai ajutat. Săturat-ai inima mea de frumusețea Ta. Odihnit-ai sufletul meu în lumina binecuvântării Tale. În pace m-ai întărit și binele vieții l-ai sporit. Bucurie ai pus în toate. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Psm. 123 – clipa cea grea

Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că ai fost cu mine în clipa cea grea și în cumpăna cea mare a încercării mele. De nu ai fi fost Tu, Doamne, lângă mine când s-au ridicat cei răi și au vrut să mă doboare, de viu m-ar fi înghițit atunci când s-a aprins mânia lor asupra sorții mele. Apele lor m-ar fi înecat atunci. Șuvoiul lor ar fi trecut peste sufletul meu, și eu aș fi murit sub valuri înspăimântătoare. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că Tu ai fost cu mine și în mine și mi-ai dat putere și m-ai apărat. Tu, Doamne, Domnul meu Cel Binecuvântat m-ai ajutat și nu m-ai lăsat să fiu pradă răpusă de vânarea dinților lor. Sufletul meu a scăpat atunci ca o pasăre, așa am ieșit din cursa celor răi. Cursa s-a sfărâmat şi eu am fost eliberat cu bine. Îți mulțumesc, Doamne, că ai avut grijă de viața mea. Inima mi-ai păzit-o să nu fie răpusă de cuvântul lor cel plin de vătămare. Sufletul mi l-ai luminat și nu l-ai lăsat să fie tras în întunecimea cugetelor lor. Mintea mi-ai întărit-o în cărarea păcii și cu duh stăpânitor ai întărit sănătatea și viața tuturor celor dinlăuntrul meu. Ajutorul meu ai fost Tu, Doamne, Cel ce ai făcut cerul şi pământul. Tu ești Domnul și Dumnezeul meu. Îți mulțumesc, Doamne!       Mărire…

Psm. 124 – tăria vieții

Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că ai fost neîncetat mântuirea vieții mele. Ziditu-m-ai cu a Ta Înțelepciune și nu m-am clătinat. Întăritu-m-ai cu al Tău Cuvânt și nu m-am îndoit. Ție îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat toiagul păcătosului să se ridice peste soarta mea. Păzitu-m-ai de răutatea sa și fărădelegea lui nu ai lăsat-o să mă atingă. Îți mulțumesc, Doamne, că ai îndreptat inima mea și nu m-ai lăsat în cărările celor răufăcători. Pe mâini cerești m-ai ridicat și m-ai pus cu putere înspre bine și în adevăr. Îți mulțumesc, Doamne, pentru pacea pusă în toate cărările mele! Amin.

Psm. 125 – robia

Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai scos din robia dependențelor celor greu chinuitoare. Umplutu-mi-ai de mângâiere sufletul meu. Atunci s-a umplut de bucurie inima din pieptul meu şi sufletul s-a întărit cu duh de viață nouă în el. Atunci se zicea între oameni: Mari lucruri a făcut Domnul cu el! Mari lucruri ai făcut, Doamne, în viața mea, m-ai umplut de bucurie. Îți mulțumesc, Doamne, că ai întors de la mine robia necazului meu, așa cum Tu întorci înspre mare apa din orice izvor. Fost-ai lângă inima mea și m-ai călăuzit, Doamne, pe drumul cel de pace și de mulțumire. Amin.

Psalmul 126 – zidirea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai zidit casa sufletului meu. În zadar m-aș osteni dacă Tu nu m-ai zidi. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai păzit cetatea și hotarele păcii inimii mele. În zadar aș priveghea dacă Tu nu m-ai păzi. În zadar m-aș trezi eu dis-de-dimineață, în zadar m-aș culca târziu dacă pâinea vieții mele este o pâine a durerii. De la Tine Doamne este somnul cel odihnitor al trupului, al inimii și al sufletului meu. Iată, toate mi le-ai împlinit sub ochii mei. Ție îți mulțumesc, Doamne, și mă plec în fața Ta cu recunoștință și cinstire. Tu ești Dumnezeul meu! Amin.

