SANATATE

  Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate pentru apropiat sau rudenie de parte femeiască

 *pentru apropiat sau rudenie de parte femeiască 

Zici rugăciunea Tatăl nostru, în gând de 3 ori, în șoaptă de 3 ori și cu voce o dată, așa cum urmează aici:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău în viața și în ființa lui (N). Vie împărăţia Ta și degetul Tău cel ziditor să lucreze acum cu putere în ea spre îndreptare și grabnică însănătoșire. Facă-se voia Ta în viața ei, precum în cer aşa şi în pământul pe care îl calcă și în cel din care (N) este zidită. Pâinea noastră și a ei, pâinea cea spre ființă și spre viață sănătoasă și binecuvântată dă-ne-o nouă și lui (N) astăzi. Şi ne iartă nouă și ei toate greşelile, păcatele și datoriile, precum şi noi și ea iertăm greșiților și datornicilor noștri. Dă-ne nouă și ei, acum, puterea iertării celei adevărate acolo unde noi nu o putem avea, și nu ne duce pe noi și pe (N) în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Fii cu noi și ne îndreptează pașii noștri și ai lui (N) pe cărările însănătoșirii și ne scoate din tot necazul.

        Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.    Amin. Apoi zici o dată:

Rugăciunea Psalmului 50 pentru o femeie

   Fie-Ți milă de (N), Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după dragostea inimii Tale, şterge fărădelegea ei. Mai vârtos o spală de fărădelegea sa şi de păcatul ei o curăţeşte. Că fărădelegea sa ea o cunoaște și o apasă, iar păcatul său este înaintea sa pururea, cu tulburarea sa și cu urgia sa. Iar dacă (N) nu își cunoaște încă greșelile sale întru adevăr și nu știe și nu vede lucrarea și apăsarea acestora în viața ei și în viața semenilor săi, Tu, Doamne, i le descoperă acum cu îngăduință și o ajută să vadă și să priceapă și să se îndrepte cu ajutorul Tău.

Ajută-o să iasă de sub greșeala și de sub păcatul care o apasă în orice fel. Izbăveşte-o, Doamne, pe (N) de povara datoriilor ei, care încă nu au fost șterse și o scoate prin iertare de sub povara datoriilor neiertate ale părinților săi, ale moșilor și ale strămoșilor săi, ale neamului și ale numelui său. Scoate-o, Preabunule Părinte de sub povara care a căzut asupra ei, vinovată sau nevinovată fiind ea. Iar dacă are vreo vină, ajută-o să poată face tot ceea ce trebuie spre îndreptarea ei. Iartă-o, Doamne, și îi șterge urmele tuturor relelor săvârșite, să nu mai rămână nici măcar amintirea lor vreodată în viața ei. Iar dacă (N), Ţie unuia a greşit de multe ori, și dacă ceea ce este rău, înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea ei înșiși și înaintea semenilor săi a făcut ca orice femeie în trup pe acest pământ, Părinte, iartă-o, iartă-o, iartă-o, acum. Că Ție, Doamne, și tuturor, cere iertare (N), și ajutor.

Iar eu prin glasul acestei rugăciuni, cer după a mea putere pentru (N) iertare. Îți cer Părinte a ei iertare și Te invoc în ajutorul său, dă-i, Doamne, vindecare și îndreptare în toată ființa sa. Căci numai Tu singur, Doamne, ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi de aceea biruitor ești Tu când judeci. Fără părtinire este judecata Ta și ea spre viață se săvârșește din veac. Părinte al îndurării, fii cu îngăduință și apleacă-Te acum spre (N) cu dragostea inimii Tale. Că iată, ca orice femeie de pe acest pământ, ea, întru fărădelegi a fost zămislită şi în păcate a născut-o mama sa. Tu singur știi cu câtă ușurință inima ei din tinerețe, prin amăgire și slăbiciune, spre cele rele s-a plecat. Dar iată, Doamne, ea, adevărul Tău a iubit și l-a căutat în taina sinceră a inimii sale, pe care numai Tu o vezi și numai Tu o cunoști, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, Tu, la timpul bine potrivit i le-ai arătat ei, și ea după puterea și priceperea sa a încercat să Te cunoască, să se întoarcă și să se apropie de Tine.

Stropește-o, Doamne, acum, cu isop și o curățește. Spală-o, Tu Doamne, acum, şi mai vârtos decât zăpada o albește. Apără-o, Doamne, de cele ascunse ale inimii sale și de puterea și de stăpânirea lor Tu o ferește. Apără-o acum de toți dușmanii săi, văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, știuți și neștiuți, reali sau imaginari, apără-o de dușmanii cei de ea făcuți sau chemați oricare ar fi ei, Tu, Doamne, scoate-o pe (N) de sub stăpânirea lor. Eliberează-o, Doamne, pe (N) de toată ființa cea tulburătoare, îndepărtează-o de la ea în pace și fără de împotrivire, condu-o în locașurile cele din veci zidite pentru pacea, odihna și hrana ei, despărțind orice cale a ei de orice cale a lui (N) și orice timp al ei de orice timp sau întâlnire cu timpul și viețuirea lui (N). Binecuvintează-o pe (N) cu binecuvântarea Ta cea sfântă. Auzului său dă-i bucurie şi veselie să se bucure oasele sale cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele sale, şi toate fărădelegile și datoriile ei şterge-le. Inimă curată zideşte întru ea, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale sale. Nu o îndepărta pe (N) de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la ea.

Dă-i, Doamne, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor o întăreşte. Ajută-o să învețe pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine să se întoarcă la auzul cuvintelor sale și pe Tine Tată să Te preamărească atunci când vor privi spre lucrarea faptelor ei și nicidecum să le fie lor vreodată piatră de poticnire sau de sminteală în cărarea vieții lor. Izbăvește-o, Doamne, pe (N), de vina sângelui vărsat vreodată de ea, de părinții săi sau de strămoșii săi, și de vărsare de sânge ferește toată viața ei. Dă-i bucurie limbii și cuvintelor sale să vestească bunătatea și dreptatea Ta. Doamne, buzele ei le deschide, și gura sa să vestească acum lauda, dragostea și bunătatea Ta. Că de ai fi voit jertfă sau dar, (N) sau noi pentru ea Ţi-am fi dat, și orice Ți-am fi închinat, dar Tu nu ai nevoie de nimic de la noi din cele ce avem, că al Tău e Universul cel fără de margini, cerul și pământul ale Tale sunt. Toate bunătățile, toate comorile, toate ființele, toată frumusețea și toată roada câmpului și toate cele ce sunt văzute și nevăzute, din Tine ființă și-au luat și s-au născut și în mâna Ta stau toate. Iar Jertfa plăcută Ție, Doamne, este a nu mai face rău înaintea ochilor Tăi, a învaţă să facem binele, a căuta dreptatea Ta, a ajuta pe cel apăsat, a face dreptate orfanului, a apăra pe cea văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe semenii noștri, a ierta și a săvârși binele din inimă cu cinstire și iubire adevărată față de Tine și de semeni. Căci Tu, Doamne, nu cauți la chip și înfățișare ci la inima noastră și a lui (N) pe care Tu o vezi și o cunoști și în dragostea Ta curată o cercetezi, o păzești în pace și nu o părăsești întru singurătatea ei, în rătăcire sau în durere și în pieire. Fă bine Doamne, în bună voirea Ta, Dumnezeule, să se zidească acum, zidurile cele tari de apărare ale ființei lui (N), zidurile de apărare ale duhului, ale sufletului, ale inimii, ale minții, ale trupului, ale căminului, ale familiei sale, a locului viețuirii sale, a locului muncii sale și ale tuturor cărărilor paşilor ei.

Fă, Doamne, să se zidească acum zidurile cele întărite și păzite de Tine, Dumnezeule, zidurile cele tari de netrecut pentru dușmanii săi și pentru orice putere a răului, zidurile cele nevăzute de apărare, pe dinăuntru și pe dinafară, de Tine zidite și de Tine păzite pentru apărarea (N). Întărește-o și o înțelepțește în puterea apărării și a călăuzirii Tale, ca să poată aduce înaintea Ta jertfa cea curată a dreptăţii, prinosul şi darul inimii sale.

Cu ajutorul Tău, cel mare fă ca (N) să jertfească, Atotputernice, vițeii cei din ea care sunt: semeția, prostia, răutatea, orgoliul, mândria, îngustimea minții sale, mânia sa, supărarea sa, netihna, pizma, clevetirea sa și cerbicia sa. Ajută-o, Doamne, să le poată jertfi fără de șovăire, ca ardere de tot spre a sa însănătoșire. Și astfel ajutată de Tine, Doamne, Atotputernice, să poată intra în bucuria împlinirii sale, să intre în veselia rânduielii Tale cu mulțumire și recunoștință, punând pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, darul inimii sale cel din veac bineplăcut Ție, Părinte, Tatăl nostru, al meu și al ei. Amin.