Psm. 127 – cei apropiați

Fericiţi sunt toţi cei care Te cinstesc pe Tine Doamne. Fericiți sunt toți cei ce umblă în căile Tale. Din rodul muncii mâinilor mele ai rânduit să mănânc în pace hrana mea. Fericire și împlinire ai pus în casa celor ce se înțeleg și trăiesc în armonie. Ție îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei dragi și pentru toți cei ce i-ai rânduit să-mi fie apropiați inimii și sufletului meu. Binecuvântat-ai viața mea cu oameni dragi, cu oameni minunați, cu cinste și cu armonie. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai fericit zilele mele pe acest pământ. Tu ai fost și ai lucrat în tot omul cel bun. Amin.

Psm. 128 – cei răi

De multe ori s-au luptat cei răi cu mine încă din tinereţile mele, dar nu m-au biruit pentru că Tu Preabunule Părinte ai fost mereu cu mine. Din tinereţile mele, m-au urmărit dar nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit pe furiș. Aruncat-au răul lor spre mine, dar Tu le-ai tăiat calea lor și ei s-au risipit. Întorsu-s-au în lumea lor fără puteri. Striviți au fost de răutatea lor. Ca iarba de pe acoperișuri, care, mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, așa au pierit și ei și nu mai este urma lor. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu pentru binecuvântarea și pentru toată apărarea Ta. Amin.   Mărire…

Psm. 129 – din adâncuri

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai auzit când am strigat din adâncuri către Tine, Doamne! Doamne, auzit-ai glasul meu! Fost-au urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele. Îți mulțumesc, Doamne, că nu Te-ai uitat la fărădelegile mele, ci cu milostivire m-ai cercetat și cu multă îngăduință m-ai ajutat. Aşteptatu-Te-a sufletul meu pe Tine, Dumnezeul mântuirii mele. Din zorii dimineții până în noapte, din zorii dimineții până în seară, nădăjduit-a inima mea în Numele Tău. În Tine este viața şi bucuria mea, și Tu m-ai scos din toate necazurile. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 130 – smerenia

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai zidit inima mea și nu s-a mândrit. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că mi-ai zidit ochii mei și nu s-au îngâmfat. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că mi-ai zidit sufletul meu și nu am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus decât mine. Dimpotrivă, mi-am smerit şi mi-am domolit eu sufletul meu, ca un prunc înțărcat de mama sa. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat să fiu în Adevăr. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat să fiu în buna rânduială a firii mele. Îmbrăcatu-m-ai în Tine, Dumnezeul meu. Îți mulțumesc, Ție! Amin.

Psm. 131 – preotul

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Ți-ai adus aminte de cel bun şi de toată blândețea lui. El a făgăduit: Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, somn nu voi da eu ochilor mei şi nici genelor mele dormitare, până când eu nu voi afla locașul Domnului Dumnezeului meu și loc de cinstire al Numelui Său printre noi. Îți mulțumesc, Doamne, că ai îmbrăcat pe preoţii Tăi cu har și cu dreptate şi toți cei aleși ai Tăi în Tine s-au bucurat cu bucurie mare. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai ajutat să păzesc Legământul Tău şi adevărurile descoperite de cuvintele buzelor Tale. Îți mulțumesc, Ție, că ai ales pe cel drept la inimă, şi l-ai ales ca locuință a Ta. Aceasta este odihna Ta în veacul veacului. În cel bun și drept ai locuit mereu și l-ai ales pe el. Roadele lui le-ai binecuvântat și pe toți ai săi cu pâine cerească i-ai săturat. Îți mulțumesc, Doamne, că ai pus har de viață peste preoţii cei buni ai altarului Tău. Har de viață și putere de vindecare ai pus în ei şi cei aleși ai Tău cu bucurie s-au bucurat de slujirea lor. Cuvântul vieții l-ai pus pe buzele lor și l-ai făcut să fie făclie pașilor mei. Îți mulțumesc, Doamne, pentru binecuvântarea ce ai pus-o în viața mea. Amin.

Psm. 132 – frații

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai arătat cât de bun și cât de frumos este ca frații să trăiască împreună, să se înțeleagă și să fie în armonie aici pe acest pământ. Că unde este unire acolo este binecuvântarea şi viaţa, până în veac. Îți mulțumesc. Amin.

Psalmul 133

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai rânduit să fii binecuvântat de toți cei care împlinesc buna voință a inimii Tale. În casa Ta, în curțile Tale, ei ziua și noaptea ridică mâinile lor spre cele sfinte şi binecuvintează slava măreției Tale. Îți mulțumesc! Amin.

Mărire…